422/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos hatósági eljárás egyes kérdéseiről

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

2. Bejelentéshez kötött szakértői tevékenység

5. § (1) A jogszabályban meghatározott esetben az egészségügyi szociális intézmény működésével kapcsolatos eljárásokban szakértőként az jogosult eljárni, aki az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet 3. mellékletében meghatározott szakterületen a tevékenysége megkezdését és az ellátni kívánt szakterületet bejelenti Budapest Főváros Kormányhivatalának.

(2) A bejelentéshez a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben, továbbá az egészségügyről szóló törvényben meghatározottakon túl csatolni kell a 2. § (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti dokumentumokat, valamint a bejelentő szakmai tevékenységére vonatkozó igazolásokat.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységet folytatni kívánó szakértő a bejelentést legalább 5 évente megismétli, továbbá külön bejelentést kell tennie akkor is, ha a tevékenységét az eredeti bejelentéstől eltérő szakterületen is folytatni kívánja.

(4) A bejelentést a 2. § (3) bekezdése szerinti elektronikus formanyomtatványon is be lehet nyújtani.

(5) Ha a kérelmező az (1) bekezdés szerinti tevékenységet határon átnyúló szolgáltatás keretében kívánja végezni, a (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokon túl csatolnia kell a bejelentéshez a letelepedés szerinti tagállam illetékes hatósága által kiállított, szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolást és szükség esetén annak hiteles fordítását is.

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

7. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 422/2017. (XII. 19.) Korm. rendelethez[6]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 184. § a) pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 184. § a) pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 184. § a) pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 184. § a) pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 184. § a) pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 184. § b) pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

Tartalomjegyzék