92/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet

a zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f) pontjában,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,

az 5. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 17. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben meghatározott, a Zalaegerszeg megyei jogú város közigazgatási területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerint 0828/5, 0781/2 és 0779 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósuló, járműipari tesztpálya megvalósítására irányuló beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek, valamint

b) az (1) bekezdés szerinti ingatlanokkal szomszédos, illetve azokhoz kapcsolódó közterületeken megvalósuló útépítési, közmű-csatlakozási és -fejlesztési munkák megvalósításához szükségesek.

2. §[1] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Zala Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

3. § (1)[2]

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő - az előzetes vizsgálati eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tizenöt nap.

(4)[3]

4. § (1) A Beruházással összefüggésben a központi építészeti-műszaki tervtanács (a továbbiakban: tervtanács) véleményét be kell szerezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tervtanácsi eljárás során településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletet azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tervtanács a véleményét az építészeti-műszaki dokumentáció hiánytalanná válásától számított nyolc munkanapon belül alakítja ki.

5. §[4] Az 1. § (1) és (2) bekezdése szerinti ingatlanokra vonatkozó településrendezési terv módosítása során az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése szerinti véleményadás határideje legfeljebb nyolc nap.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § (1) E rendelet rendelkezéseit - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben és településrendezési eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Ha a Beruházás megvalósítása keretében a tervezési és kivitelezési tevékenység közbeszerzési eljárás eredményeként valósul meg, a 4. §-t az e rendelet hatálybalépését követően megindított közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházásra kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 92/2017. (IV. 10.) Korm. rendelethez

A zalaegerszegi járműipari tesztpálya projekt beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

12. földmérési hatósági eljárások,

13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. hírközlési hatósági eljárások,

15. bányahatósági engedélyezési eljárások,

16. tűzvédelmi hatósági eljárások,

17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. területrendezési hatósági eljárások,

20. erdészeti hatósági eljárások,

21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

22. földvédelmi hatósági eljárások,

23. azok az 1-22. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

24. az 1-23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 164. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 357. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 357. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Módosította a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 87. §-a. Hatályos 2021.07.16.

Tartalomjegyzék