2017. évi XLVII. törvény

a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosításáról

1. § (1) A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az adó mértéke a 4. § (1) bekezdés szerinti adóalap esetén 2017. január 1. és 2017. június 30. között 0%, 2017. július 1-jétől 7,5%."

(2) Az Rtv. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg az Rtv. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Mentes az adó alól a 3. § (1) bekezdés szerinti adóalany adóköteles tevékenységből származó adóévi nettó árbevételéből 100 millió forint.

(4) A (3) bekezdés szerinti mentesség csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban vehető igénybe."

2. § Az Rtv. a következő 6/A. alcímmel egészül ki:

"6/A. Az Európai Bizottság C(2016) 6929 final számú határozatának végrehajtását szolgáló rendelkezések

8. § (1) A 2017. június 30-ig lezárult adóévekre a 3. § (1) bekezdés szerinti adóalanyként bevallott és megfizetett adó az adózás rendjéről szóló törvény szerinti túlfizetésnek minősül, amelynek visszatérítésére az adózás rendjéről szóló törvény adó-visszatérítésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(2) Az e § szerint adó-visszatérítésre jogosult, 3. § (1) bekezdés szerinti adóalanyokat az állami adóhatóság értesíti a reklámadó visszatérítésének lehetőségéről és feltételeiről."

3. § Az Rtv. 7. Záró rendelkezések alcíme a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § (1) A 2017. június 30-ig lezárult adóévekre bevallott, de meg nem fizetett adót nem kell megfizetni.

(2) A 2017-ben kezdődő és a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosításáról szóló 2017. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Mód. törvény) hatályba lépését magában foglaló adóévben esedékes adóelőleg 7. § (3) bekezdés szerinti összegét a 2016. évben kezdődő utolsó adóév, 12 hónapra arányosított, a Mód. törvénnyel megállapított 4. § (1) bekezdés szerint számított adóalapjának alapulvételével kell megállapítani, bevallani és megfizetni."

4. § Az Rtv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § A 2017. július 1-jét magában foglaló adóév esetén az adóalany az adóév adóalapjának azon hányadára (részére) alkalmazza a Mód. törvénnyel megállapított 5. § (1) bekezdése szerinti 0%-os adómértéket, amekkora

a) hányadot az adóév 2017. június 30-ig tartó naptári napjai az adóév egészének naptári napjaiban képviselnek, vagy az adóalany döntésétől függően

b) adóalap az adóév - a 2017. június 30. napjára készített könyvviteli zárlat alapján - 2017. június 30-ig tartó időszakában keletkezett,

azzal, hogy a Mód. törvénnyel megállapított 5. § (1) bekezdés szerinti, 2017. július 1-jétől hatályos adómértéket az adóév 2017. június 30-át követő időszakára kell alkalmazni."

5. § Az Rtv. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § Az 5. § (3) bekezdése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz."

6. § Az Rtv. 2. § (1) bekezdésében a "reklám közzététele" szövegrész helyébe a "reklám ellenszolgáltatás fejében történő közzététele" szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az Rtv.

1. 1. § 10. pontja,

2. 4. § (1) bekezdésében a "Saját célú reklám közzététele esetén az adó alapja a reklám közzétételével kapcsolatban közvetlenül felmerült költség." szövegrész,

3. 11. §-a.

8. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. és 2. §, a 4. és 5. § 2017. július 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke