36/2018. (XII. 21.) ITM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 1. pontjában,

a 2. és 3. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosítása

1. § A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Az R1. 8. § (6) bekezdésében az "a (3)-(4) bekezdések szerint" szövegrész helyébe az "az" szöveg lép.

3. § Hatályát veszti az R1.

a) 8. § (1)-(4) bekezdése,

b) 8. § (7) bekezdésében az " , a 4. melléklet szerinti képlet alkalmazása során," szövegrész,

c) 10. § (3) bekezdése,

d) 4. melléklete.

2. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása

4. § (1) Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az R2. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) Az R2. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. § Az R2.

a) 3. melléklet 6.18.1. és 6.18.2. pontjában a "ƩQTárolóifedezés * EURHUF" szövegrész helyébe a "Ʃ(QTárolóifedezés * EURHUF)" szöveg,

b) 3. melléklet 6.18.3.5. pontjában a "hónap" szövegrész helyébe a "betárolási időszak hónapjainak" szöveg,

c) 6. melléklet címében a "2018" szövegrész helyébe a "2019" szöveg

lép.

3. A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosítása

6. § A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet (a továbbiakban: R3.) 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A motorhajtóanyagot kiszolgáló kútoszlopon és annak töltőpisztolyán az MSZ EN 16942 legkésőbbi évjelzetű szabványban meghatározott jelöléseket kell elhelyezni."

7. § Az R3. 10. § (2) bekezdésében az"Az (1) bekezdés" szövegrész helyébe az "Az (1) és (1a) bekezdés" szöveg lép.

8. § Az R3. 15. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"h) az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló 2014. október 22-i 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

4. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 6-8. § 2019. április 1-jén lép hatályba.

10. § E rendelet 6-8. §-a az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló, 2014. október 22-i 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Palkovics László s. k.,

innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 36/2018. (XII. 21.) ITM rendelethez

"2. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatók által alkalmazandó árszabások legmagasabb egyetemes szolgáltatási árai (Ft/kWh)

ABCDE
1.ÁrszabásokNKM ÁramhálózatiE.ON Dél-dunántúliELMŰÉMÁSZ
Kft. elosztóiÁramhálózati Zrt.,HálózatiHálózati
működésiE.ON Észak-dunántúliKft. elosztóiKft. elosztói
területénÁramhálózati Zrt., E.ON
Tiszántúli Áramhálózati
Zrt. elosztói működési
területén
működési
területén
működési
területén
2.A1
3.- lakossági felhasználók esetében 1320
kWh/év fogyasztásig
14,2013,3414,0613,89
4.- lakossági felhasználók esetében
az éves fogyasztás 1320 kWh-t15,0815,2615,1014,92
meghaladó részére
5.- nem lakossági felhasználók esetében26,8027,0926,8326,55
6.A2
7.- lakossági felhasználók esetében
8.- csúcsidőszak17,9019,7318,9817,44
9.- völgyidőszak10,0011,3510,889,95
10.- nem lakossági felhasználók esetében
11.- csúcsidőszak31,2034,1032,9030,49
12.- völgyidőszak18,7720,9020,1618,69
13.A3
14.- csúcsidőszak32,0237,4433,4131,00
15.- völgyidőszak19,4924,1020,6719,20
16.B Alap
17.- lakossági felhasználók esetében10,4610,8910,6010,23
18.- nem lakossági felhasználók esetében16,1616,6316,2215,70
19.H
20.- lakossági felhasználók esetében10,4610,8910,6010,23
21.- nem lakossági felhasználók esetében16,1616,6316,2215,70

2. melléklet a 36/2018. (XII. 21.) ITM rendelethez

"1. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az 1. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2019 első negyedévre, valamint a felek köre

A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

ABCDE
1.hónapszerződött egyetemes szolgáltatónem földgáztárolóból származó földgázforrás
mennyisége
(kWh)
földgáztárolóból származó
földgázforrás mennyisége (kWh)
földgázforrás ára
(forint/kWh)
2.januárNKM Földgázszolgáltató Zrt.2 670 559 7245 248 895 2765,524
3.februárNKM Földgázszolgáltató Zrt.2 134 886 4734 196 047 5275,524
4.márciusNKM Földgázszolgáltató Zrt.1 629 937 2263 203 586 7745,524

3. melléklet a 36/2018. (XII. 21.) ITM rendelethez

Az R2. 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által a 2. § (1) bekezdése szerint értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2019 első negyedévre:

ABCD
1.hónapszerződött egyetemes szolgáltatóföldgázforrás mennyisége
(kWh)
földgázforrás mennyiségarányos díja
(forint/kWh)
2.januárNKM Földgázszolgáltató Zrt.0-
3.februárNKM Földgázszolgáltató Zrt.0-
4.márciusNKM Földgázszolgáltató Zrt.0-

4. melléklet a 36/2018. (XII. 21.) ITM rendelethez

"4. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 4. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2019 első negyedévre

ABC
1.volt közüzemi nagykereskedőföldgázforrás mennyisége
(kWh)
földgázforrás ára
(forint/kWh)
2.Magyar Földgázkereskedő Zrt.1 698 983 5473,222

Tartalomjegyzék