239/2019. (X. 16.) Korm. rendelet

a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképzési centrumok tagintézményeiben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §[1] E rendelet hatálya a "Fényes Okos Iskolák Program" keretében a szakképzésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által alapított és fenntartott szakképzési centrumok tagintézményeiben az energiahatékonysági szolgáltatási konstrukció keretében történő világításkorszerűsítési megoldásokra terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. energiahatékonysági szolgáltatási konstrukció: az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 1. § 7. pontjában meghatározott energiahatékonyság-alapú szerződés keretében megvalósuló világításkorszerűsítési megoldás,

2.[2]

2. A miniszter feladatai

3. § (1) A miniszter gondoskodik a világításkorszerűsítési beruházások minőségi, határidőben történő és az életciklus költségek alapján meghatározott költséghatékony megvalósításáról, valamint az irányítási és felügyeleti körében megvalósuló világításkorszerűsítési beruházások megvalósítása során a közpénzek hatékony felhasználásának átláthatóságáról és nyilvános ellenőrzésének biztosításáról.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti feladatait a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) bevonásával látja el.

(3) A szakképzési centrumok szakképző iskolai feladatot ellátó tagintézményeiben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésének végrehajtása során a miniszter nevében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke jár el.

4. § A miniszter

a) figyelemmel kíséri a világításkorszerűsítési beruházások megvalósítását,

b) az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján ellenőrzi a világításkorszerűsítési beruházás magas szakmai minőségben, az energiahatékonysági szolgáltatási konstrukciónak megfelelően történő megvalósulását.

3. A Társaság feladatai

5. § A Társaság a szakképzési centrumok tagintézményeiben megvalósítandó világításkorszerűsítési beruházások tekintetében kizárólagos joggal

a) ellátja a világításkorszerűsítési beruházás megvalósíthatóságával kapcsolatos előkészítési feladatokat, amelyek keretében energiahatékonysági felmérést készít, fenntartási és üzemeltetési modellt dolgoz ki, beruházási tervet készít, költség- és időkalkulációt készít, helyszíni vizsgálatot folytat le, beruházási programot készít,

b) ellátja a világításkorszerűsítési beruházás generál tervezésének teljes körű, minden szakágra kiterjedő tervezési tevékenységét, az elkészített energiahatékonysági felmérés alapján megtérülőnek minősített, és így a miniszter által kijelölt szakképzési centrumok tagintézményeiben,

c) ellátja a világításkorszerűsítési beruházás generál kivitelezésének teljes körű kivitelezési feladatait az elkészített energiahatékonysági felmérés alapján megtérülőnek minősített és így a miniszter által kijelölt szakképzési centrumok tagintézményeiben,

d) végzi az energiahatékonyság-alapú szerződés kötelezettjeként, energiahatékonysági szolgáltatóként tevékenységét az elkészített energiahatékonysági felmérés alapján megtérülőnek minősített és így a miniszter által kijelölt szakképzési centrumok tagintézményeiben.

4. A világításkorszerűsítési megoldásokra vonatkozó szabályok

6. § (1) A világításkorszerűsítési megoldások esetén a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal - az érintett szakképzési centrumok nevében - mint megrendelő a Társasággal a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény rendelkezéseivel összhangban energiahatékonysági szolgáltatási konstrukcióban szerződést köt a tevékenység teljes körű ellátására.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződésben rögzítésre kerülnek különösen a Társaság feladatai, jogai és kötelezettségei.

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkötésre kerülő 6. § szerinti szerződésekre kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 141. §-a. Hatályos 2020.02.15.

[2] Hatályon kívül helyezte a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 142. §-a. Hatálytalan 2020.02.15.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére