82/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 11. pontjában,

a 2. § d) pontja tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.1) 10. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A legalább 300 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó a Ht. 12. § (2b) bekezdése szerinti, üveghulladékra vonatkozó kötelezettségét az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló kormányrendelet előírásainak megfelelően kialakított átvételi helyen teljesíti."

2. § Az R.1

a) 9. § (2) bekezdésében a "törvény 24. §-a" szövegrész helyébe a "törvény (a továbbiakban: Ht.) 24. §-a",

b) 10. § (1) bekezdésében az "üzletenként legalább" szövegrész helyébe az "üzletenként - a Ht. 12. § (2b) bekezdésében meghatározott kivétellel - legalább",

c) 10. § (3) bekezdésében a "visszavételt a csomagolt" szövegrész helyébe a "visszavételt - a Ht. 12. § (2b) bekezdése szerint gyűjtött üveghulladék esetén a (3a) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével - a csomagolt",

d) 14. § (3) bekezdésében a "bekezdésében és az 5. §-ban" szövegrész helyébe a "bekezdésében, az 5. §-ban, és a 10. §-ban"

szöveg lép.

2. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.2) 11. §-a a következő (7)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Csomagolási hulladék átvételére kialakított átvételi helyen a gyűjtőedénybe, konténerbe csak az a hulladék helyezhető el, amelyre a gyűjtőedény, konténer szerinti jelzés, felirat vonatkozik. Az átvételi hely üzemeltetője gondoskodik a gyűjtőedény, konténer tisztán tartásáról, karbantartásáról, elhasználódása vagy a rendeltetésszerű használatot akadályozó megrongálódása esetén cseréjéről. Ha a gyűjtőedény vagy konténer az üzlet nyitvatartási idején kívül is megközelíthető, akkor a bedobónyílás a nyitvatartási időn kívüli időszakra lezárható.

(8) A Ht. 12. § (2b) bekezdése szerint gyűjtött üveg csomagolási hulladék (a továbbiakban: fogyasztói üveghulladék) átvételi helyét a forgalmazó

a) az üzlethez tartozó, üzleten kívüli saját területen,

b) ha az a) pont szerinti kialakítás - saját rendelkezésű terület hiányában vagy településrendezési, illetve településkép-védelmi okból - nem lehetséges, a Ht. 37/C. §-a szerint közterületen vagy

c) ha a b) pont szerinti kialakítás településrendezési, illetve településkép-védelmi okból nem lehetséges, az üzleten belül

alakítja ki.

(9) A fogyasztói üveghulladék átvételi helyen az üzleten kívül a gyűjtőedényt vagy konténert - lehetőleg a bejárathoz közel - úgy kell elhelyezni, hogy az alkalmas legyen a gyalogosan és a gépjárművel történő megközelítésre, valamint az elszállítás lehetőleg gépi rakodással megvalósítható legyen.

(10) Az átvételi helyen a gyűjtőedénybe vagy konténerbe a fogyasztói üveghulladék csak

a) szennyeződéstől és idegen tárgytól mentesen,

b) kupak, dugó vagy lapkafedő nélkül és

c) szín szerint elkülönített átvétel esetén a gyűjtőedényen vagy konténeren elhelyezett jelzésnek, feliratozásnak megfelelően

helyezhető el."

4. § Az R.2

a) 11. § (3) bekezdésében a "tanuló kivételével" szövegrész helyébe a "tanuló, valamint a csomagolási hulladékot átadó kivételével",

b) 11. § (4) bekezdésében a "konténerben" szövegrész helyébe a "konténerben vagy gyűjtőedényben"

szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2018. június 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék