11/2018. (VI. 12.) IM rendelet

a bűnügyi költségek előlegezéséről

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § 20. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § 2. pontjában és 1. melléklet F) pont 4. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) A bűnügyi költséget - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a rendelkezésére álló költségvetési fedezet terhére

a) az előkészítő eljárásban az előkészítő eljárást folytató szerv,

b) a vádemelés előtt

ba) a nyomozó hatóság által végzett nyomozásban a nyomozó hatóság vagy az ügyészség eljárásában az ügyészség,

bb) az ügyészség által végzett nyomozásban az ügyészség vagy

bc) a nyomozási bíró eljárásában az ügyészség,

c) a vádemelés után, a pótmagánvádló fellépését követően, a magánvádas eljárásban - kivéve, ha az ügyben a nyomozó hatóság nyomozást végez -, valamint a büntetés-végrehajtási bíró eljárása során a bíróság,

d) a vagyonelvonásra irányuló eljárásban

da) a vagyonkutatást lefolytató szerv vagy

db) a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 822. § (1) bekezdése alapján, az ügyészség indítványának előterjesztése után a bíróság,

e) a perújítási eljárásban

ea) az ügyészség által elrendelt perújítási nyomozásban - a b) pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával - az ügyészség vagy a nyomozó hatóság,

eb) a bíróság által elrendelt perújítási nyomozásban a nyomozó hatóság

(a továbbiakban együtt: eljáró szerv) előlegezi.

(2) Ha a bizonyítás felvétele megkeresett bíróság útján történik, a bizonyítást a megkeresett bíróság saját költségére veszi fel, majd az így felmerült bűnügyi költséget részére a megkereső bíróság előlegezi.

2. § (1) Az alábbi költségeket - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a következő személyek előlegezik:

a)[1] a terhelt vagy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy költségét, valamint a terhelt vagy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy segítőjének költségét és díját a terhelt vagy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy,

b) a sértett, a magánfél, a magánvádló, a pótmagánvádló, a vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt költségét az a sértett, magánfél, magánvádló, pótmagánvádló, vagyoni érdekelt vagy egyéb érdekelt, akinél a költség felmerült,

c) a sértett, a magánfél, a magánvádló, a pótmagánvádló, a vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt segítőjének költségét és díját az a sértett, magánfél, magánvádló, pótmagánvádló, vagyoni érdekelt vagy egyéb érdekelt, akinek az érdekében a tevékenységét kifejtette.

(2) Az eljáró szerv felhívására az (1) bekezdésben meghatározott személy az általa előlegezett költségről vagy díjról tájékoztatást ad.

3. § (1) A kirendelt szakértő a szakértői vizsgálatot és a szakvéleményt - az igazságügyi szakértőkről szóló törvényben meghatározott költségelőleg alkalmazása kivételével - a saját költségére végzi, illetve készíti el. A szakértő eljárásával kapcsolatban felmerült költséget és díjat a kirendelő szerv, az idézésre történt megjelenésével összefüggésben felmerült költséget és díjat az eljáró szerv előlegezi.

(2) A szaktanácsadó, a tolmács és a fordító költségeinek és díjának előlegezésére az (1) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(3) A tanú idézésre történt megjelenésével összefüggésben felmerült költséget az eljáró szerv előlegezi.

(4) A büntetőeljárás során idézett személy a megjelenésével összefüggésben felmerült költséget kifizeti, azzal, hogy indítványára azt a felmerült és igazolt utazási költséget kell megelőlegezni részére, amelynek megtérítésére a jogszabály szerint igényt tarthat.

(5) Akit az eljárási cselekmény elvégzése során vagy a vagyont érintő kényszerintézkedés végrehajtása során közreműködésre köteleztek, e kötelezettségét a saját költségére teljesíti azzal, hogy a felmerült és igazolt költségének megtérítését indítványozhatja, melyet az eljáró szerv előlegez.

(6) Az (1)-(5) bekezdésben meghatározott személy vagy szerv az általa kifizetett költségről az eljáró szervet haladéktalanul tájékoztatja.

4. § (1) Az eljárást folytató bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, valamint az előkészítő eljárást folytató szerv és a vagyonkutatást lefolytató szerv az ügyiratok között kezelt költségjegyzékben tartja nyilván az általa előlegezett, valamint a más eljáró szerv vagy személy által előlegezett és vele közölt bűnügyi költséget.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljáró szerv a bűnügyi költség előlegezésével kapcsolatos ügyiratok megküldésével haladéktalanul tájékoztatja a költségjegyzéket vezető bíróságot, ügyészséget, nyomozó hatóságot, előkészítő eljárást folytató szervet vagy vagyonkutatást lefolytató szervet az általa előlegezett bűnügyi költségről, annak költségjegyzékbe történő felvétele végett.

(3) A költségjegyzékben szereplő tételeket az azok alapjául szolgáló eljárási cselekmény, illetve az ahhoz tartozó bizonylatok megjelölésével vagy más azonosításra alkalmas módon kell szerepeltetni.

(4) A költségjegyzékbe az eljárás során felmerült és előlegezett bűnügyi költségeket folytatólagosan kell bejegyezni. Ha a büntetőeljárás során több költségjegyzék készül, a bűnjeljegyzékekben szereplő tételeket lehetőség szerint folyamatos sorszámozással kell ellátni.

(5) A költségjegyzékben szereplő tételek alapjául szolgáló bizonylatokat vagy azok másolatát a költségjegyzékkel együtt kell kezelni.

(6) Ha az ügyben a nyomozás befejezéséig nem merül fel bűnügyi költség, erre a költségjegyzékben utalni kell.

5. § Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba

6. §[2]

Dr. Trócsányi László s. k.,

igazságügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 20/2020. (XII. 30.) IM rendelet 131. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.