316/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek agrárágazattal összefüggő módosításáról

A Kormány

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 3. alcím tekintetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (2) bekezdésében, valamint a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 23. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 23. § (1) bekezdés 5., 10-13., 15., 16. és 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(E rendelet értelmében piacfelügyeleti hatóság:)

"e) a növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal,"

(2) A 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az (EU) 2019/1009 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 2. pontja szerinti uniós termésnövelő anyag (a továbbiakban: uniós termésnövelő anyag) piacfelügyeleti ellenőrzésével kapcsolatos eljárásokban a Kormány piacfelügyeleti hatóságként a NÉBIH-et és a növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt jelöli ki."

2. § A 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A vámhatóság a nem megfelelő vagy okmányhiányos importtermék esetén, telefaxon vagy elektronikus levélben haladéktalanul értesíti a feladat- és hatáskörrel rendelkező piacfelügyeleti hatóságot, így különösen:)

"c) uniós termésnövelő anyag esetében a növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt,"

3. § A 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"d) az uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2003/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/1009 európai parlamenti és tanácsi rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

2. A közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti a közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az "és közösségi bormarketing (a továbbiakban együttesen: közösségi agrármarketing)" szövegrész.

3. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

5. § A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 61. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Vtv.

a) 66. § (1a) bekezdésében,

b) 66/A. § (2)-(4) bekezdésében

meghatározott vadászati hatóság a miniszter."

6. § A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontjában a "(4) és (5) bekezdésében" szövegrész helyébe a "(4)-(7) bekezdésében" szöveg lép.

4. Az egyes vadgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról szóló 412/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

7. § Hatályát veszti az egyes vadgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról szóló 412/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

a) 7/C. §-a és

b) 7/D. §-a.

5. Az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól szóló 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól szóló 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet] 10. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

[Az erdészeti hatóság - kérelemre - "erdőgazdálkodásra jogosult" kiemelt besorolással tartja nyilván az erdészeti szakirányító vállalkozást, ha az erdőgazdálkodási tevékenység szakszerűségének biztosításához a 9. § (1) bekezdésében előírtakon felül, megfelel az alábbi feltételeknek:]

"d) az erdészeti szakirányító vállalkozás az erdőgazdálkodásába vont összes területe alapulvételével 300 hektárt meghaladó területnagyság esetében legalább egy törvényes képviselője, személyesen közreműködő tagja, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó természetes személy vagy a felsoroltak munkaviszonyban álló foglalkoztatottja felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik."

9. § A 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha az erdészeti hatóság a jogosult erdészeti szakszemélyzet kiemelt besorolását az (1) bekezdés vagy a 32. § alapján törli, a jogosult erdészeti szakszemélyzet kiemelt besorolása a törléstől számított egy évig nem jegyezhető be újra a nyilvántartásba."

10. § A 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés a) pontjában a "2022. július 1-jéig" szövegrész helyébe a "2023. január 1-jéig" szöveg lép.

11. § A 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet a következő 32/A. §-sal egészül ki:

"32/A. § (1) A 2022. július 1. és az egyes kormányrendeletek agrárágazattal összefüggő módosításáról szóló 316/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet hatálybalépése közötti időszakban a 32. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erdészeti szakszemélyzeti kiemelt besorolást fennállónak kell tekinteni azon erdészeti szakszemélyzet esetében, akinek e besorolása 2022. június 30-án fennállt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időszakra a nyilvántartásból a 18. § (3) bekezdésében, valamint a 32. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra tekintettel törölt jogosult erdészeti szakszemélyzeti kiemelt besorolást az erdészeti hatóság - a 18. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezéstől eltérően - az egyes kormányrendeletek agrárágazattal összefüggő módosításáról szóló 316/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül a nyilvántartásba újra bejegyzi az (1) bekezdésben meghatározott időszakra vonatkozóan is."

12. § Hatályát veszti a 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet

a) 10. § b) pont ba) alpontja és

b) 32/A. §-a.

6. A szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet módosítása

13. § A szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet] 1. § 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"22. termelési jelentés: a borászati üzemengedélyes által az adott borpiaci év során leadott és származási bizonyítványt eredményező vagy a határidőig még el nem bírált, seprős újbor készítéséhez fel nem használt must származási bizonyítvány, továbbá első származási bizonyítvány igénylések által megjelölt borászati terméktétel mennyiségének ePincekönyv rendszerben nyilvántartott összessége;"

14. § A 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 1. §-a a következő 24a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"24a. újratelepítési jogosultság: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikke vagy 68. cikke szerinti, szőlőültetvény kivágására figyelemmel keletkező, az újratelepítési engedély megadásának alapjául szolgáló jogosultság;"

15. § A 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szüretről a szőlőtermés)

"a) felvásárlása esetén a felvásárló a felvásárlási jeggyel legkésőbb

aa) november 30-ig vagy

ab) november 30-át követő szüret esetén a szüret utolsó napját követő 7. napig,"

(adatot szolgáltat a hegybíró részére.)

16. § (1) A 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A borászati üzemengedélyes a borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró részére)

"b) must származási bizonyítvány iránti kérelmet nyújt be

ba) a tokaji borkülönlegességek és a november 30-át követően szüretelt szőlőből készült borászati termékek kivételével az előállítás borpiaci évében január 5-ig seprős újbor készítéséhez fel nem használt, továbbá a kitárolásra vagy értékesítésre szánt szőlőmust, sűrített szőlőmust, finomított szőlőmustsűrítmény, részben erjedt szőlőmust és még erjedésben lévő újbor vonatkozásában az előállítás borpiaci évében január 10-ig,

bb) szőlőmust Magyarország területéről történő kivitele esetén a kivitel borpiaci évében november 30-ig, valamint"

(2) A 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 37. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A termelési jelentés elkészítése során nem kell figyelembe venni a borászati termék előállításához felhasznált, első származási bizonyítvánnyal rendelkező borászati terméktétel, valamint a további feldolgozással érintett borászati terméktételre készletigazolás céljából kiadott első származási bizonyítvánnyal rendelkező borászati terméktétel mennyiségét."

17. § A 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 57. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az (1) bekezdésben foglalt esetben a borászati terméktétel egy része forgalomban marad, a borászati üzemengedélyes a hegybírótól a bejelentéssel egyidejűleg kérelmezi a végső származási bizonyítvány visszavonása mellett új végső származási bizonyítvány kiadását a forgalomban maradó borászati terméktétel mennyiségének megadásával. A hegybíró a további feldolgozással érintett borászati terméktételre készletigazolás céljából első származási bizonyítványt állít ki."

18. § A 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 75. §-a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az adatszolgáltató az ePincekönyv rendszer működésének üzemzavar, üzemszünet vagy bármely egyéb okból történő szünetelése (a továbbiakban együtt: üzemszünet) időtartama alatt az elektronikusan teljesítendő ágazati adminisztrációs kötelezettségeket - a (6) bekezdésben meghatározott rendelkezésre figyelemmel - közvetlenül a hegybírónál eljárva teljesíti.

(5) Online bortermelői regiszter vezetése esetén, ha a szakmai jövedéki nyilvántartásba történő bejegyzésre előírt határidő üzemszünet ideje alatt jár le, a teljesítés határideje az üzemszünet elhárítását követő naptól számítva meghosszabbodik az üzemszünet miatt kiesett idővel.

(6) Az adatszolgáltató az üzemszünet időtartama alatt a borászati terméktétel forgalombahozatali azonosítójának kiadását a végső származási bizonyítvány NÉBIH részére történő benyújtásával kérelmezi."

19. § A 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 88. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak alól mentesül az ültetvény használója, ha a szőlőültetvény telepítésekor rendelkezett a telepítéshez szükséges újratelepítési jogosultsággal, amely alapján a hegybíró újratelepítési engedélyt adott ki a földterületre."

20. § A 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet a következő 96/A. §-sal egészül ki:

"96/A. § (1) A 28-31. §-ban foglaltaktól eltérően a 2023. július 31-ig terjedő időszakban az ültetvény használója a szüret bejegyzését a HNT honlapján közzétett nyomtatvány alkalmazásával kérelmezheti november 30-ig, de legkésőbb a szüret befejezését követő hetedik napig. A hegybíró a szüret bejegyzéséről igazolást állít ki, amelynek eredeti példánya a feldolgozóé. A második példányt abban az esetben kell kiadni a termelő részére, ha a termelő nem azonos a feldolgozóval.

(2) A 28-31. §-ban foglaltaktól eltérően a 2023. július 31-ig terjedő időszakban a szüreti bejegyzés igazolásával rendelkező szőlő további értékesítése esetén kérelemre a hegybíró a szüreti bejegyzés igazolásának visszavonását követően új szüreti bejegyzés igazolást állít ki. Az új szüreti bejegyzés igazolást a szőlőt felvásárlónak kell kiadni, a visszavont szüreti bejegyzés igazolás számának a feltüntetésével. A szőlő további feldolgozása esetén az új szüreti bejegyzés igazolást - az előző szüreti bejegyzés igazolás visszavonásával egyidejűleg - az ültetvény helye szerint illetékes hegybíró adja ki, a kérelemtől függően papír alapon vagy elektronikusan."

21. § A 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a) 23. § (3) bekezdésében

aa) a "Ha a telepítés" szövegrész helyébe a "Ha a telepítés vagy a kivágás" szöveg,

ab) a "telepítésre" szövegrész helyébe a "telepítésre vagy kivágásra" szöveg;

b) 28. §

ba) (1) bekezdésében a "szőlőültetvénye vagy ültetvényrésze" szövegrész helyébe a "szőlőültetvény vagy ültetvényrész első szürete" szöveg,

bb) (3) és (4) bekezdésében a "július 15-ig" szövegrész helyébe az "augusztus 1-jéig" szöveg,

bc) (6) bekezdésében az "a szüret utolsó" szövegrész helyébe az "az első szüret utolsó" szöveg;

c) 56. § (1) bekezdésében a "25" szövegrész helyébe a "legalább 15 és legfeljebb 25" szöveg;

d) 75. § (1) bekezdés a) pontjában az "és" szövegrész helyébe a "vagy" szöveg;

e) 88. § (4) bekezdésében a "lepárlását" szövegrész helyébe az "átvételét" szöveg;

f) 95. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "2021/2022. borpiaci év során" szövegrész helyébe a "100. §-ban meghatározott időpontig" szöveg;

g) 95. § (2) bekezdésében a "2022. július 31-én" szövegrész helyébe a "100. §-ban meghatározott időpontban" szöveg;

h) 96. §-ában a "2021/2022. borpiaci év végéig" szövegrész helyébe a "100. §-ban meghatározott időpontig" szöveg;

i) 100. §-ában a "2021/2022. borpiaci év során" szövegrész helyébe a "2023. július 31-ig" szöveg

lép.

7. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 12. § b) pontja 2022. november 1-jén lép hatályba.

23. § Ez a rendelet az uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2003/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/1009 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék