155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. és 3. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 74. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 12/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, valamint a nemzetközi egyezmények szerinti formanyomtatványt az érvényes jogviszonnyal rendelkező biztosított részére a megyeszékhely szerinti járási hivatal vagy a NEAK bocsátja ki, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti Európai Egészségbiztosítási Kártyát (a továbbiakban: EU-Kártya) az érvényes jogviszonnyal rendelkező biztosított részére a megyeszékhely szerinti járási hivatal, a járási hivatal, valamint a NEAK bocsátja ki."

(2) Hatályát veszti az R1. 1. §

a) (7f) bekezdésében az "a 12/A. § (6) bekezdésében," szövegrész,

b) (7g) bekezdésében a " , valamint a 12/A. § (6) bekezdése alapján a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti Európai Egészségbiztosítási Kártya (a továbbiakban: EU-Kártya) érvényes jogviszonnyal rendelkező biztosított részére történő kiadására" szövegrész.

2. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R2. 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal tekintetében átfogó ellenőrzés lefolytatására is sor kerülhet."

(2) Az R3. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A szakmai irányító miniszter a fővárosi és megyei kormányhivatal általa irányított feladatai tekintetében az ellenőrzést a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter előzetes jóváhagyásával és közreműködésével látja el."

(3) Az R3. 2. melléklet 1.4. pontjában a "területi közigazgatásért" szövegrész helyébe a "közszolgálatért" szöveg lép.

(4) Az R3. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(5) Hatályát veszti az R3. 2. melléklet 1.2. a) pontjában a "- legalább négy éves ciklusonként végzett -" szövegrész.

4. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § c)-d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő e) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában egészségbiztosítási szerv]

"c) a kormányhivatalnak az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró, megyeszékhelyen működő járási hivatala, illetve a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala (a továbbiakban együtt: megyeszékhely szerinti járási hivatal),

d) a kormányhivatalnak az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala [a c) és a d) pont a továbbiakban együtt: járási hivatal] és

e) az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró Magyar Államkincstár központi szerve (a továbbiakban: Központ)."

5. § Az R4. 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A Kormány a megye egész területére kiterjedő illetékességgel egészségbiztosítási szervként a járási hivatalt jelöli ki a Tbj. szerint biztosított, illetve Tbj. szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személyek

a) TAJ-t igazoló hatósági igazolvány másodlatának kiadásával és

b) az Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával

kapcsolatos feladatok ellátására."

6. § Az R4.

a) 4. § (4) bekezdésében, 7. § (3) bekezdés f) pontjában, 7. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 7. § (5a) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyeszékhely szerinti járási hivatal" szöveg,

b) 7. § (5) bekezdés d) pont de) alpontjában a "törvény" szövegrész helyébe a "törvény (a továbbiakban: Tbj.)" szöveg,

c) 8. § (3) és (4) bekezdés nyitó szövegrészében, (5) bekezdésében a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "megyeszékhely szerinti járási hivatalt" szöveg,

d) 8. § (3) bekezdés c) pontjában, 8. § (4) bekezdés h) pontjában az "a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény" szövegrész helyébe az "a Tbj." szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az R4.

a) 13. § (1) bekezdés b) pontjában az "a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány másolatának kiadásával és az Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával kapcsolatos, és" szövegrész és

b) 13. § (2) bekezdés b) pontja.

5. A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

8. § A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 24. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A területi hivatal a fél szabályosan kitöltött kérelmét és mellékleteit a kézhezvételüktől számított 15 napon belül továbbítja a másik tagállam illetékes fogadó hatósága részére."

9. § Hatályát veszti az R5. 80. § d) pontja.

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § (1) bekezdése, a 4-7. § és az 1. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelethez

1. Az R2. 1. melléklete a következő 55-56. ponttal egészül ki:

"55. A biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személyek esetében az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelem

56. A biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személyek esetében a TAJ-kártya másodlatának kiadása iránti kérelem"

2. melléklet a 155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelethez

1. Az R2. 5. melléklete a következő 17. ponttal egészül ki:

"17. Pénzügyi fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések, a Pénzügyi Békéltető Testület közigazgatási hatósági eljárásnak nem minősülő eljárására irányuló kérelmek továbbítása"

3. melléklet a 155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelethez

1. Az R3. 2. mellékletének 3.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.6. Az átfogó ellenőrzési program végrehajtására legfeljebb 90 nap áll rendelkezésre. Átfogó ellenőrzés esetén az ellenőrzés lefolytatására és a részjelentés elkészítésére legfeljebb 40 nap, a végleges összefoglaló jelentés elkészítésére legfeljebb 50 nap áll rendelkezésre. A helyszíni ellenőrzést az átfogó ellenőrzés kezdő időpontjától számított 20 napon belül le kell folytatni. A szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzések ellenőrzési programjának végrehajtására legfeljebb 70 nap áll rendelkezésre."

Tartalomjegyzék