435/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés c), i) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ügkr. vhr.) 1. §-a a következő (9)-(11) bekezdésekkel egészül ki:

"(9) A forrásanyag szolgáltatója, beszállítója a (7) és (8) bekezdésekben meghatározott mérőeszközök, mérőrendszerek érvényes hitelesítési vagy kalibrálási bizonyítványának a másolatát a felszerelés időpontjától számított 15 napon belül köteles átadni az üzemeltető részére.

(10) Ha a forrásanyag szolgáltatója, beszállítója a hitelesítési bizonyítvány másolatát az üzemeltető részére a (9) bekezdésben meghatározottak szerint nem adja át, akkor a hitelesítési bizonyítványt kiállító hatóságtól való beszerzése érdekében a hatóság határidő tűzésével kötelezi a forrásanyag szolgáltatóját, beszállítóját a mérőműszer szükséges adatainak közlésére. A forrásanyag szolgáltatója, beszállítója által közölt adatok alapján a hitelesítési bizonyítványt a hatóság szerzi be.

(11) Ha a forrásanyag szolgáltatója, beszállítója a kalibrálási bizonyítvány másolatát az üzemeltető részére a (9) bekezdésben meghatározottak szerint nem adja át, akkor a hatóság határidő tűzésével kötelezi a forrásanyag szolgáltatóját, beszállítóját a kalibrálási bizonyítvány hatóság részére történő átadására."

2. § (1) Az Ügkr. vhr. 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az üzemeltető a harmadik kereskedési időszakban minden tárgyévet követő év január 20-ig)

"c) ha a létesítményben

ca) a tárgyévre vonatkozóan nem történt a térítésmentesen kiosztandó kibocsátási egységek mennyiségét csökkentő, az a) pontban hivatkozott tényleges jelentős változás;

cb) az a) pontban hivatkozott ténylegesen jelentős változáson átesett létesítményrészen túlmenően olyan, legalább egy további létesítményrész is található, amelyre vonatkozóan a korábban kiosztásra megállapított kvótamennyiséget nem szükséges módosítani;

cc) korábban a kiosztandó kibocsátási egységmennyiséget módosító jelentős változás következett be, és azóta nem következett be olyan újabb változás, amely ismét szükségessé tenné az egységek legutóbb elfogadott számának módosítását, akkor ennek tényéről"

[elektronikus jelentést nyújt be az államháztartásért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) honlapján közzétett módon.]

(2) Az Ügkr. vhr. 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Az e § szerinti adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséhez a miniszter jogosult önálló elektronikus rendszert létrehozni az üzemeltetők megfelelő tájékoztatása mellett. Erről a tényről a miniszter az önálló elektronikus rendszer üzembe helyezését követő 15 napon belül tájékoztatja az üzemeltetőket."

(3) Az Ügkr. vhr. 3. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

"(14) Ha az (1) bekezdés szerinti jelentés nem felel meg az e rendelet szerinti követelményeknek, a miniszter az üzemeltetőt legfeljebb két ízben hiánypótlásra szólítja fel."

3. § Az Ügkr. vhr. 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az (1) bekezdés szerinti korrigáláshoz a miniszter jogosult további, akkreditált hitelesítő által hitelesített információkat bekérni az érintett létesítményektől, amely információk a CO2-kitettség alátámasztásához szükségesek és megalapozzák a korrigálás véglegesítését."

4. § Az Ügkr. vhr. 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A kérelmet a miniszter - az Ügkr. tv. 16. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint - a nemzeti kiosztási táblára vonatkozó javaslatával együtt továbbítja az Európai Bizottságnak a kérelem beérkezését követő 60 napon belül."

5. § Az Ügkr. vhr. 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha egy létesítmény esetében a 12. § (1) bekezdés a)-g) pontok közül több is teljesül, akkor a kibocsátási egységek kiosztása tekintetében az először teljesülő kritériumot kell a bezárás okának tekinteni."

6. § (1) Az Ügkr. vhr. 12/A. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(14) A hatóság a minisztert tájékoztatja, ha hatósági ellenőrzés során tudomására jut, hogy a kötelezett a beolvadással vagy a kiválással kapcsolatos, (8) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesítette. E kötelezettség megfelelő teljesítésének ellenőrzésén túlmenően a hatóság a miniszterrel együttműködve hatósági ellenőrzés keretében felülvizsgálja a térítésmentesen kiosztásra kerülő kibocsátási egységek alapjául szolgáló adatok megfelelőségét is."

(2) Az Ügkr. vhr. 12/A. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:

"(15) Ha a (8) bekezdés szerinti bejelentés nem felel meg az e rendelet szerinti követelményeknek, a miniszter az üzemeltetőt legfeljebb két ízben hiánypótlásra szólítja fel."

7. § (1) Az Ügkr. vhr. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A létesítmény üzemeltetője a jelentős kapacitáscsökkentés tényét a miniszter részére a 3. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben és módon jelenti be. Abban az esetben, ha a jelentős kapacitáscsökkentés tényének bejelentéséhez a létesítmény üzemeltetője számára nem áll rendelkezésre 6 hónapnyi hitelesített adat, akkor erről a tárgyévet követő év január 20-ig a miniszter részére elektronikus jelentést nyújt be a Minisztérium honlapján közzétett módon. A létesítmény üzemeltetője haladéktalanul benyújtja a jelentést, amint az ahhoz szükséges valamennyi adat a rendelkezésére áll."

(2) Az Ügkr. vhr. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az Európai Bizottság jóváhagyását követően a miniszter határozatban megállapítja a létesítménynek térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységek módosított mennyiségét, valamint a jegyzékkezelő útján gondoskodik a nemzeti kiosztási tábla európai uniós ügyleti jegyzőkönyvben történő módosításáról és a módosított kibocsátási egységek üzemeltető számláján történő jóváírásáról."

8. § Az Ügkr. vhr.

a) 1. § (5) bekezdésében a "kibocsátási engedély másolatát megküldi a miniszter" szövegrész helyébe a "kibocsátási engedély másolatát megküldi az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében az "az államháztartásért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe a "miniszternek" szöveg,

c) 3. § (8) bekezdésében az "a miniszter által kiadott határozat jogerőre emelkedését követően" szövegrész helyébe az "a miniszter tájékoztatását követően" szöveg,

d) 10. § (1) bekezdésében a "minősülő üzemeltetőnek" szövegrész helyébe a "minősülő létesítmény üzemeltetőjének" szöveg,

e) 11. § (3) bekezdésében az "üzemeltetőt hiánypótlásra" szövegrész helyébe az "üzemeltetőt legfeljebb két ízben hiánypótlásra" szöveg,

f) 13. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "kapacitásváltozás" szövegrész helyébe a "kapacitáscsökkentés" szöveg,

g) 19. § d) pontjában a "feltétekre" szövegrész helyébe a "feltételekre" szöveg,

h) 20. § (5) bekezdésében az "erről tényről" szövegrész helyébe az "erről a tényről" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti az Ügkr. vhr.

a) 1/A. §-ában az "a hitelesítő" szövegrész,

b) 11. § (7) és (8) bekezdése.

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 2. § (3) bekezdése és a 6. § (2) bekezdése 2018. január 1-jén hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök