480/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes kormányrendeleteknek a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 163. §-a.

2. A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása

2. § A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vkr.) 2. §-a a következő u) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"u) külföldi irat: a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Nmjtv.) 74. § (1) bekezdésében említett külföldi eljárásban keletkezett irat vagy az 1393/2007/EK rendelet 4. cikke szerinti jogsegélykérelem vagy az 1393/2007/EK rendelet 15. cikke szerint előterjesztett kérelem alapján kézbesíteni kért irat."

3. § A Vkr. a következő VII/B. Fejezettel egészül ki:

"VII/B. FEJEZET

KÜLFÖLDI IRAT KÉZBESÍTÉSE

Általános szabályok

46/J. § (1) A bírósági határozat kézbesítésére vonatkozó rendelkezéseket a külföldi irat kézbesítésére az e Fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) E Fejezet alkalmazásában

a) kérelmező: a külföldi irat kézbesítése iránti kérelmet az 1393/2007/EK rendelet 15. cikke alapján előterjesztő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;

b) címzett: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére a külföldi irat kézbesítését kérik az Nmjtv. 74. § (1) bekezdése szerinti vagy az 1393/2007/EK rendelet 4. cikke szerinti jogsegélykérelemben vagy az 1393/2007/EK rendelet 15. cikke szerint előterjesztett kérelemben.

(3) A címzett a külföldi irat átvételét a 4. melléklet szerinti átvételi igazolás aláírásával ismeri el.

Az Nmjtv. 74. § (1) bekezdésében említett jogsegélykérelem alapján kézbesítendő külföldi irat kézbesítése

46/K. § (1) A Kar hivatali szerve a 6. § (1) bekezdése alkalmazásával továbbítja a kézbesítés iránti kérelmet és a kézbesítendő külföldi iratot a kézbesítési végrehajtónak. Ha a kézbesítési ügy kiosztásához szükséges adatok hiányosak, vagy a kézbesítési díjbefizetéséről szóló igazolás nem került csatolásra, a Kar hivatali szerve erről tájékoztatja az igazságügyért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter), és az ügy kiosztása iránt csak akkor intézkedik, ha a miniszter közli az ügy kiosztásához szükséges adatokat, illetve csatolják a kézbesítési díj befizetéséről szóló igazolást.

(2) A kérelemre és annak intézésére a 3-5. §, a 6. § (2)-(4) bekezdése, a 7-9. § és a 11. § nem alkalmazható.

(3) A végrehajtó a külföldi iratot a II. Fejezet alapján eljárva kézbesíti, ennek során a 14. § (2) bekezdését, valamint a 31. § (2) és (3) bekezdését nem lehet alkalmazni. A 46/H. § (3), (5) és (6) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az értesítést az 5. melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével kell elkészíteni.

(4) A végrehajtó a kézbesítéskor a címzettet tájékoztatja az Nmjtv. 75. § (2) bekezdésében foglaltakról, ha e rendelkezés alkalmazásának helye van.

(5) Ha a miniszter tájékoztatása szerint a jogsegélykérelem előterjesztésére alkalmazandó nemzetközi egyezmény alapján a jogsegélykérelemben megjelölt cím hiányossága vagy pontatlansága esetén lakcímkutatást kell végezni, a végrehajtó a 37. § (1) bekezdés a) pontja, valamint (2) és (3) bekezdése szerinti intézkedéseket teszi meg.

46/L. § (1) A kézbesítés eredményes

a) ha a címzett vagy a helyettes átvevő a külföldi iratot átvette, vagy ha annak átvételét a címzett - a (2) bekezdés

a) pontja szerinti eset kivételével - megtagadta, vagy

b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti eset kivételével a 34. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a második helyszíni eljárás napjától számított 5. munkanapon.

(2) A kézbesítés eredménytelen

a) ha a címzett az Nmjtv. 75. § (2) bekezdése alapján a külföldi irat magyar nyelvű fordításának hiánya miatt tagadta meg az átvett irat elfogadását,

b) a 34. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a külföldi irat átvételét a címzett az Nmjtv. 75. § (2) bekezdése alapján a külföldi irat magyar nyelvű fordításának hiánya miatt megtagadhatta volna, vagy

c) a 34. § (2) bekezdés b)-e) pontja szerinti esetekben.

(3) A végrehajtó a kézbesítés eredményét igazoló iratok megküldésével tájékoztatja a minisztert a kézbesítés eredményéről.

Az 1393/2007/EK rendelet 4. cikke szerinti jogsegélykérelem alapján kézbesítendő külföldi irat kézbesítése

46/M. § (1) A 46/K. § (1)-(3) bekezdését kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kézbesítési ügy kiosztásához szükséges adatok hiányosságáról vagy a kézbesítési díj befizetéséről szóló igazolás csatolásának elmulasztásáról az 1393/2007/EK rendelet 2. cikk (1) bekezdése szerinti áttevő intézményt kell tájékoztatni.

