67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1)[1] A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 141/A. § (1)-(3) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által az egyetemes szolgáltató részére értékesítendő földgázforrás árát és mennyiségét - a földgáztárolóból és a nem földgáztárolóból származó mennyiségek szerinti bontásban -, továbbá a feleket az 1. melléklet tartalmazza.

(2)[2] Az (1) bekezdés szerinti földgázforrás ára a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendeletben (a továbbiakban: árrendelet) és a vonatkozó rendeletekben szereplő, valamint a földgáz vételezéséért fizetendő egyéb, az egyetemes szolgáltató által alkalmazott díjakból számított átlagárnak a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: árképzési rendelet) 3. § (1) bekezdés c), e), f) és h) pontjai szerinti árelemekkel történő csökkentésével, illetve az egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátásához felhasznált egyéb - a GET 141/A. §, vagy 141/J. § hatályán kívül eső - forrás GET 141/E. § szerinti árának, valamint az 5. § (4)-(6) bekezdései és a 7. § (3) bekezdése szerinti elszámolások figyelembevételével számított tétel.

(3)[3] A GET 141/A. § szerinti földgáz-értékesítés esetén az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő jogosult a földgázforrás árán túlmenően érvényesíteni a szállítás és a tárolás díját.

(3a)[4] A GET 141/A. § szerinti földgáz-értékesítés esetén az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő a szállítói vezeték kiadási pontján felmerülő kapacitás-túllépési pótdíjat az egyetemes szolgáltatóval szemben nem érvényesíthet.

(4)[5] Az 1. mellékletben szereplő, az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által értékesítendő, földgáztárolóból származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége az egyetemes szolgáltató által a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: GET. Vhr.) előírt, a hazai tárolókban elhelyezett földgázkészlet mennyisége és az egyetemes szolgáltató forrásigény-bejelentése alapján kerül meghatározásra.

(5)[6] A GET 141/A. §-a szerinti forrásfelajánlásból igénylő egyetemes szolgáltató köteles az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőnek és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal) megküldeni a felajánlásból történő vételezésének tervezett mennyiségeit havi bontásban.

(6)[7] Az (5) bekezdés szerint igénybe venni tervezett mennyiséget az egyetemes szolgáltató - az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő és a Hivatal egyidejű tájékoztatása mellett - a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2017/459 bizottsági rendelet 11. cikke szerinti évente meghirdetett nem-megszakítható szállítói kapacitástermékekre vonatkozó éves kapacitásaukció kezdetét megelőző 15. munkanapig módosíthatja.

2. § (1)[8] A GET 141/J. § (1) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által vételre felajánlott és a GET 141/J. § (3) bekezdése szerinti szerződés keretében az egyetemes szolgáltató részére értékesítendő földgázforrás mennyiségét és árának mennyiségarányos díjelemét, továbbá a feleket a 2. melléklet tartalmazza. A 2. melléklet szerinti földgázforrás mennyiségarányos díjeleme tartalmazza a nagykereskedői árrés, a mobilgáz-finanszírozás, az éves elszámolási elem és a szállítás és a tárolás mennyiségarányos költségeinek indokolt mértékét, valamint az árrendeletben és a vonatkozó rendeletekben szereplő, az egyetemes szolgáltató által alkalmazandó díjak mértéke alapján meghatározott földgáz árát.

(2)[9] Az (1) bekezdés szerinti földgázforrás árának 2. melléklet szerinti mennyiségarányos díjeleme az árrendeletben és a vonatkozó rendeletekben szereplő, valamint a földgáz vételezéséért a felhasználók által fizetendő egyéb, az egyetemes szolgáltató által alkalmazott díjakból számított átlagárnak az árképzési rendelet 3. § (1) bekezdés e), f) és h) pontjai szerinti árelemekkel, továbbá az egyetemes szolgáltató által az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőnek megfizetendő szállítási és tárolási kapacitásdíjak fajlagos mértékével történő csökkentésével, illetve az egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátásához felhasznált egyéb - a GET 141/A. §, vagy 141/J. § hatályán kívül eső - forrás GET 141/E. § szerinti árának, valamint az 5. § (4)-(6) bekezdései és a 7. § (3) bekezdése szerinti elszámolások figyelembevételével számított tétel.

(3)[10] A 2. melléklet 1. pontjában szereplő földgázmennyiség átvételéhez kapcsolódóan felmerülő, nem mennyiségarányos díjelem mértékét a 2. melléklet 2. pontja tartalmazza. A nem mennyiségarányos díjelem tartalmazza az egyetemes szolgáltató által az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőnek megfizetendő szállítási és tárolási kapacitásdíjak mértékét. A nem mennyiségarányos díjelemet a GET 141/J. § alapján megkötött szerződés szerinti kilépési ponti csúcskapacitások összege után kell megfizetni, a gázév hónapjaira vonatkozóan egyenlő részletekben.

(3a)[11] A GET 141/J. § szerinti földgáz-értékesítés esetén az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő a szállítói vezeték kiadási pontján felmerülő kapacitás-túllépési pótdíjat az egyetemes szolgáltatóval szemben nem érvényesíthet.

(4)[12] Az (1) bekezdés szerint értékesített földgázra vonatkozóan az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő a 2. mellékletben meghatározott földgázforrás árán felül csak a szagosítási díjat, a 6. § (3)-(4) bekezdések szerinti felárat és díjat, valamint a vámokat, az adókat, az illetékeket, a szerződés szerinti pótdíjakat és szerződésszegési következményeket jogosult érvényesíteni.

(5)[13] A GET 141/J. §-a szerinti forrásfelajánlásból igénylő egyetemes szolgáltató köteles az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőnek és a Hivatalnak megküldeni a felajánlásból történő vételezésének tervezett mennyiségeit havi bontásban.

(6)[14] Az (5) bekezdés szerint igénybe venni tervezett mennyiséget az egyetemes szolgáltató - az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő és a Hivatal egyidejű tájékoztatása mellett - a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2017/459 bizottsági rendelet 11. cikke szerinti évente meghirdetett nem-megszakítható szállítói kapacitástermékekre vonatkozó éves kapacitásaukció kezdetét megelőző 15. munkanapig módosíthatja.

3. § (1)[15] A földgázforrás 2. melléklet szerinti árai, valamint rendszerhasználati kapacitás díjai a tárolóból és nem tárolóból származó import földgáz - az árképzési rendelet szerinti, a földgáz aktuális ára és a tárolói készletérték alapján meghatározott - indokolt költségének, a hazai termelésű földgáz, a szállítás, a tárolás, a mobilgáz-finanszírozás és a nagykereskedelmi árrés indokolt költségének, valamint az éves elszámolási elem figyelembevételével, az árrendeletben és a vonatkozó rendeletekben szereplő, valamint a földgáz vételezéséért a felhasználók által fizetendő egyéb, az egyetemes szolgáltató által alkalmazandó díjak mértéke alapján kerülnek meghatározásra.

(2)[16] A Hivatal az árelőkészítés során figyelembe veszi a 2. § szerinti földgázforrás árán - beleértve az (1) bekezdés szerinti árelemeket - az indokolt mértékhez képest az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőnél vagy az egyetemes szolgáltatónál képződő többlet vagy veszteség értékét.

(3)[17] A Hivatal - a földgáz beszerzési költségre fedezetet nyújtó tétel tekintetében - az 1. § és a 2. § szerinti földgázforrás árán (a továbbiakban: felajánlási ár) a 3. melléklet szerint meghatározott indokolt mértékéhez képest, a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló kormányrendelet alapján kifizetett ellentételezés, valamint különbözeti összeg figyelembevételével az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőnél képződő többlet vagy veszteség mértékéről nyilvántartást vezet. A nyilvántartott többlet vagy veszteség egyenlegét a Hivatal köteles az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő részére a tárgynegyedévet követő második hónap végéig megadni.

(4) A (3) bekezdés szerinti földgáz beszerzési költségre fedezetet nyújtó tétel

a)[18] az 1. § szerinti földgázforrás tekintetében az 1. mellékletben szereplő ár csökkentve az árképzési rendelet 3. § (1) bekezdés b), d), g) pontjaiban szereplő árelemekkel;

b)[19] a 2. § szerinti földgázforrás tekintetében a 2. mellékletben szereplő ár csökkentve az árképzési rendelet 3. § (1) bekezdés b), d), g) pontjaiban szereplő árelemekkel, valamint a szállítás és a tárolás mennyiségarányos költségeinek indokolt, fajlagos mértékével.

(5)[20] A 9. melléklet szerinti dedikált tárolói, illetve a 3. melléklet 6.7. alpontja szerinti tárolói fedezett mennyiséget és az arra jutó rárakódó költséget, illetve a 9. melléklet szerinti dedikált tárolói forrás fedezés esetén annak eredményét az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő számviteli nyilvántartásában mennyiségben és értékben elkülönítetten tartja nyilván, és a betárolási időszakot követő kitárolási időszakban az egyetemes szolgáltatási célú tárolói készletből elsődlegesen a 9. melléklet szerinti dedikált tárolói, majd a 3. melléklet szerinti tárolói fedezett mennyiséget kitárolja.

4. § (1) Az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkből termelt földgáz (a továbbiakban: hazai termelésű földgáz) mennyiségét, annak a GET 107/B. § (3) bekezdése szerinti legmagasabb árát, valamint az igénybevételre jogosult feleket a 4. melléklet tartalmazza.

(2)[21] A hazai termelésű földgázt termelő (a továbbiakban: termelő) a GET 141/I. §-a alapján értékesített földgáz mennyiséget - műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma esetét kivéve - az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkből köteles átadni a GET 141/I. § (1) bekezdése alapján létrejött szerződésben - a műszaki üzemi terv elvárásait és a bánya-technológiai korlátokat figyelembe véve - meghatározott, földgázmennyiségre vonatkozó (9) bekezdés szerinti rugalmassági szabályok figyelembevételével. Ha az adott gázévben hatósági áron átadott földgáz összes mennyisége eléri az adott gázév negyedéveire vonatkozóan a 4. mellékletben foglalt földgázmennyiségek összegét, úgy az átadás-átvételi kötelezettség teljesítettnek minősül.

(3)[22] A mezők működése során fellépő műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma esetén a földgázt más forrásból kell átadni, amely mennyiségre nem vonatkozik a Get. 103. § (2) bekezdése szerinti hatósági ár. A műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma bekövetkeztéről a termelő 5 napon belül értesíti a bányafelügyeletet, és az értesítésről a Hivatalt egyidejűleg tájékoztatja. A bányafelügyelet a műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma fennállását igazolja, és az igazolást a Hivatal részére 15 napon belül megküldi. Ha a termelő nem tájékoztatja határidőben a Hivatalt a műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma bekövetkeztéről, vagy a műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma fennállását a bányafelügyelet nem igazolja, a más forrásból átadott mennyiséget a termelő hatósági áras forrásból származó mennyiségként kezeli és a Get. 103. § (2) bekezdése szerinti hatósági áron adja át az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő részére.

(4)[23] A (3) bekezdés szerinti, nem hatósági áron átadott földgázmennyiség árának megfizetéséből származó többletköltséget a Hivatal az árszabályozás során a negyedévet követő negyedik negyedév végéig ugyanezen forrás árában figyelembe veszi.

(5)[24] A hazai termelésű földgáz legalacsonyabb súlyozott éves átlagárára vonatkozó, a GET 141/I. § (7) bekezdése szerinti előírással összhangban, a hazai termelésű földgáz átlagárában kizárólag a (4) bekezdés szerinti jogcímen keletkező, valamint a hazai termelés árában részben vagy egészben finanszírozott, a termelés fenntarthatóságát célzó beruházások elmaradása esetén a már finanszírozott beruházási költség, mint többletköltség számolható el veszteségként.

(6)[25] A (4) bekezdés szerinti többletköltség Hivatal által elismert mértékéről, valamint a veszteség-elszámolásnak az érintett elszámolási időszakokban jelentkező számszakilag bemutatott adatairól a Hivatal tájékoztatja a termelőt és az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőt.

(7)[26] A termelő minden év január 31-ig megküldi a hazai termelésű földgáz tervezett mennyiségét a következő öt negyedévre vonatkozóan negyedéves bontásban, valamint a tárgyévet követő két év tekintetében éves bontásban - egy maximálisan elérhető és egy minimálisan elérhető termelési várakozást feltételezve - a Hivatal és az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő részére.

(8)[27] A termelő a (7) bekezdés szerinti előrejelzést minden év július 31-ig felülvizsgálja és megküldi a hazai termelésű földgáz tervezett mennyiségét a következő gázévre vonatkozóan negyedéves bontásban, valamint a gázévet követő két év tekintetében éves bontásban - egy maximálisan elérhető és egy minimálisan elérhető termelési várakozást feltételezve - a Hivatal és az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő részére.

(9)[28] A 4. mellékletben meghatározott földgázmennyiségek adott gázévre vonatkozó összege kötelezően átadandó, míg ezen összmennyiség felett maximum 3%-os rugalmasság alkalmazásával adható át, az átadott földgázmennyiség tekintetében az adott negyedévben a 4. mellékletben meghatározott hatósági árat kell alkalmazni.

(10)[29] A GET 103. § (2) bekezdés f) pontja szerint hatósági áras földgázmennyiségnek minősül az a földgázmennyiség is, amely a 4. mellékletben meghatározott, adott gázévre vonatkozó összmennyiség felett kerül átadásra a (9) bekezdés szerinti rugalmassági szabály alkalmazásával.

5. § (1) A hatósági árelőkészítés érdekében az egyetemes szolgáltató minden negyedévet megelőző második hónap 1. napjáig köteles megadni a Hivatal részére a forrásszerződései szerint az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására felhasználni tervezett földgáz mennyiségét források szerinti bontásban.

(2)[30] Az (1) bekezdés szerint bejelentett negyedéves mennyiség a GET 141/A. §, GET 141/J. § szerinti felajánlásból történő vásárlás esetén legfeljebb 5%-kal térhet el az 1. § (5) bekezdés, illetve a 2. § (5) bekezdés szerint az adott negyedév hónapjaira bejelentett mennyiségektől.

(3)[31] A termelő a tárgyhónapot követő 20 napon belül megadja a Hivatal részére az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőnek tárgyhónapban átadott hazai termelésű földgáz és a más forrásból származó földgáz mennyiségét a tényadatok alapján. Az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő a tárgyhónapot követő 20 napon belül megadja a Hivatal részére a tárgyhónapban átadott és átvett földgáz mennyiségét a tényadatok alapján.

(3a)[32] Az egyetemes szolgáltató a negyedévet követő hónap végéig megadja a Hivatal részére az elmúlt negyedév tény értékesítési adatait elosztói területenként és forrásonként havi bontásban.

(4)[33] Amennyiben az adott negyedévben az egyetemes szolgáltatónak az 1. melléklet alapján az egyetemes szolgáltatás céljára igénybevett földgázforrásain a tényadatok szerint az egyetemes szolgáltatás árára tekintettel vesztesége keletkezik, annak indokolt mértéke az árszabályozás során az elszámolással érintett naptári évet követő hatodik negyedév végéig figyelembevételre kerül. Amíg az egyetemes szolgáltató a (3a) bekezdés alapján a tényadatokat nem bocsátja a Hivatal rendelkezésére, az egyetemes szolgáltató által a Hivatal felhívása alapján megadott, becsült adatok kerülnek figyelembevételre.

(5)[34] Amennyiben az adott negyedévben az egyetemes szolgáltató az 1. melléklet alapján az egyetemes szolgáltató által alkalmazott árakra tekintettel vagy az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő a 4. melléklet alapján az egyetemes szolgáltatás céljára igénybevett földgázforrásain a tényadatok szerint, az indokolt költségekhez képest többletbevételre tesz szert, az az árszabályozás során az egyetemes szolgáltató esetében az elszámolással érintett naptári évet követő hatodik negyedév, az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő esetében az elszámolással érintett gázévet követő hatodik negyedév végéig figyelembevételre kerül. Amíg az egyetemes szolgáltató a (3a) bekezdés alapján vagy az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő a (3) bekezdés alapján a tényadatokat nem bocsátja a Hivatal rendelkezésére, az egyetemes szolgáltató a (3a) bekezdés alapján vagy az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által a Hivatal felhívása alapján megadott, becsült adatok kerülnek figyelembevételre.

(6)[35] Ha az adott negyedévben az 1-2. mellékletek alapján az egyetemes szolgáltató által alkalmazott árakra tekintettel - figyelembe véve az árrendeletben és a vonatkozó rendeletekben szereplő, az egyetemes szolgáltató által alkalmazandó díjak mértékét a szállításra vagy a tárolásra vonatkozóan - az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő az egyetemes szolgáltatás céljára értékesített földgázforrásain a tényadatok szerint az indokolt költségekhez képest többletbevételre tesz szert vagy veszteséget szenved el, az az árszabályozás során az elszámolással érintett gázévet követő hatodik negyedév végéig figyelembevételre kerül.

(6a)[36] Az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő (6) bekezdés szerinti indokolt költsége

a) a földgázszállító rendszer kiadási pontjaira vonatkozó kapacitásköltség vonatkozásában a tény hőmérsékleti viszonyokat figyelembe vevő, az egyetemes szolgáltatás forrásellátása érdekében felmerülő modellezett értéket,

b) a magyar gázkiegyenlítési ponton történő beszerzés vonatkozásában az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által a forrás árától el nem különített módon, közvetve megfizetett és a Hivatal által elismert mértékű kapacitásköltséget,

c) egyéb esetekben a szállítási és tárolási rendszerüzemeltetők részére ténylegesen megfizetett díjakat, valamint

d) a nagykereskedelmi árrésben elismert tőkeköltség árképzési rendelet szerinti tényértékek alapján számított értéket

jelenti.

(7)[37]

(8)[38] A földgáz beszerzési költségre fedezetet nyújtó tételben figyelembe vett árelem mértékét a Hivatal a 3. § (3) bekezdés szerinti egyenlegközléssel egyidejűleg megadja az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőnek.

6. § (1)[39] Amennyiben a GET 141/A. § alapján földgázt vételező egyetemes szolgáltató az adott negyedévben a Hivatalnak bejelentett, az 5. § (1) bekezdésben foglalt földgáz forrásait átvette és - a Hivatal felé igazolt módon - az egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátása érdekében vásárol többlet földgáz mennyiséget az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőtől, akkor annak az ára az 1. mellékletben szereplő földgázforrás árával egyezik meg.

(2)[40] Ha a GET 141/J. § alapján földgázt vételező egyetemes szolgáltató az adott negyedévben a Hivatalnak bejelentett, az 5. § (1) bekezdésben foglalt földgáz forrásait átvette és - a Hivatal felé igazolt módon - az egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátása érdekében vásárol többlet földgáz mennyiséget az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőtől, akkor annak ára a földgázforrás árának - a 2. mellékletben szereplő - mennyiségarányos díjelemével egyezik meg.

(3) A felek eltérő megállapodásának hiányában, ha az (1) vagy (2) bekezdés szerinti, többlet földgáz mennyisége több, mint 15%-kal meghaladja az 5. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a Hivatal felé az adott negyedévre bejelentett mennyiséget, a 15% fölötti rész után annak ára mellett a 2. mellékletben feltüntetett, az adott egyetemes szolgáltatóra vonatkozó földgázforrás mennyiségarányos díjelemének 50%-át, mint felárat is köteles megfizetni.

(4)[41] A felek eltérő megállapodásának hiányában, ha a GET 141/A. § vagy 141/J. § alapján földgázt vételező egyetemes szolgáltató az 5. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a Hivatal felé az adott negyedévre bejelentett mennyiség kevesebb, mint 85%-át veszi át, akkor az átvett mennyiség és a bejelentett mennyiség 85%-a közötti földgázmennyiség mértékéig köteles az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőnek megfizetni a 2. mellékletben feltüntetett, az egyetemes szolgáltatóra vonatkozó földgázforrás mennyiségarányos díjelemének 50%-át.

(5)[42] A naptári év IV. negyedévében 1069 negyedéves napfok számot, a naptári év I. negyedévében 1414 negyedéves napfok számot meghaladó hideg esetén az egyetemes szolgáltató mentesül a (3) bekezdés szerinti felár megfizetése alól. Az adott negyedévre vonatkozó napfok szám meghatározása - jelen § vonatkozásában - a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. Budapest-Lőrinc ponton mért gáznapi középhőmérsékletek számtani átlaga alapján történik 16 °C-os küszöbhőmérsékletre.

(6)[43] Amennyiben az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő részére a GET 141/A. § és 141/J. § alapján földgázt vételező egyetemes szolgáltató által adott, és az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által visszaigazolt gáznapi fogyasztási előrejelzés, valamint a szállítási rendszerüzemeltető által publikált napi végleges földgázforgalmi mérleg szerint vételezett mennyiség közötti különbség meghaladja a földgázbeszerzési költség indokolt mértékének meghatározásakor figyelembe vett kiegyensúlyozási gázmennyiséget, az egyetemes szolgáltató - a felek eltérő megállapodásának hiányában - köteles a túllépéshez kötődő kiegyensúlyozási többletköltséget az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőnek havonta utólag, számla ellenében, az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő üzletszabályzatában meghatározottak szerint megfizetni.

(7)[44] A (6) bekezdés szerinti kiegyensúlyozási többletköltség a túllépéssel érintett mennyiségre vonatkozóan

a) a 3. melléklet 1-4. pontja szerinti - kiegyensúlyozási költséggel csökkentett - elismert ár és a kiegyensúlyozó gáz eladási vagy vételi árának különbsége, valamint

b) a kiegyensúlyozó földgáz-forgalmat elszámoló fél által felszámított forgalmi díj.

7. § (1)[45] Amennyiben az egyetemes szolgáltató az 1-2. mellékletben szereplő földgázt nem az egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátására fordítja, a Hivatal által ellenőrzött utólagos elszámolás mellett ezen mennyiség tekintetében - a megfizetett díjon felül - a 3. mellékletben szereplő, az adott negyedévre érvényes aktuális importár negyedéves átlag értékének 50%-át, mint felárat is köteles megfizetni az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő részére.

(2)[46] Amennyiben az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő a 4. mellékletben szereplő földgázt nem az egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátására fordítja, úgy a Hivatal által ellenőrzött utólagos elszámolás mellett e mennyiség tekintetében - a megfizetett díjon felül - a 3. mellékletében szereplő, az adott negyedévre érvényes aktuális importár negyedéves átlag értékének 50%-át, mint felárat is köteles megfizetni a termelő részére.

(3)[47] Amennyiben az adott negyedévben az egyetemes szolgáltató és az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő az 1-2. és a 4. mellékletekben meghatározott földgáz mennyiséget közvetve vagy közvetlenül nem az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására használja, és így az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőnek vagy a termelőnek vesztesége keletkezik, az árszabályozás során a felajánlási ár megállapításakor ez a veszteség kamattal (tárgyidőszakra vonatkozó BUBOR) növelt összege figyelembevételre kerül.

(4)[48] Amennyiben az adott negyedévben az egyetemes szolgáltató és az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő az 1-2. és a 4. mellékletekben meghatározott földgáz mennyiséget közvetve vagy közvetlenül nem az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására használja, a Hivatal az egyetemes szolgáltatóval és az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedővel szemben a GET 119. § (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

8. § (1) A kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás és a kiegyenlítő hozzájárulás

a) GET 141/B. § (15) bekezdés a) pontja szerinti mértékét az 5. melléklet,

b) GET 141/B. § (15) bekezdés b) pontja szerinti mértékét a 6. melléklet

tartalmazza.

(2) A termelő a kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulást és a kiegyenlítő hozzájárulást a 4. melléklet szerint átadott földgázmennyiség után fizeti meg. A hozzájárulást a 4. mellékletben meghatározott és átadott mennyiség mértékéig akkor is meg kell fizetni, ha a földgázmennyiség az 1998. január 1. után termelésbe állított szénhidrogén mezőkből kerül átadásra.

9. § (1) Az e rendelet mellékleteiben meghatározott árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

(2) Az e rendelet mellékleteiben meghatározott árak és mennyiségek felső hőértéken kerülnek megállapításra.

10. § (1) Ha a 141/A. §, 141/I. §, illetve 141/J. § szerinti földgázforrás árát a következő negyedévre meghatározó miniszteri rendelet nem lép hatályba az adott negyedév első napján, a rendelet hatálybalépéséig ezen földgázforrások árára vonatkozóan - azon források esetében, amelyekből tényleges átvétel történt - az 1-2. és a 4. mellékletekben meghatározott árakat kell alkalmazni az egyetemes szolgáltatás céljára átvett földgázmennyiség tekintetében.

(2) Ha a 141/A. §, 141/I. §, illetve 141/J. § szerinti forrásokon belül olyan földgázforrásból történik tényleges átvétel az (1) bekezdés szerinti miniszteri rendelet hatálybalépéséig, amely földgázforrásra vonatkozóan az 1-2. és a 4. mellékletek nem tartalmaznak árat, ezen források ára a 3. mellékletben szereplő, az adott negyedévre érvényes aktuális importár negyedéves átlag értékével egyezik meg.

(3)[49] Ha az e § alapján átvett földgázforrás árán az egyetemes szolgáltatónak vagy az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőnek többlete vagy vesztesége keletkezik, annak indokolt mértékét az árszabályozás során a Hivatal a negyedévet követő nyolcadik negyedév végéig figyelembe veszi.

(4)[50] A Hivatal az árszabályozással összefüggésben az energiapolitikáért felelős miniszter kérésére e rendelet tárgyi hatálya alá tartozó árszabályozással összefüggő részletes adatokat szolgáltat.

10/A. §[51] E rendeletnek az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2018. (III. 28.) NFM rendelet 8. § b)-d) pontjával módosított 5. § (4)-(6) bekezdését a hatálybalépésekor folyamatban lévő elszámolások során is alkalmazni kell.

11. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2)[52]

12. §[53] (1) Az 5. § (4) bekezdése szerinti elszámolás alapján a 2022. naptári évben felmerült veszteség az 5. § (4) bekezdésétől eltérően érintett negyedévet követő nyolc negyedéven belül kerül figyelembevételre.

(2) Az 5. § (6) bekezdése szerinti elszámolás alapján a 2022/2023. gázévben felmerült veszteség az 5. § (6) bekezdésétől eltérően érintett negyedévet követő nyolc negyedéven belül kerül figyelembevételre.

(3)[54] Az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő köteles a 2023. március hónap 3. melléklet szerinti QTöbblet-1 földgázmennyisége mértékéig az adott hónapot követő hónapban tömegáru fedezeti ügyletet kötni a 2023. évi betárolási időszakra vonatkozóan TTF FMI termékre abban az esetben, ha a megkötött fedezeti ügyletek mennyiséggel súlyozott átlagárának 3. melléklet szerinti sp értékkel növelt értéke legfeljebb a QTöbblet-1 földgázmennyiség kitárolásának hónapjára (2023. március) vonatkozó, 3. melléklet szerinti fgL és spL összegével azonos. A fedezeti ügyletet az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő legfeljebb a korábban megkötött fedezeti ügylettel csökkentett fedezetlen tárolói mennyiség mértékéig köteles megkötni. A fedezett mennyiség a 3. melléklet szerinti fedezett mennyiségnek minősül.

13. §[55] A termelő e rendeletnek az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 3/2023. (III. 31.) EM rendelet 3. §-ával megállapított 4. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségét az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő részére első alkalommal 2023. április 15-ig teljesíti.

Dr. Seszták Miklós s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez[56]

Az 1. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2024. második negyedévre, valamint a felek köre

Az MVM CEEnergy Zrt. mint egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

ABCDE
1.hónapszerződött egyetemes szolgáltatónem földgáztárolóból
származó földgázforrás
mennyisége
(kWh)
földgáztárolóból
származó földgázforrás
mennyisége (kWh)
földgázforrás
ára (forint/kWh)
2.áprilisMVM Next Energiakereskedelmi Zrt.2 073 991 78306,584
3.májusMVM Next Energiakereskedelmi Zrt.615 683 96506,584
4.júniusMVM Next Energiakereskedelmi Zrt.470 392 99806,584

2. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez[57]

1. Az MVM CEEnergy Zrt. mint az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által a 2. § (1) bekezdése szerint értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2024. második negyedévre:

ABCD
1.hónapszerződött egyetemes szolgáltatóföldgázforrás mennyisége
(kWh)
földgázforrás
mennyiségarányos díja (forint/kWh)
2.áprilisMVM Next Energiakereskedelmi Zrt.0-
3.májusMVM Next Energiakereskedelmi Zrt.0-
4.júniusMVM Next Energiakereskedelmi Zrt.0-

2. A 2. § szerinti földgázforrás átvételéhez kapcsolódóan felmerülő nem mennyiségarányos szállítási és tárolási költségek:

AB
1.szerződött egyetemes szolgáltatóaz árban érvényesíthető legmagasabb szállítási
és tárolási kapacitásdíjak [Ft/(kWh/h)/gázév]
2.MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-

3. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez[58]

A felajánlási ár tekintetében a földgáz beszerzési költség indokolt mértékének meghatározásakor figyelembe vett elismert fajlagos földgázár

4. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez[59]

Az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőre vonatkozó, a 4. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2024. második negyedévre

ABC
1.egyetemes szolgáltatót ellátó
földgázkereskedő
földgázforrás mennyisége
(kWh)
földgázforrás ára
(forint/kWh)
2.MVM CEEnergy Zrt.571 000 0003,222

5. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A termelő által a 4. melléklet alapján átadott földgázmennyiség után fizetendő hozzájárulások mértéke:

AB
1.kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási hozzájárulás0 forint/kWh
2.kiegyenlítő hozzájárulás0 forint/kWh

6. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez[60]

A GET 141/B. § (15) bekezdés b) pontjában meghatározott engedélyes által fizetendő kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás és kiegyenlítő hozzájárulás mértéke 2024. évben[61]

ABCDEFGHIJKLM
1.hónapjanuárfebruármárciusáprilismájusjúniusjúliusaugusztusszeptemberoktóbernovemberdecember
2.kapcsolt
termelésszerkezet
átalakítási hozzájárulás
(milliárd forint)
000000000000
3.kiegyenlítő hozzájárulás
(forint/kWh)
000000000000

7. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez[62]

A 3. melléklet szerinti elismert fajlagos földgázár korrekciója halasztott fizetési eljárás esetén

1. Ha az adott hónapra vonatkozó fgS értéke meghaladja a PH értéket 2022. október és 2023. márciusi közötti szállítási időszakra vonatkozóan, abban az esetben az adott havi CHalasztott megállapítása a következő módon történik, egyéb időszakra vonatkozóan CHalasztott értéke: 0.

1.1. Amennyiben fgS > PH,

1.2. Amennyiben fgS ≤ PH,

CHalasztott = 0.

1.3. PH: a halasztott fizetési határár értéke EUR/MWh-ban.

1.4. S1 : az első évre jutó halasztott fizetés korrekció részaránya:

S1 = S1EUR * (1 + S1c)

1.4.1. S1EUR: az első évre jutó halasztott fizetés EUR részaránya.

1.4.2. S1c: az első évre jutó szerződésmódosítási díj elem.

1.5. EURHUF_H1 :

1.5.1. A szállítási évet követő év szállítási hónapot követő hónapjáig: a tárgyhónap (az utolsó tény fogyasztással rendelkező hónap) utolsó jegyzésnapi MNB EUR árfolyama.

1.5.2. A szállítási évet követő év szállítási hónapot követő hónapjától: a szállítási évet követő év szállítási hónapot követő hónapjának megfelelő hónap 16. napjával kezdődő, és a szállítási évet követő év szállítási hónapot követő második hónapjának megfelelő hónap 15. napjával záródó időszakban a Bloomberg által a banki napokon közzétett BFIX EURHUF jegyzés budapesti idő szerint 14 óra 30 perckor érvényes értékeinek számtani átlaga. E pont alkalmazásában banki napok a magyarországi munkaszüneti és a magyarországi munkarend áthelyezés eredményeképpen áthelyezésre kerülő munkanapok figyelmen kívül hagyásával a hétfőtől péntekig terjedő napok, beleértve a hétfői és pénteki napokat is.

1.6. S2: A második évre jutó halasztott fizetés korrekció részaránya:

S2 = S2EUR * (1 + S2c)

1.6.1. S2eur: a második évre jutó halasztott fizetés EUR részaránya.

1.6.2. S2c: a második évre jutó szerződésmódosítási díj elem.

1.7. EURHUF_H2:

1.7.1. A szállítási évet követő második év szállítási hónapot követő hónapjáig: a tárgyhónap (az utolsó tény fogyasztással rendelkező hónap) utolsó jegyzésnapi MNB EUR árfolyama.

1.7.2. A szállítási évet követő második év szállítási hónapot követő hónapjától: a szállítási évet követő második év szállítási hónapot követő hónapjának megfelelő 16. napjával kezdődő, és a szállítási évet követő második év szállítási hónapot követő második hónapjának megfelelő hónap 15. napjával záródó időszakban a Bloomberg által a banki napokon közzétett BFIX EURHUF jegyzés budapesti idő szerint 14 óra 30 perckor érvényes értékeinek számtani átlaga. E pont alkalmazásában banki napok a magyarországi munkaszüneti és a magyarországi munkarend áthelyezés eredményeképpen áthelyezésre kerülő munkanapok figyelmen kívül hagyásával a hétfőtől péntekig terjedő napok, beleértve a hétfői és pénteki napokat is.

1.8. S3: A harmadik évre jutó halasztott fizetés korrekció részaránya:

S3 = S3EUR * (1 + S3c)

1.8.1. S3eur: a harmadik évre jutó halasztott fizetés EUR részaránya.

1.8.2. S3c: a harmadik évre jutó szerződésmódosítási díj elem.

1.9. EURHUF_H3:

1.9.1. A szállítási évet követő harmadik év szállítási hónapot követő hónapjáig: a tárgyhónap (az utolsó tény fogyasztással rendelkező hónap) utolsó jegyzésnapi MNB EUR árfolyama.

1.9.2. A szállítási évet követő harmadik év szállítási hónapot követő hónapjától: a szállítási évet követő harmadik évnek a szállítási hónapot követő hónapjának megfelelő hónap 16. napjával kezdődő, és a szállítási évet követő harmadik évnek a szállítási hónapot követő második hónapjának megfelelő hónap 15. napjával záródó időszakban a Bloomberg által a banki napokon közzétett BFIX EURHUF jegyzés budapesti idő szerint 14 óra 30 perckor érvényes értékeinek számtani átlaga. E pont alkalmazásában banki napok a magyarországi munkaszüneti és a magyarországi munkarend áthelyezés eredményeképpen áthelyezésre kerülő munkanapok figyelmen kívül hagyásával a hétfőtől péntekig terjedő napok, beleértve a hétfői és pénteki napokat is.

8. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez[63]

A GET 97. § (2) bekezdésében foglalt vészhelyzeti szint elrendelése esetén a felajánlási ár tekintetében a földgáz beszerzési költség indokolt mértékének meghatározásakor figyelembe vett elismert fajlagos földgázár

1. A 3. mellékletben foglalt Elismert ár meghatározása

A GET 97. § (2) bekezdésében foglalt vészhelyzeti szint elrendelése esetén a 3. mellékletben foglalt Elismert árra vonatkozó számítást az e mellékletben foglaltak szerint kell végrehajtani. Az Elismert ár meghatározásakor a földgázforrásokat a következő 1-5. alpont szerinti sorrendben kell figyelembe venni azzal, hogy összegük egyenlő a Q Tény mennyiségével és a belőlük igénybe vett mennyiséggel súlyozott átlagáruk eredménye az Elismert ár:

1. Q Hazai termelés (MWh)

2. Q Fedezett (MWh)

3. Q Tervezett import (MWh)

4. Q Kiegészítő forrás (MWh)

5. Q Tárolói kitárolás (MWh)

Elismert ár = (Q Hazai termelés * P Hazai termelés + Q Fedezett * P Fedezett import ár + Q Tervezett import * P Aktuális Import ár + Q Kiegészítő forrás * P Kiegészítő forrás + Q Tárolói kitárolás * P Fedezett tárolói ár + C EGY + C Halasztott) / Q Tény

2. E melléklet alkalmazásában:

2.1. Q Import kiesés (havi mennyiség): az egyetemes szolgáltatásban vételező felhasználók tényleges fizikai ellátásához tervezett földgázimportnak az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőtől független okból kiesett mennyisége, beszállító általi vagy egyéb okból bekövetkező korlátozás miatt kieső mennyisége, amely előbb a tervezett, majd annak a mértékét meghaladva a fedezett import mennyiséget csökkenti (kWh).

2.2. Q Fedezett (havi mennyiség): a 3. melléklet szerinti Q Fedezett mennyiség, legfeljebb 0-ig csökkentve az adott havi, 2.3. alpont szerinti fel nem használt Q Import kiesés mértékével (kWh).

2.3. Q Tervezett import (havi mennyiség): a 3. melléklet szerinti Q Tervezett import mennyiség, legfeljebb 0-ig csökkentve az adott havi Q Import kiesés mértékével (kWh).

2.4. Q Kiegészítő forrás (havi mennyiség): a Q Import kiesés kiesett import pótlására átvett, illetve beszerzett földgáz mennyiség adott hónapra eső mértéke (kWh).

2.5. Q Tárolói kitárolás (havi mennyiség): az adott hónapban felhasznált földalatti gáztárolói kitárolás mennyisége (kWh).

2.6. P Kiegészítő forrás (havi mennyiség): a Q Import kiesés kiesett földgázforrás pótlására átvett földgáz fajlagos ára, amely a pótláshoz átvett egyes földgázforrások bekerülési árának mennyiséggel súlyozott értéke (Ft/kWh).

2.6.1. Ha a Q Kiegészítő forrás valamely eleme az egyetemes szolgáltatót ellátó nagykereskedő piaci beszerzéséből származik, annak árát a 3. melléklet szerinti fgL áron, a nem piaci forrásokat bekerülési áron kell figyelembe venni.

2.6.2. Ha a Q Kiegészítő forrás valamely eleme nem HUF alapú áron kerül beszerzésre, úgy a 3. melléklet szerinti EURHUF árfolyamon kell figyelembe venni.

2.7. C Halasztott: a 7. mellékletben leírtak alapján számított érték, ahol a Q Tervezett import mennyisége egyenlő a 2.3. alpont szerinti kieséssel korrigált havi mennyiséggel.

3. Az e mellékletben nem szabályozott fogalmakra a 3. melléklet 6. pontja szerinti meghatározásokat kell alkalmazni.

4. Egyéb rendelkezések

Az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő a Hivatal részére bemutatja a P Kiegészítő forrás vonatkozásában az egyes forrásokból származó beszerzési árak transzparens módon történő alátámasztását - szerződések, bizonylatok megküldésével - valamint a P Kiegészítő forrás számítási módszertanát is.

9. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez[64]

Az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő az egyetemes szolgáltatásban vételező felhasználók ellátása érdekében a következő földgázforrásokat a 2024. második negyedévben a 3. melléklet szerinti Q Dedikált tárolói forrás-ként köteles kezelni, a 3. melléklet szerinti fedezett EURHUF felhasználásával (HUF/kWh): a 2024. második negyedév tekintetében nem kerül Q Dedikált tárolói forrás kijelölésre.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2022.04.01.

[2] Módosította a 21/2022. (IX. 30.) TIM rendelet 1. § (7) bekezdése a) pontja. Hatályos 2022.10.01.

[3] Módosította a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2022.04.01.

[4] Módosította a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2022.04.01.

[5] Módosította a 3/2024. (III. 28.) EM rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2024.04.01.

[6] Módosította a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2022.04.01.

[7] Módosította a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2022.04.01.

[8] Módosította a 21/2022. (IX. 30.) TIM rendelet 1. § (7) bekezdése b) pontja. Hatályos 2022.10.01.

[9] Módosította a 21/2022. (IX. 30.) TIM rendelet 1. § (7) bekezdése b) pontja. Hatályos 2022.10.01.

[10] Módosította a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2022.04.01.

[11] Módosította a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2022.04.01.

[12] Módosította a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2022.04.01.

[13] Módosította a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2022.04.01.

[14] Módosította a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2022.04.01.

[15] Módosította a 21/2022. (IX. 30.) TIM rendelet 1. § (7) bekezdése b) pontja. Hatályos 2022.10.01.

[16] Módosította a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2022.04.01.

[17] Módosította a 3/2023. (III. 31.) EM rendelet 7. §-a. Hatályos 2023.04.01.

[18] Módosította a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2021.10.01.

[19] Módosította a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2021.10.01.

[20] Megállapította a 19/2023. (IX. 29.) EM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.10.01.

[21] Megállapította a 35/2023. (XII. 29.) EM rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[22] Módosította a 35/2023. (XII. 29.) EM rendelet 5. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[23] Módosította a 35/2023. (XII. 29.) EM rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[24] Módosította a 7/2017. (III. 30.) NFM rendelet 7. §-a. Hatályos 2017.04.01.

[25] Módosította a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2022.04.01.

[26] Módosította a 35/2023. (XII. 29.) EM rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[27] Beiktatta a 35/2023. (XII. 29.) EM rendelet 2. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[28] Megállapította a 3/2024. (III. 28.) EM rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.04.01.

[29] Beiktatta a 35/2023. (XII. 29.) EM rendelet 2. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[30] Módosította a 3/2024. (III. 28.) EM rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2024.04.01.

[31] Módosította a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § b) és e) pontja. Hatályos 2022.04.01.

[32] Beiktatta a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 8. §-a. Hatályos 2017.10.01.

[33] Módosította a 8/2018. (III. 28.) NFM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2018.03.31.

[34] Módosította az 5/2022. (VI. 30.) TIM rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[35] Módosította a 21/2022. (IX. 30.) TIM rendelet 1. § (7) bekezdése b) pontja. Hatályos 2022.10.01.

[36] Megállapította a 21/2022. (IX. 30.) TIM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.10.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2021.10.01.

[38] Módosította a 3/2024. (III. 28.) EM rendelet 4. §-a. Hatályos 2024.04.01.

[39] Módosította a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § g) pontja. Hatályos 2022.04.01.

[40] Módosította a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § g) pontja. Hatályos 2022.04.01.

[41] Módosította a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2022.04.01.

[42] Módosította az 52/2023. (XII. 29.) EM rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[43] Módosította a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § b) és f) pontja. Hatályos 2022.04.01.

[44] Beiktatta a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 9. §-a. Hatályos 2017.10.01.

[45] Módosította a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2022.04.01.

[46] Módosította a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2022.04.01.

[47] Módosította a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § a)-b) pontja. Hatályos 2022.04.01.

[48] Módosította a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § a) és h) pontja. Hatályos 2022.04.01.

[49] Módosította a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2022.04.01.

[50] Beiktatta a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 10. §-a. Hatályos 2017.10.01.

[51] Beiktatta a 8/2018. (III. 28.) NFM rendelet 6. §-a. Hatályos 2018.03.31.

[52] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[53] Beiktatta a 21/2022. (IX. 30.) TIM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.10.01.

[54] Beiktatta a 3/2023. (III. 31.) EM rendelet 4. §-a. Hatályos 2023.04.01.

[55] Beiktatta a 3/2023. (III. 31.) EM rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.04.01.

[56] Megállapította a 3/2024. (III. 28.) EM rendelet 2. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet). Hatályos 2024.04.01.

[57] Megállapította a 3/2024. (III. 28.) EM rendelet 2. § (2) bekezdése (ld. 2. melléklet). Hatályos 2024.04.01.

[58] Megállapította a 3/2024. (III. 28.) EM rendelet 2. § (3) bekezdése (ld. 3. melléklet). Hatályos 2024.04.01.

[59] Megállapította a 3/2024. (III. 28.) EM rendelet 2. § (4) bekezdése (ld. 4. melléklet). Hatályos 2024.04.01.

[60] Megállapította az 59/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 6. § (4) bekezdése (lásd 5. melléklet). Hatályos 2018.01.01.

[61] A melléklet címét módosította a 35/2023. (XII. 29.) EM rendelet 4. § c) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[62] Beiktatta a 25/2022. (XI. 15.) TIM rendelet 1. § (2) bekezdése (lásd: 2. melléklet). Hatályos 2022.11.15.

[63] Beiktatta a 25/2022. (XI. 15.) TIM rendelet 1. § (3) bekezdése (lásd: 3. melléklet). Hatályos 2022.11.15.

[64] Megállapította a 3/2024. (III. 28.) EM rendelet 2. § (5) bekezdése (ld. 5. melléklet). Hatályos 2024.04.01.

Tartalomjegyzék