203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. és 34. pontjában,

a 4. § 6. pontja tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 49. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Év közben a lekötött bankbetétek között kell elszámolni az éven belüli lejáratú forint és deviza lekötött bankbetéteket, azonban a mérlegben ilyen jogcímen tétel nem mutatható ki."

2. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"56. § Az Ávr. 32. § (6) bekezdésében előírt adatszolgáltatást oly módon kell teljesíteni, hogy az megfeleljen az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelettel megállapított, 2019. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései szerinti rovatrendnek."

3. § (1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

1. 2. melléklete a 3. melléklet,

2. 2. melléklete a 4. melléklet,

3. 4. melléklete az 5. melléklet,

4. 15. melléklete a 6. melléklet

szerint módosul.

4. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

1. 13. § (2a) bekezdésében a "lekötött bankbetéteket és az éven belüli lejáratú forint és deviza lekötött bankbetéteket" szövegrész helyébe a "lekötött bankbetéteket" szöveg,

2. 15. § (3a) bekezdésében a "nyilvántartásba kell venni" szövegrész helyébe a "nyilvántartásba kell venni, a társulási részesedés könyv szerinti értékét ki kell vezetni" szöveg,

3. 26. § (11a) bekezdés e) pontjában az "engedményezőnél az átruházott" szövegrész helyébe az "engedményezőnél (eladónál) az engedményezett (az átruházott)" szöveg,

4. 37. § (7) bekezdésében az "a zárszámadásról szóló törvényjavaslat Országgyűlés elé terjesztésének időpontjáig" szövegrész helyébe az "az Áht. 90. § (1) bekezdésében szereplő határidőt megelőző 30. napig" szöveg,

5. 40. § (3) bekezdésében a "visszatérülését a kifizetéssel" szövegrész helyébe a "visszatérülését - ideértve az előrehozott adónak a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41/A. § (3) bekezdése szerinti beszámítását is - a kifizetéssel" szöveg,

6. 47. § (3) bekezdésében az "ideértve az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerinti megbízáson alapuló tulajdonosi joggyakorlást is" szövegrész helyébe az "ide nem értve az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerinti megbízáson alapuló tulajdonosi joggyakorlást" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 56. §-a.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 3. § (2) bekezdése, a 3. § (3) bekezdés 2-4. pontja, a 4. § 1-4. pontja, az 5. §, a 2. és a 4-6. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

1. Az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

2. az Áht. 14. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti fejezetekbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

3. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet I. fejezet 8-11. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

4. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XI. fejezet 32. cím 1-3. és 6. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

5. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XIV. fejezet 21. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

6. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVII. fejezet 21. cím 1. alcím 1. jogcímcsoport 3., 5-8. és 10. jogcímszámába tartozó központi kezelésű előirányzatok,

7. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVIII. fejezet 8. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

8. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XX. fejezet 21. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

9. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XXII. fejezet 21. cím 2. és 3. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok, valamint

10. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLIII. fejezet 1. cím, 3. alcím 1. jogcímcsoportjába és a 2. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport 1. jogcímszámába tartozó központi kezelésű előirányzatok."

2. melléklet a 203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

1. Az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

2. az Áht. 14. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti fejezetekbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

3. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet I. fejezet 8-11. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

4. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XI. fejezet 32. cím 6. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

5. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XIV. fejezet 21. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

6. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XV. fejezet 26. cím 2. alcím 1-3. jogcímcsoportjába tartozó központi kezelésű előirányzatok,

7. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVII. fejezet 21. cím 1. és 5. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

8. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVIII. fejezet 8. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

9. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XX. fejezet 21. cím 1. és 2. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

10. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XXII. fejezet 21. cím 2. és 3. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok, valamint

11. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLIII. fejezet 1. cím 3. alcím 1. jogcímcsoportjába és a 2. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport 1. jogcímszámába tartozó központi kezelésű előirányzatok."

3. melléklet a 203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelethez

1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor-
szám
Címrendi besorolásAdatszolgáltatásra
kötelezett
Adatszolgáltatási körAdatszolgáltatás gyakorisága)
"3.XXII. fejezet 21. cím
3. alcím
Miniszterelnöki
Kormányiroda
A cím terhére vállalt kötelezettségek
adatai, a kifizetésekkel kapcsolatos
követelések.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban"

2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe következő rendelkezés lép:

(Sor-
szám
Címrendi besorolásAdatszolgáltatásra
kötelezett
Adatszolgáltatási körAdatszolgáltatás gyakorisága)
"5.XI. fejezet 32. cím
6. alcím
kezelő szervA települési nemzetiségi
önkormányzatok és a területi
nemzetiségi önkormányzatok
részére biztosított működési és
feladatalapú támogatásokkal
kapcsolatos kötelezettségvállalások
és követelések adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban"

3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 8. és 9. sora helyébe következő rendelkezések lépnek:

(Sor-
szám
Címrendi besorolásAdatszolgáltatásra
kötelezett
Adatszolgáltatási körAdatszolgáltatás gyakorisága)
"8.XVII. fejezet
21. cím, 1. alcím,
1. jogcímcsoport,
3., 5-8. és
10. jogcím;
XVIII. fejezet 8. cím;
XLII. fejezet, 1. cím,
1-6. és 8-18. alcím,
2-3. cím,
4. cím, 1. alcím,
9. jogcímcsoport,
2. alcím,
2. jogcímcsoport,
7. cím, 2. alcím,
31. cím, 32. cím,
1. alcím
12., 22., 26 és
28. jogcímcsoport,
33. cím,
10-20. alcím
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Az előzetes elemi költségvetés,
elemi költségvetés elkészítéséhez
szükséges adatok.
Az előzetes elemi
költségvetés,
elemi költségvetés
elkészítésének
határidejét megelőző
8. napig
9.Az adókkal, vámokkal, illetékekkel,
termékdíjjal, kapcsolódó
közhatalmi bevételekkel
(pótlékok, bírságok) kapcsolatos
követelések és kötelezettségek,
a tartozások fejében átvett
eszközökkel kapcsolatos adatok.
A vállalkozások folyó támogatásához
kapcsolódó követelések és
kötelezettségvállalások.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban"

4. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet. 2. mellékletében foglalt táblázat 17. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor-
szám
Címrendi besorolásAdatszolgáltatásra
kötelezett
Adatszolgáltatási körAdatszolgáltatás gyakorisága)
"17.XLII. fejezet, 37. címPénzügy-
minisztérium
Az Európai Unió költségvetéséhez
való hozzájárulásokkal kapcsolatos
követelések és kötelezettségek.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban"

4. melléklet a 203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelethez

1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe következő rendelkezés lép:

(Sor-
szám
Címrendi besorolásAdatszolgáltatásra
kötelezett
Adatszolgáltatási körAdatszolgáltatás gyakorisága)
"5.XI. fejezet, 32. cím,
6. alcím; XX. fejezet,
21. cím, 2. alcím
kezelő szervA települési nemzetiségi
önkormányzatok és a területi
nemzetiségi önkormányzatok
részére biztosított működési és
feladatalapú támogatásokkal
kapcsolatos kötelezettségvállalások
és követelések adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban"

2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 8. és 9. sora helyébe következő rendelkezések lépnek:

(Sor-
szám
Címrendi besorolásAdatszolgáltatásra
kötelezett
Adatszolgáltatási körAdatszolgáltatás gyakorisága)
"8.XVII. fejezet,
21. cím,
1. és 5. alcím;
XVIII. fejezet, 8. cím;
XLII. fejezet, 1. cím
1-6. és 8-18. alcím,
2-3. cím,
4. cím, 1. alcím,
9. jogcímcsoport,
2. alcím,
2. jogcímcsoport,
7. cím 2. alcím,
31. cím, 32. cím
1. alcím, 12.,
22., 26. és
28. jogcímcsoport,
33. cím
10-15. alcím
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Az előzetes elemi költségvetés,
elemi költségvetés elkészítéséhez
szükséges adatok.
Az előzetes elemi
költségvetés,
elemi költségvetés
elkészítésének
határidejét megelőző
8. napig
9.Az adókkal, vámokkal, illetékekkel,
termékdíjjal, kapcsolódó
közhatalmi bevételekkel
(pótlékok, bírságok) kapcsolatos
követelések és kötelezettségek,
a tartozások fejében átvett
eszközökkel kapcsolatos adatok.
A vállalkozások folyó támogatásához
kapcsolódó követelések és
kötelezettségvállalások.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban"

5. melléklet a 203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 4. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 13. Célelőirányzatok jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:

- méltányossági alapon történő térítések,

- alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj,

- tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása,

- tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata,

- egészségügyi dolgozók 2018. évi béremelésének fedezete,

- egészségügyi dolgozók 2019. évi béremelésének fedezete,

- egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete,

- az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése,

- fiatal szakorvosok támogatása."

6. melléklet a 203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelethez

1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI pont, K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások alpontja a következő h) ponttal egészül ki:

(Ezen a rovaton kell elszámolni)

"h) tartós ápolást végzők időskori támogatását [Szoctv. 44/A. §], és"

2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, BEVÉTELEK (B) B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont, B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK pont, B36. Egyéb közhatalmi bevételek alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"B36. Egyéb közhatalmi bevételek

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) a cégnyilvántartás bevételeit,

b) az eljárási illetékeket,

c) az igazgatási szolgáltatási díjakat,

d) a felügyeleti díjakat,

e) az ebrendészeti hozzájárulást,

f) a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulást,

g) a környezetvédelmi bírságot,

h) a természetvédelmi bírságot,

i) a műemlékvédelmi bírságot,

j) az építésügyi bírságot,

k) a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részét,

l) az egyéb bírságokat,

m) a vagyoni típusú települési adókat,

n) a jövedelmi típusú települési adókat,

o) az egyéb települési adókat,

p) az önkormányzat által beszedett talajterhelési díjat,

q) az előrehozott helyi adót,

r) a bevándorlási különadót és

s) azokat a bevételeket, amelyek megfizetését közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, azonban nem számolhatók el a közhatalmi bevételek más rovatain, így különösen a pénzbüntetést és elkobzást, a késedelmi és önellenőrzési pótlékot.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban az a)-r) pont szerinti bontásban kell szerepeltetni."

3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

a) 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK pont, K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai alpont, K1107. Béren kívüli juttatások pontjában a "meghatározott juttatásokat, ideértve azt az esetet is, ha azok megfelelnek a béren kívüli juttatás feltételeinek, de a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott értékhatárt meghaladják" szövegrész helyébe a "meghatározott juttatásokat" szöveg,

b) 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK pont, K12. Külső személyi juttatások alpont, K121. Választott tisztségviselők juttatásai pontjában a "helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő, a nemzetiségi szószóló" szövegrész helyébe a "helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő, a nemzetiségi önkormányzat tisztségviselői, a társulási tanács tisztségviselői, a nemzetiségi szószóló" szöveg és

c) 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, BEVÉTELEK (B) B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont, B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK pont, B31. Jövedelemadók alpont, B312. Társaságok jövedelemadói pont c) alpontjában a "hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások" szövegrész helyébe a "pénzügyi szervezetek" szöveg

lép.

4. Hatályát veszti az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

a) 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, BEVÉTELEK (B) B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont, B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK pont, B31. Jövedelemadók alpont, B311. Magánszemélyek jövedelemadói pont b) alpontja,

b) 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, BEVÉTELEK (B) B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont, B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK pont, B35. Termékek és szolgáltatások adói alpont, B351. Értékesítési és forgalmi adók pont q) alpontja és

c) 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, BEVÉTELEK (B) B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont, B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK pont, B35. Termékek és szolgáltatások adói alpont, B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók pont a) alpontja.

Tartalomjegyzék