42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet

a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2., 3. és 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya arra a személyre terjed ki, aki a földgázellátásról szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti csatlakozóvezetékkel és felhasználói berendezéssel kapcsolatos, az 1. melléklet szerinti tevékenységet folytat.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott tevékenységet (a továbbiakban: gázszerelői tevékenység) az a személy (a továbbiakban: gázszerelő) végezheti, aki rendelkezik

a)[1] az 1. mellékletben meghatározott képesítéssel, vagy más, a szakmai kompetenciák tekintetében azzal egyenértékű képesítéssel, és

b) az 1. mellékletben meghatározott gyakorlati idővel.

2. § (1) A gázszerelő a 3. § szerinti továbbképzést legalább ötévenként teljesíti.

(2) Mentesül az (1) bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése alól az 1. mellékletben foglalt táblázat 8. és 10. sorában meghatározott szakértő, illetve tervező.

3. § (1) A gázszerelői tevékenység végzéséhez szükséges továbbképzési program kötelező moduljai:

a) a gázcsatlakozó és a felhasználói berendezésekre vonatkozó jogszabályi változások, és

b) az üzemvitel, a karbantartás, a műszaki biztonsági ellenőrzés képzési programnak megfelelő, naprakész tananyaga.

(2) A gázszerelő továbbképzés kötelező moduljainak időtartama legalább 10 óra, amely személyes jelenléthez kötött.

(3)[2]

(4) A továbbképzés elvégzéséről kiállított igazolás kiállításának keltétől számított egy évig fogadható el.

4. §[3] Az 1. mellékletben meghatározott tevékenység végzésére irányuló szándékot a 2. mellékletben meghatározott adattartalmú, a Magyar Mérnöki Kamara (a továbbiakban: MMK) által rendszeresített nyomtatvánnyal kell bejelenteni. A bejelentéshez eredetiben be kell mutatni, vagy másolatban mellékelni kell az 1. mellékletben meghatározott képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat. Amennyiben a bejelentés a végzettség, illetve képesítés megszerzésétől számított öt év után történik, a bejelentéshez a továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló okiratokat is be kell mutatni, vagy másolatban mellékelni kell.

5. §[4]

6. § (1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján szerzett azonos szakirányú okleveles mérnök (egyetemi szintű) és mérnök (főiskolai szintű) végzettséggel az 1. mellékletben meghatározott tevékenységek elláthatók.

(2) A gázfogyasztó készülék garanciális üzembe helyezésére és garanciális időn belüli javítására az 1. mellékletben megjelölt képesítéssel, végzettséggel rendelkező gázszerelő jogosult, figyelemmel a készülék gyártójának vagy forgalmazójának vonatkozó előírásaira.

(3) A csatlakozó- és fogyasztói vezeték létesítésére az 1. mellékletben megjelölt képesítéssel, végzettséggel és az alkalmazott technológiához a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló miniszteri rendeletben előírt feltételeknek megfelelő gázszerelő jogosult.

(4) A telephelyi vezetékkel kapcsolatos gázszerelői tevékenységre vonatkozó jogosultságok tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 21. § (1) bekezdése értelmében a csatlakozóvezetékekre és a felhasználói berendezésekre vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók.

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 10. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

8. § Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiállított gázszerelői igazolvánnyal rendelkező gázszerelők a tevékenységüket e rendelet hatálybalépését követően a gázszerelői igazolványban meghatározott időpontig az 1-4. §-ban és 6. §-ban foglalt követelmények teljesítése nélkül folytathatják tovább.

9. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

10. §[5]

11. §[6]

12. §[7]

Varga Mihály s. k.,

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelethez[8]

Az 1. §-ban meghatározott tevékenységekhez előírt képesítés és gyakorlati idő

ABCD
1.Végezhető tevékenységVégzettség, képesítésKiegészítő szakma,
képesítés
Gyakorlati idő
a kiegészítő szakma,
képesítés tekintetében
2.Csatlakozó- és fogyasztói vezetékek
létesítése, felhagyása, üzembe
helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, gázfogyasztó készülékek és
gázfelhasználó technológiák, valamint
az azok rendeltetésszerű és biztonságos
használatához szükséges tartozékok
létesítése, felhagyása
- gázvezeték- és készülékszerelő
mestervizsga,
- gázfogyasztóberendezés- és
csőhálózat szerelő mestervizsga,
- központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő mestervizsga,
- épületgépész technikus vagy
- gázipari technikus
--
3.- épületgépész mérnök,
- gázipari mérnök,
- gépészmérnök,
- gázipari szakmérnök,
- épületgépész üzemmérnök vagy
- gázszolgáltatói szaküzemmérnök
központifűtés-
és gázhálózat-
rendszerszerelő
a kiegészítő
képesítés
megszerzésétől
számított 3 év
4.Gázfogyasztó készülékek és
gázfelhasználó technológiák, valamint
az azok rendeltetésszerű és biztonságos
használatához szükséges tartozékok
létesítése, felhagyása üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása
- gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező
mestervizsga,
- gáz- és tüzeléstechnikai
műszerész mestervizsga,
- gázvezeték- és készülékszerelő
mestervizsga,
- gázfogyasztóberendezés- és
csőhálózat szerelő mestervizsga,
- épületgépész technikus vagy
- gázipari technikus
--
5.- épületgépész mérnök,
- gázipari mérnök,
- gépészmérnök,
- gázipari szakmérnök,
- épületgépész üzemmérnök,
- gázszolgáltatói szaküzemmérnök
gáz- és hőtermelő-
berendezés
szerelő vagy
központifűtés- és
gázhálózat-
rendszerszerelő
a kiegészítő
képesítés
megszerzésétől
számított 3 év
6.Csatlakozóvezeték és felhasználói
berendezés műszaki biztonsági
felülvizsgálata (a felhasználói berendezés
tartozékát képező gázfelhasználó
technológia együttes hőterhelése
legfeljebb 70 kW)
- gázvezeték- és készülékszerelő
mestervizsga,
- gázfogyasztóberendezés-
és csőhálózat szerelő mestervizsga,
- gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező
mestervizsga,
- gáz- és tüzeléstechnikai
műszerész mestervizsga
gázipari műszaki-
biztonsági
felülvizsgáló
képesítés
-
7.- épületgépész mérnök,
- gázipari mérnök,
- gépészmérnök,
- gázipari szakmérnök,
- épületgépész üzemmérnök,
- gázipari szaküzemmérnök,
- épületgépész technikus,
- gázipari technikus
gázipari műszaki-
biztonsági
felülvizsgáló
képesítés
-
8.a Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában
szereplő
- G-építmények gépészeti tervezése szakterület - tervező
vagy
- SZÉS 3 Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület
építmények gépészeti szakértői részszakterület - szakértő
-
9.Csatlakozóvezeték és felhasználói
berendezés műszaki biztonsági
felülvizsgálata (a felhasználói berendezés
tartozékát képező gázfelhasználó
technológia együttes hőterhelése
nagyobb, mint 70 kW)
- épületgépész mérnök,
- gázipari mérnök,
- gépészmérnök,
- gázipari szakmérnök,
- épületgépész üzemmérnök,
- gázipari szaküzemmérnök,
- épületgépész technikus,
- gázipari technikus
gázipari műszaki-
biztonsági
felülvizsgáló
képesítés
a kiegészítő
képesítés
megszerzésétől
számított 3 év
10.a Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában
szereplő
- G-építmények gépészeti tervezése szakterület - tervező
vagy
- SZÉS 3 Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület
építmények gépészeti szakértői részszakterület - szakértő
-
11.- gázvezeték- és készülékszerelő
mestervizsga,
- gázfogyasztóberendezés- és
csőhálózat-szerelő mestervizsga,
- gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező
mestervizsga,
- gáz- és tüzeléstechnikai műszerész
mestervizsga
gázipari műszaki-
biztonsági
felülvizsgáló
képesítés
a kiegészítő
képesítés
megszerzésétől
számított 10 év

2. melléklet a 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelethez

A gázszerelői bejelentés adattartalma

1. Tevékenység megnevezése

2. Bejelentő

2.1. neve

2.2. születési helye, ideje (év, hó, nap)

2.3. anyja neve

2.4. lakcíme (vármegye, irányítószám, helység, utca, házszám vagy helyrajzi szám)[9]

2.5. értesítési címe

2.6. telefonszáma

2.7. elektronikus levélcíme

2.8. faxszáma

3. Gázszerelői igazolvány száma (módosítás vagy hosszabbítás esetén töltendő ki)

4. Díjfizető neve

5. Számlázási címe

6. A díjfizető adószáma vagy adóazonosító jele

7. A bejelentő nyilatkozata arról, hogy az értesítési címének a nyilvántartásba vett gázszerelői jegyzékben, az MMK információs honlapján történő közzétételéhez hozzájárul-e.[10]

8. A bejelentő nyilatkozata arról, hogy a telefonszámának, elektronikus levélcímének, faxszámának a nyilvántartásba vett gázszerelői jegyzékben, az MMK információs honlapján történő közzétételéhez hozzájárul-e.[11]

9.[12]

10. Képesítés megjelölése

10.1. Gázvezeték és -készülékszerelő mestervizsga, vagy gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mestervizsga, vagy központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő mestervizsga

10.1.1. száma

10.1.2. kelte

10.1.3. kiállító intézmény megnevezése

10.2. Gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga, vagy gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsga

10.2.1. száma

10.2.2. kelte

10.2.3. kiállító intézmény megnevezése

10.3. Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázszolgáltatói szak-üzemmérnök szakképzettség

10.3.1. száma

10.3.2. kelte

10.3.3. kiállító intézmény megnevezése

10.4. Épületgépész technikus, gázipari technikus szakképesítés

10.4.1. száma

10.4.2. kelte

10.4.3. kiállító intézmény megnevezése

10.5. Gázvezeték és -készülékszerelő, gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő, központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés

10.5.1. száma

10.5.2. kelte

10.5.3. kiállító intézmény megnevezése

10.6. Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész, gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakképesítés

10.6.1. száma

10.6.2. kelte

10.6.3. kiállító intézmény megnevezése

10.7. Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés

10.7.1. száma

10.7.2. kelte

10.7.3. kiállító intézmény megnevezése

10.8. Egyéb szakmai képzettség (a tevékenységhez kapcsolódó szakképesítések, tanfolyamok)

10.8.1. száma

10.8.2. kelte

10.8.3. kiállító intézmény megnevezése

11. Ha a szakképesítésről szóló bizonyítvány eredeti példányát nem mutatják be, az eredeti bizonyítvány hiteles másolata

12. Szakirányú szakmai gyakorlat igazolása

13. Igazolványkép (2 db, egy évnél nem régebbi)

14. A legalább 10 óra személyes jelenléti továbbképzés teljesítését igazoló okirat

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.09.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet 12. § c) pontja. Hatálytalan 2021.09.01.

[3] Módosította a 22/2020. (VI. 29.) ITM rendelet 27. § a) pontja. Hatályos 2020.06.30.

[4] Hatályon kívül helyezte a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 25. §-a. Hatálytalan 2021.03.06.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[8] Megállapította a 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet 10. § (2) bekezdése (lásd 5. melléklet). Hatályos 2021.09.01.

[9] Megállapította a 79/2023. (XII. 29.) GFM rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.01.29.

[10] Módosította a 22/2020. (VI. 29.) ITM rendelet 27. § c) pontja. Hatályos 2020.06.30.

[11] Módosította a 22/2020. (VI. 29.) ITM rendelet 27. § c) pontja. Hatályos 2020.06.30.

[12] Hatályon kívül helyezte a 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet 12. § c) pontja. Hatálytalan 2021.09.01.

Tartalomjegyzék