497/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 2. és 31. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 6., 7. és 13. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 1., 8., 13., 35. és 40. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bt. Vhr.) az 1. §-t követően következő alcímmel egészül ki:

"(A Bt. 5. §-ához)

1/A. § (1) Bányászati hulladékkezelő létesítmény (a továbbiakban: hulladékkezelő létesítmény) a bányafelügyelet engedélyével üzemeltethető. A bányafelügyelet a működés engedélyezéséről

a) ha a hulladékkezelő létesítmény kialakítása építési tevékenységgel nem jár, a műszaki üzemi terv jóváhagyása, vagy

b) ha a hulladékkezelő létesítmény kialakítása építési tevékenységgel jár, annak használatbavételi vagy fennmaradási engedélyezési eljárása

során dönt.

(2) Az engedélykérelem a következőket tartalmazza:

a) az üzemeltető megjelölése,

b) a hulladékkezelő létesítmény javasolt helye,

c) a bányászati hulladékok kezeléséről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti bányászati hulladékgazdálkodási terv,

d) az R. szerinti pénzügyi garancia vagy azzal egyenértékű megfelelő intézkedés bemutatása.

(3) Ha a hulladékkezelő létesítmény üzemeltetéséhez környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedély szükséges, a kérelemhez mellékelni kell a véglegessé vált környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedélyt.

(4) A bányafelügyelet akkor adja meg az engedélyt, ha az üzemeltető igazolja, hogy

a) az üzemeltető felkészült az R. által támasztott követelmények betartására, és

b) a hulladékkezelés nem ellentétes a hulladékról szóló törvény általános elveivel.

(5) A bányafelügyelet a működési engedélyezési eljárás során dönt a bányászati hulladék-gazdálkodási terv jóváhagyásáról, az üzemeltető által felajánlott pénzügyi biztosíték elfogadásáról és a hulladékkezelő létesítmény R. szerinti besorolásáról.

(6) A bányafelügyelet hivatalból módosítja az engedély feltételeit, ha

a) a hulladékkezelő létesítmény üzemelésében vagy az elhelyezett hulladékban jelentős változások, így különösen az üzemeltető változása, a hulladék veszélyességének változása következnek be,

b) az üzemeltető által az R. szerint jelentett monitoring eredmények, valamint a végrehajtott ellenőrzések alapján indokolt,

c) az Európai Unió által nyilvántartott, elérhető technikában beálló jelentős változás következik be.

(7) Az engedélyben foglalt információkat a bányafelügyelet az illetékes nemzeti és közösségi statisztikai hivatalok számára hozzáférhetővé teszi statisztikai célból történő megkeresés esetén. Az üzleti titkot képező információk - különösen az üzleti kapcsolatok, a költségösszetevők és a gazdaságosan kitermelhető ásványvagyon mennyisége - nem hozhatók nyilvánosságra.

1/B. § (1) A bányafelügyelet az engedélykérelem benyújtását követő 5 napon belül a hivatalában, valamint a hulladékkezelő létesítmény helye szerint illetékes települési önkormányzat hivatalának hirdetőtábláján közleményt tesz közzé, amely tartalmazza:

a) az engedélykérelmet,

b) ha az engedélykérelemről hozott döntés konzultáció tárgyát képezi az Európai Unió tagállamai között, az erre vonatkozó tájékoztatást,

c) tájékoztatást arról, hogy a bányafelügyelettől az üggyel kapcsolatban felvilágosítás kérhető, arra észrevétel tehető, valamint ezek módját és határidejét, a bányafelügyelet kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét,

d) a döntés során irányadó szempontokat,

e) az engedély vagy az engedély feltételeinek módosítása esetén az arra vonatkozó javaslatról tájékoztatást,

f) az üggyel kapcsolatos információk közzétételének helyét, idejét és módját, és

g) az R. szerinti nyilvánosság (a továbbiakban: nyilvánosság) megfelelő felkészülését és részvételét biztosító egyéb intézkedéseket.

(2) Az önkormányzat jegyzője biztosítja a bányafelügyelet által megküldött engedélyezési dokumentációba történő betekintést a R. szerinti érintett nyilvánosság (a továbbiakban: érintett nyilvánosság) számára az engedélyezési dokumentáció kézhezvételét követően.

(3) A bányafelügyelet a közzétételt követően az érintett nyilvánosság számára hivatalában hozzáférhetővé teszi

a) az engedélykérelmet és az ahhoz kapcsolódó egyéb hatósági döntéseket, szakértői véleményeket, és a nyilvánossággal közölt valamennyi információt,

b) az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatáson felül minden olyan információt, amely kapcsolódik az 1/A. § szerinti döntéshez, és amely csak azután áll rendelkezésre, miután a nyilvánosság tájékoztatása az (1) bekezdés szerint megtörtént.

(4) Az érintett nyilvánosság az (1) bekezdés szerinti közlemény közzétételét követő 8 napon belül a bányafelügyeletnél észrevételt tehet és konzultációt kezdeményezhet. A bányafelügyelet az érintett nyilvánosság észrevételét és véleményét a döntéshozatal során érdemben köteles vizsgálni és megfelelően figyelembe venni.

(5) A bányafelügyelet a döntéséről az (1) bekezdésben meghatározott módon, a határozat közzétételével tájékoztatja az érintett nyilvánosságot.

(6) Az engedélyek 1/A. § (6) bekezdése szerinti módosítására irányuló eljárás során e § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell."

2. § A Bt. Vhr. az 1/C. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

"(A Bt. 6. §-ához)"

2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

3. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. Vhr.) az 1. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"(A VET 6. §-ához)

Az 50 MW, és az ezt meghaladó névleges teljesítőképességű erőművek biztonsági energiaforrás-készletének felhasználása 1/A. § (1) Az 50 MW, és az ezt meghaladó névleges teljesítőképességű erőműre vonatkozó termelői működési engedélyes az átviteli rendszerirányító álláspontját is tartalmazó kérelmére - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elnöke engedélyezheti a miniszteri rendelet szerinti biztonsági energiaforrás-készlet felhasználását, ha a termelői működési engedélyes egy vagy több erőművének normatív energiahordozó-készlete olyan mértékben csökken, hogy az a villamos energia folyamatos termelését veszélyezteti.

(2) Az (1) bekezdés szerint felhasznált biztonsági energiaforrás-készlet visszapótlásának határidejéről a Hivatal elnöke határoz.

(3) A Hivatal elnöke az e § szerint hozott határozatait az átviteli rendszerirányítónak is megküldi."

4. § A Vet. Vhr. 113. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"113. § Az egyetemes szolgáltatónak a VET 145. § (4) bekezdése szerinti árszabás áraira vonatkozó javaslatához - az ár átlagára vonatkozó számításokon kívül - árszabásonként is be kell mutatnia az alkalmazni kívánt díjtételeket, valamint az azokat megalapozó számításokat."

5. § (1) A Vet. Vhr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Vet. Vhr. 15. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Vet. Vhr. 22. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

6. § A Vet. Vhr.

a) 2. §-ában a "Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)" szövegrész helyébe a "Hivatal" szöveg,

b) 110. § (3) bekezdésében az "a szervezett villamosenergia-piacon való értékesítési kötelezettsége keretében" szövegrész helyébe az "a szervezett villamosenergia-piacon, illetve a villamos energiához kapcsolódó származtatott ügylettel kereskedést biztosító, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti szabályozott piacon" szöveg,

c) 113/A. § (2) bekezdésében az "a VET 98. §-ában, valamint 145. §-ában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza." szövegrész helyébe az "a VET 96-98. §-ában, valamint a 141. § (12) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza." szöveg,

d) 113/A. § (3) bekezdésében a "március 31-ig" szövegrész helyébe az "április 30-ig" szöveg

lép.

3. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Get. Vhr.) a következő 28/A. §-sal egészül ki:

"28/A. § Ha a földgázkereskedő egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel is rendelkezik, az engedélyes a nyilvántartásaiban és a rendszerhasználati szerződésekben az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók ellátásához szükséges földgázmennyiségre vonatkozó adatokat elkülönítetten tartja nyilván és kezeli."

8. § A Get. Vhr. 89. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (4) bekezdés szerinti feladatai ellátása során az elosztó és a szállítási rendszerüzemeltető az egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók tekintetében az adatokat elkülönítetten tartja nyilván és kezeli."

9. § A Get. Vhr. 2. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

10. § Hatályát veszti a Get. Vhr. 132. § (1) bekezdés b), c) és h) pontja.

4. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 497/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Vet. Vhr. 1. számú melléklete a következő 4.10. ponttal egészül ki:

"4.10. Az előre fizetős mérő használatával vételezett villamos energia mennyisége és ára vonatkozásában az egyetemes szolgáltató - a hibás mérés kivételével - utólagos elszámolás-korrekciót nem alkalmazhat."

2. melléklet a 497/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"15. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

1. Villamosenergia-kereskedelmi engedély kérelemhez benyújtandó dokumentumok

1.1. Az 54. §-ban meghatározott dokumentumok.

1.2. Az adott és a következő naptári vagy üzleti évre szóló, független könyvvizsgáló által ellenőrzött üzleti terv részletes ismertetése.

1.3. Külföldi kérelmező esetén nyilatkozat és igazolás arra vonatkozóan, hogy a kérelmező bejegyzésének helye szerinti országban milyen jogosultság vagy engedély alapján végzi villamosenergia-kereskedelmi tevékenységét.

1.4. Külföldi kérelmező esetén a 79. § (3) bekezdésében foglalt igazolás.

1.5. Külföldi kérelmező esetén a VET 88. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek teljesítésének igazolása, valamint a képviselő megnevezése, képviseleti jogának igazolása és az elérhetőségére vonatkozó adatok.

1.6. Az alkalmazni kívánt üzletszabályzat tervezetének szövege vagy a VET 72. § (5) bekezdése szerinti üzletszabályzat készítés alóli felmentésre irányuló kérelem.

2. Korlátozott villamosenergia-kereskedelmi engedély kérelemhez benyújtandó dokumentumok

2.1. Az 54. §-ban meghatározott dokumentumok.

2.2. Az adott és a következő naptári vagy üzleti évre szóló, független könyvvizsgáló által ellenőrzött üzleti terv részletes ismertetése.

2.3. Külföldi kérelmező esetén nyilatkozat és igazolás arra vonatkozóan, hogy a kérelmező bejegyzésének helye szerinti országban milyen jogosultság vagy engedély alapján végzi villamosenergia-kereskedelmi tevékenységét.

2.4. Külföldi kérelmező esetén a 79. § (3) bekezdésében foglalt igazolás.

2.5. Külföldi kérelmező esetén a VET 88. § (2) vagy (3) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítésének igazolása, valamint a képviselő megnevezése, képviseleti jogának igazolása és az elérhetőségére vonatkozó adatok."

3. melléklet a 497/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Vet. Vhr. 22. számú melléklet 1. pont 1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az alkalmazott berendezésektől függetlenül)

"1.3. gyári szám, ha az rendelkezésre áll,"

4. melléklet a 497/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Get. Vhr. 2. számú melléklete a következő 6.18. ponttal egészül ki:

"6.18. Az előre fizetős mérő használatával vételezett földgáz mennyisége és ára vonatkozásában az egyetemes szolgáltató - a hibás mérés kivételével - utólagos elszámolás-korrekciót nem alkalmazhat."

Tartalomjegyzék