49/2017. (III. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság fejlesztésére irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), c), d) és e) pontjában,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság fejlesztése keretében

a)[1] a Mezőhegyes közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 805/8 és 806/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott földrészleteken, illetve ezen földrészletekből telekalakítási eljárás véglegessé válását követően kialakított földrészleteken megvalósuló, ipartelep kialakítására és kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekre irányuló beruházással, valamint

b) a Mezőhegyes közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0454/8 helyrajzi szám alatt nyilvántartott földrészleten megvalósuló, szarvasmarhatelep rekonstrukciójára irányuló beruházással

(a továbbiakban együtt: Beruházások) függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) az útépítési, közműfejlesztési és -csatlakozási munkák érdekében az (1) bekezdés szerinti ingatlanokkal szomszédos ingatlanokat érintik,

b) a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § (1)[2] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Békés Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

(2)[3] A főispán az (1) bekezdés szerinti koordinációs feladatainak ellátása során együttműködik a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok újjászervezésének koordinálásáért felelős kormánybiztossal (a továbbiakban: kormánybiztos), és minden hónap ötödik napjáig a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok által a koordinációs feladatokat ellátó főispánok felé, továbbá a koordinációs feladatokat ellátó főispánok által a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a Kormány tagjai felé teljesítendő, törvényben vagy kormányrendeletben előírt rendszeres és eseti jellegű jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályairól szóló 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelet 3-6. mellékletében foglalt, kitöltött táblázatok megküldésével tájékoztatja a kormánybiztost a kiemelt jelentőségű ügyekkel kapcsolatos intézkedéseiről és a kiemelt jelentőségű ügyek állásáról.

3. §[4]

4. § A Beruházásokkal összefüggésben a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 49/2017. (III. 17.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

4. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

5. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

6. tűzvédelmi hatósági eljárások,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. hírközlési hatósági eljárások,

9. környezetvédelmi hatósági eljárások,

10. természetvédelmi hatósági eljárások,

11. útügyi hatósági eljárások,

12. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

14. földmérési hatósági eljárások,

15. termőföld védelmével összefüggő hatósági engedélyezési eljárások,

16. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

17. bányahatósági engedélyezési eljárások,

18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

19. közegészségügyi hatósági eljárások,

20. azok az 1-19. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

21. az 1-20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 337. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[2] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 155. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 154. § b) pontja. Hatályos 2022.12.23.

[4] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 338. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék