Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

137/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R.) 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"1. Űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás: az Eür. szerinti szolgáltatás;"

(2) Az R. 2. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"4. biztonságos kézbesítési szolgáltatás: az Eür. szerinti szabályozott biztonságos kézbesítési szolgáltatás;"

(3) Az R. 2. § 10-12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"10. elektronikus tájékoztatás: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősülő, közfeladatot ellátó szervek esetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) és az Eür. szerint előírt elektronikus közzétételi kötelezettség;

11. elektronikus ügyintézés: az E-ügyintézési tv. szerinti elektronikus ügyintézés;

12. elektronikus ügyintézési felügyelet: az E-ügyintézési tv. szerinti szerv;"

(4) Az R. 2. § 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"28. kézbesítési szolgáltatás: az Eür. szerinti kézbesítési szolgáltatás;"

(5) Az R. 2. §-a a következő 28a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"28a. központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás: az E-ügyintézési tv. szerinti szolgáltatás;"

(6) Az R. 2. § 44. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"44. szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás: az E-ügyintézési tv. szerinti szolgáltatás;"

(7) Az R. 2. § 48. és 49. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"48. ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása: az E-ügyintézési tv. szerinti nyilvántartás;

49. ügyintézési rendelkezés: az E-ügyintézési tv. szerinti ügyintézési rendelkezés;"

2. § Az R. 7. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető gondoskodik:)

"e) a hivatalos és személyes elektronikus postafiókok szabályozott működéséről, valamint az Eür. szerinti kézbesítési tárhelyek szabályozott használatáról;"

3. § Az R. 11. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az illetékes levéltár a maradandó értékű irattá nyilvánítást egyrészt az Ltv. 10. § (1) bekezdése szerinti, az iratkezelési szabályzattal kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása során az irattári tételek, másrészt az iratselejtezési jegyzőkönyvek levéltári jóváhagyásával érvényesíti."

4. § Az R. 16/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közfeladatot ellátó szerv az iratkezelési feladatokat saját maga láthatja el, vagy annak támogatására a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást (a továbbiakban: SZEÜSZ) vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatást (a továbbiakban: KEÜSZ) biztosító szolgáltató által nyújtott egyes elektronikus iratkezelési feladatokat ellátó szolgáltatásokat vehet igénybe, ebben az esetben a SZEÜSZ vagy KEÜSZ szolgáltató a közfeladatot ellátó szerv adatfeldolgozójaként jár el."

5. § Az R. 19. § g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A küldemény átvételére jogosult:)

"g) a SZEÜSZ-ként vagy KEÜSZ-ként biztosított, egyes elektronikus iratkezelési feladatokat ellátó szolgáltatással a szolgáltatást végző, valamint a KEÜSZ-t, SZEÜSZ-t vagy az alkalmazott iratkezelési szoftvert használó természetes személy vagy a KEÜSZ-höz, SZEÜSZ-höz csatlakozott informatikai rendszer;

h) a kormányablak."

6. § Az R. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. § (1) Az átvevő a papíralapú iratok esetében a kézbesítőokmányon aláírásával és az átvétel dátumának, valamint nevének olvasható feltüntetésével az átvételt elismeri. Az "azonnal" és "sürgős" jelzésű küldemény átvételi idejét óra, perc pontossággal kell megjelölni, amit a kézbesítőokmányon kívül az átvett küldeményen is rögzíteni kell.

(2) Elektronikus úton, nem biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével érkezett küldemény esetében az átvevő a feladónak - ha azt kéri, és elektronikus válaszcímét megadja - haladéktalanul elküldi a küldemény átvételét igazoló és az érkeztetés egyedi azonosítóját is tartalmazó elektronikus visszaigazolást.

(3) A biztonságos kézbesítési szolgáltatás, illetve az űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás igénybevételével érkezett küldemény és elektronikus űrlap esetében az átvétel visszaigazolása az E-ügyintézési tv.-ben, valamint az Eür.-ben meghatározottak szerint történik.

(4) Ha a küldő az elektronikus ügyintézési rendelkezésében igényli az Eür. szerinti időszakiértesítés-szolgáltatást, az értesítésben szerepeltetni kell a küldő nevében történt benyújtásnak a 25. § szerinti elutasítása tényét.

(5) Az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek

a) minősülő közfeladatot ellátó szerv az irat befogadásának elutasításáról a küldőt az E-ügyintézési tv. szerint szabályozott kapcsolattartási módon értesíti;

b) nem minősülő közfeladatot ellátó szerv az irat befogadásának elutasításáról a küldőt

ba) az ügyintézési rendelkezésében megadott elektronikus elérhetőségén és az ott előírt módon értesíti, ha a küldő az azonosításához szükséges adatait megadta,

bb) a ba) alpont szerinti adatok hiányában elektronikus levélben értesíti, ha a küldő közölte a válaszadási elektronikus postafiók címét,

bc) a ba) és bb) alponton kívüli esetben papír alapon értesíti.

(6) Ha iratkezelésre nem jogosult személy vagy szervezeti egység veszi át a küldeményt, azt - a kormányablak kivételével - köteles haladéktalanul, de legkésőbb az érkezést követő első munkanap kezdetén az illetékes iratkezelési egységnek az iratkezelési szabályzat szerinti kezelés céljából átadni."

7. § Az R. 27. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közfeladatot ellátó szervhez érkezett küldeményt)

"d) automatikusan az igénybe vett, egyes iratkezelési feladatokat ellátó SZEÜSZ, KEÜSZ vagy az alkalmazott iratkezelési szoftver"

(bonthatja fel.)

8. § (1) Az R. 31. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősülő közfeladatot ellátó szerv az elektronikus irat sikeres benyújtásáról a küldőt az E-ügyintézési tv. szerint, szabályozott kapcsolattartási módon értesíti."

(2) Az R. 31. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) Az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek nem minősülő közfeladatot ellátó szerv az elektronikus irat sikeres benyújtásáról a küldőt

a) az ügyintézési rendelkezésében megadott elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségén, az ott előírt módon értesíti, ha a küldő az azonosításához szükséges adatait megadta,

b) az a) pont szerinti adatok hiányában elektronikus levélben értesíti, ha a küldő közölte a válaszadási elektronikuspostafiók-címét,

c) az a) és b) ponton kívüli esetben papír alapon értesíti."

9. § Az R. 34. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az 1. mellékletben és a 3. mellékletben meghatározott szervek - igény esetén a 63/A. § (1) bekezdése szerinti központi szolgáltató egyedi szolgáltatási megállapodás alapján történő közreműködésével - a hozzájuk közvetlenül benyújtott papíralapú iratot a 47. § a)-j) pontjában és a 2. mellékletben meghatározott kivétellel az Eür. szerint hiteles elektronikus irattá alakítják."

10. § Az R. a következő 45. §-sal egészül ki:

"45. § Az iktatás során irattári tételszámmal kell ellátni a papíralapú iratot, ha a közfeladatot ellátó szerv a megőrzési kötelezettséget az iratról az Eür. szerinti hiteles elektronikus másolat készítése és megőrzése útján teljesíti."

11. § (1) Az R. 61. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az 1. mellékletben és a 3. mellékletben felsorolt szervek a megőrzési kötelezettséget - a 47. § a)-j) pontjában és a 2. mellékletben foglalt iratok kivételével - az iratról az Eür. szerinti hiteles elektronikus másolat készítése és megőrzése útján teljesítik, a (8) bekezdésben meghatározott eltéréssel. Az 1. mellékletben és a 3. mellékletben fel nem sorolt, közfeladatot ellátó szerv a megőrzési kötelezettséget az iratról az Eür. szerinti hiteles elektronikus másolat készítése és megőrzése útján is teljesítheti. A közfeladatot ellátó szerv a (8) bekezdésben nem szereplő eredeti, papíralapú iratot a hiteles elektronikus másolat elkészítését és az annak megőrzése kezdő időpontját követően, az Ltv. 5. § (4)-(6) bekezdése szerinti eljárásban megsemmisíti."

(2) Az R. 61. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A közfeladatot ellátó szerv az iratról készített hiteles elektronikus másolat megőrzése mellett is megőrzi a maradandó értékű eredeti papíralapú iratot, ha ez az illetékes levéltár megállapítása szerint indokolt. A közfeladatot ellátó szerv azon maradandó értékű irat esetében, amelyről hiteles elektronikus másolatot készített, a papíralapú példány megőrzéséről negyedéves időszakonként kéri az illetékes levéltár nyilatkozatát. A maradandó értékű irat papíralapú változata az illetékes levéltár egyetértő nyilatkozata esetén az Ltv. 5. § (4)-(6) bekezdése szerinti eljárásban megsemmisíthető. Az illetékes levéltár által papír alapon is megőrzendőnek ítélt maradandó értékű iratot a közfeladatot ellátó szerv a levéltárba adásig papíralapú iratként megőrzi."

12. § Az R. 63/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A miniszter központi költségvetési forrásból biztosítja a közszolgáltatási szerződésben foglalt szolgáltatások ellátásának fedezetét, amely kizárólag a közszolgáltatási szerződés alapján a 3. mellékletben meghatározott szervek részére a 4. mellékletben meghatározott szolgáltatások központi szolgáltató általi ellátásának finanszírozására szolgál. A közszolgáltatási szerződésben nem rögzített egyedi igények kielégítésére a 3. mellékletben meghatározott szervek egyedi szolgáltatási megállapodást kötnek a központi szolgáltatóval."

13. § Az R. 70. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) E rendeletnek a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2019. (VI. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr. 3.) megállapított 61. § (7) bekezdése szerinti, az iratról az Eür. szerinti hiteles elektronikus másolat készítésére vonatkozó kötelezettséget az 1. mellékletben és a 3. mellékletben felsorolt szerveknek a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 3/2018. (II. 21.) BM rendeletnek megfelelő iratkezelő szoftver működtetésének időpontjától kell teljesíteniük, ha a Módr. 3. hatálybalépésekor még nem rendelkeznek ilyen iratkezelő szoftverrel."

14. § Az R.

a) 1. § (3) bekezdésében a "kormányrendeletben" szövegrész helyébe a "kormányrendeletben (a továbbiakban: Eür.)" szöveg,

b) 2. § 9. pontjában a "vonatkozó" szövegrész helyébe a "vonatkozó, az Eür. szerinti" szöveg,

c) 16/B. § (1) bekezdésében az "elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló jogszabály" szövegrész helyébe az "Eür." szöveg,

d) 25. § (1) bekezdésében az "ÁNYK űrlap benyújtás támogatás szolgáltatás" szövegrész helyébe az "Űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás" szöveg,

e) 27. § (2) bekezdésében az "a SZEÜSZR-ben meghatározott SZEÜSZ szolgáltató szolgáltatását" szövegrész helyébe az "az Eür.-ben szabályozott szolgáltatást" szöveg,

f) 27. § (3) bekezdés a) pontjában az "a SZEÜSZR" szövegrész helyébe az "az Eür." szöveg,

g) 31. § (4) bekezdésében a "válaszcíme" szövegrész helyébe a "kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége" szöveg,

h) 31. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében az "elektronikus elérhetősége" szövegrész helyébe az "elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége" szöveg,

i) 31. § (5) bekezdés a) pontjában az "elektronikus elérhetőségét" szövegrész helyébe az "elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét" szöveg,

j) 31. § (8) bekezdésében az "a Ket. 169/A. § (3) bekezdése alapján meghatározott szervezet" szövegrész helyébe az "a kormányablak" szöveg,

k) 35. § (1) bekezdésében az "elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló kormányrendeletben" szövegrész helyébe az "Eür.-ben" szöveg,

l) 43. § (3) és (5) bekezdésében az "elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló jogszabályban" szövegrész helyébe az "Eür.-ben" szöveg,

m) 53. § (3) bekezdés a) pontjában az "elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő elektronikus aláírással, az előírt esetekben időbélyeggel látta el" szövegrész helyébe az "Eür.-ben meghatározott követelményeknek megfelelően hitelesítette" szöveg,

n) 53. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében az "a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló Korm. rendeletben" szövegrész helyébe az "az Eür.-ben" szöveg,

o) 54. §-ában az "elektronikus aláírásokról" szövegrész helyébe az "elektronikus aláírásokról, elektronikus bélyegzőkről" szöveg, az "elektronikus aláírás" szövegrész helyébe az "elektronikus aláírás, elektronikus bélyegző" szöveg,

p) 61. § (4) bekezdés b) pontjában a "SZEÜSZR-ben" szövegrész helyébe az "az Eür.-ben" szöveg,

q) 61. § (6) bekezdésében az "a SZEÜSZR-ben" szövegrész helyébe az "az Eür.-ben" szöveg, a "SZEÜSZ" szövegrész helyébe a "KEÜSZ" szöveg,

r) 64. § (1) bekezdésében a "leteltével" szövegrész helyébe a "leteltével, vagy a hiteles elektronikus másolat elkészítését és az annak megőrzése kezdő időpontját követően az Ltv. 5. § (4)-(6) bekezdése alapján" szöveg,

s) 1. melléklet 29. pontjában a "Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "Főigazgatóság és területi vízügyi igazgatóságok" szöveg,

t) 2. melléklete címében a "küldemények" szövegrész helyébe a "küldemények, hiteles elektronikus dokumentum előállítása körébe nem tartozó iratok" szöveg,

u) 3. melléklet 43. pontjában a "Magyar Földtani és Geofizikai Intézet" szövegrész helyébe a "Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti

a) az R. 3. melléklet 44. és 45. pontja,

b) az R. 4. melléklet 12. pontjában az "E-betekintés során szkennelt" szövegrész.

16. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 9-13. § és a 14. § r) pontja 2020. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök