Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni a villamos energia egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árakra, áralkalmazási feltételekre, az árszabályozás kereteire, az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokra és az azokhoz kapcsolódó árszabásokra, valamint a villamos energia egyetemes szolgáltató (a továbbiakban: egyetemes szolgáltató) által benyújtott árváltoztatási javaslatot megelőzően alkalmazandó induló tételes árszabásokra.

(2) E rendelet hatálya a villamos energia egyetemes szolgáltatási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet által villamosenergia-kereskedelmi engedély alapján értékesített villamos energiára nem terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) árszabás: az egyetemes szolgáltató által kínált villamosenergia-értékesítési termékcsomag, amely magában foglalja a felhasználó által vásárolt villamos energiáért fizetendő árat és annak alkalmazási feltételeit;

b)[1] közintézmény: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 50. § (4) bekezdésében, és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 26/A. §-ában meghatározott felhasználó;

c) zónaidő: a villamos energia felhasználás elszámolása céljából meghatározott egy napon belüli időtartam.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a VET, annak végrehajtására kiadott jogszabályok és a Villamosenergia-ellátási Szabályzatok rendelkezései szerint kell értelmezni.

3. Általános rendelkezések

3. § (1) Az egyetemes szolgáltatási ár a 4. § (1) bekezdésben meghatározott árszabásnak megfelelően megállapított, a villamos energia fogyasztásával arányos Ft/kWh alapú termékár.

(2)[2] Az egyetemes szolgáltatási ár a rendszerhasználati díjak, a VET 147. §-ában meghatározott pénzeszközök, az általános forgalmi adó és a jövedéki adó összegét nem tartalmazza.

4. Árszabások

4. § (1) Az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia elszámolására vonatkozóan az egyetemes szolgáltatónak teljes ellátás alapú szerződés keretében a következő árszabásokra kell ajánlatot tennie a felhasználók részére:

a) általános, egy zónaidős (a továbbiakban: "A1"),

b) általános, két zónaidős (a továbbiakban: "A2"),

c) közintézményi, két zónaidős (a továbbiakban: "A3"),

d) időszakos (a továbbiakban: "B"),

e) idényjellegű, egy zónaidős (a továbbiakban: "H")

árszabás.

(2) Az egyetemes szolgáltató

a) az "A1" és a "H" árszabás esetében egy naptári napon belül azonos, zónaidőtől független árat,

b) az "A2" és "A3" árszabás esetében az egyes zónaidők esetében eltérő, az adott zónaidőre jellemző beszerzésre tekintettel megállapított árat

köteles alkalmazni.

(3) Az "A2" és "A3" árszabást akkor lehet alkalmazni, ha a villamosenergia-fogyasztás zónaidőnkénti mérése megoldott.

(4)[3] A felhasználó kezdeményezésére a nem mért közvilágítási célú villamos energia vételezésének elszámolására - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló rendeletében (a továbbiakban: MEKH rendelet) meghatározott módon számított villamos energia mennyiségek figyelembevételével - az "A2" árszabást kell alkalmazni.

(5) A felhasználó az "A1", "A2", vagy "A3" árszabások mellé "B" és "H" árszabást is választhat.

(5a)[4] Ha a felhasználó az elektromos gépjármű üzemben tartója vagy tulajdonosa és ezt a tényt az egyetemes szolgáltatónak előre, évente igazolja, akkor az "A1" árszabás mellé - a 4. § (3) bekezdésben foglalt feltétel fennállása esetén - "A2" árszabást is választhat.

(5b)[5] Az (5a) bekezdés szerinti esetekben az "A2" árszabásra vonatkozóan az egyetemes szolgáltató köteles a szerződés megkötésekor megállapodni a szerződő féllel a bejelentés módjáról és részleteiről.

(6) Az egyes zónaidők időtartamát az 1. melléklet határozza meg.

5. § (1)[6] A "B" árszabás szerint számolható el - közvilágítási célra vételező felhasználó kivételével - a felhasználó által meghatározott bármely, szakaszosan is biztonságosan üzemeltethető, külön mért - az elosztó vezérlőberendezésével vezérelt felhasználói áramkörre állandó jelleggel, megfelelő segédeszköz hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott - felhasználói berendezés fogyasztása.

(2) Az egyetemes szolgáltató - tekintettel a (3) bekezdésben foglaltakra is - többféle "B" árszabást is alkalmazhat.

(3) Az (1) bekezdés szerinti felhasználói berendezések részére az egyetemes szolgáltató, az elosztóval, valamint az átviteli rendszerirányítóval kötendő megállapodás alapján, naponta összesen minimum 8 óra, nyári időszámítás idején összesen minimum 7 óra időtartamra köteles a villamosenergia-ellátást biztosítani, amelyből munkanapokon legalább 5 és legfeljebb 6 óra, nyári időszámítás idején legalább 4 és legfeljebb 5 óra eshet völgyidőszakba. A csúcsidőszakba eső villamosenergia-ellátás alkalmankénti időtartama nem lehet rövidebb 30 percnél.

(4) Annak a legalább 3,4 szezonális fűtési jóságfokú hőszivattyúnak, és a napenergiából és egyéb megújuló energiaforrásokból nyert hőt épület hőellátására hasznosító berendezésnek az üzemeltetését közvetlenül szolgáló készüléknek a villamosenergia-fogyasztását, amely a külön mért felhasználói áramkörre állandó jelleggel, nem dugaszolással és úgy csatlakoztatott, hogy arról kizárólag az állag sérelme nélkül megfelelő eszközzel választható le[7]

a)[8] az év október hó 15. napja és a következő év április hó 15. napja közötti időszakban "H" árszabás szerint,

b)[9] az a) pont szerinti időszakon kívül - a felhasználó és az egyetemes szolgáltató egyéb megegyezésének hiányában - az "A1" árszabás adott egyetemes szolgáltatónál érvényes legmagasabb díjtétele szerint kell elszámolni. A berendezések alkalmazására vonatkozó további feltételeket az egyetemes szolgáltató és az elosztó az üzletszabályzatában határozza meg.

(5)[10]

(6)[11] Az egyetemes szolgáltató "H" árszabásának ára nem haladhatja meg az egyetemes szolgáltató legalacsonyabb "B" árszabású árát (a továbbiakban: "B Alap" árszabás).

6. § (1) "A3" árszabást csak közintézmény választhat.

(2) Profil elszámolású felhasználási helyre a közintézmény az e rendelet szerinti bármely árszabást választhatja.

(3) Idősoros felhasználási helyre a közintézmény "A1" és "A2" árszabást nem választhat.

(4) A közintézmény - eltérő nyilatkozata hiányában - a kiegyenlítő energiát az "A3" árszabás keretében az egyetemes szolgáltatóval számolja el.

(5)[12] Ha a közintézmény az "A3" árszabással elszámolt felhasználási hely tekintetében az egyetemes szolgáltatóval, a mérlegkör-felelőssel vagy az átviteli rendszerirányítóval a kiegyenlítő energiát külön kívánja elszámolni, akkor az egyetemes szolgáltató az "A3" árszabás áraiként a menetrend szerint elszámolt villamos energiára a 2. mellékletben meghatározott árak 1%-kal csökkentett értékének megfelelő árakat alkalmaz.

7. § (1) Az egyetemes szolgáltatók által alkalmazandó árszabások legmagasabb egyetemes szolgáltatási árait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Amennyiben egy egyetemes szolgáltató többféle "B" árszabást alkalmaz, akkor a "B Alap" árszabás egyetemes szolgáltatási árára a 2. mellékletet kell alkalmazni.

5. Az egyetemes szolgáltatási árak képzésére vonatkozó szabályok

8. § (1)[13]

(2)[14]

(3)[15]

(4)[16] A piaci alapú villamosenergia-beszerzés tárgyévi országos összehasonlító ára 12,34 Ft/kWh.

(5) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)[17]

a) az egyetemes szolgáltatók által egyetemes szolgáltatás céljára vásárolt villamos energia tárgyévi tényleges piaci vásárlási átlagárát, valamint az egyes egyetemes szolgáltatók által vásárolt villamos energia tárgyévi tényleges piaci vásárlási átlagárának ettől való százalékos eltérését a tárgyévet követő év február 28-ig,

b) az egyetemes szolgáltatók által egyetemes szolgáltatás céljára vásárolt villamos energia első negyedévi, első félévi és az első három negyedévi tényleges piaci vásárlási átlagárát, valamint az egyes egyetemes szolgáltatók által vásárolt villamos energia tényleges piaci vásárlási átlagárának ettől való százalékos eltérését a naptári negyedévet követő hónap 30. napjáig

a honlapján közzéteszi.

(6)[18]

(7)[19] Ha az egyetemes szolgáltató január 1-jére vonatkozó árváltoztatási javaslatot kíván tenni, akkor azt a megelőző év november 10-ig nyújthatja be a Hivatalnak. A szolgáltató az árváltoztatási javaslatában az árváltoztatással érintett évre általa becsült beszerzési és értékesítési adatokat köteles alapul venni.

(8)[20]

(9)[21]

(10)[22]

(11)[23]

8/A. §[24] Az egyetemes szolgáltató által alkalmazandó díjak változása esetén az egyetemes szolgáltató köteles az új díjak megállapítását követő időszakra előzetesen kibocsátott számlákat az új díjak megállapítását követő 30 napon belül helyesbíteni az új díjak alkalmazásával.

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2011. február 1-jén lép hatályba.

10. § (1) Ha a profil elszámolású közintézmény közszolgáltatás keretében vételez villamos energiát, de igénybejelentésében az e rendelet szerinti árszabások közötti választásra vonatkozóan nem nyilatkozott, akkor a villamosenergia-fogyasztását az erre vonatkozó nyilatkozatának megtételéig

a) a zónaidőnkénti villamosenergia-fogyasztás mérési feltételeinek megléte esetén az "A2" árszabás,

b) az a) pont szerinti feltételek hiányában az "A1" árszabás

szerint kell elszámolni.

(2) Ha az idősoros elszámolású közintézmény közszolgáltatás keretében vételez villamos energiát, de igénybejelentésében az e rendelet szerinti árszabások közötti választásra vonatkozóan nem nyilatkozott, akkor a villamosenergia-fogyasztását, az erre vonatkozó nyilatkozatának megtételéig, az "A3" árszabás szerint kell elszámolni.

(3)[25] A 2020. január 1-ig üzembe helyezett, legalább 3 szezonális fűtési jóságfokú hőszivattyú fogyasztását, az 5. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti árszabások alkalmazásával kell elszámolni.

(3a)[26]

(4) Ez a rendelet nem érinti a hatálybalépését megelőzően a Hivatal által jóváhagyott olyan "B" árszabást, amelyre a 7. § (2) bekezdésében foglaltak nem vonatkoznak.

11. §[27] E rendeletnek a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról szóló 6/2024. (IV. 11.) EM rendelet 1. §-ával módosított 5. § (4) bekezdés a) és b) pontját a 2023. évi fűtési idényben is alkalmazni kell.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez

Az egyes zónaidők időtartama

1. Az egyes zónaidők időtartama munkanapokon

- a mindenkor érvényes (közép-európai) időszámítás (a továbbiakban: téli időszámítás), valamint

- jogszabályban meghatározott nyári időszámítás tartama alatt:

A.B.C.
1.ZónaidőkTéli időszámításNyári időszámítás
2.Csúcsidőszak06-22 óra között07-23 óra között
3.Völgyidőszak22-06 óra között23-07 óra között

2. Nem munkanapnak számító napokon a csúcsidőszak is völgyidőszaknak minősül.

2. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez[28]

A minden egyetemes szolgáltató által alkalmazandó árszabások legmagasabb egyetemes szolgáltatási árai (Ft/kWh)

ABCDE
1.ÁrszabásokMVM Démász
Áramhálózati Kft.
E.ON DÉDÁSZ, E.ON
ÉDÁSZ és OPUS TITÁSZ
ELMŰ Hálózati Kft.
elosztói
MVM Émász
Hálózati Kft.
2.elosztói működési terület
3.A1
4.lakossági felhasználók esetében
1320 kWh/év fogyasztásig
5,254,395,114,94
5.lakossági felhasználók esetében
az éves fogyasztás 1320 kWh-t
meghaladó részére
6,136,316,155,97
6.nem lakossági felhasználók
esetében
23,0223,2723,0422,80
7.A2
8.csúcsidőszak lakossági
felhasználók esetében
8,9510,7810,038,49
9.völgyidőszak lakossági
felhasználók esetében
1,052,401,931,00
10.csúcsidőszak nem lakossági
felhasználók esetében
26,7929,2828,2626,19
11.völgyidőszak nem lakossági
felhasználók esetében
16,1217,9517,3116,05
12.A3
13.csúcsidőszak54,9964,3157,3853,25
14.völgyidőszak33,4841,3935,5132,97
15.B Alap és H
16.lakossági felhasználók esetében1,902,342,051,68
17.nem lakossági felhasználók
esetében
13,8814,2813,9313,49

3. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez[29]

4. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez[30]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelet 4. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[2] Módosította a 14/2021. (III. 31.) ITM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2021.04.01.

[3] Megállapította a 64/2013. (X. 30.) NFM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.01.

[4] Beiktatta a 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[5] Beiktatta a 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[6] Módosította a 64/2013. (X. 30.) NFM rendelet 12. § a) pontja. Hatályos 2013.11.01.

[7] A nyitó szövegrészt módosította a 17/2019. (VI. 28.) ITM rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[8] Módosította a 6/2024. (IV. 11.) EM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2024.04.14.

[9] Módosította a 6/2024. (IV. 11.) EM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2024.04.14.

[10] Hatályon kívül helyezte a 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2016.01.01.

[11] Megállapította a 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[12] Megállapította a 30/2021. (VI. 30.) ITM rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 36/2018. (XII. 21.) ITM rendelet 3. § a) pontja. Hatálytalan 2019.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 36/2018. (XII. 21.) ITM rendelet 3. § a) pontja. Hatálytalan 2019.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 36/2018. (XII. 21.) ITM rendelet 3. § a) pontja. Hatálytalan 2019.01.01.

[16] Módosította a 14/2021. (III. 31.) ITM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2021.04.01.

[17] A nyitó szövegrészt módosította a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 19. §-a. Hatályos 2015.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 4/2022. (VI. 30.) TIM rendelet 2. § a) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[19] Módosította a 36/2018. (XII. 21.) ITM rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 64/2013. (X. 30.) NFM rendelet 13. §-a. Hatálytalan 2013.11.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 4/2022. (VI. 30.) TIM rendelet 2. § a) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 64/2013. (X. 30.) NFM rendelet 13. §-a. Hatálytalan 2013.11.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 64/2013. (X. 30.) NFM rendelet 13. §-a. Hatálytalan 2013.11.01.

[24] Beiktatta az 1/2013. (I. 7.) NFM rendelet 1. § - a. Hatályos 2013.01.08.

[25] Beiktatta a 17/2019. (VI. 28.) ITM rendelet 5. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 4/2022. (VI. 30.) TIM rendelet 2. § b) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[27] Beiktatta a 6/2024. (IV. 11.) EM rendelet 2. §-a. Hatályos 2024.04.14.

[28] Megállapította az 5/2023. (IV. 28.) EM rendelet 1. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2023.05.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 4/2022. (VI. 30.) TIM rendelet 2. § c) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 36/2018. (XII. 21.) ITM rendelet 3. § d) pontja. Hatálytalan 2019.01.01.

Tartalomjegyzék