139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet

az egészségügyi szakdolgozók és védőnők humánerőforrás megtartását, fejlesztését szolgáló bérintézkedésekkel, valamint a Tuberkulózis Esetfinanszírozási Program meghosszabbításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. és 3. alcím, valamint a 2-14. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 77. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet] 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

a) 21. § (10a) bekezdésében a "bérének (illetményének), jövedelmének" szövegrész helyébe az "alapbérének (alapilletményének)" szöveg,

b) 48/D. § (6) bekezdésében a "2018." szövegrész helyébe a "2019." szöveg

lép.

2. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] 2. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) Az (1) bekezdésen túlmenően az Eütev. 11/A. § (2) bekezdés a) pontját kell alkalmazni az érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező, kizárólag - ide nem értve a munkavállalói résztulajdont - az állam, a helyi önkormányzat, az egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végző szervezet tulajdonában vagy fenntartásában álló védőnői szolgáltató által foglalkoztatott védőnőkre."

(2) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, (1b) bekezdés szerinti védőnői szolgáltatók jegyzékét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) a honlapján közzéteszi."

3. § A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó védőnő havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint a 7. melléklet szerinti összeg. A védőnő havi alapbére (garantált illetménye) magában foglalja az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározott védőnői kiegészítői pótlékot."

4. § A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2/A. § (4) és (5) bekezdése szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának a 2019. július hónaptól számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint a béremelésre eső mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(2) Az egészségügyi szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. § (4) és (5) bekezdése szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.

(3) Az egészségügyi szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2019. július hónaptól megegyezik a 15. mellékletben szereplő és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

(4) Az (1) bekezdés szerinti mozgóbér elemek biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik 2019. július hónaptól a 15. melléklet szerinti alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek és az azokat terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

4. § (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó védőnőt foglalkoztató védőnői szolgáltató a 2/A. § (6) bekezdése szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának a 2019. július hónaptól számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(2) A védőnői szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. § (6) bekezdése szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.

(3) A védőnői szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2019. július hónaptól megegyezik a 15. mellékletben szereplő és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel."

5. § A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 3. alcíme a következő 4/D. és 4/E. §-sal egészül ki:

"4/D. § (1) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a 3. § (3) és (4) bekezdése szerinti támogatás iránti igényét, valamint a védőnői szolgáltató munkáltató a 4. § (3) bekezdése szerinti támogatás iránti igényét a NEAK által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja be legkésőbb 2019. június 30-áig. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató és a védőnői szolgáltató munkáltató (a továbbiakban együtt: munkáltató) a foglalkoztatási adatokban, illetve a támogatási összegben bekövetkezett változás esetén köteles a megállapított támogatásra korrekciós igényt benyújtani minden hónap 10. napjáig a NEAK által meghatározott adatszolgáltatási formátumban. A munkáltató a korrekciós igényt a tárgyhavi munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján nyújtja be.

(2) A 3. és 4. § szerint megállapított támogatási összeget a NEAK először 2019. augusztus 5-éig, majd ezt követően havonta utalványozza a munkáltatónak. A támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti egészségügyi dolgozók 2019. évi béremelésének fedezete előirányzat szolgál.

(3) A támogatás kizárólag a 2019. július hónaptól alkalmazandó béremelésre, az ahhoz kapcsolódó mozgóbér elemek összegére, valamint az azokra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel. A támogatás terhére az e rendeletben foglalt jogcímeken túl más jogcímen kifizetés nem teljesíthető. 4/E. § Az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a foglalkoztatottat a Kormány rendelete alapján megillető kompenzáció mértékének kiszámításához szükséges, az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozókat érintő, 2019. július 1-jétől hatályos illetmény- vagy bérnövelés közterhekkel csökkentett összegeit a 16. melléklet tartalmazza."

6. § A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 4. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. Elszámolás és ellenőrzés

5. § (1) A munkáltató a részére tárgyévben ténylegesen kifizetett összegekről a tárgyévet követő március 31-ig köteles elszámolni a NEAK által meghatározott módon. Az elszámolás módját a NEAK honlapján legkésőbb a tárgyévet követő március 15-ig közzéteszi.

(2) A NEAK a munkáltatónál keletkezett többletigényre utólagosan támogatást nem utalványoz.

(3) A NEAK a támogatás iránti igényt - az igénylés adattartalmát is ideértve -, valamint a ténylegesen megvalósított béremelést is ellenőrzi. A NEAK az ellenőrzés keretében annak adattartalmát érintően - hatáskörében eljárva -kiegészítő adatokat kérhet a munkáltatótól.

(4) Ha a NEAK ellenőrzése során megállapítja, hogy a munkáltató jogosulatlanul vett igénybe vagy használt fel támogatást, a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegét a tárgyhónapot követő hónapban esedékes teljesítményfinanszírozásból jogosult levonni. Ha a munkáltató teljesítményfinanszírozása a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegének levonására nem nyújt fedezetet, azt a munkáltató a NEAK felszólítására köteles visszafizetni.

(5) A támogatások elszámolásának utólagos - adott esetben helyszíni szemle útján történő - ellenőrzése céljából minden támogatásban részesített foglalkoztató köteles részletes - jogosult személyenkénti bontású - nyilvántartást vezetni az érintett egészségügyi dolgozók jogviszonyának típusáról, munkaidejéről, az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat érintő, munkavégzési kötelezettséggel nem járó időszakokról és azok jogcíméről, munkaköri és béradatairól."

7. § (1) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

a) 7. melléklete helyébe a 2. melléklet,

b) 8. melléklete helyébe a 3. melléklet

lép.

(2) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

a) a 4. melléklet szerinti 15. melléklettel,

b) az 5. melléklet szerinti 16. melléklettel

egészül ki.

(3) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

a) 7. melléklete helyébe a 6. melléklet,

b) 8. melléklete helyébe a 7. melléklet,

c) 15. melléklete helyébe a 8. melléklet

lép.

(4) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

a) 7. melléklete helyébe a 9. melléklet,

b) 8. melléklete helyébe a 10. melléklet,

c) 15. melléklete helyébe a 11. melléklet

lép.

(5) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

a) 7. melléklete helyébe a 12. melléklet,

b) 8. melléklete helyébe a 13. melléklet,

c) 15. melléklete helyébe a 14. melléklet

lép.

8. § A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

a) 4/B. § (9) bekezdésben a "miniszter által" szövegrész helyébe a "NEAK által" szöveg,

b) 2. mellékletében foglalt táblázat 34. sorában a "Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat XXI. kerület" szövegrész helyébe a "Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat" szöveg,

c) 2. mellékletében foglalt táblázat 62. sorában a "Dunakeszi Egészségügyi és Szociális Nonprofit Kft." szövegrész helyébe a "Dunakeszi-SZTK Egészségügyi és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft." szöveg,

d) 2. mellékletében foglalt táblázat 77. sorában a "Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Nonprofit Kft." szövegrész helyébe az "URBS PRO PATIENTE Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft." szöveg,

e) 2. mellékletében foglalt táblázat 83. sorában a "Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft." szövegrész helyébe a "Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft." szöveg,

f) 2. mellékletében foglalt táblázat 168. sorában a "Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet" szövegrész helyébe a "Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet" szöveg,

g) 2. mellékletében foglalt táblázat 199. sorában a "Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak" szövegrész helyébe az "Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

a) 4/B. § (9) bekezdésében az "a miniszter az általa vezetett minisztérium és" szövegrész,

b) 4/B. § (10) bekezdésében az "a miniszter tájékoztatása alapján" szövegrész,

c) 2. mellékletében foglalt táblázat 98. és 247. sora,

d) 10. melléklete.

3. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) Nem lép hatályba az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet] 12. §-a, valamint 14. és 15. melléklete.

(2) Hatályát veszti a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése.

4. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

11. § A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés b) pontjában a "11. melléklete és 14. melléklete" szövegrész helyébe a "11. melléklete, 14. melléklete és 16. melléklete" szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § (1) bekezdése, a 3. §, a 6. §, a 7. § (1) bekezdése és (2) bekezdés b) pontja, a 10-11. §, valamint az 1., 2., 3. és 5. melléklet 2019. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 7. § (3) bekezdése, valamint a 6-8. melléklet 2020. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 7. § (4) bekezdése, valamint a 9-11. melléklet 2020. november 1-jén lép hatályba.

(5) A 7. § (5) bekezdése, valamint a 12-14. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés2019. évi
előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás121 492,0
Indikátorrendszer finanszírozása7 300,0
Eseti ellátás díjazása649,3
Ügyeleti szolgálat10 106,2
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen139 547,5
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás2 317,1
Védőnői ellátás24 009,8
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem483,4
MSZSZ: gyermekgyógyászat121,6
MSZSZ: nőgyógyászat96,3
2.Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen27 028,2
3.Fogászati ellátás32 894,8
4.Otthoni szakápolás5 596,8
5.Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás9 296,9
8.Művesekezelés25 471,1
11.Működési költségelőleg2 000,0
Célelőirányzatok
Méltányossági alapon történő térítések2 611,3
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj55,0
Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi
tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása
1 250,0
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata20,0
Egészségügyi dolgozók 2018. évi béremelésének fedezete22 629,2
Egészségügyi dolgozók 2019. évi béremelésének fedezete13 174,0
Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete3 830,1
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése8 893,5
Fiatal szakorvosok támogatása1 571,6
13.Célelőirányzatok összesen54 034,7
15.Mentés42 930,6
17.Laboratóriumi ellátás27 473,2
Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás175 393,3
Fekvőbeteg-szakellátás603 454,3
aktív fekvőbeteg-szakellátás509 798,0
krónikus fekvőbeteg-szakellátás87 225,2
bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)1 431,1
várólista csökkentés5 000,0
Extrafinanszírozás1 000,0
Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás93 809,8
Speciális finanszírozású szakellátás45 061,9
18.Összevont szakellátás összesen918 719,3
19.Népegészségügy fejlesztése1 210,4
21.Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék0,0
ÖSSZESEN1 286 203,5

"

2. melléklet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelethez

"7. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Egészségügyi szakdolgozók, egyes egészségügyben dolgozók, valamint védőnők illetmény-, illetve bértáblája (Ft/hó, bruttó)

SZINTÉVEKEGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK, EGYES EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK, VALAMINT VÉDŐNŐK BÉRTÁBLA
FIZETÉSI OSZTÁLYOK
ABCDEFGHIJ
10-3153 707166 004187 564192 923207 214256 338264 376267 949273 755292 958
24-6155 552168 771190 244196 496213 466265 270274 201280 453287 152308 142
37-9157 396171 537192 923200 069219 718274 201284 026292 958300 550323 325
410-12159 241174 304195 603203 641225 970283 133293 851305 462313 947338 509
513-15161 085177 071198 282207 214232 223292 065303 676317 966327 345353 693
616-18162 930179 837200 962210 787238 475300 996313 500330 471340 742368 877
719-21164 774182 604203 641214 359244 727309 928323 325342 975354 139384 060
822-24166 619185 371206 321217 932250 979318 859333 150355 479367 537399 244
925-27168 463188 138209 000221 505257 231327 791342 975367 983380 934414 428
1028-30170 308190 904211 680225 077263 483336 723352 800380 488394 332429 612
1131-33172 152193 671214 359228 650269 735345 654362 625392 992407 729444 796
1234-36173 997196 438217 039232 223275 988354 586372 449405 496421 127459 979
1337-39175 841199 205219 718235 795282 240363 518382 274418 001434 524475 163
1440-42177 686201 971222 398239 368288 492372 449392 099430 505447 922490 347
1543-45179 530204 738225 077242 941294 744381 381401 924443 009461 319505 531
1646-48181 393207 543227 789246 567301 132390 527411 995455 877475 117521 185
1749-51183 277210 386230 534250 247307 658399 892422 317469 118489 328537 324

"

3. melléklet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelethez

"8. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény-, illetve bérnövelése (Ft/hó, bruttó)

SZINTÉVEKEGYÉB, NEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI
VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ EGÉSZSÉGÜGYI
DOLGOZÓK ILLETMÉNY- VAGY BÉRNÖVELÉS
FIZETÉSI OSZTÁLYOK
FGH
10-392 90395 94197 014
24-697 565101 321103 043
37-9101 921106 384109 073
410-12106 278111 446115 102
513-15110 635116 509121 131
616-18114 991121 570125 866
719-21119 348126 633128 658
822-24123 094130 108131 449
925-27126 841132 313134 241
1028-30128 453134 200137 033
1131-33130 064136 088141 120
1234-36131 676137 974145 206
1337-39133 288139 862149 294
1440-42134 899141 749153 380
1543-45136 511143 637157 467
1646-48138 337145 770161 917
1749-51140 382148 155166 741

"

4. melléklet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelethez

"15. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Az egészségügyi szolgáltató és a védőnői szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)

1. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és egyes egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely nem tartalmazza a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét (Ft/hó)

SZINTÉVEKFIZETÉSI OSZTÁLYOK
ABCDEFGHIJ
10-321 92823 68226 75827 52229 56136 56937 71638 22639 05441 794
24-622 19124 07727 14128 03230 45337 84439 11840 00940 96543 960
37-922 45424 47127 52228 54231 34539 11840 51941 79442 87746 126
410-1222 71824 86627 90529 05132 23740 39241 92143 57844 78848 292
513-1522 98025 26128 28729 56133 13041 66743 32345 36146 70050 458
616-1823 24425 65528 67030 07134 02142 94044 72447 14648 61152 625
719-2123 50726 05029 05130 58034 91344 21546 12648 92950 52254 790
822-2423 77026 44529 43431 09035 80545 48847 52750 71352 43356 956
925-2724 03326 84029 81631 60036 69746 76348 92952 49654 34459 123
1028-3024 29727 23430 19932 11037 58948 03850 33154 28156 25661 289
1131-3324 55927 62930 58032 62038 48049 31151 73356 06558 16763 455
1234-3624 82328 02430 96333 13039 37350 58653 13457 84860 07965 621
1337-3925 08628 41931 34533 63940 26551 86054 53659 63361 99067 787
1440-4225 34928 81331 72834 14941 15753 13455 93761 41663 90169 954
1543-4525 61229 20832 11034 65942 04854 40857 33963 20065 81272 120
1646-4825 87829 60832 49635 17642 96055 71358 77665 03667 78174 353
1749-5126 14730 01432 88835 70043 89157 04960 24866 92569 80876 655

2. Egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely nem tartalmazza a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét (Ft/hó)

SZINTÉVEKFIZETÉSI OSZTÁLYOK
FGH
10-336 56937 71638 226
24-637 84439 11840 009
37-939 11840 51941 794
410-1240 39241 92143 578
513-1541 66743 32345 361
616-1842 94044 72447 146
719-2144 21546 12648 929
822-2445 48847 52750 713
925-2746 76348 92952 496
1028-3048 03850 33154 281
1131-3349 31151 73356 065
1234-3650 58653 13457 848
1337-3951 86054 53659 633
1440-4253 13455 93761 416
1543-4554 40857 33963 200
1646-4855 71358 77665 036
1749-5157 04960 24866 925

3. Védőnők illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely nem tartalmazza a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét (Ft/hó)

SZINTÉVEKFIZETÉSI OSZTÁLYOK
FGHIJ
10-328 33836 37639 94945 75564 958
24-637 27046 20152 45359 15280 142
37-946 20156 02664 95872 55095 325
410-1255 13365 85177 46285 947110 509
513-1564 06575 67689 96699 345122 161
616-1872 99685 500102 471112 742125 757
719-2181 92895 325114 975123 404131 670
822-2490 859105 150127 479126 152137 198
925-2799 791114 975139 983131 029142 726
1028-30108 723124 800145 468135 907148 253
1131-33117 654134 625149 555140 784153 781
1234-36126 586144 449153 641145 662159 308
1337-39135 518148 297157 729149 119163 677
1440-42143 334150 184161 815152 577168 046
1543-45144 946152 072165 902156 034172 415
1646-48146 772154 205170 352159 892177 254
1749-51148 817156 590175 176164 163182 578

"

5. melléklet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelethez

"16. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

2019. július 1-jétől a kompenzáció bérszámfejtéséhez szükséges összegek

SZINTÉVEKFIZETÉSI OSZTÁLYOK
ABCDEFGHIJ
10-311 38512 29713 89314 29015 34918 98819 58319 84820 27821 701
24-611 52312 50214 09214 55515 81219 65020 31120 77421 27022 826
37-911 65912 70614 29014 82016 27520 31121 03921 70122 26323 950
410-1211 79612 91114 48915 08416 73820 97321 76722 62723 25525 075
513-1511 93213 11714 68715 34917 20221 63522 49523 55324 24826 200
616-1812 06913 32114 88615 61417 66522 29623 22224 48025 24027 325
719-2112 20513 52615 08415 87818 12822 95823 95025 40626 23228 448
822-2412 34213 73115 28316 14318 59123 61924 67826 33227 22529 573
925-2712 47913 93615 48116 40819 05424 28125 40627 25828 21730 698
1028-3012 61614 14115 68016 67219 51724 94326 13428 18529 21031 823
1131-3312 75214 34615 87816 93719 98025 60426 86229 11030 20232 948
1234-3612 88914 55116 07717 20220 44426 26627 58930 03631 19534 072
1337-3913 02514 75616 27517 46620 90726 92828 31630 96332 18735 197
1440-4213 16214 96116 47417 73121 37027 58929 04431 88933 18036 322
1543-4513 29815 16616 67217 99621 83328 25029 77232 81534 17237 447
1646-4813 43715 37416 87318 26422 30628 92830 51933 76935 19438 606
1749-5113 57615 58517 07718 53722 79029 62131 28234 74936 24739 802

"

6. melléklet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelethez

"7. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Egészségügyi szakdolgozók, egyes egészségügyben dolgozók, valamint védőnők illetmény-, illetve bértáblája (Ft/hó, bruttó)

SZINTÉVEKEGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK, EGYES EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK, VALAMINT VÉDŐNŐK BÉRTÁBLA FIZETÉSI OSZTÁLYOK
ABCDEFGHIJ
10-3173 690187 584211 948218 004234 152289 662298 745302 782309 343331 042
24-6175 773190 711214 976222 041241 217299 755309 847316 912324 482348 200
37-9177 857193 837218 004226 078248 282309 847320 949331 042339 621365 357
410-12179 942196 964221 032230 115255 347319 940332 051345 172354 761382 515
513-15182 026200 089224 059234 152262 412330 033343 153359 302369 900399 672
616-18184 111203 216227 087238 189269 477340 125354 255373 431385 039416 830
719-21186 195206 343230 115242 226276 541350 218365 357387 561400 178433 989
822-24188 280209 469233 143246 263283 606360 311376 459401 691415 317451 146
925-27190 363212 596236 171250 300290 671370 404387 561415 821430 456468 304
1028-30192 447215 722239 198254 337297 736380 496398 663429 951445 595485 462
1131-33194 532218 848242 226258 375304 801390 589409 765444 082460 734502 619
1234-36196 616221 975245 254262 412311 866400 682420 867458 211475 873519 777
1337-39198 701225 102248 282266 449318 931410 774431 970472 341491 012536 935
1440-42200 785228 227251 310270 486325 996420 867443 072486 471506 151554 092
1543-45202 870231 354254 337274 523333 061430 961454 174500 601521 290571 250
1646-48204 974234 523257 402278 621340 279441 295465 553515 141536 882588 939
1749-51207 103237 735260 503282 779347 653451 879477 219530 104552 940607 176

"

7. melléklet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelethez

"8. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény-, illetve bérnövelése (Ft/hó, bruttó)

SZINTÉVEKEGYÉB, NEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL
RENDELKEZŐ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK ILLETMÉNY- VAGY
BÉRNÖVELÉS FIZETÉSI OSZTÁLYOK
FGH
10-3126 227130 310131 847
24-6132 050136 967139 502
37-9137 567143 307147 157
410-12143 085149 646154 812
513-15148 603155 986162 467
616-18154 120162 325168 826
719-21159 638168 665173 244
822-24164 546173 417177 661
925-27169 454176 899182 079
1028-30172 226180 063186 496
1131-33174 999183 228192 210
1234-36177 772186 392197 921
1337-39180 544189 558203 634
1440-42183 317192 722209 346
1543-45186 091195 887215 059
1646-48189 105199 328221 181
1749-51192 369203 057227 727

"

8. melléklet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelethez

"15. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Az egészségügyi szolgáltató és a védőnői szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)

1. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és egyes egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely nem tartalmazza a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét (Ft/hó)

SZINTÉVEKFIZETÉSI OSZTÁLYOK
ABCDEFGHIJ
10-341 91145 26251 14252 60356 49969 89372 08573 05974 64279 878
24-642 41246 01751 87353 57758 20472 32974 76476 46878 29584 018
37-942 91546 77152 60354 55159 90974 76477 44279 87881 94888 158
410-1243 41947 52653 33455 52561 61477 19980 12183 28885 60292 298
513-1543 92148 27954 06456 49963 31979 63582 80086 69789 25596 437
616-1844 42549 03454 79557 47365 02382 06985 47990 10692 908100 578
719-2144 92849 78955 52558 44766 72784 50588 15893 51596 561104 719
822-2445 43150 54356 25659 42168 43286 94090 83696 925100 213108 858
925-2745 93351 29856 98760 39570 13789 37693 515100 334103 866112 999
1028-3046 43652 05257 71761 37071 84291 81196 194103 744107 519117 139
1131-3346 93952 80658 44762 34573 54694 24698 873107 155111 172121 278
1234-3647 44253 56159 17863 31975 25196 682101 552110 563114 825125 419
1337-3947 94654 31659 90964 29376 95699 116104 232113 973118 478129 559
1440-4248 44855 06960 64065 26778 661101 552106 910117 382122 130133 699
1543-4548 95255 82461 37066 24180 365103 988109 589120 792125 783137 839
1646-4849 45956 58862 10967 23082 107106 481112 334124 300129 546142 107
1749-5149 97357 36362 85768 23283 886109 036115 150127 911133 420146 507

2. Egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely nem tartalmazza a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét (Ft/hó)

SZINTÉVEKFIZETÉSI OSZTÁLYOK
FGH
10-369 89372 08573 059
24-672 32974 76476 468
37-974 76477 44279 878
410-1277 19980 12183 288
513-1579 63582 80086 697
616-1882 06985 47990 106
719-2184 50588 15893 515
822-2486 94090 83696 925
925-2789 37693 515100 334
1028-3091 81196 194103 744
1131-3394 24698 873107 155
1234-3696 682101 552110 563
1337-3999 116104 232113 973
1440-42101 552106 910117 382
1543-45103 988109 589120 792
1646-48106 481112 334124 300
1749-51109 036115 150127 911

3. Védőnők illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely nem tartalmazza a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét (Ft/hó)

SZINTÉVEKFIZETÉSI OSZTÁLYOK
FGHIJ
10-361 66270 74574 78281 343103 042
24-671 75581 84788 91296 482120 200
37-981 84792 949103 042111 621137 357
410-1291 940104 051117 172126 761154 515
513-15102 033115 153131 302141 900168 140
616-18112 125126 255145 431157 039173 710
719-21122 218137 357159 561169 443181 599
822-24132 311148 459173 691173 932189 100
925-27142 404159 561187 821180 551196 602
1028-30152 496170 663194 931187 170204 103
1131-33162 589181 765200 645193 789211 604
1234-36172 682192 867206 356200 408219 106
1337-39182 774197 993212 069205 607225 449
1440-42191 752201 157217 781210 806231 791
1543-45194 526204 322223 494216 005238 134
1646-48197 540207 763229 616221 657245 008
1749-51200 804211 492236 162227 775252 430

"

9. melléklet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelethez

"7. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Egészségügyi szakdolgozók, egyes egészségügyben dolgozók, valamint védőnők illetmény-, illetve bértáblája (Ft/hó, bruttó)

SZINTÉVEKEGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK, EGYES EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK, VALAMINT VÉDŐNŐK BÉRTÁBLA FIZETÉSI OSZTÁLYOK
ABCDEFGHIJ
10-3202 349218 535246 920253 974272 787337 456348 038352 742360 385385 664
24-6204 776222 178250 447258 678281 018349 214360 972369 203378 022405 653
37-9207 204225 821253 974263 381289 248360 972373 906385 664395 659425 641
410-12209 632229 463257 502268 084297 479372 730386 840402 125413 296445 630
513-15212 061233 104261 029272 787305 710384 488399 774418 586430 933465 618
616-18214 489236 747264 557277 490313 940396 246412 707435 048448 570485 607
719-21216 917240 389268 084282 194322 171408 004425 641451 509466 207505 597
822-24219 346244 032271 611286 897330 401419 762438 575467 970483 844525 586
925-27221 773247 674275 139291 600338 632431 520451 509484 431501 481545 574
1028-30224 201251 316278 666296 303346 863443 278464 443500 892519 118565 563
1131-33226 630254 958282 194301 006355 093455 036477 376517 355536 755585 551
1234-36229 058258 601285 721305 710363 324466 794490 310533 816554 392605 540
1337-39231 486262 243289 248310 413371 554478 552503 245550 277572 029625 529
1440-42233 915265 884292 776315 116379 785490 310516 179566 739589 666645 517
1543-45236 343269 527296 303319 819388 016502 070529 113583 200607 303665 506
1646-48238 794273 219299 873324 593396 425514 109542 370600 139625 468686 114
1749-51241 275276 961303 486329 437405 016526 439555 960617 571644 175707 360

10. melléklet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelethez

"8. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény-, illetve bérnövelése (Ft/hó, bruttó)

SZINTÉVEKEGYÉB, NEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK ILLETMÉNY- VAGY BÉRNÖVELÉS FIZETÉSI
OSZTÁLYOK
FGH
10-3174 021179 603181 807
24-6181 509188 092191 793
37-9188 692196 264201 779
410-12195 875204 435211 765
513-15203 058212 607221 751
616-18210 241220 777230 443
719-21217 424228 949237 192
822-24223 997235 533243 940
925-27230 570240 847250 689
1028-30235 008245 843257 437
1131-33239 446250 839265 483
1234-36243 884255 835273 526
1337-39248 322260 833281 570
1440-42252 760265 829289 614
1543-45257 200270 826297 658
1646-48261 919276 145306 179
1749-51266 929281 798315 194

"

11. melléklet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelethez

"15. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Az egészségügyi szolgáltató és a védőnői szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)

1. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és egyes egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely nem tartalmazza a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét (Ft/hó)

SZINTÉVEKFIZETÉSI OSZTÁLYOK
ABCDEFGHIJ
10-370 57076 21386 11488 57395 134117 687121 378123 019125 684134 500
24-671 41577 48487 34490 21498 005121 788125 889128 759131 835141 471
37-972 26278 75588 57391 854100 875125 889130 399134 500137 986148 442
410-1273 10980 02589 80493 494103 746129 989134 910140 241144 137155 413
513-1573 95681 29491 03495 134106 617134 090139 421145 981150 288162 383
616-1874 80382 56592 26596 774109 486138 190143 931151 723156 439169 355
719-2175 65083 83593 49498 415112 357142 291148 442157 463162 590176 327
822-2476 49785 10694 724100 055115 227146 391152 952163 204168 740183 298
925-2777 34386 37695 955101 695118 098150 492157 463168 944174 891190 269
1028-3078 19087 64697 185103 336120 969154 593161 974174 685181 042197 240
1131-3379 03788 91698 415104 976123 838158 693166 484180 428187 193204 210
1234-3679 88490 18799 645106 617126 709162 794170 995186 168193 344211 182
1337-3980 73191 457100 875108 257129 579166 894175 507191 909199 495218 153
1440-4281 57892 726102 106109 897132 450170 995180 017197 650205 645225 124
1543-4582 42593 997103 336111 537135 320175 097184 528203 391211 796232 095
1646-4883 27995 284104 580113 202138 253179 295189 151209 298218 132239 282
1749-5184 14596 589105 840114 890141 249183 596193 891215 378224 655246 691

2. Egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely nem tartalmazza a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét (Ft/hó)

SZINTÉVEKFIZETÉSI OSZTÁLYOK
FGH
10-3117 687121 378123 019
24-6121 788125 889128 759
37-9125 889130 399134 500
410-12129 989134 910140 241
513-15134 090139 421145 981
616-18138 190143 931151 723
719-21142 291148 442157 463
822-24146 391152 952163 204
925-27150 492157 463168 944
1028-30154 593161 974174 685
1131-33158 693166 484180 428
1234-36162 794170 995186 168
1337-39166 894175 507191 909
1440-42170 995180 017197 650
1543-45175 097184 528203 391
1646-48179 295189 151209 298
1749-51183 596193 891215 378

3. Védőnők illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely nem tartalmazza a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét (Ft/hó)

SZINTÉVEKFIZETÉSI OSZTÁLYOK
FGHIJ
10-3109 456120 038124 742132 385157 664
24-6121 214132 972141 203150 022177 653
37-9132 972145 906157 664167 659197 641
410-12144 730158 840174 125185 296217 630
513-15156 488171 774190 586202 933234 086
616-18168 246184 707207 048220 570242 487
719-21180 004197 641223 509235 472253 207
822-24191 762210 575239 970242 459263 540
925-27203 520223 509256 431251 576273 872
1028-30215 278236 443265 872260 693284 204
1131-33227 036249 376273 918269 810294 536
1234-36238 794262 310281 961278 927304 869
1337-39250 552269 268290 005286 624314 043
1440-42261 195274 264298 049294 321323 216
1543-45265 635279 261306 093302 018332 390
1646-48270 354284 580314 614310 243342 183
1749-51275 364290 233323 629319 010352 614

"

12. melléklet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelethez

"7. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Egészségügyi szakdolgozók, egyes egészségügyben dolgozók, valamint védőnők illetmény-, illetve bértáblája (Ft/hó, bruttó)

SZINTÉVEKEGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK, EGYES EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK, VALAMINT VÉDŐNŐK BÉRTÁBLA FIZETÉSI OSZTÁLYOK
ABCDEFGHIJ
10-3244 842264 428298 773307 309330 072408 322421 126426 817436 066466 653
24-6247 778268 835303 041313 000340 031422 549436 776446 735457 407490 840
37-9250 717273 243307 309318 691349 990436 776452 426466 653478 747515 026
410-12253 655277 650311 577324 382359 950451 004468 076486 571500 088539 212
513-15256 593282 056315 845330 072369 909465 231483 726506 490521 429563 398
616-18259 532286 464320 113335 763379 868479 458499 376526 408542 770587 584
719-21262 470290 871324 382341 454389 827493 685515 026546 326564 110611 772
822-24265 408295 279328 650347 145399 786507 912530 676566 244585 451635 959
925-27268 345299 686332 918352 836409 745522 139546 326586 162606 792660 145
1028-30271 283304 092337 186358 527419 704536 367561 976606 080628 133684 331
1131-33274 222308 499341 454364 218429 663550 594577 625626 000649 474708 517
1234-36277 160312 907345 722369 909439 622564 821593 275645 918670 814732 704
1337-39280 098317 314349 990375 599449 581579 048608 927665 836692 155756 890
1440-42283 037321 720354 259381 290459 540593 275624 577685 754713 496781 076
1543-45285 975326 128358 527386 981469 499607 504640 227705 672734 837805 262
1646-48288 941330 595362 847392 758479 675622 072656 267726 168756 816830 198
1749-51291 943335 123367 218398 619490 069636 991672 712747 261779 452855 905

"

13. melléklet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelethez

"8. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény-, illetve bérnövelése (Ft/hó, bruttó)

SZINTÉVEKEGYÉB, NEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL
RENDELKEZŐ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK ILLETMÉNY- VAGY
BÉRNÖVELÉS FIZETÉSI OSZTÁLYOK
FGH
10-3244 887252 691255 882
24-6254 844263 896269 325
37-9264 496274 784282 768
410-12274 149285 671296 211
513-15283 801296 559309 655
616-18293 453307 446321 803
719-21303 105318 334332 009
822-24312 147327 634342 214
925-27321 189335 664352 420
1028-30328 097343 376362 625
1131-33335 004351 088374 128
1234-36341 911358 800385 628
1337-39348 818366 515397 129
1440-42355 725374 227408 629
1543-45362 634381 940420 130
1646-48369 882390 042432 208
1749-51377 481398 550444 884

"

14. melléklet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelethez

"15. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Az egészségügyi szolgáltató és a védőnői szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)

1. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és egyes egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely nem tartalmazza a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét (Ft/hó)

SZINTÉVEKFIZETÉSI OSZTÁLYOK
ABCDEFGHIJ
10-3113 063122 106137 967141 908152 419188 553194 466197 094201 365215 489
24-6114 417124 141139 938144 536157 018195 123201 693206 291211 220226 658
37-9115 775126 177141 908147 164161 617201 693208 919215 489221 074237 827
410-12117 132128 212143 879149 792166 217208 263216 146224 687230 929248 995
513-15118 488130 246145 850152 419170 816214 833223 373233 885240 784260 163
616-18119 846132 282147 821155 047175 414221 402230 600243 083250 639271 332
719-21121 203134 317149 792157 675180 013227 972237 827252 280260 493282 502
822-24122 559136 353151 763160 303184 612234 541245 053261 478270 347293 671
925-27123 915138 388153 734162 931189 211241 111252 280270 675280 202304 840
1028-30125 272140 422155 705165 560193 810247 682259 507279 873290 057316 008
1131-33126 629142 457157 675168 188198 408254 251266 733289 073299 912327 176
1234-36127 986144 493159 646170 816203 007260 821273 960298 270309 766338 346
1337-39129 343146 528161 617173 443207 606267 390281 189307 468319 621349 514
1440-42130 700148 562163 589176 071212 205273 960288 415316 665329 475360 683
1543-45132 057150 598165 560178 699216 803280 531295 642325 863339 330371 851
1646-48133 426152 660167 554181 367221 503287 258303 048335 327349 480383 366
1749-51134 813154 751169 572184 072226 302294 148310 643345 068359 932395 236

2. Egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely nem tartalmazza a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét (Ft/hó)

SZINTÉVEKFIZETÉSI OSZTÁLYOK
FGH
10-3188 553194 466197 094
24-6195 123201 693206 291
37-9201 693208 919215 489
410-12208 263216 146224 687
513-15214 833223 373233 885
616-18221 402230 600243 083
719-21227 972237 827252 280
822-24234 541245 053261 478
925-27241 111252 280270 675
1028-30247 682259 507279 873
1131-33254 251266 733289 073
1234-36260 821273 960298 270
1337-39267 390281 189307 468
1440-42273 960288 415316 665
1543-45280 531295 642325 863
1646-48287 258303 048335 327
1749-51294 148310 643345 068

3. Védőnők illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely nem tartalmazza a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét (Ft/hó)

SZINTÉVEKFIZETÉSI OSZTÁLYOK
FGHIJ
10-3180 322193 126198 817208 066238 653
24-6194 549208 776218 735229 407262 840
37-9208 776224 426238 653250 747287 026
410-12223 004240 076258 571272 088311 212
513-15237 231255 726278 490293 429331 866
616-18251 458271 376298 408314 770344 464
719-21265 685287 026318 326333 375359 382
822-24279 912302 676338 244344 066373 913
925-27294 139318 326358 162356 887388 443
1028-30308 367333 976371 060369 708402 972
1131-33322 594349 625382 563382 529417 502
1234-36336 821365 275394 063395 349432 033
1337-39351 048374 950405 564406 750445 404
1440-42364 160382 662417 064418 151458 775
1543-45371 069390 375428 565429 552472 146
1646-48378 317398 477440 643441 591486 267
1749-51385 916406 985453 319454 287501 159

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére