45/2017. (III. 17.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a következő 182/B. §-sal egészül ki:

"182/B. § (1) Az a harmadik országbeli állampolgár, akinek a Tv. 35/A. § (2) bekezdésére figyelemmel a beutazásához és tartózkodásához magyarországi befektetéseire tekintettel nemzetgazdasági érdek fűződik, a Tv. 35/A. § (1) bekezdése alapján nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet a 93. § (1d)-(1g) bekezdése alapján 2017. március 31-ig terjeszthet elő.

(2) A 2016. július 1. napja előtt nemzetgazdasági érdekre hivatkozással benyújtott kérelemre kiállított tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár a Tv. 35/A. § (1) bekezdése alapján nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet a 93. § (1d)-(1g) bekezdése alapján 2017. március 31-ig terjeszthet elő.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés alapján kérelmet előterjesztő harmadik országbeli állampolgár házastársa, eltartott leszármazója vagy eltartott szülője által előterjesztett nemzeti letelepedés iránti kérelmét kizárólag abban az esetben lehet befogadni, ha a befektető a letelepedési kérelmében a kérelmezőt eltartott családtagként feltüntette.

(4) 2017. június 30-át követően a (3) bekezdés szerinti kérelmező a Tv. 35/A. § (1) bekezdése alapján kérelmet nem nyújthat be.

(5) A 93. § (1f)-(1g) bekezdésében meghatározott regionális igazgatóság és a Hivatal az (1)-(4) bekezdésben meghatározottak szerint előterjesztett nemzeti letelepedési kérelem tárgyában indult eljárás során

a) egy alkalommal, legfeljebb hetvenöt napos teljesítési határidővel bocsáthat ki hiánypótlási felhívást,

b) a hiánypótlási felhívás teljesítési határidejét nem hosszabbíthatja meg,

c) az eljárást nem függesztheti fel,

d) döntését úgy köteles meghozni, hogy a Tv. 35/A. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott államkötvény lejegyzési kötelezettségét a vállalkozás teljesíteni tudja.

(6) Az államkötvény program lezárását követően a regionális igazgatóság és a Hivatal a nemzeti letelepedési engedély iránti kérelemnek helyt adó döntést nem hozhat."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök