2017. évi LVIII. törvény

egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról

1. A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

1. § A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (a továbbiakban: Fkbt.) 12/H. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az önálló földrészlet kialakítására - a visszamaradó földrészletet és a kialakuló ingatlanok megközelíthetőségét biztosító utak és más művelés alól kivett földrészletek kivételével - a 9/C. § (6) bekezdését kell alkalmazni."

2. § Az Fkbt. A közös tulajdon megszüntetésének külön szabályai alcíme a következő 12/M. §-sal egészül ki:

"12/M. § (1) A 12/L. § szerinti, a földmérő vállalkozó vagy vállalkozás és jogi szolgáltató részére történő adatszolgáltatást követően, a Ptk. szerinti megosztásra csak az e törvény szerinti közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó kérelmek visszavonása esetén van lehetőség.

(2) Ha a közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó valamennyi kérelem nem került visszavonásra, akkor a korábban benyújtott, a Ptk. szerinti megosztásra irányuló változási vázrajz nem használható fel."

3. § Az Fkbt. a következő 20. §-sal egészül ki:

"20. § E törvénynek az egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi LVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) megállapított 12/M. §-át a Módtv2. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni."

4. § Az Fkbt. 4. § (2) bekezdésében a "[Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk) 685. § b) pontja]" szövegrész helyébe az "[a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk) 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja]" szöveg lép.

2. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

5. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény

a) 21. § (1) bekezdésében az "az Fttv." szövegrész helyébe az "a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.)",

b) 21. § (3) bekezdésében az "Fttv. 11. § (1) bekezdésében" szövegrész helyébe az "Fttv. 11. § (1) bekezdésben és a 13. § (1a) bekezdésében",

c) 21. § (4) bekezdésében az "egyéb önálló ingatlanok" szövegrész helyébe az "egyéb önálló ingatlanok - ide nem értve a 13. § a) pontja szerinti épületeket és építményeket -"

szöveg lép.

3. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

6. § A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 2. §-a a következő 22. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

"22. kis teljesítményű erőmű: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 4. § (1) bekezdésében meghatározott 0,5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű villamos energiát termelő erőmű, kivéve a szélerőmű és a szélerőmű park."

7. § A Tfvt. Földvédelmi eljárás alcíme a következő 8/C. §-sal egészül ki:

"8/C. § Kis teljesítményű erőműnek a létesítése miatti más célú hasznosítás engedélyezése esetén, az ingatlanügyi hatóság helyszíni szemle tartása nélkül, a rendelkezésére álló iratok alapján dönt, ha az átlagosnál gyengébb minőségű termőföldet érint és a 12. § (1) bekezdésben meghatározott kérelemben az igénybevevő nyilatkozik arról, hogy az érintett területen más beruházás megvalósítása nincs folyamatban. Az ügyintézési határidő ilyen esetben 8 nap."

8. § A Tfvt. 11. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni különösen]

"d) kiserőmű létesítését a betáplálásra alkalmas villamosenergia-elosztói hálózat 1000 méteres közvetlen környezetében."

9. § A Tfvt. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A járulékot és a bírságot a termőföld fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) e célra létrehozott központosított beszedési számlájára kell befizetni."

10. § A Tfvt. 30. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdés szerinti földminősítő igazolvány kibocsátásáig ideiglenes igazolvány adható. Az ideiglenes földminősítő igazolvány 60 napig vagy a földminősítő igazolvány kibocsátásáig érvényes. A földminősítő igazolvány kiállításáig az ideiglenes igazolvány ismételten kiadható. Az ideiglenes földminősítő igazolvány kiállítására a (2) bekezdésben megjelölt szerv jogosult."

4. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

11. § A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény a következő 17/A. §-sal egészül ki:

"17/A. § (1) A 17. §-ban meghatározott vagyonnyilvántartásban az eszközök között nyilvántartott vagyon esetén, az e törvény hatálya alá tartozó földrészletek értékének nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha azok értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. Ebben az esetben az állami tulajdonban álló földrészletet érték helyett a közhiteles ingatlan-nyilvántartásban szereplő térmértékegységen és aranykorona-értéken szükséges nyilvántartani.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti ingatlant vagyonkezelésbe adja az NFA, a vagyonkezelő a számvitelről szóló jogszabályoknak megfelelően vezetett vagyonnyilvántartásában azt az (1) bekezdés szerint tartja nyilván."

5. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

12. § (1) A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni)

"b) az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkarészek hatósági vizsgálatára és záradékolására irányuló eljárásért,"

(2) Az Fttv. 6. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni)

"f) a b) pont szerinti eljárás soron kívüli lefolytatásáért,"

(3) Az Fttv. 6. §-a a következő (21) bekezdéssel egészül ki:

"(21) A honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv a honvédelemért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó, a 3. § (1) bekezdés e)-g) pontjában meghatározott, valamint az (1) és (1a) bekezdés alapján átadott állami alapadatok adatbázisaiból a Magyar Honvédségnek a honvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt szervezetei és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat részére, a jogszabályban meghatározott feladataik végrehajtásához, amennyiben azok digitálisan rendelkezésre állnak és a technikai feltételek adottak, hálózaton keresztül díjmentesen szolgáltat adatot."

(4) Az Fttv. 6. §-a a következő (22) bekezdéssel egészül ki:

"(22) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a 3. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt adatbázisból alrészlet határig, az f) pontjában foglalt adatbázisok közül pedig a 1306/2013/EU rendelet szerinti támogatások eljárásainak kizárólagos, országos azonosító rendszeréhez készült ortofó adatbázisokból évente egy alkalommal térítésmentesen jogosult az élelmiszerlánc-felügyeleti rendszer működéséhez szükséges adatok igénylésére."

13. § Az Fttv. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az állami földmérési alaptérképi adatbázis jogszabályban előírt tartalommal, vonatkoztatási és vetületi rendszerben meghatározott adatok és a hozzájuk tartozó attribútumok alapján létrehozott, számítógépen kezelhető olyan adatbázis, amely állami alapadatként tartalmazza:

a) a település azonosítóját,

b) a település közigazgatási és fekvéshatárait,

c) a földrészlet határvonalát és helyrajzi számát,

d) az alrészletek határvonalát és betűjelét,

e) a dűlőnevet, utcanevet és házszámot,

f) a közterületről nyíló pince bejáratát,

g) a művelési ágak megnevezését (betűjelét),

h) a minőségiosztály-foltok határoló vonalát és megnevezését (jelét),

i) a földminősítési mintaterek jelét,

j) az elhelyezkedésüktől függetlenül az önálló ingatlannak nem minősülő építményeket - ide nem értve a nyomvonal jellegű építményt - és azok meghatározott tartozékait és azonosítóit,

k) az elhelyezkedésüktől függetlenül az önálló ingatlannak minősülő építményeket - ide nem értve a nyomvonal jellegű építményt, az öröklakást, szövetkezeti lakást illetve a nem lakás céljára szóló helyiséget - és azok meghatározott tartozékait és azonosítóit,

l) 10. § (3) bekezdésének a)-f) és h) pontjában meghatározott alapponthálózati pontokat és azonosítóit,

m) az egyéb önálló ingatlanként nyilvántartott öröklakások, szövetkezeti lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek alaprajzait, geometriai jellemzőit, helyrajzi számát és egyedi azonosítóját,

n) az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 16. § e)-f) pontjában meghatározott jogokat, és

o) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti földhasználati joggal érintett területeket."

14. § Az Fttv. 13. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis a 11. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmazza a központi címregiszterről és címkezelésről szóló kormányrendeletben meghatározott ingatlanokhoz rendelt címkoordinátát is."

15. § Az Fttv. 14. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis topológiai összhangjának megteremtése alkalmával a településhatár megállapításánál nem a területszervezési eljárásnak Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott szabályai szerint kell eljárni abban az esetben, ha:

a) a településhatár természetes határvonal (folyó, patak, vízmosás, határút), amely a természeti folyamatok (erózió) miatt megváltozott;

b) a szomszédos települések közötti határ a különböző felmérési technológiák miatt eltérően lett megállapítva."

16. § (1) Az Fttv. 23. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységek az egységes ingatlan-nyilvántartás tartalmának változását eredményező földmérési munkák. Ezek különösen:)

"c) a közigazgatási és fekvéshatárok megváltoztatásával kapcsolatos földmérési munkák,"

(2) Az Fttv. 23. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés:

(Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységek az egységes ingatlan-nyilvántartás tartalmának változását eredményező földmérési munkák. Ezek különösen:)

"e) egyéb önálló ingatlanok kialakításával és változásával kapcsolatos földmérési munkák,"

(3) Az Fttv. 23. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő i) ponttal egészül ki:

(Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységek az egységes ingatlan-nyilvántartás tartalmának változását eredményező földmérési munkák. Ezek különösen:)

"h) jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez, valamint tények feljegyzéséhez szükséges földmérési munkák, valamint

i) a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló törvény szerinti közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos földmérési munkák."

17. § Az Fttv. 25. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv országos hatáskörében eljárva dönt a 10. § (3) bekezdés a)-f) és h) pontjában meghatározott alapponthálózati pontok áthelyezéséről és megszüntetéséről, valamint az elpusztult alapponthálózati pontok pótlásáról, vagy az adatbázisból való törléséről."

18. § (1) Az Fttv. 28. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti földmérő igazolvány kibocsátásáig ideiglenes igazolvány adható. Az ideiglenes földmérő igazolvány 60 napig vagy a földmérő igazolvány kibocsátásáig érvényes. A földmérő igazolvány kiadásáig az ideiglenes igazolvány ismételten kiadható. Az ideiglenes földmérő igazolvány kiállítására az (1) bekezdésben megjelölt szerv jogosult."

(2) Az Fttv. 28. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) Amennyiben a földrészlet tulajdoni lapján az ingatlan területével, határvonalával vagy tulajdonjogával kapcsolatos perfeljegyzés vagy jogorvoslati kérelem szerepel, akkor földmérési munka az ingatlannal kapcsolatban nem végezhető, kivéve, ha azt

a) a 17. § szerinti eljárásban az ingatlanügyi hatóság,

b) a bíróság által kirendelt, illetve a perrel kapcsolatban a peres fél vagy felek által megbízott igazságügyi szakértő,

c) a per során bírósági elrendelés alapján eljáró, ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő, vagy

d) - tulajdonjoggal kapcsolatos perfeljegyzés vagy jogorvoslati kérelem esetében - kisajátítás érdekében földmérő vagy igazságügyi szakértő

végzi."

(3) Az Fttv. 28. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A bizottság a szakértői véleményt minden év március 1. és 31. napja, valamint október 1. és 31. napja között egy-egy alkalommal tartott szakmai minősítő vizsga alapján adja ki."

19. § (1) Az Fttv. 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az állami alapadatok díját az e törvényben meghatározott állami alapfeladatok végzésére, valamint új állami alapadatok előállítására kell fordítani."

(2) Az Fttv. 37. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 3. § (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott adatbázisok értékesítéséből a Nemzeti Kataszteri Program megvalósítására létrehozott szervezethez befolyt díjakat a (2) bekezdés szerint kell felhasználni."

20. § Az Fttv. 38. § (4) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy)

"j) a 6. § (13)-(15) bekezdésében meghatározott szervek részére történő adatszolgáltatás rendjét,

k) a 6. § (20) bekezdése alapján a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv által a Magyar Honvédség szervezetei részére hálózaton keresztül történő adatszolgáltatás rendjét"

(rendeletben állapítsa meg.)

21. § Az Fttv. 40. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 11. § (1) bekezdés m)-o) pontja, valamint a 13. § (2) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba."

22. § Az Fttv.

a) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az "adatbázisa" szövegrész helyébe az "adatbázisai",

b) 5. § (6a) bekezdésében a "másolatot" szövegrész helyébe a "térképmásolatot",

c) 5. § (6b) bekezdésében a "másolat" szövegrész helyébe a "térképmásolat",

d) 5. § (7) bekezdésében az "adatbázisból a 11. § (1) bekezdés a)-g) pont szerinti adattartalommal közigazgatási fekvést" szövegrész helyébe "adatbázisból a 12. § (1) bekezdés a)-f) és h) pont szerinti adattartalommal fekvést",

e) 6. § (3) bekezdés g) pontjában, a 23. § (5) bekezdés a) pontjában, a 25. § (5) bekezdésében, 26. § (1) és (7) bekezdésében, 38. § (2) bekezdés n) pontjában az "alaphálózati" szövegrész helyébe az "alapponthálózati",

f) 9. alcím címében az "Alapponthálózati pontok adatbázisa" szövegrész helyébe az "Alapponthálózati pontok adatbázisai",

g) 10. § (3) bekezdés záró szövegrészében az "amelyek együttesen alkotják az alapponthálózati pontok adatbázisát" szövegrész helyébe az "amelyek az alapponthálózati pontok adatbázisait alkotják",

h) 23. § (1) bekezdés g) pontjában a "munkák, valamint" szövegrész helyébe a "munkák,",

i) 23. § (2) bekezdésében a "továbbá" szövegrész helyébe az "az (1) bekezdésben foglaltakon kívül" szöveg, a "kitűzésével, továbbá" szövegrész helyébe a "kitűzésével és",

j) 28. § (1) bekezdésében az "igazolvány és megbízólevél" szöveg helyébe az "igazolvány, valamint a megrendelő által aláírt megbízólevél",

k) 28. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a "földmérői" szövegrész helyébe a "földmérő",

l) 36. § (4) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatallal" szövegrész helyébe a "téradatokat és egyéb térinformációs rendszereket, adatbázisokat, valamint szolgáltatásokat üzemeltetőkkel",

m) 37. § (2) bekezdésében a "díját - a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével -" szövegrész helyébe a "díját",

n) 38. § (5) bekezdésében a "mértékét és megfizetésének szabályait" szövegrész helyébe a "mértékét, megfizetésének szabályait, valamint felhasználásának módját",

o) 40. § (1) bekezdésében az "a (2) és (3) bekezdésben" szöveg helyébe az "a (2)-(5) bekezdésben",

p) 40. § (5) bekezdésében a "2018. július 1-jén" szövegrész helyébe a "2020. január 1-jén"

szöveg lép.

23. § Hatályát veszti az Fttv.

a) 5. § (3) és (7) bekezdése;

b) 37. § (4) bekezdése;

c) 40. § (2) és (2a) bekezdése.

6. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 13. § 2017. július 15-én lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére