12/2018. (III. 27.) EMMI rendelet

egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénnyel összefüggő és egyéb módosításáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), c), e), h), j), l), n) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az 1. § (1) bekezdése, (2) bekezdés f) pontja, (3) bekezdés a) pontja, valamint a 3. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

az 1. § (3) bekezdés b) pontja, a 2. § és az 5. §-a tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

1. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R1.) 35. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az Nkt. 38. § (9) bekezdése szerinti fellebbezést a hivatalnak címezve, a vizsgát szervező iskolában kell benyújtani. Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a hivatalnak."

(2) Az R1.

a) 20. § (6b) bekezdésében a "jogerőre emelkedésétől" szövegrész helyébe a "véglegessé válásától" szöveg,

b) 22. § (2) bekezdésében a "jogerőre emelkedését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg,

c) 22. § (3) bekezdésében, 83. § (6) bekezdésében a "jogerős" szövegrész helyébe a "végleges" szöveg,

d) 31. § (2) bekezdésében a "szülők között" szövegrész helyébe a "szülők, vagy a szülő és a gyermek között" szöveg, a "bíróság" szövegrész helyébe a "gyámhatóság" szöveg, a "bírósági döntés" szövegrész helyébe a "gyámhatósági döntés" szöveg,

e) 37. § (6) bekezdésében a "bíróság" szövegrész helyébe a "gyámhatóság" szöveg, a "bírósági" szövegrész helyébe a "gyámhatósági" szöveg, a "gyámhatóság vagy bíróság" szövegrész helyébe a "gyámhatóság" szöveg,

f) 50. § (6) bekezdésében a "jogerőre emelkedett" szövegrész helyébe a "véglegessé vált" szöveg,

g) 50. § (7) bekezdésében a "jogerőre emelkedésével" szövegrész helyébe a "véglegessé válásával" szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti az R1.

a) 35. § (7) bekezdése,

b) 157-159. §-a.

2. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 16-18. §-a.

3. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosítása

3. § A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. § (5) bekezdésében a "három példányban" szövegrész helyébe az "egy példányban" szöveg lép.

4. § Hatályát veszti az R2.

a) 8. § (1) és (4)-(9) bekezdése,

b) 12. §-a.

4. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosítása

5. § Hatályát veszti a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

a) 39. § (1) bekezdés a) pontja,

b) 40-41. §-a,

c) 10. melléklete.

5. A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet módosítása

6. § A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 8. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A tanuló kérheti a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatásban szerzett osztályzatainak rögzítését a törzslapon és a bizonyítványban abban az iskolában, ahol tankötelezettségét teljesíti, vagy a tankötelezettség megszűnését követően nappali rendszerben a tanulmányait folytatja, feltéve, ha a vendégtanulói jogviszonyban és a tanulói jogviszonyban folytatott tanulmányok azonos évfolyamra esnek. Ebben az esetben alkalmazni kell a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendelet vendégtanulókkal kapcsolatos rendelkezéseit, és a tanulót - kérelemre - fel kell menteni az idegen nyelv tanulása alól."

6. A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet módosítása

7. § A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdésében az "a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény" szövegrész helyébe az "az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény" szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

Tartalomjegyzék