3/2017. (III. 23.) BM rendelet

a menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet módosításáról

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet a következő 4/B-4/D. §-sal egészül ki:

"4/B. § (1) A tranzitzóna napi huszonnégy órában folyamatosan működik.

(2) A tranzitzóna területére látogató a menekültügyi hatóság engedélyével léphet be. A látogató a tranzitzónában tartózkodás ideje alatt köteles betartani a házirend vonatkozó rendelkezéseit, továbbá eleget tenni a menekültügyi hatóság munkatársai utasításainak.

4/C. § (1) A tranzitzónában elhelyezett ruházatát és csomagját a tranzitzónába történő beléptetés előtt át kell vizsgálni.

(2) A tranzitzónában elhelyezett az értéktárgyait, valamint készpénzét letétbe helyezheti, értéktárgyairól, valamint a készpénz felhasználásáról szabadon rendelkezhet.

(3) A tranzitzónában elhelyezettet a tranzitzónába történő beléptetését követően haladéktalanul jogairól és kötelezettségeiről - az anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven - a házirend ismertetésével tájékoztatni kell. A házirendet a tranzitzónában jól látható helyen - legalább öt nyelven, köztük angol és francia nyelven - ki kell függeszteni.

(4) A tranzitzónában tartózkodás szabályait a 2. mellékletben meghatározott házirend tartalmazza.

4/D. § (1) A tranzitzónában a külön meghatározott rend szerint egészségügyi szolgálat és - napi huszonnégy órában - szociális szolgálat működik, amely különös figyelmet fordít a különleges bánásmódot igénylő személyek ellátására.

(2) A tranzitzónában elhelyezett számára - az életkorát és az egészségi állapotot figyelembe véve - biztosítani kell különösen

a) a fekvőhelyet, az ágyfelszerelést és az ágyneműt,

b) az alapvető higiénés szükségleteinek megfelelő tisztasági csomagot,

c) a személyes felszerelési tárgyai elhelyezésére szolgáló zárható tárolóeszközt,

d) a folyamatos melegvíz-szolgáltatást és a WC használatának lehetőségét,

e) a tömegtájékoztatási és távközlési eszközökhöz való hozzáférést,

f) a rendelkezésre álló művelődési és sportolási lehetőségek igénybevételét, a szabadidő hasznos eltöltését lehetővé tevő programokban való részvételt, a vallásgyakorlásra alkalmas (ökumenikus) helyiséget, valamint

g) a napi háromszori - 14 év alatti kiskorúak esetében napi ötszöri - étkezést.

(3) Az étkeztetés során naponta legalább 10 900 Kjoule energiatartalmú élelmet kell biztosítani. Az élelmezésnél a tranzitzónában elhelyezett egészségi állapotát, korát és vallásának étkezési előírásait figyelembe kell venni. Várandós és kisgyermekes anyának, valamint 14 év alatti kiskorúnak naponta tejterméket és gyümölcsöt, illetve - ha az egészségügyi okból indokolt - ezekkel egyenértékű más élelmiszert kell biztosítani."

2. § (1) A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet Melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

3. § A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet

a) 3. § (1a) bekezdésében a "10 900 joule" szövegrész helyébe a "10 900 Kjoule" szöveg,

b) 4. § (3) bekezdésében az "e rendelet Mellékletében" szövegrész helyébe az "1. mellékletben" szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi XX. törvénnyel egyidejűleg lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 3/2017. (III. 23.) BM rendelethez

"1. melléklet az 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelethez

A befogadó állomás házirendje

1. E házirend szerinti befogadó állomás: a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Befogadó Állomás, Bicske valamennyi telephelye azok összes helyiségeivel és mellékhelyiségeivel együtt, valamint a hozzájuk tartozó udvar.

2. A házirendben foglalt magatartási szabályokat a befogadó állomáson elhelyezett személy (a továbbiakban: az elhelyezett) köteles megtartani, és a befogadó állomás munkatársai jogszerű utasításainak eleget tenni. Az elhelyezett köteles továbbá olyan magatartást tanúsítani, amely a többi elhelyezett jogait nem sérti, nyugalmát nem zavarja.

3. A házirendben foglaltakat a befogadó állomáson szolgáltatást nyújtó egyházi vagy civil szervezet képviselője, önkéntes munkát végző személy, illetve egyéb, engedélyezett látogató köteles betartani, illetve köteles a befogadó állomás munkatársai utasításainak eleget tenni. Az, aki a házirendben foglaltakat megszegi, köteles a befogadó állomás területét elhagyni, vagy onnan kivezettethető.

4. Az elhelyezett panasszal a befogadó állomás igazgatójához fordulhat.

5. Az elhelyezett nem tarthat magánál olyan tárgyat (fegyver, ütő-, vágó-, szúróeszköz, gázspray stb.), amellyel saját, illetve mások életét, testi épségét, egészségét veszélyeztetheti.

6. A befogadó állomás területére szeszes italt, illetve más kábító vagy bódító hatású anyagot behozni, továbbá a befogadó állomás területén azt fogyasztani tilos.

7. A befogadó állomáson működő biztonsági szolgálatnak joga van arról megbizonyosodni, hogy az elhelyezettnél van-e az 5-6. pontban meghatározott tiltott anyag vagy eszköz, jogosult továbbá ezek eltávolítására felszólítani az elhelyezettet, aki ennek köteles eleget tenni. Ha ezt nem teszi meg, a befogadó állomás területére nem léphet be. A befogadó állomás területén fellelt tiltott anyagokat, eszközöket a befogadó állomáson működő biztonsági szolgálat elkobozhatja.

8. A befogadó állomás területén tűzveszélyes tevékenységet folytatni tilos, a dohányozás a kijelölt helyeken megengedett.

9. Ha az elhelyezett tüzet, a közösségre, mások testi épségére vagy életére veszélyes cselekményt, továbbá a befogadó állomás helyiségeinek, berendezési tárgyainak, felszereléseinek nem rendeltetésszerű használatát észleli, köteles azt azonnal jelenteni a befogadó állomáson működő biztonsági szolgálatnak.

10. Az elhelyezett vallását egyénileg vagy csoportosan szabadon gyakorolhatja.

11. Az elhelyezett a befogadó állomás közös helyiségeit, a művelődéshez, a szabadidő eltöltéséhez és a sportoláshoz rendelkezésre álló eszközöket, felszereléseket használhatja. Az elhelyezett a befogadó állomás közös helyiségeit, berendezési tárgyait, felszereléseit köteles rendeltetésszerűen használni, azok épségét megóvni. A közös helyiségek rendjét külön szabályzat tartalmazza. Az elhelyezett az általa okozott kárt köteles megtéríteni.

12. Az elhelyezett köteles a befogadó állomás helyiségeinek tisztaságára ügyelni, köteles továbbá a saját használatú szobáját, lakrészét, ágyát, továbbá lakókörnyezetét tisztán tartani, valamint a közös helyiségek tisztán tartásában és takarításában közreműködni. Az alapvetően szükséges takarító- és fertőtlenítőszereket a befogadó állomás biztosítja. A befogadó állomás biztosít ágyneműt is, amelyek mosása a befogadó állomás feladata.

13. A szociális munkatársak szükség szerint, de legalább hetente szobavizitet tartanak, melynek során a behozni tiltott, valamint a fertőzésveszélyes tárgyakat eltávolíthatják.

14. A befogadó állomás területére saját tulajdonú háztartási berendezést, elektronikai eszközöket (pl. rezsó, televízió) bevinni, illetve azokat működtetni csak a befogadó állomás igazgatójának engedélyével szabad. A befogadó állomás által nyújtott, a jogszabályban meghatározott ellátásokon túlmenő szolgáltatásokért, így különösen az elektromos hálózat többlethasználatáért térítési díj szedhető.

15. A befogadó állomásra csak személyes ruhaneműt, kisméretű tárgyakat szabad bevinni. A befogadó állomáson a személyes ruhaneműt, illetve a kisebb méretű használati tárgyakat az elhelyezett a saját, zárható szekrényében helyezheti el. A személyes ruházat rendben tartását, mosását az elhelyezettek önállóan végzik az erre a célra fenntartott mosógéppel. A központi mosodával rendelkező telephelyen a mosógépeket a telephely vezetője által kijelölt felügyelő kezeli.

16. Az elhelyezett hátrahagyott személyes tárgyairól a befogadó állomásról való távozása után a befogadó állomás munkatársai jegyzőkönyvet vesznek fel. A hátrahagyott személyes használati tárgyakat a befogadó állomás egy hónapig tárolja. A tárolás során a hátrahagyott személyes használati tárgyakban bekövetkezett károkért a befogadó állomás felelősséget nem vállal. A megőrzött tárgyak egy hónap eltelte után hulladékként elszállításra kerülnek.

17. Az elhelyezett a számára kijelölt szobában vagy lakrészben lakik, szobacserét a befogadó állomás igazgatójánál kérelmezhet.

18. Az elhelyezett más elhelyezett szobájába vagy lakrészébe az ott lakó engedélyével léphet be.

19. Az elhelyezett az értéktárgyait, valamint készpénzét az e célra kijelölt megőrzőben letétbe helyezheti. A befogadó állomás a szobákban vagy lakrészekben tartott értéktárgyakért, illetve készpénzért felelősséget nem vállal.

20. Az elhelyezett köteles eltávozását a szabályoknak megfelelően előzetesen bejelenteni. A véglegesen távozó külföldi a részére átadott leltári tárgyakkal a befogadó állomás elhagyásakor elszámolni köteles.

21. A befogadó állomás este 23.00 óra és reggel 6.00 óra között zárva tart. Ez idő alatt a befogadó állomásra ki- és belépés nem engedélyezett. A befogadó állomás igazgatója ez alól indokolt esetben előzetesen, írásban felmentést adhat.

Az elhelyezett köteles

1) a befogadó állomás munkatársaival együttműködni, jogszerű kéréseinek eleget tenni,

2) a tisztaságot fenntartani, és rendszeresen takarítani,

3) a berendezési és használati tárgyakat megóvni, azokat rendeltetésszerűen használni,

4) mindenféle meghibásodást és hiányt, házirenddel ellentétes megnyilvánulást azonnal jelezni,

5) személyes tárgyait rendben tartani és kezelni,

6) odafigyelni a személyes higiénére, rendszeresen tisztálkodni,

7) a házirendet betartani.

Tilos a befogadó állomás egész területén

1) az erre kijelölt helyen kívül dohányozni,

2) alkoholt és drogot fogyasztani,

3) audiovizuális eszközt hangosan használni,

4) szemetelni,

5) állatot tartani,

6) tiltott dolgot birtokolni,

7) a befogadó állomás munkatársai, a befogadó állomás látogatói és más elhelyezettek jogait sértő magatartást tanúsítani,

8) olyan magatartást tanúsítani - különösen hangoskodni, másokat zavaró módon, agresszíven viselkedni -, amely az elhelyezettek nyugalmát, a befogadó állomás munkatársai tevékenységének a végzését zavarja.

A letétbe helyezett dolgok kivételével sem a befogadó állomás, sem a befogadó állomás munkatársai semmiféle anyagi, illetve egyéb felelősséget nem vállalnak a befogadó állomás területére behozott tárgyakért, értékekért.

Kérjük a házirend betartását!"

2. melléklet a 3/2017. (III. 23.) BM rendelethez

"2. melléklet az 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelethez

A tranzitzóna házirendje

1. E házirend szerinti tranzitzóna az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1) bekezdése alapján, menekültügyi feladatok ellátására kialakított terület.

2. A házirendben foglalt magatartási szabályokat a tranzitzónában elhelyezett személy (a továbbiakban: elhelyezett) köteles megtartani, valamint a menekültügyi hatóság és a rendőrség munkatársai, a szociális munkatársak jogszerű utasításainak eleget tenni. Az elhelyezett köteles továbbá olyan magatartást tanúsítani, amely a többi elhelyezett jogait nem sérti, nyugalmát nem zavarja.

3. A házirendben foglaltakat a tranzitzónában szolgáltatást nyújtó egyházi vagy civil szervezet képviselője, önkéntes munkát végző személy, jogi képviselő, illetve egyéb, engedélyezett látogató is köteles betartani, illetve köteles a menekültügyi hatóság munkatársai utasításainak eleget tenni. Az a látogató, aki a házirendben foglaltakat megszegi, köteles a tranzitzóna területét elhagyni, vagy onnan kivezettethető.

4. Az elhelyezett panasszal a menekültügyi hatósághoz fordulhat.

5. Az elhelyezett nem tarthat magánál olyan tárgyat (fegyver, ütő-, vágó-, szúróeszköz, gázspray stb.), amellyel saját, illetve mások életét, testi épségét, egészségét veszélyeztetheti.

6. A tranzitzóna területére szeszes italt, illetve más kábító vagy bódító hatású anyagot behozni, továbbá a tranzitzóna területén azt fogyasztani tilos.

7. A tranzitzóna területén tűzveszélyes tevékenységet folytatni tilos, a dohányozás a kijelölt helyeken megengedett.

8. Ha az elhelyezett tüzet, a közösségre, mások testi épségére vagy életére veszélyes cselekményt, továbbá a tranzitzóna helyiségeinek, berendezési tárgyainak, felszereléseinek nem rendeltetésszerű használatát észleli, köteles azt azonnal jelenteni a menekültügyi hatóság vagy a rendőrség munkatársainak.

9. Az elhelyezett vallását egyénileg vagy csoportosan szabadon gyakorolhatja.

10. Az elhelyezett köteles a tranzitzóna számára kijelölt területén tartózkodni. Az elhelyezett a számára kijelölt lakrész helyett másik lakrész kijelölését a menekültügyi hatóságtól kérheti.

11. Az elhelyezett a tranzitzóna közös helyiségeit, a művelődéshez, a szabadidő eltöltéséhez és a sportoláshoz rendelkezésre álló eszközöket, felszereléseket használhatja. Az elhelyezett a tranzitzóna közös helyiségeit, berendezési tárgyait, felszereléseit köteles rendeltetésszerűen használni, azok épségét megóvni. A közös helyiségek rendjét külön szabályzat tartalmazza. Az elhelyezett az általa okozott kárt köteles megtéríteni.

12. Az elhelyezett köteles a tranzitzóna helyiségeinek tisztaságára ügyelni, köteles továbbá a saját használatú szobáját, lakrészét, ágyát, továbbá lakókörnyezetét tisztán tartani, valamint a közös helyiségek tisztán tartásában és takarításában közreműködni. Az alapvetően szükséges takarító- és fertőtlenítőszereket a szociális munkatársak biztosítják.

13. A szociális munkatársak szükség szerint, de legalább hetente szobavizitet tartanak, melynek során a behozni tiltott, valamint a fertőzésveszélyes tárgyakat eltávolítják. A szociális munkatársak a szobavizit lefolytatásához, illetve a tiltott tárgyak felkutatásához és elvételéhez a rendőrség munkatársainak segítségét igénybe vehetik. Amennyiben a rendőrség munkatársai észlelnek rendbontást vagy tiltott tárgy bevitelét, birtoklását, a rendőrség munkatársai saját hatáskörben intézkedhetnek a menekültügyi hatóság egyidejű értesítésével.

14. A tranzitzónába csak személyes ruhaneműt, kisméretű tárgyakat szabad bevinni. A tranzitzónában a személyes ruhaneműt, illetve a kisebb méretű használati tárgyakat az elhelyezett a saját, zárható szekrényében helyezheti el. A személyes ruházat rendben tartását, mosását az elhelyezettek önállóan végzik az erre a célra fenntartott mosógéppel.

15. Az elhelyezett hátrahagyott személyes tárgyairól a tranzitzónából való távozása után a szociális munkatársak jegyzőkönyvet vesznek fel. A hátrahagyott személyes használati tárgyakat a tranzitzóna egy hónapig tárolja, ezt követően a hátrahagyott tárgyak hulladékként elszállításra kerülnek.

16. Az elhelyezett más elhelyezett szobájába vagy lakrészébe az ott lakó engedélyével léphet be.

17. Az elhelyezett az értéktárgyait, valamint készpénzét az e célra kijelölt megőrzőben letétbe helyezheti. A menekültügyi hatóság a szobákban vagy lakrészekben tartott értéktárgyakért, illetve készpénzért felelősséget nem vállal.

18. Az elhelyezettnek a tranzitzóna önkéntes elhagyásának szándékát a menekültügyi hatóság munkatársának jeleznie kell. A véglegesen távozó külföldi a részére átadott leltári tárgyakkal a tranzitzóna elhagyásakor elszámolni köteles. A jelzést követően az elhelyezett a kiléptetésre rendszeresített zsilipkapun át távozhat a tranzitzónából."

Tartalomjegyzék