65/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a Kecskemét Déli Iparterület energetikai fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,

a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,

a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a)[1] a Kecskemét külterületén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0778/4, 0778/8 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleteken, valamint az ezen földrészletekből telekalakítási eljárás véglegessé válását követően kialakított földrészleteken Kecskemét 400/132 kV-os alállomás létesítésével, a megvalósítandó 132 kV-os rácsatlakozások, az Albertirsa-Kecskemét közötti kétrendszerű, 400kV-os távvezeték létesítésével, valamint

b)[2] az Albertirsa külterületén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0281/7 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten, valamint az ezen földrészletekből telekalakítási eljárás véglegessé válását követően kialakított földrészleteken üzemelő Albertirsa 750/400 kV-os alállomás 400 kV-os technológiájának fejlesztésével

függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének megkezdéséhez szükségesek.

2. §[3] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

3. §[4]

4. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházásokkal összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 65/2017. (III. 20.) Korm. rendelethez

Az 1. §-ban foglalt beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági eljárások

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

12. területrendezési hatósági eljárások,

13. földmérési hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. hírközlési hatósági eljárások,

16. bányahatósági engedélyezési eljárások,

17. tűzvédelmi hatósági eljárások,

18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

19. közegészségügyi hatósági eljárások,

20. erdővédelmi hatósági eljárások,

21. földvédelmi hatósági eljárások,

22. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

23. azok az 1-22. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

24. az 1-23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 341. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[2] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 341. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[3] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 157. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 342. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék