190/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szakfelügyelettel összefüggő módosításáról

A Kormány

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése.

2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

2. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 24. § (5) bekezdésében az "az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló miniszteri rendeletben" szövegrész helyébe az "az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló miniszteri rendeletben" szöveg lép.

3. A humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok, statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről, továbbá az ellenőrzés módjáról szóló 339/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. § A humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok, statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről, továbbá az ellenőrzés módjáról szóló 339/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában az "a minőségértékelési feladatokat ellátó egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe az "az országos tisztifőorvos" szöveg,

b) 2. § (1) és (2) bekezdésében az "A miniszter" szövegrész helyébe az "Az országos tisztifőorvos" szöveg,

c) 2. § (3) bekezdésében az "A miniszter" szövegrészek helyébe az "Az országos tisztifőorvos" szöveg,

d) 3. § (3) bekezdésében az "a miniszter" szövegrész helyébe az "az országos tisztifőorvos" szöveg, az "A miniszter" szövegrész helyébe az "Az országos tisztifőorvos" szöveg,

e) 5. §-ában az "Az állandó minőségügyi szakfőorvos" szövegrész helyébe az "Az országos szakfelügyelő" szöveg

lép.

4. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

4. § A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost, a kormányhivatalt és a járási hivatalt jelöli ki)

"e) az Eütv. 123. § (1)-(3) bekezdése"

(szerinti feladatok ellátására.)

5. § Hatályát veszti az R. 10. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja.

5. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 3. § e) pontja és a 4-5. § 2019. november 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék