178/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet

a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. § A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet] a következő 16/D. §-sal egészül ki:

"16/D. § A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 178/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően forgalomba hozott radon-mérő eszközök joghatással járó mérésre hitelesítési eljárás lefolytatása nélkül - figyelemmel a Tv. 6. § (2) bekezdésében foglaltakra is - 2019. december 31-ig használhatók. 2020. január 1-jétől csak olyan radon-mérő eszköz forgalmazható és használható joghatással járó mérésre, amely hitelesnek minősült a hitelesítési eljárás során."

2. § A 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a következő 18. §-sal egészül ki:

"18. § E rendelet 16/D. §-ának és 2. számú mellékletében foglalt táblázat 17. sorának a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént."

3. § A 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 17. sorában a "felületi szennyezettségmérők" szövegrész helyébe a "felületi szennyezettségmérők, radon-mérő eszközök" szöveg lép.

4. § Hatályát veszti a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet

a) 6/A. § (1) bekezdése,

b) 12/A. §-a.

2. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

5. § A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány mérésügyi hatóságként országos illetékességgel - az alábbi ügyfajták tekintetében - Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki:)

"e) a sugárvédelmi és gyógyászati alkalmazású dózismérők, felületi szennyezettségmérők, valamint a radon-mérő eszközök hitelesítésével,"

(és ellenőrzésével kapcsolatos mérésügyi eljárásokban.)

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

7. § E rendelet 1-3. §-ának a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék