412/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

egyes vadgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról

A Kormány a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §[1] (1) A vadaskertben tartott vadállomány hasznosítását a vadászati hatóság - a létesítési engedélyben meghatározottak, továbbá az éves vadgazdálkodási terv szempontjai szerint - vadászati évenként engedélyezi. Az engedélyben meghatározza a vad vadaskertbe történő kiengedésének, hasznosításának tervszámait, amelyhez kizárólag vadaskerti felhasználásra, külön "Z" (zárttéri) megjelölésű azonosító jelet ad ki.

(2) Állategészségügyi okból, kérelemre a vadászati hatóság engedélyezheti a vad lőfegyverrel történő elejtését a vadaskert nem vadászati célú kertrészében is.

2. § A vadasparkban történő vadállomány-szabályozó vadászatról szóló engedélyben meg kell határozni az állományszabályozó vadászattal érintett vad faját, ivarát, korosztályát, a vadászat módját, időpontját, valamint az állományszabályozást végrehajtó személyeket.

3. § A hatósági vadászat elrendeléséről szóló határozatban a vadászati hatóságnak meg kell határoznia a vadászat feltételeit:

a) az elejthető vadfajok körét,

b) az elejtés módját, eszközeit,

c) a hatósági vadászat és az azzal kapcsolatos elszámolás rendjét,

d) a hatósági vadászatot irányító tájegységi fővadász személyét,

e) a hatósági vadászat elrendelésének okait.

4. § (1) A fácántyúk vadászatára vonatkozó, miniszteri rendeletben meghatározott engedélyben meg kell határozni:

a) a kibocsátás feltételeit,

b) a hasznosítás mértékét és feltételeit,

c) a vadászat kibocsátóhelytől mért körzetét.

(2) A fogoly zárttéri tartásának és kibocsátásának feltételeit meghatározó, miniszteri rendeletben meghatározott engedélyben meg kell határozni:

a) a kibocsátás feltételeit,

b) a hasznosítás mértékét,

c) a vadászat kibocsátóhelytől mért körzetét.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti mérték legfeljebb negyven százalék lehet.

5. §[2] A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 65. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a vadászjegyet vagy a vadászati engedélyt visszavonó határozatában a vadászati hatóság köteles rendelkezni a visszavonás időtartamáról is.

6. §[3] (1) Az elhullott vagy egyéb, nem közvetlen elejtésből származó trófea, illetve hullott agancs kiviteléhez szükséges engedély tartalmazza:

a) a vadászható vadfaj megnevezését,

b) a trófea (agancs) mennyiségét,

c) a trófea (agancs) megjelölését (azonosító jel, kísérőokmány száma).

(2) A nemzeti értékké nyilvánított trófea elhelyezéséről, kiállításon történő bemutatásáról a vadgazdálkodásért felelős miniszter a nemzeti értékké nyilvánító határozatban dönt.

7. § A vadászati, az erdészeti, valamint a természetvédelmi hatósági feladatokat ellátó kormánytisztviselő nem járhat el olyan vadászatra jogosult hatósági ügyében, ahol az eljárás kezdetét megelőzően, egy éven belül a vadászatra jogosult által meghívott vendégvadászként vagy tagként vadászott.

7/A. §[4] A vadászati hatóság a Vtv.-ben meghatározott eseten túl a vadászatra jogosultat a nyilvántartásból törli, ha

a) a vadászati jog hasznosítására kötött haszonbérleti szerződés megszűnik,

b) a haszonbérlőt a haszonbérlő bejegyzésére jogosult bíróság vagy cégbíróság törli a nyilvántartásából,

c) a vadászatra jogosult felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedett,

d) a vadászatra jogosult elmulasztja a 7/B. §-ban meghatározott határidőn belül a vadgazdálkodási üzemterv benyújtását, vagy a vadászati hatóság a 7/B. § szerinti vadgazdálkodási üzemtervet nem hagyja jóvá.

7/B. §[5] Ha az adott tájegység vonatkozásában nincs kiadott tájegységi vadgazdálkodási terv, a vadászati jog haszonbérletére vonatkozó szerződést a vadászati hatóság azzal hagyja jóvá, és a vadászatra jogosultat azzal veszi nyilvántartásba, hogy a vadászatra jogosultat kötelezi a vadgazdálkodási üzemterv - tájegységi vadgazdálkodási terv hatálybalépését követő hat hónapon belüli - benyújtására.

7/C. §[6]

7/D. §[7]

8. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 68/2019. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.04.14.

[2] Módosította a 68/2019. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2019.04.14.

[3] Megállapította a 68/2019. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.04.14.

[4] Beiktatta a 68/2019. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.04.14.

[5] Beiktatta a 68/2019. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.04.14.

[6] Hatályon kívül helyezte a 316/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatálytalan 2022.08.19.

[7] Hatályon kívül helyezte a 316/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatálytalan 2022.08.19.