(2) A végrehajtó a kézbesítendő irathoz csatolja az 1393/2007/EK rendelet II. melléklete szerinti nyomtatványt, és a kézbesítéskor a címzettet tájékoztatja az abban foglaltakról.

(3) Ha a kézbesítendő iratból két példány került megküldésre, az egyik példányt a végrehajtó magánál tartja.

(4) Az 1393/2007/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatást a végrehajtó küldi meg az áttevő intézménynek.

46/N. § (1) A kézbesítés eredményes

a) ha a címzett vagy a helyettes átvevő a külföldi iratot átvette, vagy ha annak átvételét a címzett - a (2) bekezdés

a) pontja szerinti eset kivételével - megtagadta, vagy

b) a 34. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a második helyszíni eljárás napjától számított 5. munkanapon.

(2) A kézbesítés eredménytelen

a) ha a címzett az 1393/2007/EK rendelet 8. cikke alapján az abban megjelölt határidőn belül a külföldi irat nyelve miatt tagadta meg az irat átvételét, vagy

b) a 34. § (2) bekezdés b)-e) pontja szerinti esetekben.

(3) A kézbesítés eredményéről a végrehajtó kiállítja az 1393/2007/EK rendelet 10. cikk (1) bekezdése szerinti igazolást, és közvetlenül küldi meg az áttevő intézménynek, csatolva a kézbesítendő külföldi iratnak az 46/M. §

(4) bekezdése alapján magánál tartott másodpéldányát.

Az 1393/2007/EK rendelet 15. cikke szerint előterjesztett kérelem alapján kézbesítendő külföldi irat kézbesítése

46/O. § (1) Az 1393/2007/EK rendelet 15. cikke alapján előterjesztett kérelmeket a 3. §-ban foglaltak szerint kell előterjeszteni. A kérelem előterjesztésére a 4. § első mondata nem alkalmazható.

(2) A kérelemnek az 5. § (1) bekezdés a) és c-e) pontjában foglalt adatok mellett a kézbesítési címet, a kézbesítendő külföldi iratot kibocsátó külföldi bíróság vagy hatóság nevét, a külföldi irat számát és jellegének megjelölését, továbbá a külföldi irat mellékleteinek számát és jellegük megjelölését kell tartalmaznia.

(3) Ha a kérelem nem tartozik az 1393/2007/EK rendelet hatálya alá, a Kar hivatali szerve a kérelmet - a kézbesítési díjnak a díj visszaküldésének költségével, illetve a postaköltséggel csökkentett összegével, valamint a csatolt iratokkal együtt - visszaküldi a kérelmezőnek, és egyúttal tájékoztatja őt a visszaküldés okáról. Ha az 1393/2007/EK rendelet hatálya alá nem tartozó kérelem a kézbesítési díj befizetéséről szóló igazolást nem tartalmazza, a Kar hivatali szerve ezt feljegyzi a kérelemre, az további ügyintézést nem igényel.

(4) A kérelem teljesítése megtagadásának a 6. § (4) bekezdés b) pontjának első fordulata, továbbá c)-d) és f)-g) pontja alapján van helye.

(5) Az e § alá tartozó kérelem intézésére a 8-9. § és a 11. § nem alkalmazható.

(6) A 46/K. § (1) és (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kézbesítési ügy kiosztásához szükséges adatok hiányosságáról vagy a kézbesítési díj befizetéséről szóló igazolás csatolásának elmulasztásáról a kérelmezőt kell tájékoztatni.

(7) A kézbesítés eredményére a 46/N. § (1) és (2) bekezdését alkalmazni kell. A kézbesítés eredményét igazoló iratokat a kérelmezőnek kell megküldeni nyolc napon belül."

4. § A Vkr. a következő 50. §-sal egészül ki:

"50. § E rendelet VII/B. Fejezete a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről ("iratkézbesítés"), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13-i 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

5. § A Vkr.

a) az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel és

b) a 2. melléklet szerinti 5. melléklettel

egészül ki.

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 480/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelethez

................................................................................................................................................... önálló bírósági végrehajtó
.................................................................................................................................................................. irodájának címe
................................................................................telefonszám ...........................................................................ügyszám
ÁTVÉTELI IGAZOLÁS
külföldi irat végrehajtói kézbesítés során történő átvételéről
I. A külföldi irat adatai
a külföldi bíróság, hatóság megjelölése: ..............................................................................................................................
a külföldi okirat száma: ......................................................................................................................................................
a külföldi okirat jellege: .....................................................................................................................................................
a külföldi irathoz csatolt mellékletek száma: ......................................................................................................................
a külföldi irathoz csatolt mellékletek jellege: .....................................................................................................................
II. A címzett adatai
név: ........................................................................................................................................................................
cím(jogsegélykérelem szerint): ...............................................................................................................................
kézbesítés helye: .....................................................................................................................................................
III. Kézbesítés a címzett részére
Az I. pont szerinti iratot és annak I. pont szerinti mellékleteit átvettem.
dátum: .....................................................................aláírás:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
az átvevő neve (14 év alatti, gondnokság alatt lévő, vagy nem természetes személy címzett esetében):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
személyazonosságot igazoló okirat fajtája és száma:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
IV. Kézbesítés helyettes átvevő részére
Az I. pont szerinti iratot és annak I. pont szerinti mellékleteit átvettem. Kijelentem, hogy a címzettel perben nem
állok, és az általam átvett iratot és mellékleteit a címzett részére átadom.
helyettes átvevő neve:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
helyettes átvevő címe:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
dátum: ................................................aláírás:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
személyazonosságot igazoló okirat fajtája és száma:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
hozzátartozói, egyéb kapcsolata a címzettel:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
V. A kézbesítési végrehajtó aláírása, bélyegzőjének lenyomata:
.......................................................................P. H."

"

2. melléklet a 480/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelethez

................................................................................................................................................ önálló bírósági végrehajtó
............................................................................................................................................................... irodájának címe
..................................................................................telefonszám .....................................................................ügyszám
ÉRTESÍTÉS
külföldi irat végrehajtói kézbesítésének megkísérléséről
A külföldi iratot ............................................. (dátum) ............................. órakor megkíséreltem kézbesíteni a címzett
számára. A címzett a külföldi iratot a III. pontban foglaltak szerint veheti át.
I. A címzett adatai
név: ...............................................................................................................................................................................
cím: ...............................................................................................................................................................................
II. A külföldi irat adatai
A külföldi bíróság, hatóság megjelölése: ...........................................................................................................................
A külföldi okirat száma: ..................................................................................................................................................
A külföldi okirat jellege: ..................................................................................................................................................
III. A külföldi irat átvételének módja
..............................................................................................................................................(az átvétel helye)
............................................................................................................................................(ügyfélfogadási idő)
.........................................................................................................................................(az átvétel határideje)
Az átvételhez a címzettnek jelen értesítést és a következő érvényes okiratok valamelyikét kell bemutatnia:
személyazonosító igazolvány (annak igénylését igazoló hatósági okirat), katonai igazolvány, tartózkodási engedély,
letelepedési engedély, ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás, útlevél, 2001. január 1-jét követően kiadott
vezetői engedély (jogosítvány), jogszabály által rendszeresített, személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány.
Ha a címzett szervezet, annak vezetője, képviselője vagy a szervezet meghatalmazottja veheti át az iratot.
IV. A kézbesítési végrehajtó aláírása, bélyegzőjének lenyomata:
...................................................................P. H.
V. Tájékoztatás1
1. Ezen értesítés szerint a kézbesítési végrehajtó a címzett számára nemzetközi jogsegélykérelem alapján
megküldött külföldi bírósági vagy hatósági iratot kísérelt meg kézbesíteni. A címzett a külföldi iratot
az értesítésben foglaltak szerint veheti át a kézbesítési végrehajtó irodájában. Ha az értesítésben megjelölt
határidőben a címzett nem veszi át a külföldi iratot, a határidő lejártát követően újabb helyszíni eljárásra kerül
sor.
2. Ezen értesítés szerint a kézbesítési végrehajtó a címzett számára nemzetközi jogsegélykérelem alapján
megküldött külföldi bírósági vagy hatósági iratot kísérelt meg második alkalommal kézbesíteni.
A címzett a külföldi iratot az értesítésben foglaltak szerint veheti át a kézbesítési végrehajtó irodájában.
Ha az értesítésben megjelölt határidőben a címzett nem veszi át a külföldi iratot, az a második kézbesítési
kísérlet napját követő 5. munkanapon kézbesítettnek minősül.
3. Ezen értesítés szerint a kézbesítési végrehajtó a címzett számára nemzetközi jogsegélykérelem alapján
megküldött külföldi bírósági vagy hatósági iratot kísérelt meg második alkalommal kézbesíteni. A címzett
a külföldi iratot az értesítésben foglaltak szerint veheti át a kézbesítési végrehajtó irodájában. Ha
az értesítésben megjelölt határidőben a címzett nem veszi át a külföldi iratot, a kézbesítés eredménytelennek
minősül."
________________
1 A megfelelő aláhúzandó.

"

Tartalomjegyzék