21/2019. (II. 25.) Korm. rendelet

a 2019/2020. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2019/2020. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. § (5) bekezdése alapján a 2019/2020. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntést (a továbbiakban: szakmaszerkezeti döntés) az 1-4. melléklet, a 2. és 4. melléklethez tartozó jelmagyarázatokat a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. melléklet megyénként és a fővárosra elosztva tartalmazza a 3. § (5) bekezdése szerinti képzést, valamint az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti, állam által elismert azon szakképesítéseket, amelyekre a 2019/2020. tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül - a szakképző iskola fenntartója

a) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott szakképesítés),

b) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott szakképesítés).

(3) A 2. melléklet tartalmazza az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön - a korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámait.

(4) A 3. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, OKJ szerinti azon ágazatokat, amelyekre a 2019/2020. tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül - a szakképző iskola fenntartója

a) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott ágazat),

b) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott ágazat).

(5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön - tartalmazza a korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait.

(6) A 2019/2020. tanévben korlátozás nélküli beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulás nem vehető igénybe.

2. § (1) A szakmaszerkezeti döntés hatálya nem terjed ki az iskolai rendszerű szakképzésben

a) az Szt. 25. § (5) bekezdése szerinti részszakképesítésre,

b) a szakiskolában oktatható szakképesítésre,

c) a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésre és ágazatra az e rendeletben foglalt kivételek figyelembevételével és

d) a büntetés-végrehajtási intézetben történő beiskolázásra.

(2) A szakmaszerkezeti döntés nem érinti a szakképző iskolai fenntartónak az (1) bekezdésben meghatározott szakképzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságát.

3. § (1) Az e rendeletben foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 31. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2019/2020. tanév második félévében induló képzésekre is alkalmazni kell.

(2) Az 1. § (4) és (5) bekezdésében, valamint a 3. és a 4. mellékletben foglaltakat az Szt. 27. § (1) bekezdésében meghatározott beszámítás alapján a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati képzésre is alkalmazni kell.

(3) Ha a tanuló évfolyamot ismétel, és az érintett szakképesítés vagy ágazat a megismételt évfolyam induló tanévében e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, a tanulmányoknak az azonos szakképesítésre vagy ágazati képzésre való felkészítés keretében történő folytatása esetén a tanulót a megismételt évfolyamon a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni.

(4) Ha a tanuló az Szt. szerinti Szakképzési Hídprogramból vagy az Nkt. szerinti Köznevelési Hídprogramból lép a szakképzésbe, és a választott szakképesítése a képzés megkezdésekor e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, akkor a tanulót a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni.

(5) Az 1. mellékletben szereplő, az Szt. 24. § (1) bekezdése szerinti érettségi vizsgára felkészítő két évfolyamos képzés akkor minősül támogatott szakképesítésnek, ha olyan tanulót készít fel az érettségi vizsgára, aki tanulmányait a szakmai vizsga megszerzésének időpontját követő tanévben kezdi, vagy a képzés felnőttoktatás keretében történik.

4. § (1) A nem állami fenntartó és az állami felsőoktatási intézmény fenntartó köteles megteremteni a 2. és a 4. mellékletben rá meghatározott keretszám mértékéig az adott képzésre történő beiskolázás valamennyi feltételét, a képzést meghirdetni, és a szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a rá meghatározott keretszámot be tudja tölteni a beiskolázás során.

(2) A fenntartó jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód fenntartót illeti meg az érintett megyében vagy a fővárosban korlátozottan támogatott szakképesítés és ágazat esetén a megszűnt fenntartó e rendeletben meghatározott keretszám mértékéig érvényes költségvetési hozzájárulási jogosultsága. A jogutód fenntartó - a jogutódlás tényének igazolásával, működési engedélyhez kötött szakképző iskola fenntartója esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával - 15 napon belül írásban jelzi a jogutódlást az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, amely a változást a honlapján nyilvánosságra hozza.

5. § (1) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter jogosult - a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a 2. és a 4. mellékletben a 4. § (1) bekezdése szerinti fenntartó részére meghatározott keretszámra vagy annak egy részére, ha a 4. § (1) bekezdése szerinti fenntartó egészben vagy részben nem tudja megteremteni a beiskolázás feltételeit

a) a jogutód nélküli megszűnése,

b) a szakképző intézményének vagy annak feladatellátási helyének megszűnése,

c) a szakképző intézményének jogutódlással történő fenntartóváltása vagy

d) az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb ok

miatt.

(2) Az OKJ 6. mellékletében foglalt szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszámra az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter jogosult.

(3) Az OKJ 5. mellékletében szereplő szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszám ötven százalékára a tankerületi központ jogosult.

(4) A fenntartók között - a 8. §-ban foglalt kivétellel - keretszámátadásra nincs lehetőség.

(5) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti, az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter a (2) bekezdés szerinti, a tankerületi központ a (3) bekezdés szerinti jogosultságát a 4. § (1) bekezdése szerinti fenntartó legkésőbb 2019. október 15-ig - a 3. § (1) bekezdése szerinti képzések esetén 2020. január 15-ig - az állami szakképzési és felnőttképzési szerv felé teljesített, a szakképesítésekre és az ágazatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége alapján gyakorolja. Az adatszolgáltatás tartalmazza a munkarend szerinti, valamint megyénkénti és fővárosi bontásban a korlátozottan támogatott szakképesítésre és ágazatra e rendelet alapján beiskolázott tanulók számát.

(6) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv jogosult a személyes adatok körét nem érintő szakmaszerkezeti döntést megalapozó adatoknak a bekérésére a fenntartó által működtetett iskola tekintetében.

(7) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az (5) bekezdésben szereplő határidőt követő 5 napon belül tájékoztatja az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti minisztert, illetve a tankerületi központot a (2) bekezdés, illetve a (3) bekezdés alapján a hatáskörükbe tartozó szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok fel nem használt keretszámairól.

(8) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás elmulasztása vagy a ténylegesen beiskolázott létszámmal meg nem egyező adatok szolgáltatása esetén a 4. § (1) bekezdése szerinti fenntartó a mulasztással vagy a nem egyező adatszolgáltatással érintett megye vagy a főváros és azon belül az érintett szakképesítés vagy ágazat esetén a következő két tanévben a korlátozottan támogatott keretszámok elosztásakor nem vehető figyelembe. Az adatszolgáltatás hitelességét az állami szakképzési és felnőttképzési szerv - a költségvetési hozzájárulást folyósító szerv adatai alapján - ellenőrzi.

6. § A megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján a 2019/2020. tanévben induló képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza.

7. § A fenntartó az Szt. 91. § (7) bekezdése szerinti, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek keretében szolgálati beosztás betöltésére jogosító, az 1-4. mellékletben nem szereplő, szakképesítés megszerzésére irányuló iskolai rendszerű képzés indítására a szakképesítésért felelős miniszter engedélyében megjelölt keretszámmal jogosult, ideértve az 52-861-11 azonosító számú Rendészeti ügyintéző szakképesítést is.

8. § (1) Ha a tanév megkezdését megelőzően szakképző iskola átadására kerül sor szakképző iskolai fenntartók között, akkor az érintett fenntartók a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által ellenjegyzett megállapodásban rögzítik a szakképző iskola átadásához kapcsolódó keretszámváltozást.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenjegyzés érdekében a megállapodást a szakképző iskolát átvevő fenntartó - annak átadó és átvevő fenntartó általi aláírását követően - négy példányban megküldi a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszternek.

(3) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a hozzá való megérkezést követő 10 napon belül dönt a megállapodás ellenjegyzéséről, és a négy példányt visszaküldi a szakképző iskolát átvevő fenntartónak.

(4) Az ellenjegyzett megállapodás egy-egy példányát az átvevő fenntartó megküldi a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek, az átadó fenntartónak és az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 21/2019. (II. 25.) Korm. rendelethez

A nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2019/2020. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben, megyénként és a fővárosra lebontva

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-KiskunBaranyaBékésBorsod-Abaúj-ZemplénBudapestCsongrádFejérGyőr-Moson-SopronHajdú-BiharHevesJász-Nagykun-SzolnokKomárom-EsztergomNógrádPestSomogySzabolcs-Szatmár-BeregTolnaVasVeszprémZala
2Abroncsgyártó (34-543-01)NNNNNNKNNKNNNNNNNNNN
3Ács (34-582-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
4Adótanácsadó (55-344-01)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
5Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (55-621-01)NKNKNNKNNNKNKKNKNKNN
6Alapellátási közösségi szakápoló (55-723-16)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
7Államháztartási mérlegképes könyvelő (55-344-02)KNKNKNKNKNKKNKNNKKKN
8Államháztartási ügyintéző (54-344-04)KNNKKKNNKNKNKNNKNNKN
9Állattartó szakmunkás (34-621-03)KNKKNKKKKKKKNKKKKKKN
10Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01)NNKKNKKKNNKNNKKKKNNN
11Alternatív gépjárműhajtási technikus (55-525-03)KNKNKNKKNNNNNNNNNNNN
12Általános ápolási és egészségügyi asszisztens (52-720-01)NNNNNNNKNNNNNNNNNNNN
13Aneszteziológiai szakasszisztens (55-725-01)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
14Ápoló (55-723-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
15Aranyműves (55-211-01)NNNNKNNNKNNNNNNNNNNN
16Artista I. (a szakmairány megnevezésével) (55-212-02)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
17Artista II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-01)NNKNKNNNNNNNNNNNNNNN
18Asztalos (34-543-02)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
19Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35-522-01)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
20Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus (54-725-02)NKNNKNNNNNNNNNNNNNNN
21Autóbuszvezető (35-841-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKNNK
22Autóelektronikai műszerész (54-525-01)KKKKKKKKKKKKNKKKNKKK
23Autógyártó (34-521-01)NNNNNKNKKKNNNNNNNNNN
24Automatikai berendezés karbantartó (35-523-01)KNNNNNNKNNNNNNNNNNNN
25Automatikai technikus (54-523-01)NKKKKKKKKKKKNNNKNKNK
26Autószerelő (54-525-02)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
27Autótechnikus (55-525-01)KKKKKKKKKKKKNKNKKKKK
28Avionikus (54-525-03)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-KiskunBaranyaBékésBorsod-Abaúj-ZemplénBudapestCsongrádFejérGyőr-Moson-SopronHajdú-BiharHevesJász-Nagykun-SzolnokKomárom-EsztergomNógrádPestSomogySzabolcs-Szatmár-BeregTolnaVasVeszprémZala
29Bádogos (34-582-02)KKKNKKNKKKKNNKKKKKNK
30Bányaművelő (34-544-02)NNNNNNNNNKNNNNNNNNNN
31Bányaművelő technikus (54-544-01)NNNNNNNNNKNNNNNNNNKN
32Belovagló (35-813-01)KNKNNNKNNKNKNNKNNKNN
33Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus (55-523-05)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
34Biogazdálkodó (35-621-02)KNKKNNKKKNKKKKKKKKNN
35Biztosítási tanácsadó (55-343-01)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
36Boltvezető (35-341-01)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
37Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01)KKNKKNNNNNNNNNNNNNNN
38Bőrdíszműves (34-542-01)NKNNKNKNKNKKNNKNNNNN
39Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54-542-01)NNNKNNNNNNNNNNNNNNNN
40Bronzműves és szoboröntő (55-211-02)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
41Burkoló (34-582-13)KKKKKKKKKKKKNKKKNKKK
42CAD-CAM informatikus (54-481-01)KNKKKKKKKNKKKKKNNKKK
43Cipőkészítő (34-542-02)NKNKNKNNNNKNKNNKNKNN
44Citológiai szakasszisztens (55-725-03)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
45CNC gépkezelő (35-521-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
46CT/MR szakasszisztens (55-725-16)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
47Cukor- és édesipari szaktechnikus (55-541-02)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
48Cukrász (34-811-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
49Cukrászati részlegvezető (35-811-04)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
50Családi gazdálkodó (34-814-01)KKKKNKKKNKKNKKKKKKKN
51Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)KKKKKNKKKKKNKKNKKKNK
52Dekoratőr (54-211-01)NKKNKKNKKNKNNNKNNKNN
53Demencia gondozó (35-762-01)NNKKNKNNNNNNNKKNNKNN
54Diabetológiai szakápoló és edukátor (55-723-03)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
55Diétás cukrász (35-811-05)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
56Diétás szakács (35-811-03)KKKKKKNKKKKNKKKKKNKK
57Díszítő festő (55-211-03)NNNNKNNNNNKNNNNNNNNN
58Díszlettervező (55-211-04)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
59Díszműkovács (34-211-01)NNNKNNNKNKNNNNNNNNNN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-KiskunBaranyaBékésBorsod-Abaúj-ZemplénBudapestCsongrádFejérGyőr-Moson-SopronHajdú-BiharHevesJász-Nagykun-SzolnokKomárom-EsztergomNógrádPestSomogySzabolcs-Szatmár-BeregTolnaVasVeszprémZala
60Dísznövénykertész (34-622-01)KKKKKKKKKNKKNKKKKKKN
61Divat- és stílustervező (54-211-02)NNKKKKKKKNKNNKKKNNNN
62Drog- és toxikológiai technikus (55-524-01)NNNNKNNNKNNNNNNNNNNN
63Édesipari termékgyártó (34-541-01)KNKKKNKNNKKNKKKKNKKN
64Egészségügyi gyakorlatvezető (55-720-01)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
65Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (55-344-03)NNNNNKNNNNNNNNNNNNNN
66Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-03)NNNNKNNNNNNNNKNNNNNN
67Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02)NKNKKNNNNNNNNKNNNNNN
68Eladó (34-341-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
69Elektromechanikai műszerész (34-522-01)NNNNKNKKKNNKNKNNNNNN
70Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)KNKKNKKKNKNNNNNKNNNN
71Elektronikai műszerész (34-522-03)NKKKKKNKNNNNNKKNKNKN
72Elektronikai technikus (54-523-02)NKKKKKKKKKKKNKKKNKKK
73Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető
technikus (55-523-01)
NNNNNNNKNNNNNNNNNNNN
74Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető
technikus (55-523-02)
NNNNNNNKNNNNNNNNNNNN
75Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő (35-861-01)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
76Élelmiszeripari analitikus technikus (54-541-01)NNNNKNNNNNNNNKKKNNNN
77Élelmiszeripari gépésztechnikus (54-521-01)NNNNKKKNNNNNNKNNNKNN
78Élelmiszeripari technikus (54-541-02)KKKKKKKKKKKKKKNKNKKN
79Ellenőrzési szakelőadó (55-344-04)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
80Endoszkópos szakasszisztens (55-725-04)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
81Epidemiológiai szakápoló (55-723-04)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
82Építőanyagipari minőségellenőr (55-582-04)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
83Építő- szállító- és munkagép-szerelő (34-521-11)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
84Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)KKKKKKKKKKKKNKKKKNKK
85Épületgépész technikus (54-582-01)NKKKKKKKKNKNNNKKKKNK
86Épületszobrász és műköves (34-582-16)NNNKKNNKNNNNNKKNNNNN
87Erdészeti gépésztechnikus (54-521-02)NNNKNNNNNKNNNKKNNKNN
88Erdészeti szakmunkás (34-623-01)NNNKNKKNKKNNNKKKNKKN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-KiskunBaranyaBékésBorsod-Abaúj-ZemplénBudapestCsongrádFejérGyőr-Moson-SopronHajdú-BiharHevesJász-Nagykun-SzolnokKomárom-EsztergomNógrádPestSomogySzabolcs-Szatmár-BeregTolnaVasVeszprémZala
89Erdésztechnikus (54-623-02)NNNNNKKKNKNNNKKKNNKN
90Ergoterapeuta (54-726-03)NKNKKNNNNNNNNNNNNNNN
91Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló (35-522-03)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
92Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus (55-541-03)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
93Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó (34-541-07)NKNNKNNKNNNNKKNKNNNN
94Erősáramú berendezések felülvizsgálója (35-522-02)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
95Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)NKKKKKKKKKKKNNNKKNKK
96Ezüstműves (55-211-07)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
97Faipari technikus (54-543-01)KKKKKKKKKNKKNKKKNKKK
98Fegyverműszerész (54-863-01)KNNNNKNNNNNNNNKNNNNN
99Fegyverműszerész (54-863-01)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
100Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03)NNKNNKNNNKNNNNNNNNNN
101Felnőtt intenzív szakápoló (55-723-05)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
102Férfiszabó (34-542-04)NNNNKKKNKKNNNNNKNNNN
103Festő (54-211-03)NKKNKNKKKKKNNKKKNKKN
104Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
105Finommechanikai műszerész (34-521-02)KNNNNKNNNNNNNNNKNNNN
106Fitness-wellness instruktor (54-813-01)KKKKKKNKNNKNKKNNNKNK
107Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)KKKKKKKNNKKNNNKKKKNK
108Fluidumkitermelő technikus (54-544-02)NNKNNNNNNNNNNNNNNNNK
109Fodrász (54-815-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
110Fogadós (34-811-06)KNKKNKKNKKKKKNNKKKNN
111Fogászati asszisztens (54-720-02)KKNKKKKNNKKNNNNNKKNK
112Foglalkozásegészségügyi szakápoló (55-723-06)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
113Foglalkozás-szervező (55-762-01)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
114Fogtechnikus (55-724-01)NKNNKKNNNNNNNNNNNKNN
115Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)NKNNKKNNNNKNNNNNNKNN
116Formacikk-gyártó (34-543-03)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
117Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)KKKKKKKNNNNNNNNNNKNN
118Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01)NKKKKKKKNNNNNKNNNKNN
119Földügyi térinformatikai szaktechnikus (55-581-01)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-KiskunBaranyaBékésBorsod-Abaúj-ZemplénBudapestCsongrádFejérGyőr-Moson-SopronHajdú-BiharHevesJász-Nagykun-SzolnokKomárom-EsztergomNógrádPestSomogySzabolcs-Szatmár-BeregTolnaVasVeszprémZala
120Fülilleszték készítő (55-724-02)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
121Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)NKKNKKKNNNNNNNKNNNNK
122Gázautószerelő (55-525-02)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
123Gazda (34-621-01)KKKKNKKKKKKKKKKKKKKN
124Gazdasági informatikus (54-481-02)KKKKKKKKKKKNKKKKKKKK
125Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló (35-582-02)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
126Gázipari technikus (54-544-03)NNNKNNNNNNNNNNNKNNNK
127Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
128Gépi forgácsoló (34-521-03)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
129Gépjármű mechatronikus (34-525-02)KNNNKNNNNNKKKKNNKNNN
130Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
131Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)NNNNKNNNNNKNNKNNNNNN
132Geriátriai és krónikus beteg szakápoló (55-723-07)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
133Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus (55-523-03)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
134Gerontológiai gondozó (55-762-02)NNKNKNNNNNNNNNNKNNNN
135Grafikus (54-211-04)KKKKKKKKKKKKNKKKKKKN
136Gumiipari technikus (54-543-02)NNNNNKKNNKNNNNNKNNNN
137Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-03)KKKNKNNNNNNNNNNKNNNN
138Gyakorló ápoló (54-723-02)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
139Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (54-723-03)KKKKKKKKKKKKKKKNKKKK
140Gyakorló hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport
megjelölésével) (54-215-01)
NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
141Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (54-725-04)NKNKKNNKNNNNNNNNKNNK
142Gyakorló mentőápoló (54-723-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
143Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-05)NKNKKKNNNNNNNNNNNNNN
144Gyártósori gépbeállító (34-521-05)NNNKNKKNNKNKKKNNNNKN
145Gyermek intenzív szakápoló (55-723-08)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
146Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)NKKNKNKNKNNNNNNNKNNN
147Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)KKKNKKKKKNKNNKNKKNNN
148Gyógymasszőr (54-726-04)KKKKKKKNKKKKKKNKKKNK
149Gyógynövény eladó (35-341-02)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-KiskunBaranyaBékésBorsod-Abaúj-ZemplénBudapestCsongrádFejérGyőr-Moson-SopronHajdú-BiharHevesJász-Nagykun-SzolnokKomárom-EsztergomNógrádPestSomogySzabolcs-Szatmár-BeregTolnaVasVeszprémZala
150Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)NKKKKKKKKKNNNKKKKKNN
151Gyógyszeripari szaktechnikus (55-524-05)NNNNKNNNKNNNNNNKNNNN
152Gyógyszerkészítmény-gyártó (34-524-01)NNNNNNNNNNNNNNNKNNNN
153Gyógyszerkiadó szakasszisztens (55-720-02)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
154Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)KKKKKKNNNKKKNNNNKKNK
155Hajós szakmunkás (34-841-03)NNNNKKNNNNNNNNNNNNNN
156Hajózási technikus (54-841-01)NNNNKNNNNNNNNNNKNNNN
157Halász, haltenyésztő (34-624-01)KNKNNNKNNNNKNNNNNNNN
158Hangmester (54-213-01)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
159Hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével)
(55-215-01)
NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
160Hangtárvezető (55-213-01)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
161Háztartási gépszervíz szaktechnikus (55-523-06)NNKNKKNNNNKNNNNNNNNN
162Hegesztő (34-521-06)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
163Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens (55-725-06)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
164Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02)NNNNKNNKNNNNNNNNNNNN
165Hospice szakápoló (55-723-09)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
166Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01)KNNKKNNKKNKNNNKNNKNN
167Hús- és baromfiipari szaktechnikus (55-541-04)NNNNKNNNNNNNNNKKNNNN
168Húsipari termékgyártó (34-541-03)KKKKKKKKKNKKKKKKKKKK
169Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)KKKNKKKKKKKKNNKKNKKK
170Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03)NKKNKKKKKNKKNNKKNNNN
171Idegenvezető (54-812-01)KKKKKKNKKKNNKKKNKNNN
172Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző (54-347-01)NKNKKKNKNKNNKNNNNNNN
173Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző (55-347-01)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
174IFRS mérlegképes könyvelő (55-344-05)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
175Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai
szakasszisztens (55-725-07)
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
176Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03)NNNKKKKKNNNNNNNNKNNN
177Információrendszer-szervező (55-481-02)NKNNNNNKNNNNNNNNNNNN
178Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-KiskunBaranyaBékésBorsod-Abaúj-ZemplénBudapestCsongrádFejérGyőr-Moson-SopronHajdú-BiharHevesJász-Nagykun-SzolnokKomárom-EsztergomNógrádPestSomogySzabolcs-Szatmár-BeregTolnaVasVeszprémZala
179Intervenciós szakasszisztens (55-725-17)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
180Ipari gépész (34-521-04)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
181Ipari gumitermék előállító (34-543-04)NNNNNKNNNNNNNNNKNNNN
182Irodai titkár (54-346-03)KKKKKKKKKKKKKKKKNKKK
183IT mentor (54-482-01)NNKNNNNNNNNNNNNNNNNN
184Járműfényező (34-525-03)KKKKKKKKKKKKNKKKKKKK
185Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07)NNKKKNNKKNNNNNNNNKNN
186Járműipari karbantartó technikus (55-523-07)NNKNNNNKNKNNNNNNNNNK
187Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-04)KNNKKNNNNNNNNNNNNNNN
188Járműkarosszéria készítő, szerelő (34-525-05)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
189Jazz-zenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-04)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
190Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-04)NNNKKNKNNNNNNNNNNNNN
191Jegyvizsgáló (54-841-10)NNNNNNNKNNKNNNNKNNNN
192Jelmeztervező (55-211-05)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
193Kardiológiai és angiológiai asszisztens (54-725-06)NKNNKNNNNNNNNNNNNNNN
194Karosszérialakatos (34-525-06)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
195Kárpitos (34-542-05)KKKKKKKKKNNNNNKKNKNK
196Kémiai laboratóriumi szakasszisztens (55-725-09)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
197Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) (34-211-02)NKNNNKNNNNNNNNNNNKKN
198Kerámiaműves (54-211-05)NKNKKKKNKNNNNKKNNNNN
199Kereskedelmi képviselő (54-341-02)KNNKKKKKKKNKNNNKNKNK
200Kereskedő (54-341-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
201Kertész (34-622-02)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKN
202Kertészeti szaktechnikus (55-622-01)NNNKKKNNNNKNNKNKNKKN
203Kiadványszerkesztő technikus (54-213-06)KNKKKKNKKNNNNNNNNNNN
204Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (35-345-01)KNKKKKNKNKKKKKKKKKKK
205Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (55-345-01)KKKKKNNKNKKKKKKKKKKK
206Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő (35-522-04)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
207Kisfeszültségű FAM kábelszerelő (35-522-05)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
208Kisfeszültségű kábelszerelő (35-522-06)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
209Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő (35-522-20)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-KiskunBaranyaBékésBorsod-Abaúj-ZemplénBudapestCsongrádFejérGyőr-Moson-SopronHajdú-BiharHevesJász-Nagykun-SzolnokKomárom-EsztergomNógrádPestSomogySzabolcs-Szatmár-BeregTolnaVasVeszprémZala
210Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő (35-522-07)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
211Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)KKKKKKKKKKKKNKNKKKKK
212Kishajóépítő, -karbantartó (34-543-05)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNK
213Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (34-541-08)KKKKKKKKKNKNKKKKKKKN
214Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével) (55-212-05)NNNNKKNKNNNNNNNNNKNN
215Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-05)KKKKKKKKKNNNNNNKNKNN
216Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11)NKNKKKNNNNNNNNNNNNNN
217Klinikai laboratóriumi szakasszisztens (55-725-18)NKNKKNNKNNKNNNNNNNNK
218Klinikai neurofiziológiai asszisztens (54-725-07)NKNNKNNNNNNNNNNNNNNN
219Kocsivizsgáló (54-525-09)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
220Kohászati technikus (54-521-04)NNNNNNNKNNNNNNNNNNNN
221Konyhai részlegvezető (35-811 -06)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
222Korrektor (55-213-03)NNKNNNNNNNNNNNNNNNNN
223Kozmetikus (54-815-02)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
224Kőfaragó (34-582-17)NKKNKNNKKKNNNKNNNNNN
225Kőműves (34-582-14)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
226Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)KNNKKKNNKNNNNKNNNNNN
227Környezetvédelmi technikus (54-850-01)KNKKKKKKKNKNNKKKNKKN
228Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02)KNNNKNKKNNKNNNKNNKNN
229Középfeszültségű FAM szerelő kombinált technológiával. (35-522-19)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
230Középfeszültségű FAM szerelő távolból végzett technológiával
(35-522-18)
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
231Középfeszültségű kábelszerelő (35-522-09)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
232Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03)NKNKNKNKNNNNNNNKKKNN
233Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány
megnevezésével) (54-345-02)
KNKKKNNNNNNNNNNNNKKN
234Közösségfejlesztő animátor (55-345-02)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
235Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
236Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-02)NNKNNNNKNNNNNNNNNNNK
237Közszolgálati ügyintéző (54-345-01)KKKKKKKKKKKKKKNKKKKN
238Lakott-területi fakitermelő (35-623-01)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-KiskunBaranyaBékésBorsod-Abaúj-ZemplénBudapestCsongrádFejérGyőr-Moson-SopronHajdú-BiharHevesJász-Nagykun-SzolnokKomárom-EsztergomNógrádPestSomogySzabolcs-Szatmár-BeregTolnaVasVeszprémZala
239Látszerész és optikai árucikk-kereskedő (54-725-08)NNNNKNNNNNNNNNNKNNNN
240Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-03)NNNNKNNKNNNNNNNNNNNN
241Légzőszervi szakápoló (55-723-10)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
242Létesítményi energetikus (55-582-01)NNKKNNNKKNNNNNNNKNNN
243Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54-841-11)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
244Lovász (34-621-02)KNKNNKKKNKKKNKKKKKKN
245Magasépítő technikus (54-582-03)KKKKKKKKKKKKKNKKKKKK
246Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus (55-541-05)NNNNNNKNNNKNNNNNNNNN
247Mechatronikai technikus (54-523-04)KKKKKKKKKKNKNNKKKKKK
248Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)KNKKKKKKNKNKNKNNNNKN
249Megújuló energiatermelő berendezések üzemeltetője (35-522-17)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
250Mélyépítő technikus (54-582-04)NKKKKKKKKNKKNNKKNNNN
251Mentálhigiénés asszisztens (55-765-03)NNNKNNNNNNNNNNNKNNNN
252Mentésirányító (55-723-17)KKNNKKNNNNKNNNNNNKNN
253Mentőápoló (55-723-11)KKKKKNKKKKKNKKKKKKKK
254Mezőgazdasági gépész (34-521-08)KKKKNKKKKKKKKKKKKKKN
255Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)KKKKNKKKKKKNKKKKKKKN
256Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)KKKKNKKKKKKKNKKKKKKN
257Mezőgazdasági technikus (54-621-02)KKKKNKKKKKKKKKKKKKKN
258Mikrobiológiai szakasszisztens (55-725-14)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
259Mobilalkalmazás fejlesztő (55-213-04)NNKNKNKKNNKNNNNNNKNN
260Molnár (34-541-04)NNNNNNKNNNKNNNNNNNNN
261Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)KNNKKKNKNNNNNKKNKNNK
262Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03)NNNKKNKNKKNNNKKNNKNN
263Multimédia-alkalmazásfejlesztő (55-213-05)NNNNKNNNNNKNNNNNNNNN
264Munkaruha- és védőruha-készítő (35-542-01)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
265Műanyagfeldolgozó (34-521-09)NNNKNKNKKKKKKNNNNNNN
266Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)NNNKKNKKKNKNNNNKNNKN
267Műbútorasztalos (35-543-01)NNKNKNKKNNKNNNKKNNNN
268Műemlékfenntartó technikus (55-582-02)NKNNKKNKKNKNNNNKNNKN
269Műemléki díszítőszobrász (35-582-04)NNNNKNNKNNNNNNNNNNNN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-KiskunBaranyaBékésBorsod-Abaúj-ZemplénBudapestCsongrádFejérGyőr-Moson-SopronHajdú-BiharHevesJász-Nagykun-SzolnokKomárom-EsztergomNógrádPestSomogySzabolcs-Szatmár-BeregTolnaVasVeszprémZala
270Műemléki helyreállító (35-582-05)NKNNKNNKNNNNNNNNNNNN
271Műszaki informatikus (54-481-05)KNKKKKNKKKKKNKKNKKKK
272Műszeres analitikus (55-524-03)NNNNKNNNNNKNNNNNNNNN
273Műtéti szakasszisztens (55-725-15)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
274Művészeti és médiafotográfus (54-211-10)NKKKKKKNKKKNNKKNNNNN
275Nefrológiai szakápoló (55-723-12)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
276Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01)NNNKKKKKKKKNKNNKNNNN
277Népzenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-06)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
278Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-06)NNKKKNKNKNNNNNNKNNNN
279Női szabó (34-542-06)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
280Növényvédelmi szaktechnikus (55-621-02)NNKKNKNNKNKKNKKKKKKN
281Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-03)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
282Nukleáris medicina szakasszisztens (55-725-19)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
283Nyomdaipari szaktechnikus (55-213-07)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
284Nyomdaipari technikus (54-213-07)KNKKKKNNKKNNNNNNKNNN
285Onkológiai szakápoló (55-723-13)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
286Optikai üvegcsiszoló (34-725-01)NNNNNNNNNNNNNNNKNNNN
287Ortopédiai műszerész (54-726-02)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
288Orvosi elektronikai technikus (55-523-04)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
289Ötvös (54-211-06)NKNKKNNKNNNNNNNNNKNN
290Pantomimes (54-212-07)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
291Papíripari technikus (55-524-04)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
292Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)KKKKKKKKKNKKNKNKKKKN
293Patkolókovács (35-521-03)KNKNNNNNNNNKNNNNNNNN
294Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)KKKKKKKNKKKKNKKKKKNK
295Pék (34-541-05)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
296Pék-cukrász (34-541-11)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
297Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő (55-344-06)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
298Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) (54-343-01)NNKKKKKKKNNKNNNNNKNN
299Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
300Perioperatív asszisztens (54-720-04)KKNKKKNKNNKNNNNNNNNN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-KiskunBaranyaBékésBorsod-Abaúj-ZemplénBudapestCsongrádFejérGyőr-Moson-SopronHajdú-BiharHevesJász-Nagykun-SzolnokKomárom-EsztergomNógrádPestSomogySzabolcs-Szatmár-BeregTolnaVasVeszprémZala
301Pincér (34-811-03)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
302Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)KNKKNKNNNKKNNNNNKNNN
303Pszichiátriai gondozó (55-762-04)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
304Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató (55-723-14)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
305Radiográfiai asszisztens (54-725-09)KKNKKKNNNNKNNNKNKKNN
306Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01)NKNNKNNNNNNNNNNNNNNN
307Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35-582-06)NKNNKNNKNNNNNNNNNNNN
308Rendészeti őr (34-861-01)KKKKKKNKKKKKNKNKNNNN
309Repülőgép-szerelő (54-525-10)NNNNKKNNNNKNNNNNNNNN
310Ruhaipari technikus (54-542-02)KNKNKKKNNNKNNNNNKKNK
311Sommelier (35-811-01)NKKKKNNKNNNNNNNNKNNN
312Speciális állatfeldolgozó (35-541-01)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
313Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)KKKNKKKKKNKKNKKKKNNK
314Sportmasszőr (55-726-02)NKKNKNNNNNKNNKNNNNNN
315Sugárterápiás szakasszisztens (55-725-20)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
316Sürgősségi szakápoló (55-723-15)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
317Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06)KNNNKKKNNNKKNKKKNKKN
318Szakács (34-811-04)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
319Szakképesített bankreferens (55-343-02)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
320Szakszolgálati FAM szerelő (35-522-10)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
321Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)KNKKKKKNKKKKKKKKNKKK
322Szárazépítő (34-582-10)KKKKKKKKKKKKNNKNKKKN
323Személyi edző (55-813-01)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
324Szenvedélybeteg gondozó (55-762-05)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
325Szerszámkészítő (34-521-10)KNKKKKKKKNKKNKKNKKKK
326Szíjgyártó és nyerges (35-542-02)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
327Színész (55-212-01)NNKNKNNNNNNNNNNNNNNN
328Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07)NNKNKNNNNNNNNNNNNNNN
329Színpad- és porond technikus (54-521-08)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
330Színpadi fénytervező (55-521 -02)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
331Színpadi magasépítő (55-521-03)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-KiskunBaranyaBékésBorsod-Abaúj-ZemplénBudapestCsongrádFejérGyőr-Moson-SopronHajdú-BiharHevesJász-Nagykun-SzolnokKomárom-EsztergomNógrádPestSomogySzabolcs-Szatmár-BeregTolnaVasVeszprémZala
332Szobrász (54-211-07)NKNNKKKKNNKNNNNKNKNN
333Szociális asszisztens (54-762-02)KKKKKKNNNNKKNKKKNNKN
334Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
335Szociális szakgondozó (54-762-03)NKKKNKKNKKKNNKNKKKKK
336Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55-762-06)NNKNKNNNKNNNNNNNKNNN
337Szoftverfejlesztő (54-213-05)KKKKKKKKKKKKKKNKKKKK
338Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-07)NNKNKKKNNNNNNNNNNNNN
339Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-08)NNKNKKKNNNNNNNNNNNNN
340Szőlész-borász (34-541-06)KKNKKKNKNKNNNNKNKNKN
341Szövettani szakasszisztens (55-725-21)NNNNNNNNNNKNNNNNNNNN
342Táncos I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-08)NKKNKKNNNNNNNKNNNNNN
343Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-09)KKKKKKKKKNKNNKNKNNKN
344Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09)KNKKKKNNNNNNNKNKNNNN
345Tartósítóipari szaktechnikus (55-541-07)KNNNKNNNNNNNNKNNNNNN
346Távérzékelési szaktechnikus (55-581-02)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
347Távközlési technikus (54-523-05)NNNNKNNKNNNNNNNNNNNK
348Tehergépkocsi-vezető (35-841 -02)KKKKKKKKKKKKKKKKKKNK
349Tejipari szakmunkás (34-541-10)KNKKKKKKNKNNNKKKKKNN
350Tejipari szaktechnikus (55-541-08)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
351Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-04)KNNNKNNNNNKNNNNNNNNN
352Térinformatikus (55-481-01)NNNNKNNNNNNNNNNNNKNN
353Térképész szaktechnikus (55-581-03)NNNNKNNNNNNNNKNNNKNN
354Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)KNNKKNNKKNKNNNNNNNNN
355Tetőfedő (34-582-15)NKKNKKKKNNKNKNKNNKKK
356Textilipari technikus (54-542-03)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
357Textilműves (54-211-08)NKKNKKKNNNNNNKKNNKNN
358Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)KKKKKKKKKKKKNKKKKKKK
359Útépítő (34-582-11)NNKNKNKKNNNNNNNNNNNN
360Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05)NNKKKNKKKNNNNNNKNNNN
361Üvegműves (54-211-09)NNNNKNNKNNNNNNNNNNNN
362Üzleti szolgáltatási munkatárs (54-340-01)KNNKKNNNKNNNKNNNNNKN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-KiskunBaranyaBékésBorsod-Abaúj-ZemplénBudapestCsongrádFejérGyőr-Moson-SopronHajdú-BiharHevesJász-Nagykun-SzolnokKomárom-EsztergomNógrádPestSomogySzabolcs-Szatmár-BeregTolnaVasVeszprémZala
363Vadászpuska műves (55-863-02)KNNNNKNNNNNNNNNNNNNN
364Vadgazdálkodási technikus (54-625-01)NNKNNKNNKKNNNKKKNKNN
365Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)KKKKKKKKKNKKNKKNNKKN
366Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-344-07)KKKKKKKKKNKKKKKKKKKK
367Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)NKKKKKKNKNNNNKNKKNNN
368Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06)NNKKKNKKKNNNNNNKNKNN
369Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05)NNNKKKNKNKKNNNNKKNNN
370Vasúti árufuvarozási ügyintéző (54-841-06)NNKNNNNKNKNNNNNNNNNN
371Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő (54-525-11)NNNNNNNNNNNNNNNNNKNN
372Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője (54-525-12)NNNNNNNNNNNNNNNNNKNK
373Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője (54-525-13)NNKKKNNNNNKNNNNNKKNN
374Vasútijármű-technikus és diagnosztikus (55-525-04)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
375Vegyész technikus (54-524-03)NKNKKKKNKNKKNNNKKKKK
376Vegyipari rendszerkezelő (34-524-02)NNNKNNNNNNNNNNNNNNNN
377Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus (55-524-06)NNNNNNNNNNKNNNNNNNNN
378Vendéglátásszervező (54-811-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
379Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)KNKKKKKKKKKNKNNKNNKK
380Vésnök (55-211-08)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
381Vidékfejlesztési szaktechnikus (55-581-04)NNNNNNNNKNKKNKKNKKKN
382Villamos alállomás kezelő (35-522-11)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
383Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető (35-522-12)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
384Villamos gép és -készülék üzemeltető (35-522-13)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
385Villamos hálózat kezelő (35-522-14)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
386Villamos távvezeték építő, üzemeltető (35-522-15)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
387Villámvédelmi felülvizsgáló (35-522-16)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
388Villanyszerelő (34-522-04)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
389Virágdekoratőr (35-215-02)KNNKKKNKNNNNNNNNNKNN
390Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKN
391Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő (34-582-12)KKKKKKKKNKNNNNKKKNKK
392Vízépítő szaktechnikus (55-853-01)NNNNNNNKNNKNNNNKNNNN
393Vízgazdálkodó technikus (54-853-02)NNKKNKKNNNKNNNKKNNNN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-KiskunBaranyaBékésBorsod-Abaúj-ZemplénBudapestCsongrádFejérGyőr-Moson-SopronHajdú-BiharHevesJász-Nagykun-SzolnokKomárom-EsztergomNógrádPestSomogySzabolcs-Szatmár-BeregTolnaVasVeszprémZala
394Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35-582-08)NNNNNNNNNNNNNNKNNNNN
395Vízgépészeti technikus (54-853-03)NNNNNNNNNNNNNNNKNNNN
396Vizi sportmotor-szerelő (35-525-01)NNNNKNNKNNNNNNNNNNNN
397Víziközmű technikus (54-853-04)NNKNNNNKNNKNNNNKNKNN
398Vízminőség-védelmi szaktechnikus (55-853-02)NNNNNNKNNNKNNNNKNNNN
399Vízügyi szakmunkás (34-853-02)NNKNKKNNNNNNNNNKNKNN
400Webfejlesztő (55-213-02)NNKNKNKKNNKNNNNNNNKN
401Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)KKNKKKKKKKKNNKNKKKNN

Jelmagyarázat az 1. melléklet táblázatához

N: nem támogatott szakképesítés [1. § (2) bekezdés a) pontja szerint]

K: korlátozottan támogatott szakképesítés [1. § (2) bekezdés b) pontja szerint]

2. melléklet a 21/2019. (II. 25.) Korm. rendelethez

1. táblázat

A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Bács-Kiskun megyében

ABCDEFGHIJKLMN
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMEJSZ13EJSZ15EJSZ20EJSZ5EJSZ9KA8MF249MF70TK16TK17
2Ács (34-582-01)3636
3Államháztartási mérlegképes könyvelő (55-344-02)3434
4Államháztartási ügyintéző (54-344-04)3434
5Állattartó szakmunkás (34-621-03)2828
6Alternatív gépjárműhajtási technikus (55-525-03)1717
7Ápoló (55-723-01)153153
8Asztalos (34-543-02)172172
9Autóbuszvezető (35-841-01)158158
10Autóelektronikai műszerész (54-525-01)8888
11Automatikai berendezés karbantartó (35-523-01)1414
12Autószerelő (54-525-02)138138
13Autótechnikus (55-525-01)9595
14Bádogos (34-582-02)1616
15Belovagló (35-813-01)1212
16Biogazdálkodó (35-621-02)2828
17Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01)463412
18Burkoló (34-582-13)100100
19CAD-CAM informatikus (54-481-01)855134
20CNC gépkezelő (35-521-01)684424
21Cukrász (34-811-01)180180
22Családi gazdálkodó (34-814-01)2828
23Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)1717
24Diétás szakács (35-811-03)1212
25Dísznövénykertész (34-622-01)2828
26Édesipari termékgyártó (34-541-01)2828
ABCDEFGHIJKLMN
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMEJSZ13EJSZ15EJSZ20EJSZ5EJSZ9KA8MF249MF70TK16TK17
27Eladó (34-341-01)188188
28Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)1616
29Élelmiszeripari technikus (54-541-02)806812
30Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)153132165
31Faipari technikus (54-543-01)2626
32Fegyverműszerész (54-863-01)1616
33Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)100100
34Finommechanikai műszerész (34-521-02)1212
35Fitness-wellness instruktor (54-813-01)1717
36Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)3434
37Fodrász (54-815-01)141141
38Fogadós (34-811-06)1616
39Fogászati asszisztens (54-720-02)1717
40Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)2424
41Gazda (34-621-01)8484
42Gazdasági informatikus (54-481-02)14511134
43Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03)553124
44Gépi forgácsoló (34-521-03)168168
45Gépjármű mechatronikus (34-525-02)3232
46Grafikus (54-211-04)512328
47Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-03)1515
48Gyakorló ápoló (54-723-02)197197
49Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (54-723-03)1717
50Gyakorló mentőápoló (54-723-01)8585
51Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)2828
52Gyógymasszőr (54-726-04)3333
53Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)1717
54Halász, haltenyésztő (34-624-01)1414
55Hegesztő (34-521-06)220220
ABCDEFGHIJKLMN
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMEJSZ13EJSZ15EJSZ20EJSZ5EJSZ9KA8MF249MF70TK16TK17
56Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01)1717
57Húsipari termékgyártó (34-541-03)5656
58Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)3030
59Idegenvezető (54-812-01)341717
60Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06)5151
61Ipari gépész (34-521-04)4040
62Irodai titkár (54-346-03)8282
63Járműfényező (34-525-03)2828
64Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-04)1616
65Karosszérialakatos (34-525-06)100100
66Kárpitos (34-542-05)2424
67Kereskedelmi képviselő (54-341-02)1717
68Kereskedő (54-341-01)8282
69Kertész (34-622-02)5656
70Kiadványszerkesztő technikus (54-213-06)1717
71Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (35-345-01)8484
72Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (55-345-01)8484
73Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)1029210
74Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (34-541-08)715615
75Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-05)1616
76Kozmetikus (54-815-02)8484
77Kőműves (34-582-14)1069610
78Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)1212
79Környezetvédelmi technikus (54-850-01)513417
80Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02)1717
81Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány
megnevezésével) (54-345-02)
1717
82Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09)4848
83Közszolgálati ügyintéző (54-345-01)1521033415
ABCDEFGHIJKLMN
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMEJSZ13EJSZ15EJSZ20EJSZ5EJSZ9KA8MF249MF70TK16TK17
84Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54-841-11)22218834
85Lovász (34-621-02)544212
86Magasépítő technikus (54-582-03)3434
87Mechanikus vagyonvédelmi szerelő (35 861 02)1616
88Mechatronikai technikus (54-523-04)1717
89Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)2828
90Mentésirányító (55-723-17)3434
91Mentőápoló (55-723-11)3434
92Mezőgazdasági gépész (34-521-08)14216126
93Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)6868
94Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)5656
95Mezőgazdasági technikus (54-621-02)926824
96Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)3232
97Műszaki informatikus (54-481-05)1717
98Női szabó (34-542-06)116116
99Nyomdaipari technikus (54-213-07)2626
100Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)635112
101Patkolókovács (35-521-03)1717
102Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)6868
103Pék (34-541-05)1145856
104Pék-cukrász (34-541-11)2828
105Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)2892411434
106Perioperatív asszisztens (54-720-04)1717
107Pincér (34-811-03)172172
108Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)1717
109Radiográfiai asszisztens (54-725-09)1717
110Rendészeti őr (34-861-01)623428
111Ruhaipari technikus (54-542-02)1717
112Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)1717
ABCDEFGHIJKLMN
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMEJSZ13EJSZ15EJSZ20EJSZ5EJSZ9KA8MF249MF70TK16TK17
113Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06)3434
114Szakács (34-811-04)2132049
115Szakközépiskolában folyó kétéves,
érettségi vizsgára felkészítő képzés (-)
51648234
116Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)1414
117Szárazépítő (34-582-10)1616
118Szerszámkészítő (34-521-10)4444
119Szociális asszisztens (54-762-02)1717
120Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)12411410
121Szoftverfejlesztő (54-213-05)8080
122Szőlész-borász (34-541-06)261412
123Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-09)1212
124Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09)1414
125Tartósítóipari szaktechnikus (55-541-07)1717
126Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)232232
127Tejipari szakmunkás (34-541-10)2828
128Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-04)1717
129Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)1717
130Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)341717
131Üzleti szolgáltatási munkatárs (54-340-01)1717
132Vadászpuska műves (55-863-02)1717
133Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)2041561434
134Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-344-07)8585
135Vendéglátásszervező (54-811-01)107107
136Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)3131
137Villanyszerelő (34-522-04)14613412
138Virágdekoratőr (35-215-02)2828
139Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)5656
140Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő (34-582-12)1616
ABCDEFGHIJKLMN
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMEJSZ13EJSZ15EJSZ20EJSZ5EJSZ9KA8MF249MF70TK16TK17
141Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)2828

2. táblázat

A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Baranya megyében

ABCDEFG
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMEJSZ2FI8TK24
2Ács (34-582-01)1616
3Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (55-621-01)3434
4Ápoló (55-723-01)120120
5Asztalos (34-543-02)8080
6Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus
(54-725-02)
3434
7Autóbuszvezető (35-841-01)5656
8Autóelektronikai műszerész (54-525-01)4040
9Automatikai technikus (54-523-01)1717
10Autószerelő (54-525-02)6868
11Autótechnikus (55-525-01)4040
12Bádogos (34-582-02)1616
13Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01)3434
14Bőrdíszműves (34-542-01)88
15Burkoló (34-582-13)2424
16Cipőkészítő (34-542-02)1616
17CNC gépkezelő (35-521-01)4848
18Cukrász (34-811-01)114114
19Családi gazdálkodó (34-814-01)3333
20Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)3434
21Dekoratőr (54-211-01)1717
22Diétás szakács (35-811-03)1616
23Dísznövénykertész (34-622-01)1616
24Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-02)
1515
25Eladó (34-341-01)129129
26Elektronikai műszerész (34-522-03)1616
27Elektronikai technikus (54-523-02)2626
28Élelmiszeripari technikus (54-541-02)3434
29Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)4848
30Épületgépész technikus (54-582-01)1717
31Ergoterapeuta (54-726-03)3434
32Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó (34-541-07)1616
33Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)5252
34Faipari technikus (54-543-01)1717
35Festő (54-211-03)88
36Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)5555
37Fitness-wellness instruktor (54-813-01)3434
38Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)3434
39Fodrász (54-815-01)7272
40Fogászati asszisztens (54-720-02)3434
41Fogtechnikus (55-724-01)3434
42Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)3434
43Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)5656
44Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
(54-581-01)
2828
45Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)2828
46Gazda (34-621-01)6666
47Gazdasági informatikus (54-481-02)6868
48Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03)8585
49Gépi forgácsoló (34-521-03)104104
50Grafikus (54-211-04)88
51Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-03)
1515
52Gyakorló ápoló (54-723-02)150150
53Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (54-723-03)3434
54Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
(54-725-04)
3434
55Gyakorló mentőápoló (54-723-01)6868
56Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-05)3434
57Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)2525
58Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)1616
59Gyógymasszőr (54-726-04)5252
60Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)2828
61Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)3434
62Hegesztő (34-521-06)120120
63Húsipari termékgyártó (34-541-03)4848
64Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)3232
65Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
(35-582-03)
3232
66Idegenvezető (54-812-01)1616
67Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző
(54-347-01)
3232
68Információrendszer-szervező (55-481-02)3434
69Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06)109109
70Ipari gépész (34-521-04)6464
71Irodai titkár (54-346-03)3434
72Járműfényező (34-525-03)1616
73Kardiológiai és angiológiai asszisztens (54-725-06)3434
74Karosszérialakatos (34-525-06)6868
75Kárpitos (34-542-05)88
76Kerámia, porcelán készítő
(a szakmairány megjelölésével) (34-211-02)
1616
77Kerámiaműves (54-211-05)88
78Kereskedő (54-341-01)4343
79Kertész (34-622-02)3333
80Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.
(55-345-01)
3434
81Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)683434
82Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó
(34-541-08)
4949
83Klasszikus zenész II. (a szakmairány
megnevezésével) (54-212-05)
2929
84Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11)1717
85Klinikai laboratóriumi szakasszisztens (55-725-18)3434
86Klinikai neurofiziológiai asszisztens (54-725-07)1717
87Kozmetikus (54-815-02)5656
88Kőfaragó (34-582-17)1616
89Kőműves (34-582-14)7676
90Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03)1717
91Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
(34-582-09)
4444
92Közszolgálati ügyintéző (54-345-01)2626
93Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54-841-
11)
6868
94Magasépítő technikus (54-582-03)5252
95Mechatronikai technikus (54-523-04)2626
96Mélyépítő technikus (54-582-04)2626
97Mentésirányító (55-723-17)1717
98Mentőápoló (55-723-11)6868
99Mezőgazdasági gépész (34-521-08)6868
100Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)3434
101Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)2828
102Mezőgazdasági technikus (54-621-02)6868
103Műemlékfenntartó technikus (55-582-02)2626
104Műemléki helyreállító (35-582-05)1616
105Művészeti és médiafotográfus (54-211-10)1717
106Női szabó (34-542-06)6464
107Ötvös (54-211-06)88
108Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)3434
109Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)2828
110Pék (34-541-05)3434
111Pék-cukrász (34-541-11)2424
112Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)102102
113Perioperatív asszisztens (54-720-04)1717
114Pincér (34-811-03)116116
115Radiográfiai asszisztens (54-725-09)1717
116Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01)3434
117Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló
(35-582-06)
2424
118Rendészeti őr (34-861-01)2424
119Sommelier (35-811-01)1616
120Sportedző (a sportág megjelölésével)
(54-813-02)
2828
121Sportmasszőr (55-726-02)3434
122Szakács (34-811-04)160160
123Szakközépiskolában folyó kétéves,
érettségi vizsgára felkészítő képzés (-)
196196
124Szárazépítő (34-582-10)1616
126Szobrász (54-211-07)88
127Szociális asszisztens (54-762-02)511734
129Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)1007228
130Szociális szakgondozó (54-762-03)583028
131Szoftverfejlesztő (54-213-05)5656
132Szőlész-borász (34-541-06)3333
133Táncos I. (a szakmairány megjelölésével)
(55-212-08)
1212
134Táncos II. (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-09)
1818
135Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)5656
136Tetőfedő (34-582-15)1616
137Textilműves (54-211-08)88
138Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)3434
139Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)6666
140Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-344-07)6868
141Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)3434
142Vegyész technikus (54-524-03)3232
143Vendéglátásszervező (54-811-01)7272
144Villanyszerelő (34-522-04)6464
145Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)2828
146Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő
(34-582-12)
2424
147Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)2828

3. táblázat

A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Békés megyében

ABCDEFGHIJKL
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMEJSZ15EJSZ25EJSZ26EJSZ35EJSZ50MF235MF263TK4
2Ács (34-582-01)6868
3Államháztartási mérlegképes könyvelő
(55-344-02)
3434
4Állattartó szakmunkás (34-621-03)2828
5Állattenyésztő és állategészségügyi
technikus (54-621-01)
3434
6Alternatív gépjárműhajtási technikus
(55-525-03)
3434
7Ápoló (55-723-01)26320360
8Artista II. (a szakmairány megnevezésével)
(54-212-01)
1212
9Asztalos (34-543-02)15614412
10Autóbuszvezető (35-841-01)986434
11Autóelektronikai műszerész (54-525-01)5050
12Autószerelő (54-525-02)102102
13Automatikai technikus (54-523-01)3434
14Autótechnikus (55-525-01)5050
15Bádogos (34-582-02)5050
16Belovagló (35-813-01)2828
17Biogazdálkodó (35-621-02)1414
18Burkoló (34-582-13)986830
19CAD-CAM informatikus (54-481-01)115115
20CNC gépkezelő (35-521-01)988612
21Cukrász (34-811-01)2221803012
22Családi gazdálkodó (34-814-01)442816
23Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)744034
24Dekoratőr (54-211-01)3434
25Demencia gondozó (35-762-01)482424
26Diétás szakács (35-811-03)583424
27Dísznövénykertész (34-622-01)2828
28Divat- és stílustervező (54-211-02)271512
29Édesipari termékgyártó (34-541-01)2828
30Eladó (34-341-01)2822243424
31Elektromos gép- és készülékszerelő
(34-522-02)
6464
32Elektronikai műszerész (34-522-03)5050
33Elektronikai technikus (54-523-02)3434
34Élelmiszeripari technikus (54-541-02)513417
35Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)625012
36Épületgépész technikus (54-582-01)5050
37Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)5050
38Faipari technikus (54-543-01)1717
39Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító
(34-542-03)
2828
40Festő (54-211-03)1818
41Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)16815612
42Fitness-wellness instruktor (54-813-01)1414
43Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)1414
44Fluidumkitermelő technikus (54-544-02)6868
45Fodrász (54-815-01)132132
46Fogadós (34-811-06)8484
47Fotográfus és fotótermék-kereskedő
(54-810-01)
6868
48Földmérő, földügyi és térinformatikai
technikus (54-581-01)
6868
49Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
(35-582-01)
2828
50Gazda (34-621-01)1119912
51Gazdasági informatikus (54-481-02)683434
52Gépgyártástechnológiai technikus
(54-521-03)
154154
53Gépi forgácsoló (34-521-03)17415024
54Gerontológiai gondozó (55-762-02)3434
55Grafikus (54-211-04)764036
56Gyakorlatos színész (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-03)
2424
57Gyakorló ápoló (54-723-02)2521884024
58Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
(54-723-03)
1198534
59Gyakorló mentőápoló (54-723-01)744034
60Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)3434
61Gyógy- és fűszernövénytermesztő
(35-622-01)
1414
62Gyógymasszőr (54-726-04)683434
63Gyógypedagógiai segítő munkatárs
(54-140-01)
72342414
64Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)583424
65Halász, haltenyésztő (34-624-01)522824
66Háztartási gépszervíz szaktechnikus
(55-523-06)
3434
67Hegesztő (34-521-06)2412002417
68Húsipari termékgyártó (34-541-03)845628
69Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
(34-582-05)
5050
70Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-
szerelő (35-582-03)
4040
71Idegenvezető (54-812-01)683434
72Informatikai rendszerüzemeltető
(54-481-06)
2041583412
73Ipari gépész (34-521-04)9393
74Irodai titkár (54-346-03)926824
75IT mentor (54-482-01)1616
76Járműfényező (34-525-03)5050
77Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07)4242
78Járműipari karbantartó technikus
(55-523-07)
4040
79Karosszérialakatos (34-525-06)8282
80Kárpitos (34-542-05)2828
81Kereskedő (54-341-01)140140
82Kertész (34-622-02)52281212
83Kiadványszerkesztő technikus (54-213-06)3434
84Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.
(35-345-01)
6060
85Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.
(55-345-01)
6060
86Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)1741024824
87Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi
vendéglátó (34-541-08)
6666
88Klasszikus zenész II. (a szakmairány
megnevezésével) (54-212-05)
2525
89Korrektor (55-213-03)1717
90Kozmetikus (54-815-02)6868
91Kőfaragó (34-582-17)1414
92Kőműves (34-582-14)11810612
93Környezetvédelmi technikus (54-850-01)683434
94Közművelődési és közönségkapcsolati
szakember (a szakmairány
megnevezésével) (54-345-02)
411724
95Központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő (34-582-09)
1089612
96Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
(54-841-02)
3434
97Közszolgálati ügyintéző (54-345-01)2181363448
98Létesítményi energetikus (55-582-01)1616
99Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
(54-841-11)
136136
100Lovász (34-621-02)782850
101Magasépítő technikus (54-582-03)102102
102Mechatronikai technikus (54-523-04)100100
103Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)5656
104Mélyépítő technikus (54-582-04)3434
105Mentőápoló (55-723-11)1026834
106Mezőgazdasági gépész (34-521-08)126562842
107Mezőgazdasági gépésztechnikus
(54-521-05)
74401717
108Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)64282412
109Mezőgazdasági technikus (54-621-02)856817
110Mobilalkalmazás fejlesztő (55-213-04)3434
111Műbútorasztalos (35-543-01)2828
112Műszaki informatikus (54-481-05)3434
113Művészeti és médiafotográfus (54-211-10)1212
114Népzenész II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-06)
2020
115Női szabó (34-542-06)17816612
116Növényvédelmi szaktechnikus (55-621-02)1717
117Nyomdaipari technikus (54-213-07)6868
118Parképítő és fenntartó technikus
(54-581-02)
3434
119Patkolókovács (35-521-03)1414
120Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
(54-140-02)
13610234
121Pék (34-541-05)117603324
122Pék-cukrász (34-541-11)224148481414
123Pénzügyi termékértékesítő (bank,
befektetés, biztosítás) (54-343-01)
3434
124Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)15412034
125Pincér (34-811-03)3052473424
126Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)2020
127Rendészeti őr (34-861-01)102343434
128Ruhaipari technikus (54-542-02)1212
129Sommelier (35-811-01)1414
130Sportedző (a sportág megjelölésével)
(54-813-02)
1026834
131Sportmasszőr (55-726-02)442024
132Szakács (34-811-04)26523134
133Szakközépiskolában folyó kétéves,
érettségi vizsgára felkészítő képzés (-)
3402386834
134Számítógép-szerelő, karbantartó
(34-523-02)
100100
135Szárazépítő (34-582-10)2828
136Szerszámkészítő (34-521-10)5656
137Színész (55-212-01)1212
138Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07)1212
139Szociális asszisztens (54-762-02)824834
140Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)250163125124
141Szociális szakgondozó (54-762-03)956134
142Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintéző (55-762-06)
3434
143Szoftverfejlesztő (54-213-05)6868
144Szórakoztató zenész I. (a szakmairány
megjelölésével) (55-212-07)
1717
145Szórakoztató zenész II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-08)
1717
146Táncos I. (a szakmairány megjelölésével)
(55-212-08)
241212
147Táncos II. (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-09)
321220
148Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09)2828
149Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)1509060
150Tejipari szakmunkás (34-541-10)2828
151Tetőfedő (34-582-15)2828
152Textilműves (54-211-08)1212
153Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)825824
154Útépítő (34-582-11)5656
155Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05)6868
156Vadgazdálkodási technikus (54-625-01)1717
157Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)411724
158Vállalkozási mérlegképes könyvelő
(55-344-07)
1048024
159Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
(54-344-03)
2424
160Vasútépítő és -fenntartó technikus
(54-582-06)
3434
161Vasúti árufuvarozási ügyintéző (54-841-06)3434
162Vasúti jármű villamos rendszereinek
szerelője (54-525-13)
3434
163Vendéglátásszervező (54-811-01)1771362417
164Vendéglátó-üzletvezető (35 811 02)986632
165Villanyszerelő (34-522-04)8282
166Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)1717
167Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő
(34-582-12)
5050
168Vízgazdálkodó technikus (54-853-02)5151
169Víziközmű technikus (54-853-04)6868
170Vízügyi szakmunkás (34-853-02)2828
171Webfejlesztő (55-213-02)1212

4. táblázat

A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ21EJSZ22EJSZ29EJSZ35EJSZ36EJSZ40EJSZ6MF234MF256TK21
2Ács (34-582-01)100561232
3Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (55-621-01)1616
4Államháztartási ügyintéző (54-344-04)1717
5Állattartó szakmunkás (34-621-03)6666
6Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01)3434
7Ápoló (55-723-01)176176
8Asztalos (34-543-02)1361041616
9Autóbuszvezető (35-841-01)326326
10Autóelektronikai műszerész (54-525-01)1028517
11Automatikai technikus (54-523-01)2828
12Autószerelő (54-525-02)1321001616
13Autótechnikus (55-525-01)8484
14Biogazdálkodó (35-621-02)321616
15Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01)503416
16Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54-542-01)1717
17Burkoló (34-582-13)14876162828
18CAD-CAM informatikus (54-481-01)5656
19Cipőkészítő (34-542-02)2424
20CNC gépkezelő (35-521-01)120701634
21Cukrász (34-811-01)285179344428
22Családi gazdálkodó (34-814-01)785028
23Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)3434
24Demencia gondozó (35-762-01)7878
25Diétás szakács (35-811-03)144144
26Díszműkovács (34-211-01)1212
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ21EJSZ22EJSZ29EJSZ35EJSZ36EJSZ40EJSZ6MF234MF256TK21
27Dísznövénykertész (34-622-01)3333
28Divat- és stílustervező (54-211-02)2424
29Édesipari termékgyártó (34-541-01)902466
30Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-02)
1515
31Eladó (34-341-01)39527134282834
32Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)1616
33Elektronikai műszerész (34-522-03)6262
34Elektronikai technikus (54-523-02)13612016
35Élelmiszeripari technikus (54-541-02)978017
36Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)110661628
37Épületgépész technikus (54-582-01)1321001616
38Épületszobrász és műköves (34-582-16)2424
39Erdészeti gépésztechnikus (54-521-02)3434
40Erdészeti szakmunkás (34-623-01)6666
41Ergoterapeuta (54-726-03)2828
42Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)2828
43Faipari technikus (54-543-01)5656
44Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)18084161616161616
45Fitness-wellness instruktor (54-813-01)3232
46Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)5656
47Fodrász (54-815-01)186120341616
48Fogadós (34-811-06)603228
49Fogászati asszisztens (54-720-02)2828
50Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)2828
51Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01)3434
52Gazda (34-621-01)106246616
53Gazdasági informatikus (54-481-02)60281616
54Gázipari technikus (54-544-03)2828
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ21EJSZ22EJSZ29EJSZ35EJSZ36EJSZ40EJSZ6MF234MF256TK21
55Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03)250148341751
56Gépi forgácsoló (34-521-03)16276282434
57Grafikus (54-211-04)62381212
58Gyakorló ápoló (54-723-02)24222616
59Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (54-723-03)5656
60Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (54-725-04)2828
61Gyakorló mentőápoló (54-723-01)100100
62Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-05)2828
63Gyártósori gépbeállító (34-521-05)80481616
64Gyógymasszőr (54-726-04)8080
65Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)966630
66Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)5656
67Hegesztő (34-521-06)7334623232441644561730
68Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01)2828
69Húsipari termékgyártó (34-541-03)6868
70Idegenvezető (54-812-01)8888
71Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző (54-347-01)1616
72Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03)2828
73Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06)19813424121216
74Ipari gépész (34-521-04)1771441716
75Irodai titkár (54-346-03)1941601717
76Járműfényező (34-525-03)654817
77Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07)2828
78Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-04)1212
79Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-04)1212
80Karosszérialakatos (34-525-06)574017
81Kárpitos (34-542-05)402416
82Kerámiaműves (54-211-05)2828
83Kereskedelmi képviselő (54-341-02)2828
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ21EJSZ22EJSZ29EJSZ35EJSZ36EJSZ40EJSZ6MF234MF256TK21
84Kereskedő (54-341-01)966828
85Kertész (34-622-02)40201010
86Kertészeti szaktechnikus (55-622-01)3434
87Kiadványszerkesztő technikus (54-213-06)1212
88Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (35-345-01)122122
89Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (55-345-01)3030
90Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)1441001628
91Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (34-541-
08)
504010
92Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)
2020
93Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11)2828
94Klinikai laboratóriumi szakasszisztens (55-725-18)2828
95Kozmetikus (54-815-02)132132
96Kőműves (34-582-14)340149242828173460
97Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)382414
98Környezetvédelmi technikus (54-850-01)926824
99Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03)3434
100Közművelődési és közönségkapcsolati szakember
(a szakmairány megnevezésével) (54-345-02)
1717
101Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09)211150162817
102Közszolgálati ügyintéző (54-345-01)2626
103Létesítményi energetikus (55-582-01)2828
104Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54-841-11)14913217
105Magasépítő technikus (54-582-03)685612
106Mechatronikai technikus (54-523-04)7272
107Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)1616
108Mélyépítő technikus (54-582-04)1717
109Mentálhigiénés asszisztens (55-762-03)1616
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ21EJSZ22EJSZ29EJSZ35EJSZ36EJSZ40EJSZ6MF234MF256TK21
110Mentőápoló (55-723-11)6060
111Mezőgazdasági gépész (34-521-08)160993328
112Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)9999
113Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)836617
114Mezőgazdasági technikus (54-621-02)3434
115Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)2424
116Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03)2424
117Műanyagfeldolgozó (34-521-09)6464
118Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)2626
119Műszaki informatikus (54-481-05)13712017
120Művészeti és médiafotográfus (54-211-10)1212
121Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01)362412
122Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-06)1212
123Női szabó (34-542-06)239682828171682
124Növényvédelmi szaktechnikus (55-621-02)1616
125Nyomdaipari technikus (54-213-07)1616
126Ötvös (54-211-06)2828
127Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)1616
128Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)9842161228
129Pék (34-541-05)2064966332830
130Pék-cukrász (34-541-11)1417566
131Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
(54-343-01)
1717
132Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)254182171243
133Perioperatív asszisztens (54-720-04)1616
134Pincér (34-811-03)2562083216
135Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)8484
136Radiográfiai asszisztens (54-725-09)3434
137Rendészeti őr (34-861-01)7878
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ21EJSZ22EJSZ29EJSZ35EJSZ36EJSZ40EJSZ6MF234MF256TK21
138Sommelier (35-811-01)513417
139Szakács (34-811-04)368226282416162830
140Szakközépiskolában folyó kétéves, érettségi vizsgára
felkészítő képzés (-)
33631026
141Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)1616
142Szárazépítő (34-582-10)6464
143Szerszámkészítő (34-521-10)865234
144Szociális asszisztens (54-762-02)602832
145Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)51432840282890
146Szociális szakgondozó (54-762-03)47161615
147Szoftverfejlesztő (54-213-05)735617
148Szőlész-borász (34-541-06)663333
149Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-09)281216
150Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09)3434
151Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)358358
152Tejipari szakmunkás (34-541-10)2828
153Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)1212
154Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)1058817
155Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05)3434
156Üzleti szolgáltatási munkatárs (54-340-01)1717
157Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)2424
158Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-344-07)542826
159Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)1717
160Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06)3434
161Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05)3434
162Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője (54-525-13)3434
163Vegyész technikus (54-524-03)865036
164Vegyipari rendszerkezelő (34-524-02)805624
165Vendéglátásszervező (54-811-01)142142
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ21EJSZ22EJSZ29EJSZ35EJSZ36EJSZ40EJSZ6MF234MF256TK21
166Vendéglátó-üzletvezető (35 811 02)3434
167Villanyszerelő (34-522-04)1931601617
168Virágdekoratőr (35-215-02)2424
169Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)491633
170Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő (34-582-12)402416
171Vízgazdálkodó technikus (54-853-02)5151
172Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)3434

5. táblázat

A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Budapesten

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAM
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMEJSZ2EJSZ35EJSZ36EJSZ38EJSZ44EJSZ51EJSZ53EJSZ57EJSZ61EJSZ62EJSZ7FI3FI9MF145MF181MF220MF221MF222MF223MF224MF233MF234MF235MF237MF240MF245MF262MF29MF40MF92TK10TK18TK19TK5TK7
2Ács (34-582-01)3636
3Államháztartási mérlegképes könyvelő
(55-344-02)
3434
4Államháztartási ügyintéző (54-344-04)1717
5Alternatív gépjárműhajtási technikus
(55-525-03)
119119
6Ápoló (55-723-01)374238343468
7Aranyműves (55-211-01)76688
8Artista I. (a szakmairány megnevezésével)
(55-212-02)
3636
9Artista II. (a szakmairány megnevezésével)
(54-212-01)
4242
10Asztalos (34-543-02)282200282628
11Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus
(54-725-02)
1717
12Autóbuszvezető (35-841-01)148148
13Autóelektronikai műszerész (54-525-01)170170
14Automatikai technikus (54-523-01)112112
15Autószerelő (54-525-02)304304
16Autótechnikus (55-525-01)128128
17Avionikus (54-525-03)1616
18Bádogos (34-582-02)1212
19Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus
(55-541-01)
3434
20Bőrdíszműves (34-542-01)2828
21Burkoló (34-582-13)84561414
22CAD-CAM informatikus (54-481-01)855134
23CNC gépkezelő (35-521-01)128128
24Cukrász (34-811-01)8846485672242856
25Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)136683434
26Dekoratőr (54-211-01)15260343028
27Diétás szakács (35-811-03)241212
28Díszítő festő (55-211-03)2828
29Dísznövénykertész (34-622-01)112112
30Divat- és stílustervező (54-211-02)1685030880
31Drog- és toxikológiai technikus (55-524-01)1717
32Édesipari termékgyártó (34-541-01)2828
33Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével)
(55-212-03)
11
34Egyházzenész II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-02)
34314143
35Eladó (34-341-01)448364422814
36Elektromechanikai műszerész (34-522-01)1414
37Elektronikai műszerész (34-522-03)112112
38Elektronikai technikus (54-523-02)344344
39Élelmiszeripari analitikus technikus (54-541-01)3434
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAM
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMEJSZ2EJSZ35EJSZ36EJSZ38EJSZ44EJSZ51EJSZ53EJSZ57EJSZ61EJSZ62EJSZ7FI3FI9MF145MF181MF220MF221MF222MF223MF224MF233MF234MF235MF237MF240MF245MF262MF29MF40MF92TK10TK18TK19TK5TK7
40Élelmiszeripari gépésztechnikus (54-521-01)3434
41Élelmiszeripari technikus (54-541-02)8585
42Építő-szállító- és munkagép-szerelő (34-521-11)2828
43Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)562828
44Épületgépész technikus (54-582-01)158158
45Épületszobrász és műköves (34-582-16)1212
46Ergoterapeuta (54-726-03)3434
47Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus
(55-541-03)
3434
48Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó
(34-541-07)
2828
49Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)111111
50Ezüstműves (55-211-07)1717
51Faipari technikus (54-543-01)142142
52Férfiszabó (34-542-04)1515
53Festő (54-211-03)84341238
54Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)12353282814
55Fitness-wellness instruktor (54-813-01)17714334
56Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)1026834
57Fodrász (54-815-01)3172722817
58Fogászati asszisztens (54-720-02)136136
59Fogtechnikus (55-724-01)6868
60Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)102102
61Formacikk-gyártó (34-543-03)1515
62Fotográfus és fotótermék-kereskedő
(54-810-01)
20813672
63Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
(54-581-01)
3434
64Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
(35-582-01)
5656
65Gazdasági informatikus (54-481-02)2551873434
66Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03)163163
67Gépi forgácsoló (34-521-03)162162
68Gépjármű mechatronikus (34-525-02)5656
69Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)5656
70Gerontológiai gondozó (55-762-02)1717
71Grafikus (54-211-04)317102347230163429
72Gyakorlatos színész (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-03)
21134122858203029
73Gyakorló ápoló (54-723-02)450234346812102
74Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
(54-723-03)
18768683417
75Gyakorló hangszerkészítő és -javító
(a hangszercsoport megjelölésével) (54-215-01)
411229
76Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
(54-725-04)
6868
77Gyakorló mentőápoló (54-723-01)1649668
78Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-05)3434
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAM
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMEJSZ2EJSZ35EJSZ36EJSZ38EJSZ44EJSZ51EJSZ53EJSZ57EJSZ61EJSZ62EJSZ7FI3FI9MF145MF181MF220MF221MF222MF223MF224MF233MF234MF235MF237MF240MF245MF262MF29MF40MF92TK10TK18TK19TK5TK7
79Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)3434
80Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)3333
81Gyógymasszőr (54-726-04)272102346868
82Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)136346834
83Gyógyszeripari szaktechnikus (55-524-05)1717
84Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)136346834
85Hajós szakmunkás (34-841-03)1616
86Hajózási technikus (54-841-01)5858
87Hangmester (54-213-01)442420
88Hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport
megjelölésével) (55-215-01)
2929
89Háztartási gépszervíz szaktechnikus
(55-523-06)
1717
90Hegesztő (34-521-06)1128428
91Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02)1717
92Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01)855134
93Hús- és baromfiipari szaktechnikus (55-541-04)3434
94Húsipari termékgyártó (34-541-03)5656
95Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
(34-582-05)
100100
96Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
(35-582-03)
8686
97Idegenvezető (54-812-01)2381703434
98Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző
(54-347-01)
3434
99Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető
(54-481-03)
108108
100Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06)5584563468
101Ipari gépész (34-521-04)2020
102Irodai titkár (54-346-03)17013634
103Járműfényező (34-525-03)8484
104Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07)1212
105Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó
(34-525-04)
2828
106Járműkarosszéria készítő, szerelő (34-525-05)1616
107Jazz-zenész I. (a szakmairány megjelölésével)
(55-212-04)
2929
108Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-04)
822458
109Jelmeztervező (55-211-05)371522
110Kardiológiai és angiológiai asszisztens
(54-725-06)
3434
111Karosszérialakatos (34-525-06)112112
112Kárpitos (34-542-05)1414
113Kerámiaműves (54-211-05)23815
114Kereskedelmi képviselő (54-341-02)3434
115Kereskedő (54-341-01)3061363434681717
116Kertész (34-622-02)5656
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAM
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMEJSZ2EJSZ35EJSZ36EJSZ38EJSZ44EJSZ51EJSZ53EJSZ57EJSZ61EJSZ62EJSZ7FI3FI9MF145MF181MF220MF221MF222MF223MF224MF233MF234MF235MF237MF240MF245MF262MF29MF40MF92TK10TK18TK19TK5TK7
117Kertészeti szaktechnikus (55-622-01)3434
118Kiadványszerkesztő technikus (54-213-06)10217173434
119Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.
(35-345-01)
34428856
120Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.
(55-345-01)
5444423468
121Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)3441021066868
122Kishajóépítő, -karbantartó (34-543-05)2828
123Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó
(34-541-08)
2828
124Klasszikus zenész I. (a szakmairány
megnevezésével) (55-212-05)
1094185829
125Klasszikus zenész II. (a szakmairány
megnevezésével) (54-212-05)
18524182487329
126Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11)3434
127Klinikai laboratóriumi szakasszisztens
(55-725-18)
6868
128Klinikai neurofiziológiai asszisztens (54-725-07)3434
129Kozmetikus (54-815-02)320207113
130Kőfaragó (34-582-17)1212
131Kőműves (34-582-14)124682828
132Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)2828
133Környezetvédelmi technikus (54-850-01)11910217
134Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus
(55-850-02)
571740
135Közművelődési és közönségkapcsolati
szakember (a szakmairány megnevezésével)
(54-345-02)
463412
136Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
(34-582-09)
12010614
137Közszolgálati ügyintéző (54-345-01)112112
138Látszerész és optikai árucikk-kereskedő
(54-725-08)
3434
139Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-03)3434
140Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
(54-841-11)
6124766868
141Magasépítő technikus (54-582-03)204204
142Mechatronikai technikus (54-523-04)102102
143Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)2828
144Mélyépítő technikus (54-582-04)3434
145Mentésirányító (55-723-17)3434
146Mentőápoló (55-723-11)1026834
147Mobilalkalmazás fejlesztő (55-213-04)3434
148Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)17252120
149Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03)104361020632
150Multimédia-alkalmazásfejlesztő (55-213-05)421725
151Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)3434
152Műbútorasztalos (35-543-01)2828
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAM
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMEJSZ2EJSZ35EJSZ36EJSZ38EJSZ44EJSZ51EJSZ53EJSZ57EJSZ61EJSZ62EJSZ7FI3FI9MF145MF181MF220MF221MF222MF223MF224MF233MF234MF235MF237MF240MF245MF262MF29MF40MF92TK10TK18TK19TK5TK7
153Műemlékfenntartó technikus (55-582-02)3434
154Műemléki díszítőszobrász (35-582-04)1212
155Műemléki helyreállító (35-582-05)1212
156Műszaki informatikus (54-481-05)202944068
157Műszeres analitikus (55-524-03)3434
158Művészeti és médiafotográfus (54-211-10)54101232
159Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)
371324
160Népzenész I. (a szakmairány megjelölésével)
(55-212-06)
19415
161Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-06)
54221220
162Női szabó (34-542-06)23814028282814
163Nyomdaipari technikus (54-213-07)1717
164Ortopédiai műszerész (54-726-02)1717
165Orvosi elektronikai technikus (55-523-04)1717
166Ötvös (54-211-06)9268816
167Pantomimes (54-212-07)1212
168Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)6868
169Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
(54-140-02)
32813668343430206
170Pék (34-541-05)968412
171Pék-cukrász (34-541-11)22414084
172Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés,
biztosítás) (54-343-01)
136346834
173Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)6804421026868
174Perioperatív asszisztens (54-720-04)3434
175Pincér (34-811-03)5643807228282828
176Radiográfiai asszisztens (54-725-09)683434
177Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01)511734
178Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló
(35-582-06)
1414
179Rendészeti őr (34-861-01)5656
180Repülőgép-szerelő (54-525-10)3434
181Ruhaipari technikus (54-542-02)6868
182Sommelier (35-811-01)5656
183Speciális állatfeldolgozó (35-541-01)2828
184Sportedző (a sportág megjelölésével)
(54-813-02)
1981362834
185Sportmasszőr (55-726-02)3434
186Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06)3434
187Szakács (34-811-04)768490842854285628
188Szakközépiskolában folyó kétéves, érettségi
vizsgára felkészítő képzés (-)
8967285628282828
189Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)21218428
190Szárazépítő (34-582-10)1414
191Szerszámkészítő (34-521-10)2828
192Színész (55-212-01)951720202018
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAM
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMEJSZ2EJSZ35EJSZ36EJSZ38EJSZ44EJSZ51EJSZ53EJSZ57EJSZ61EJSZ62EJSZ7FI3FI9MF145MF181MF220MF221MF222MF223MF224MF233MF234MF235MF237MF240MF245MF262MF29MF40MF92TK10TK18TK19TK5TK7
193Színháztechníkus, szceníkus (54-521-07)322012
194Színpad- és porond technikus (54-521-08)1212
195Szobrász (54-211-07)36828
196Szociális asszisztens (54-762-02)11934343417
197Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)118563428
198Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
(55-762-06)
3434
199Szoftverfejlesztő (54-213-05)7496437234
200Szórakoztató zenész I. (a szakmairány
megjelölésével) (55-212-07)
53122912
201Szórakoztató zenész II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-08)
97255814
202Szőlész-borász (34-541-06)4242
203Táncos I. (a szakmairány megjelölésével)
(55-212-08)
44121418
204Táncos II. (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-09)
1361412141214251629
205Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09)2828
206Tartósítóipari szaktechnikus (55-541-07)3434
207Távközlési technikus (54-523-05)3838
208Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)200200
209Tejipari szakmunkás (34-541-10)2828
210Tejipari szaktechnikus (55-541-08)3434
211Települési környezetvédelmi szaktechnikus
(55-850-04)
513417
212Térinformatikus (55-481-01)3434
213Térképész szaktechnikus (55-581-03)1717
214Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)1717
215Tetőfedő (34-582-15)1212
216Textilműves (54-211-08)651451
217Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)4082383434343434
218Útépítő (34-582-11)1212
219Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05)1717
220Üvegműves (54-211-09)23815
221Üzleti szolgáltatási munkatárs (54-340-01)6868
222Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)2722043434
223Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-344-07)4763406868
224Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
(54-344-03)
683434
225Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06)1717
226Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05)3434
227Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője
(54-525-13)
3434
228Vegyész technikus (54-524-03)102102
229Vendéglátásszervező (54-811-01)26213634243434
230Vendéglátó-üzletvezető (35 811 02)735617
231Vésnök (55-211-08)1717
232Villanyszerelő (34-522-04)275275
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAM
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMEJSZ2EJSZ35EJSZ36EJSZ38EJSZ44EJSZ51EJSZ53EJSZ57EJSZ61EJSZ62EJSZ7FI3FI9MF145MF181MF220MF221MF222MF223MF224MF233MF234MF235MF237MF240MF245MF262MF29MF40MF92TK10TK18TK19TK5TK7
233Virágdekoratőr (35-215-02)2828
234Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)8484
235Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő
(34-582-12)
5656
236Vizi sportmotor-szerelő (35-525-01)2020
237Vízügyi szakmunkás (34-853-02)1212
238Webfejlesztő (55-213-02)1717
239Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)2828

6. táblázat

A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Csongrád megyében

ABCDEFGHIJKLMN
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMEJSZ13EJSZ17EJSZ2EJSZ26EJSZ35EJSZ50FI10MF14MF35TK27
2Ács (34-582-01)114114
3Államháztartási ügyintéző (54-344-04)8080
4Állattartó szakmunkás (34-621-03)3333
5Állattenyésztő és állategészségügyi
technikus (54-621-01)
4040
6Ápoló (55-723-01)18015624
7Asztalos (34-543-02)140140
8Autóbuszvezető (35-841-01)6868
9Autóelektronikai műszerész (54-525-01)6060
10Autógyártó (34-521-01)2626
11Automatikai technikus (54-523-01)6060
12Autószerelő (54-525-02)8080
13Autótechnikus (55-525-01)8080
14Bádogos (34-582-02)3636
15Burkoló (34-582-13)8080
16CAD-CAM informatikus (54-481-01)100100
17Cipőkészítő (34-542-02)3232
18CNC gépkezelő (35-521-01)6969
19Cukrász (34-811-01)200200
20Családi gazdálkodó (34-814-01)3333
21Dekoratőr (54-211-01)2020
22Demencia gondozó (35-762-01)3434
23Diétás szakács (35-811-03)3434
24Dísznövénykertész (34-622-01)1003466
25Divat- és stílustervező (54-211-02)4040
26Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
(55-344-03)
3434
27Eladó (34-341-01)223223
28Elektromos gép- és készülékszerelő
(34-522-02)
5656
29Elektronikai műszerész (34-522-03)3232
30Elektronikai technikus (54-523-02)8080
31Élelmiszeripari gépésztechnikus
(54-521-01)
4040
32Élelmiszeripari technikus (54-541-02)8080
33Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)22019624
34Épületgépész technikus (54-582-01)6060
35Erdészeti szakmunkás (34-623-01)100100
36Erdésztechnikus (54-623-02)13410034
37Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)8080
38Faipari technikus (54-543-01)6464
39Fegyverműszerész (54-863-01)6868
40Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító
(34-542-03)
2828
41Férfiszabó (34-542-04)3232
42Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)128128
43Finommechanikai műszerész (34-521-02)3232
44Fitness-wellness instruktor (54-813-01)1086048
45Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)2020
46Fodrász (54-815-01)120120
47Fogadós (34-811-06)8080
48Fogászati asszisztens (54-720-02)8080
49Fogtechnikus (55-724-01)4141
50Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)5151
51Fotográfus és fotótermék-kereskedő
(54-810-01)
4040
52Földmérő, földügyi és térinformatikai
technikus (54-581-01)
2020
53Gazda (34-621-01)3333
54Gazdasági informatikus (54-481-02)116116
55Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
(35-582-01)
1717
56Gépgyártástechnológiai technikus
(54-521-03)
8080
57Gépi forgácsoló (34-521-03)158158
58Grafikus (54-211-04)28208
59Gumiipari technikus (54-543-02)4040
60Gyakorló ápoló (54-723-02)23019634
61Gyakorló mentőápoló (54-723-01)2020
62Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
(54-723-03)
1212
63Gyakorló szövettani asszisztens
(54-725-05)
2020
64Gyártósori gépbeállító (34-521-05)3232
65Gyógy- és fűszernövénytermesztő
(35-622-01)
612833
66Gyógymasszőr (54-726-04)15412034
67Gyógypedagógiai segítő munkatárs
(54-140-01)
1148034
68Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)8080
69Hajós szakmunkás (34-841-03)3434
70Háztartási gépszervíz szaktechnikus
(55-523-06)
4040
71Hegesztő (34-521-06)24020832
72Húsipari termékgyártó (34-541-03)9999
73Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
(34-582-05)
8080
74Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-
szerelő (35-582-03)
6060
75Idegennyelvű ipari és kereskedelmi
ügyintéző (54-347-01)
4040
76Idegenvezető (54-812-01)2020
77Infokommunikációs hálózatépítő és
üzemeltető (54-481-03)
6060
78Informatikai rendszerüzemeltető
(54-481-06)
20016832
79Ipari gépész (34-521-04)8080
80Ipari gumitermék előállító (34-543-04)3232
81Irodai titkár (54-346-03)120120
82Járműfényező (34-525-03)3232
83Karosszérialakatos (34-525-06)8080
84Kárpitos (34-542-05)2828
85Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány
megjelölésével) (34-211-02)
3636
86Kerámiaműves (54-211-05)88
87Kereskedelmi képviselő (54-341-02)2020
88Kereskedő (54-341-01)120120
89Kertész (34-622-02)1272899
90Kertészeti szaktechnikus (55-622-01)4040
91Kiadványszerkesztő technikus (54-213-06)3434
92Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.
(35-345-01)
6464
93Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)109413434
94Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi
vendéglátó (34-541-08)
3333
95Klasszikus zenész I. (a szakmairány
megnevezésével) (55-212-05)
88
96Klasszikus zenész II. (a szakmairány
megnevezésével) (54-212-05)
392910
97Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11)2020
98Kozmetikus (54-815-02)120120
99Kőműves (34-582-14)160160
100Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó
(34-543-06)
3232
101Környezetvédelmi technikus (54-850-01)744034
102Közlekedésautomatikai műszerész
(54-523-03)
2020
103Központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő (34-582-09)
160160
104Közszolgálati ügyintéző (54-345-01)102403428
105Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
(54-841-11)
20015248
106Lovász (34-621-02)3333
107Magasépítő technikus (54-582-03)8080
108Mechatronikai technikus (54-523-04)8080
109Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)3232
110Mentésirányító (55-723-17)2020
111Mezőgazdasági gépész (34-521-08)132132
112Mezőgazdasági gépésztechnikus
(54-521-05)
8080
113Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)6666
114Mezőgazdasági technikus (54-621-02)14012020
115Mélyépítő technikus (54-582-04)4141
116Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)2424
117Műanyagfeldolgozó (34-521-09)1212
118Műemlékfenntartó technikus (55-582-02)2020
119Műszaki informatikus (54-481-05)8080
120Művészeti és médiafotográfus (54-211-10)2828
121Népi kézműves (a szakmairány
megjelölésével) (34-215-01)
3232
122Női szabó (34-542-06)100100
123Növényvédelmi szaktechnikus (55-621-02)4040
124Nyomdaipari technikus (54-213-07)3434
125Parképítő és fenntartó technikus
(54-581-02)
8080
126Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
(54-140-02)
1128032
127Perioperatív asszisztens (54-720-04)2020
128Pék (34-541-05)3333
129Pék-cukrász (34-541-11)3333
130Pénzügyi termékértékesítő (bank,
befektetés, biztosítás) (54-343-01)
1717
131Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)200200
132Pincér (34-811-03)200200
133Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)1212
134Radiográfiai asszisztens (54-725-09)2020
135Rendészeti őr (34-861-01)6464
136Repülőgép-szerelő (54-525-10)2525
137Ruhaipari technikus (54-542-02)2020
138Sportedző (a sportág megjelölésével)
(54-813-02)
17013634
139Sütő- és cukrászipari szaktechnikus
(55-541-06)
4040
140Szakács (34-811-04)260260
141Szakközépiskolában folyó kétéves,
érettségi vizsgára felkészítő képzés (-)
43440034
142Számítógép-szerelő, karbantartó
(34-523-02)
2828
143Szárazépítő (34-582-10)6060
144Szerszámkészítő (34-521-10)906426
145Szobrász (54-211-07)88
146Szociális asszisztens (54-762-02)1212
147Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)2672053428
148Szociális szakgondozó (54-762-03)3434
149Szoftverfejlesztő (54-213-05)23620234
150Szórakoztató zenész I. (a szakmairány
megjelölésével) (55-212-07)
1717
151Szórakoztató zenész II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-08)
281711
152Szőlész-borász (34-541-06)1414
153Táncos I. (a szakmairány megjelölésével)
(55-212-08)
2020
154Táncos II. (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-09)
2020
155Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09)3333
156Tejipari szakmunkás (34-541-10)3333
157Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)8080
158Tetőfedő (34-582-15)1212
159Textilműves (54-211-08)88
160Turisztikai szervező, értékesítő
(54-812-03)
1609664
161Vadászpuska műves (55-863-02)6868
162Vadgazdálkodási technikus (54-625-01)683434
163Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)6868
164Vállalkozási mérlegképes könyvelő
(55-344-07)
180180
165Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
(54-344-03)
3232
166Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05)4040
167Vegyész technikus (54-524-03)4040
168Vendéglátásszervező (54-811-01)160160
169Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)2828
170Villanyszerelő (34-522-04)20017624
171Virágdekoratőr (35-215-02)6666
172Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)831766
173Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő
(34-582-12)
2424
174Vízgazdálkodó technikus (54-853-02)683434
175Vízügyi szakmunkás (34-853-02)1717
176Zöldség- és gyümölcstermesztő
(35-622-02)
3333

7. táblázat

A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Fejér megyében

ABCDEFGHIJKLM
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMEJSZ5EJSZ7KA9MF119MF4MF45MF60MF92TK28
2Abroncsgyártó (34-543-01)1717
3Ács (34-582-01)8686
4Agrár áruforgalmazó szaktechnikus
(55-621-01)
3434
5Államháztartási mérlegképes könyvelő
(55-344-02)
6868
6Állattartó szakmunkás (34-621-03)3333
7Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
(54-621-01)
3434
8Alternatív gépjárműhajtási technikus
(55-525-03)
3434
9Ápoló (55-723-01)118118
10Asztalos (34-543-02)116116
11Autóbuszvezető (35-841-01)230230
12Autóelektronikai műszerész (54-525-01)2020
13Automatikai technikus (54-523-01)3434
14Autószerelő (54-525-02)4444
15Autótechnikus (55-525-01)3434
16Belovagló (35-813-01)1616
17Biogazdálkodó (35-621-02)3333
18Bőrdíszműves (34-542-01)2424
19Burkoló (34-582-13)7474
20CAD-CAM informatikus (54-481-01)114114
21CNC gépkezelő (35-521-01)6666
22Cukrász (34-811-01)1761541210
23Családi gazdálkodó (34-814-01)453312
24Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)3434
25Dísznövénykertész (34-622-01)3434
26Divat- és stílustervező (54-211-02)1717
27Édesipari termékgyártó (34-541-01)6666
28Eladó (34-341-01)27525916
29Elektromechanikai műszerész (34-522-01)1616
30Elektromos gép- és készülékszerelő
(34-522-02)
1616
31Elektronikai technikus (54-523-02)8080
32Élelmiszeripari gépésztechnikus (54-521-01)3434
33Élelmiszeripari technikus (54-541-02)3434
34Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)5757
35Épületgépész technikus (54-582-01)5454
36Erdészeti szakmunkás (34-623-01)3434
37Erdésztechnikus (54-623-02)3434
38Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)8282
39Faipari technikus (54-543-01)1717
40Férfiszabó (34-542-04)1616
41Festő (54-211-03)1212
42Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)89641213
43Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)2828
44Fodrász (54-815-01)2020
45Fogadós (34-811-06)48161616
46Fogászati asszisztens (54-720-02)3434
47Fotográfus és fotótermék-kereskedő
(54-810-01)
3434
48Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
(54-581-01)
3434
49Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
(35-582-01)
1717
50Gazda (34-621-01)443410
51Gazdasági informatikus (54-481-02)3434
52Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03)9696
53Gépi forgácsoló (34-521-03)132132
54Grafikus (54-211-04)582434
55Gumiipari technikus (54-543-02)1717
56Gyakorló ápoló (54-723-02)130130
57Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
(54-723-03)
7676
58Gyakorló mentőápoló (54-723-01)4242
59Gyártósori gépbeállító (34-521-05)3434
60Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)2020
61Gyógy- és fűszernövénytermesztő
(35-622-01)
3333
62Gyógymasszőr (54-726-04)2424
63Gyógypedagógiai segítő munkatárs
(54-140-01)
2424
64Halász, haltenyésztő (34-624-01)3333
65Hegesztő (34-521-06)20116833
66Húsipari termékgyártó (34-541-03)841668
67Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
(34-582-05)
4242
68Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-
szerelő (35-582-03)
1414
69Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető
(54-481-03)
1717
70Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06)1289830
71Ipari gépész (34-521-04)104104
72Irodai titkár (54-346-03)8484
73Járműfényező (34-525-03)2828
74Jazz-zenész II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-04)
1818
75Karosszérialakatos (34-525-06)4040
76Kárpitos (34-542-05)1616
77Kerámiaműves (54-211-05)1010
78Kereskedelmi képviselő (54-341-02)3434
79Kereskedő (54-341-01)194194
80Kertész (34-622-02)3434
81Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)611645
82Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi
vendéglátó (34-541-08)
473386
83Klasszikus zenész II. (a szakmairány
megnevezésével) (54-212-05)
1818
84Kozmetikus (54-815-02)5454
85Kőműves (34-582-14)938013
86Környezetvédelmi technikus (54-850-01)5656
87Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus
(55-850-02)
3232
88Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
(34-582-09)
7878
89Közszolgálati ügyintéző (54-345-01)2020
90Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
(54-841-11)
144144
91Lovász (34-621-02)362412
92Magasépítő technikus (54-582-03)9494
93Malom- és keveréktakarmány-ipari
szaktechnikus (55-541-05)
1717
94Mechatronikai technikus (54-523-04)9292
95Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)1212
96Mélyépítő technikus (54-582-04)3434
97Mentőápoló (55-723-11)6464
98Mezőgazdasági gépész (34-521-08)9999
99Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)4040
100Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)3333
101Mezőgazdasági technikus (54-621-02)443410
102Mobilalkalmazás fejlesztő (55-213-04)1717
103Molnár (34-541-04)3333
104Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03)2424
105Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)1717
106Műbútorasztalos (35-543-01)2828
107Művészeti és médiafotográfus (54-211-10)2929
108Népi kézműves (a szakmairány
megjelölésével) (34-215-01)
3434
109Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-06)
1111
110Női szabó (34-542-06)6464
111Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)3434
112Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
(54-140-02)
85511222
113Pék (34-541-05)89265112
114Pék-cukrász (34-541-11)612833
115Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés,
biztosítás) (54-343-01)
1717
116Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)9292
117Pincér (34-811-03)1541321210
118Ruhaipari technikus (54-542-02)1414
119Sportedző (a sportág megjelölésével)
(54-813-02)
4040
120Sütő- és cukrászipari szaktechnikus
(55-541-06)
3434
121Szakács (34-811-04)2031771214
122Szakközépiskolában folyó kétéves, érettségi
vizsgára felkészítő képzés (-)
232136342834
123Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)3333
124Szárazépítő (34-582-10)5151
125Szerszámkészítő (34-521-10)4040
126Szobrász (54-211-07)1212
127Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)744628
128Szociális szakgondozó (54-762-03)2020
129Szoftverfejlesztő (54-213-05)8080
130Szórakoztató zenész I. (a szakmairány
megjelölésével) (55-212-07)
3636
131Szórakoztató zenész II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-08)
3636
132Táncos II. (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-09)
501436
133Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)260260
134Tejipari szakmunkás (34-541-10)572433
135Tetőfedő (34-582-15)4040
136Textilműves (54-211-08)1212
137Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)8585
138Útépítő (34-582-11)3333
139Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05)4949
140Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)8484
141Vállalkozási mérlegképes könyvelő
(55-344-07)
8484
142Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
(54-344-03)
2020
143Vasútépítő és -fenntartó technikus
(54-582-06)
3434
144Vendéglátásszervező (54-811-01)127981712
145Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)2424
146Vegyész technikus (54-524-03)1717
147Villanyszerelő (34-522-04)8282
148Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)3434
149Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő
(34-582-12)
1414
150Vízgazdálkodó technikus (54-853-02)3434
151Vízminőség-védelmi szaktechnikus
(55-853-02)
3434
152Webfejlesztő (55-213-02)1717
153Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)3434

8. táblázat

A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Győr-Moson-Sopron megyében

ABCDEFG
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámITMAMEJSZ15KA20TK11
2Ács (34-582-01)5252
3Állattartó szakmunkás (34-621-03)1717
4Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
(54-621-01)
3434
5Általános ápolási és egészségügyi asszisztens
(52-720-01)
3434
6Alternatív gépjárműhajtási technikus
(55-525-03)
3434
7Ápoló (55-723-01)9898
8Asztalos (34-543-02)204204
9Autóbuszvezető (35-841-01)4040
10Autóelektronikai műszerész (54-525-01)8080
11Autógyártó (34-521-01)6060
12Automatikai berendezés karbantartó
(35-523-01)
4040
13Automatikai technikus (54-523-01)102102
14Autószerelő (54-525-02)166166
15Autótechnikus (55-525-01)3434
16Bádogos (34-582-02)1717
17Biogazdálkodó (35-621-02)2828
18Burkoló (34-582-13)8484
19CAD-CAM informatikus (54-481-01)180180
20CNC gépkezelő (35-521-01)186186
21Cukrász (34-811-01)208208
22Családi gazdálkodó (34-814-01)3434
23Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)5858
24Dekoratőr (54-211-01)1717
25Diétás szakács (35-811-03)2828
26Díszműkovács (34-211-01)2929
27Dísznövénykertész (34-622-01)6868
28Divat- és stílustervező (54-211-02)2929
29Eladó (34-341-01)230230
30Elektromechanikai műszerész (34-522-01)4040
31Elektromos gép- és készülékszerelő
(34-522-02)
4040
32Elektronikai műszerész (34-522-03)2626
33Elektronikai technikus (54-523-02)6060
34Elektronikus hozzáférési és magánhálózati
rendszerüzemeltető technikus (55-523-01)
4040
35Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli
rendszerüzemeltető technikus (55-523-02)
4040
36Élelmiszeripari technikus (54-541-02)3333
37Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)5656
38Épületgépész technikus (54-582-01)4040
39Épületszobrász és műköves (34-582-16)3030
40Erdésztechnikus (54-623-02)118118
41Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó
(34-541-07)
3333
ABCDEFG
1<