148/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) E rendeletnek a tulajdonjogra és annak tárgyaira vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a Vtv. hatálya alá tartozó további állami vagyonra, így az állam tulajdonában lévő tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapírokra, valamint az államot megillető egyéb társasági részesedésekre, és az államot megillető olyan immateriális, vagyoni értékkel rendelkező jogosultságokra is, amelyet jogszabály vagyoni értékű jogként nevesít."

(2) A Vhr. 1. § (7) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A rendelet alkalmazásában:)

"h) irányító (felügyeleti) szerv vezetője: a költségvetési szerv alapító okiratában meghatározott irányító, illetve felügyeleti szerv vezetője;"

(3) A Vhr. 1. § (7) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:

(A rendelet alkalmazásában:)

"p) számviteli rendezés: a vagyonkezelő vagy a használó által állami vagyonon megvalósított értéknövelő beruházás, felújítás, létrehozott új eszköz tulajdonosi joggyakorló és a vagyonkezelő vagy használó nyilvántartásaiban a számviteli jogszabályok szerinti - bizonylatokkal alátámasztott, alapdokumentumok alapján történő - rögzítése."

2. § A Vhr. 4. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az állami vagyon hasznosítására irányuló pályázatnak minősül az az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 10. pontja szerinti működtetési tevékenység megrendelésére irányuló közbeszerzési, illetve koncessziós beszerzési eljárás is, amelyben a megrendelendő szolgáltatás ellenértékét részben vagy egészben az állami vagyonba tartozó - a szolgáltatás nyújtásával érintett - ingó vagy ingatlan vagyonelem birtoklásának, használatának, hasznai szedése jogának átengedése képezi, ha a működtetés nem minősül az Nvtv. 12. § (1) bekezdése szerint az állam kizárólagos gazdasági tevékenységének.

(4) A közbeszerzési, illetve koncessziós beszerzési eljárás megindítására a tulajdonosi joggyakorló, vagy az a személy jogosult, aki az érintett állami vagyonelem hasznosításáról - jogszabály vagy a tulajdonosi joggyakorlóval kötött szerződés alapján - jogosult a döntést meghozni."

3. § (1) A Vhr. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Központi költségvetési szerv az alaptevékenységébe tartozó közfeladat hatékonyabb ellátása céljából - az irányítását vagy felügyeletét ellátó szerv vezetője útján - kezdeményezheti az MNV Zrt.-nél a Vtv. 29. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet alapítását, valamint társasági részesedésnek az állam nevében történő megszerzését (a továbbiakban együtt: alapítás), továbbá a Vtv. 29. § (3) bekezdése szerinti meghatalmazás kiadását."

(2) A Vhr. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A gazdálkodó szervezet alapítását engedélyező döntéssel és a kezdeményező központi költségvetési szerv részére az alapítás során történő eljárásra jogosító meghatalmazás kiadásával egyidejűleg az MNV Zrt. dönt - a kezdeményezés alapján szükséges - állami vagyonelem gazdálkodó szervezet részére nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő tulajdonba adásáról, annak használatba adásáról vagy más módon történő rendelkezésre bocsátásáról."

4. § A Vhr. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) Vagyonkezelési szerződésen alapuló vagyonkezelői jog - ha a vagyonkezelési szerződés másként nem rendelkezik - a vagyonkezelési szerződés megkötésével keletkezik. Ingatlanra vonatkozó, vagyonkezelési szerződésen alapuló vagyonkezelői jog az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre, a vagyonkezelőt azonban a vagyonkezelési szerződés hatálybalépésének időpontjától kezdve megilletik a vagyonkezelő jogai, és terhelik kötelezettségei.

(2) A vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről - szükség esetén az ingatlannyilvántartásban szereplő, de időközben megszűnt kezelő (vagyonkezelő) törlésének kezdeményezésével együtt - a vagyonkezelő gondoskodik a szerződés megkötésétől számított harminc napon belül.

(3) Törvényi kijelöléssel létrejött vagyonkezelői jog esetén - ha a kijelölő törvény ettől eltérően nem rendelkezik - a tulajdonosi joggyakorló és a vagyonkezelő e rendelet szabályainak megfelelő alkalmazásával vagyonkezelési szerződést köt, vagy amennyiben a tulajdonosi joggyakorló és az érintett vagyonkezelő között egyéb vagyonelemek vonatkozásában már fennáll vagyonkezelési szerződés - az Nvtv. 11. § (7a) bekezdésének hatálya alá tartozó eseteket ide nem értve -, a fennálló vagyonkezelési szerződés hatálya alá helyezik a törvényi kijelöléssel érintett vagyonelemet."

5. § A Vhr. 9. § (14) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A tulajdonosi joggyakorló nem köteles a vagyonkezelő (12) bekezdés alapján tett bejelentésére a vagyonkezelési szerződését megszüntetni és az ingatlant birtok-átruházással birtokba venni, ha]

"a) az ingatlan költségvetési támogatásból megvalósult beruházással érintett, és a vagyonkezelőt a támogatói döntésből eredően az ingatlan vonatkozásában fenntartási kötelezettség terheli,"

6. § (1) A Vhr. 9/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A beruházás, felújítás várható értékét az egyéb vagyonkezelő előzetes költségtervben meghatározza, továbbá arról a vagyonkezelési szerződésben meghatározott módon és gyakorisággal vagy a tulajdonosi joggyakorló felhívására a tulajdonosi joggyakorló által meghatározott módon és tartalommal a tulajdonosi joggyakorló részére beszámol. A tulajdonosi joggyakorló jogosult a beruházás helyszínén az elvégzett munkákat bármikor ellenőrizni. Az elszámolás során a 18. §-ban foglaltakat kell alkalmazni."

(2) A Vhr. 9/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A miniszter a (4) bekezdés szerinti jóváhagyással kapcsolatos döntését megelőzően beszerzi az egyéb vagyonkezelő által tervezett beruházás, felújítás jellegével és hasznosításának, használatának céljával érintett miniszter hozzájárulását. Az érintett miniszter a hozzájárulását vagy annak indoklással ellátott megtagadását a megkeresés beérkezésétől számított tizenöt napon belül küldi el a miniszternek. A miniszter döntését a tulajdonosi joggyakorló kérelmének beérkezését követő harminc napon belül közli a tulajdonosi joggyakorlóval."

7. § A Vhr. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Nvtv. 11. § (9) bekezdése szerinti esetben a tulajdonosi joggyakorlóval kötött vagyonkezelési szerződésben az átruházással érintett vagyonelemek tekintetében az új vagyonkezelő a régi vagyonkezelő helyébe lép. Az új vagyonkezelő a felek személyében bekövetkezett változásról annak hatálybalépésétől számított tizenöt napon belül írásban értesíti a tulajdonosi joggyakorlót, aki a szükséges dokumentumok és információk hiánytalan rendelkezésre állását követően elkészíti a vagyonkezelési szerződés módosításának tervezetét."

8. § A Vhr. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A felek a határozatlan időre kötött vagyonkezelési szerződést írásban felmondással is megszüntethetik (rendes felmondás). Amennyiben a felek eltérően nem állapodtak meg, a felmondási idő kilencven nap. A felmondással érintett vagyonnal kapcsolatos elszámolásra a 16. § szerinti határidő irányadó."

9. § A Vhr. III. fejezete a 12. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"Az állami vagyon ingyenes hasznosítása és ingyenes vagyonkezelésbe adása

12/A. § (1) Ha a (2) bekezdés szerinti nyilatkozattal a központi költségvetési szervnek nem minősülő szerv vagy személy (a továbbiakban e § alkalmazásában együtt: szerv) a tulajdonosi joggyakorló felé igazolja az állami vagyon hasznosítására vagy vagyonkezelésére vonatkozó szerződés megkötése az Nvtv. 11. § (13) bekezdése és a Vtv. 24. § (2) bekezdése szerinti feltételeinek fennállását, úgy a tulajdonosi joggyakorló a szervvel versenyeztetés mellőzésével és ingyenesen hasznosítási vagy ingyenes vagyonkezelési szerződést köthet.

(2) A szerv a tulajdonosi joggyakorló felé köteles teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt felelősségvállaló nyilatkozatot tenni, melyben megjelöli azokat a tényeket és körülményeket, és csatolja azon dokumentumokat, amelyek az állami vagyon vagyonkezelésbe adására vagy hasznosítására vonatkozó szerződés megkötésének az Nvtv. 11. § (13) bekezdése és 11. § (17) bekezdés b) pontja szerinti feltételeinek fennállását igazolják.

(3) A szerv a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatban megjelöli - és dokumentumokkal igazolja - a tulajdonosi joggyakorló felé

a) az általa ellátott vagy az igényelt vagyonelemmel ellátandó közfeladatot, vagy az általa biztosított vagy az igényelt vagyonelemmel biztosítandó közszolgáltatást, valamint az e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását (a továbbiakban e § alkalmazásában együtt: közfeladat);

b) az arra vonatkozó információt, hogy az érintett vagyonelem milyen mértékben szolgálja a közfeladat ellátását.

(4) A szerv a közfeladat ellátását az ingyenesség tekintetében különösen az alábbi dokumentumokkal igazolhatja a tulajdonosi joggyakorló részére:

a) a létesítő okiratával, amelyben rögzítésre került az alapítója által ellátott állami vagy önkormányzati feladatnak a szerv részére történő átadása, a szerv által ekképpen ellátandó állami, önkormányzati feladat megjelölésével;

b) az a) pont szerinti feladathoz kapcsolódóan az állammal, önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződéssel;

c) az állami, önkormányzati feladat ellátásához szükséges költségvetési támogatás nyújtásáról szóló támogatói döntéssel;

d) jogszabályban meghatározott ellátási szerződéssel;

e) feladatátadásra vonatkozó megállapodással.

(5) A tulajdonosi joggyakorló mérlegeli a (2)-(4) bekezdés szerinti nyilatkozatban foglalt tények és körülmények fennállását és alátámasztottságát.

(6) A szerződéskötést követően a szerv a (2)-(4) bekezdés szerinti nyilatkozatban megjelölt tények és körülmények megváltozásáról, a csatolt dokumentumokat érintő bármely változásról soron kívül tájékoztatja a tulajdonosi joggyakorlót. A közfeladat-ellátás megszűnése esetén a tulajdonosi joggyakorló jogosult a vagyonkezelési szerződés, valamint a hasznosításra kötött szerződés azonnali hatályú felmondására vagy - választása szerint -a vagyonkezelési szerződésnek, valamint a hasznosításra kötött szerződésnek a díj előírására vonatkozó módosítására. A szerv a vagyonkezelési szerződés, valamint a hasznosításra kötött szerződés módosításában együttműködik a tulajdonosi joggyakorlóval.

(7) Az (1)-(6) bekezdésben foglaltakat az állami vagyon vagyonkezelő által történő hasznosítása esetén is alkalmazni kell azzal, hogy ebben az esetben a tulajdonosi joggyakorló jogait és kötelezettségeit a vagyonkezelő gyakorolja, illetve teljesíti."

10. § (1) A Vhr. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az állami vagyon használóját és haszonélvezőjét a használati vagy haszonélvezeti jog alapítására kötött szerződés szerinti, valamint a tulajdonosi joggyakorlók beszámolókészítési kötelezettségének megalapozottsága érdekében a tulajdonosi joggyakorló által előírt írásbeli adatszolgáltatási kötelezettség terheli."

(2) A Vhr. 14. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az állami vagyon vagyonkezelőjét az Nvtv. 10. § (1) bekezdése szerinti vagyonnyilvántartás hiteles vezetése és a tulajdonosi joggyakorlók beszámolókészítési kötelezettségének megalapozottsága érdekében az állami vagyon vagyonkezelésére kötött szerződése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség terheli. Ennek teljesítése érdekében az állami vagyon vagyonkezelője számviteli politikáját és nyilvántartásait - a tulajdonosi joggyakorlóval egyeztetett módon - úgy alakítja ki és vezeti, hogy azok biztosítani tudják az adatszolgáltatás pontosságát és ellenőrizhetőségét."

(3) A Vhr. 14. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A törvényi kijelöléssel, vagyonkezelési szerződés kötése nélkül létrejövő vagyonkezelői jogviszony esetén a vagyonkezelői jogviszonyra nézve a tulajdonosi joggyakorló mindenkor hatályos vagyonnyilvántartási szabályzata a vagyonkezelő által történő külön elfogadás nélkül is kötelező. A szolgáltatott adatok teljeskörűsége, megfelelősége, valósághűsége, alátámasztottsága és a vagyonkezelő saját számviteli nyilvántartásaival és beszámolójával való egyezősége a vagyonkezelő felelőssége."

(4) A Vhr. 14. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(8) Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett személyről, a tulajdonosi joggyakorló által lefolytatott, az adatszolgáltatási kötelezettség teljesülésének vizsgálatára irányuló célellenőrzés során megállapításra kerül, hogy az (1)-(6) bekezdés szerinti kötelezettségének az előírt határidőben nem tett eleget, a tulajdonosi joggyakorló határidő tűzésével felhívja a kötelezettet a kötelezettség teljesítésére. E határidő elmulasztása a szerződés szempontjából a 12. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott lényeges kötelezettségszegésnek minősül.

(9) Központi költségvetési szerv esetén a tulajdonosi joggyakorló a (8) bekezdés szerinti mulasztással kapcsolatban az irányító vagy felügyeleti szerv vezetőjét is megkeresheti a kötelezettség teljesítésére irányuló intézkedések megtétele érdekében."

11. § A Vhr. 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az egyéb vagyonkezelő a vagyonkezelésében lévő, illetve a koncessziós társaság részére koncesszióba adott eszközök után az elszámolt terven felüli értékcsökkenés és az értékhelyesbítés összegét az egyéb vagyonkezelő, illetve a koncessziós társaság által elkészített és hitelesített, ellenőrizhető, tételes leltárral alátámasztott adatszolgáltatás alapján veszi nyilvántartásba a tulajdonosi joggyakorló. A leltár és a szolgáltatott adatok közötti egyezőség a vagyonkezelő és a koncessziós társaság felelőssége."

12. § (1) A Vhr. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az egyéb vagyonkezelő a vagyonkezelésében lévő állami vagyonon értéknövelő beruházást, felújítást végzett, vagy új - állami vagyonba tartozó - eszközt hozott létre, a vagyonnövekmény számviteli rendezése érdekében az alábbi bontásban tájékoztatja a tulajdonosi joggyakorlót a felhasznált források összetételéről:

a) saját pénzeszközök, az igénybe vett kölcsön, hitel vagy ezek körébe sorolható más külső forrás felhasználása;

b) a vagyonkezelésbe vett állami vagyonba tartozó eszköz elszámolt értékcsökkenési leírásának visszaforgatása;

c) elszámolási kötelezettséggel kapott külső forrás."

(2) A Vhr. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A vagyonnövekmény számviteli rendezéséhez az állami vagyonon megvalósított értéknövelő beruházás, felújítás, valamint a létrehozott új - állami vagyonba tartozó - eszköz értékét az egyéb vagyonkezelő a tulajdonosi joggyakorló által meghatározott módon és gyakorisággal, adatszolgáltatás keretében igazolja a tulajdonosi joggyakorló felé. Az adatszolgáltatás módját és gyakoriságát, annak rendjét és tartalmát a vagyonkezelési szerződésben kell rögzíteni. Amennyiben a tulajdonosi joggyakorló és az egyéb vagyonkezelő között számviteli rendezésre kerül sor, vagy az Nvtv. 11. § (6a) bekezdése értelmében a vagyonkezelői jog a törvény erejénél fogva kiterjed a létrehozott vagyonra, úgy a vagyonkezelési szerződés módosítása nem szükséges."

(3) A Vhr. 18. § (3c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3c) Az Nvtv. 11. § (6a) bekezdésére figyelemmel azokban az esetekben, ahol a felújítás, beruházás eredményére a meglévő vagyon részeként a vagyonkezelői jog a törvény erejénél fogva kiterjed, a számviteli szabályok szerinti elszámolásra a vagyonkezelő (3) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatásának a tulajdonosi joggyakorló írásbeli elfogadása alapján kerül sor."

(4) A Vhr. 18. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A Vtv. 2. § (2) bekezdésére is figyelemmel, a központi költségvetési szerv által állami vagyonon teljesített értéknövelő beruházás, felújítás megvalósításának, új - állami vagyonba tartozó - eszköz létrehozatalának vagy beszerzésének elszámolásakor a feleknek egymással szembeni megtérítési kötelezettsége nem keletkezik. Az állami vagyon növekedésének a tulajdonosi joggyakorló által vezetett vagyonnyilvántartásban történő elszámolása a központi költségvetési szervek 14. §-ban foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével - külön elszámolás nélkül - következik be."

13. § A Vhr. V. fejezete a 19. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"A használatra vonatkozó elszámolási szabályok

19/A. § (1) Az állami vagyont egyéb - nem vagyonkezelés - jogcímen használó személy által az állami vagyonon végzett értéknövelő beruházás, felújítás, valamint a létrehozott új - állami vagyonba tartozó - eszköz tulajdonosi joggyakorló felé igazolt értékéből a jogviszony megszűnésekor a 16. § szerinti elszámolása során az 1. § (7) bekezdés k) pontja szerint elszámolási kötelezettséggel kapott külső forrást a tulajdonosi joggyakorló nem téríti meg, e követelést az állami vagyont egyéb - nem vagyonkezelés - jogcímen használó személy az e célra, elszámolási kötelezettséggel kapott külső forrás miatt fennálló kötelezettségével szemben számolja el.

(2) A vagyonnövekmény számviteli rendezéséhez az állami vagyonon megvalósított értéknövelő beruházás, felújítás, valamint a létrehozott új - állami vagyonba tartozó - eszköz értékét az (1) bekezdés szerinti használó a tulajdonosi joggyakorló által meghatározott módon és gyakorisággal adatszolgáltatás keretében igazolja a tulajdonosi joggyakorló felé. Az adatszolgáltatás módját és gyakoriságát, annak rendjét és tartalmát a használatra jogcímet biztosító szerződésben vagy a beruházást, felújítást engedélyező tulajdonosi hozzájárulásban kell rögzíteni."

14. § A Vhr. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az állami vagyon használóját, vagyonkezelőjét és haszonélvezőjét megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, a kötelezettségek teljesítését a tulajdonosi joggyakorló rendszeresen ellenőrzi. Ennek érdekében a vagyonkezelésre, haszonélvezeti jog alapítására vagy a vagyon hasznosítására kötött szerződésben rögzíteni kell, hogy a tulajdonosi ellenőrzés eljárásrendjét, a felek jogait, kötelezettségeit a felek a szerződés részének tekintik, míg a törvényi kijelöléssel, vagyonkezelési szerződés kötése nélkül létrejövő vagyonkezelői jogviszony esetén a vagyonkezelői jogviszonyra nézve a tulajdonosi joggyakorló mindenkor hatályos ellenőrzési eljárásrendje külön elfogadás nélkül is kötelező."

15. § (1) A Vhr. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az állami vagyon értékesítésére - ha törvény másként nem rendelkezik - a tulajdonosi joggyakorló vagy a tulajdonosi joggyakorlóval kötött megbízási szerződéssel rendelkező személy döntése alapján kerülhet sor."

(2) A Vhr. 25. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A tulajdonosi joggyakorló a Vtv. 33. § (2) bekezdése szerinti értékesítésre vonatkozó megbízási szerződés tervezetének megküldéséről a központi költségvetési szerv ez irányú kezdeményezésétől számított harminc napon belül gondoskodik."

16. § A Vhr. 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A nyilvános pályázati felhívást a kiíró minden esetben közzéteszi hivatalos honlapján. A nyilvános pályázati felhívást a kiíró mérlegelése alapján napi- vagy hetilapban, hirdetési lapban, internetes hirdetési adatbázisban vagy hazai és külföldi pénzügyi-gazdasági szaklapban is megjelentetheti, valamint ingatlan esetében tájékoztatásul az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatalának hirdetőtáblájára, továbbá az érintett ingatlanra is kifüggesztheti."

17. § A Vhr. 47/N. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"47/N. § (1) Ha az árverésre kerülő ingatlan, értékpapír, társasági részesedés árverési tétel kikiáltási ára nem éri el a százmillió forintot:

a) az első árverés során a kikiáltási ár legalább az árverési tétel becsértéke,

b) a második árverés során a kikiáltási ár az első árverés során alkalmazott kikiáltási ár 75-100%-a közötti összegben kerül megállapításra,

c) a harmadik árverés során a kikiáltási ár az első árverés során alkalmazott kikiáltási ár 50-100%-a közötti összegben kerül megállapításra.

(2) Ha az árverésre kerülő ingatlan, értékpapír, társasági részesedés árverési tétel kikiáltási ára eléri vagy meghaladja a százmillió forintot:

a) az első árverés során a kikiáltási ár legalább az árverési tétel becsértéke,

b) a második árverés során a kikiáltási ár - a miniszter előzetes egyetértésével - az első árverés során alkalmazott kikiáltási ár 75-100%-a közötti összegben kerül megállapításra,

c) a harmadik árverés során a kikiáltási ár - a miniszter előzetes egyetértésével - az első árverés során alkalmazott kikiáltási ár 50-100%-a közötti összegben kerül megállapításra."

18. § A Vhr. 47/O. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Nemesfém és műalkotás elektronikus árverése esetén a kikiáltási ár legalább az árverési tétel becsértéke."

19. § A Vhr. 50. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A benyújtott dokumentumoknak tartalmazniuk kell, illetve azokhoz csatolni szükséges:)

"e) egyház és egyházi jogi személy kezdeményezése esetén az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter szakpolitikai javaslatát."

20. § A Vhr. 52. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A központi költségvetési szerv az MNV Zrt. felhívására - a felhívásban szereplő adattartalommal - adatot szolgáltat a vagyonkezelésében lévő ingatlanokra vonatkozóan megkötött, hatályban lévő hasznosítási megállapodásokról, továbbá a központi költségvetési szerv javára nem az MNV Zrt.-vel megkötött, ingatlanra vonatkozó, használati jogosultságot eredményező, hatályban lévő megállapodásokról."

21. § A Vhr. Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

22. § A Vhr.

a) 9. § (4) bekezdésében a "tulajdonost" szövegrész helyébe a "tulajdonosi joggyakorlót" szöveg, a "tulajdonos" szövegrész helyébe a "tulajdonosi joggyakorló" szöveg,

b) 9. § (9) bekezdésében az "egyéb vagyonkezelő" szövegrész helyébe a "vagyonkezelő" szöveg,

c) 9. § (11) bekezdésében az "Az egyéb vagyonkezelőnél" szövegrész helyébe az "A vagyonkezelőnél" szöveg, az "az egyéb vagyonkezelőnek" szövegrész helyébe az "a vagyonkezelőnek" szöveg,

d) 9. § (14) bekezdés nyitó szövegrészében a "birtok-átruházással" szövegrész helyébe a "birtokátruházással" szöveg,

e) 12. § (6a) bekezdésében a "nyolc" szövegrész helyébe a "harminc" szöveg,

f) 14. § (3) bekezdésében az "Az (1) bekezdés" szövegrész helyébe az "Az (1)-(1a) bekezdés" szöveg, a "szerződő partner" szövegrész helyébe az "a tulajdonosi joggyakorlóval szerződő partner" szöveg,

g) 14. § (5) és (6) bekezdésében a "harminc" szövegrész helyébe a "kilencven" szöveg,

h) 49. §-ában az "A Vtv. 28. § (4) és (5) bekezdése" szövegrész helyébe az "A Vtv. 28. § (5) bekezdése" szöveg,

i) 50. § (1) bekezdésében a "Vtv. 36. § (2) bekezdés a)-e) pontja" szövegrész helyébe a "Vtv. 36. § (2) bekezdés a)-e) és g) pontja" szöveg,

j) 51. § (9) bekezdésében a "c) pontjában" szövegrész helyébe a "b) pontjában" szöveg

lép.

23. § Hatályát veszti a Vhr.

a) 1. § (7) bekezdés a) pontjában a "c) pont szerinti" szövegrész,

b) 1. § (7) bekezdés k) pontjában az "a vagyonkezelő számára jutatott:" szövegrész,

c) 6. § (6) bekezdése,

d) 8. § (6) bekezdése,

e) 12. (8) bekezdésben az " , a 8. § (2) bekezdésének rendelkezéseit azonban ilyen esetben is alkalmazni kell" szövegrész,

f) 18. § (2) bekezdése,

g) 26. § (4) bekezdése,

h) 28. § (2)-(5) bekezdése,

i) 47/A. § (5) bekezdése,

j) 48. § (1) bekezdés utolsó mondata.

2. A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

24. § A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Hivatalos irat kézbesítésekor a küldemény átvételének igazolásaként a kézbesítési okiraton vagy az aláírást rögzítő egyéb technikai eszközön és a tértivevényen az átvevő saját kezű aláírásán túl fel kell tüntetni az átvevő személy olvasható nevét és - kivéve, ha a küldeményt a címzett veszi át - az átvétel jogcímét, valamint helyettes átvevőnek történő átadás esetén a hozzátartozói jogcímet is, továbbá a kézbesítési okiraton vagy az aláírást rögzítő egyéb technikai eszközön ezeken túl az átvevő személyazonosságát igazoló okmány elnevezését, betűjelét, számát is."

3. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 148/2019. (VI. 25.) Korm. rendelethez

1. A Vhr. Melléklet I. pontja és az azt követő 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"I. A 14. § (1)-(1a) bekezdése alapján szolgáltatandó adatok köre

1. Az adatszolgáltatás során vagyonelemenként, tételesen kell jelenteni az adott vagyonelemre vonatkozó adatokat földterület, épület, lakás és egyéb helyiség, gazdálkodó szervezetben fennálló részesedés, közhiteles nyilvántartásban szereplő jármű és közgyűjteményeken kívül elhelyezett, védelem alá eső műtárgyak és alkotások esetében."

2. A Vhr. Melléklet I. pont 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 14. § (1)-(1a) bekezdése alapján szolgáltatandó adatok köre]

"3. Az 1. és 2. pontban nem szereplő vagyoncsoportokra vonatkozó adatokat összevontan kell jelenteni, kivéve a 4. pontban megjelölt esetet."

3. A Vhr. Melléklet I. pontja a következő 4. alponttal egészül ki:

[A 14. § (1)-(1a) bekezdése alapján szolgáltatandó adatok köre]

"4. A tulajdonosi joggyakorló a 3. ponttól eltérően vagyonnyilvántartási szabályzatában előírhatja, hogy az 1. és 2. pontban nem szereplő vagyoncsoportokra vagy azok egy részére vonatkozó adatokat is tételesen kell jelenteni."

4. A Vhr. Melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"II. Adatszolgáltatási határidők

A 14. § (1)-(1a) bekezdésében megjelölt adatszolgáltatást rendszeresen, az alábbi határidőkig kell teljesíteni:

1. az állami vagyon tárgyév december 31-i állományáról évente egyszer, a tárgyévet követő év május 31-ig;

2. azon vagyonelemek esetében, ahol a vagyonkezelő, a haszonélvező vagy a használó a számvitelről szóló törvény előírása miatt az 1. pontban megjelölt határidőig tényadatot nem tud szolgáltatni, a tárgyévet követő év szeptember 30-ig;

3. az I. pont szerint tételesen nyilvántartott vagyonelem állami vagyonba kerüléséről (beruházás, beszerzés, esetleges fellelés stb.), kikerüléséről (értékesítés, káresemény miatti megsemmisülés, selejtezés, térítés nélküli tulajdonba adás stb.), vagyonkezelői jogának átruházásáról ezen jogügyletektől, eseményektől számított hatvan napon belül;

4. a vagyonkezelő megszüntetésének kezdeményezéséről a megszüntetéséről való tudomásszerzést követően haladéktalanul;

5. a vagyon vagyonkezelőjének, haszonélvezőjének, használójának törzsadataiban bekövetkezett változásról nyolc napon belül;

6. a vagyonkezelési szerződésben - ideértve különösen a tulajdonosi joggyakorló beszámoló készítési kötelezettségéhez igazodóan - előírt időpontokban kell teljesíteni.

Az arra kötelezett a vagyonelemek adatait a tulajdonosi joggyakorló által előírt formában és tartalommal az 1-6. pontban, illetve a tulajdonosi joggyakorló által előírt határidőben jelenti."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére