Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

248/2019. (X. 24.) Korm. rendelet

a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésével összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 40. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 21. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. és 41. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. és 41. alpontjában, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés s) pontjában, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 17. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 8. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az utánképzés folytatására az kaphat az illetékes közlekedési hatóságtól engedélyt, valamint a vizsgaközponttól a programok megtartására megbízást, aki az adott programhoz az 1. számú mellékletben előírt személyi és tárgyi feltételeket teljesíti."

(2) Az R1. 1. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az utánképzést végzők tevékenységét - különösen a tevékenység végzéséhez meghatározott feltételek és előírások megtartását - a vizsgaközpont rendszeresen ellenőrzi, amelyet az ellenőrzés alá vont szervezet, személy tűrni köteles, azt nem akadályozhatja. Ha a vizsgaközpont - az általa végzett ellenőrzés során feltárt - bármely, jogszabályban vagy az engedélyben előírt feltétel hiányát vagy az utánképzés nem kielégítő szakmai színvonalát állapítja meg, erről tájékoztatja a közlekedési hatóságot."

2. § Az R1. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az utánképzés teljesítéséről és a 3. § szerinti vizsga sikeres letételéről a vizsgaközpont igazolást ad ki, amely tartalmazza

a) az utánképzésen részt vevő nevét, születési helyét és idejét, továbbá anyja nevét,

b) az utánképzés teljesítésének igazolását,

c) a teljesített utánképzést elrendelő határozat számát és az elrendelés okát,

d) a kiállítás dátumát,

e) - az utánképzésen részt vevő kérésére kiadott papíralapú dokumentum esetében - a vizsgaközpont ügyintézőjének aláírását, a vizsgaközpont bélyegzőjét."

3. § (1) Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. § Az R1.

a) 2. § (1) és (2) bekezdésében a "közlekedési hatóság" szövegrészek helyébe a "vizsgaközpont" szöveg,

b) 1. számú melléklet "I. program" alcím harmadik bekezdésében a "15 fő" szövegrész helyébe a "20 fő" szöveg,

c) 1. számú melléklet "III. program" alcím negyedik bekezdésében, "IV. program" alcím negyedik bekezdésében, "VI. program" alcím negyedik bekezdésében és "VII. program" alcím negyedik bekezdésében a "12 fő" szövegrész helyébe a "15 fő" szöveg,

d) 3. számú melléklet első bekezdésében a "közlekedési hatóság által működtetett" szövegrész helyébe a "vizsgaközpont által működtetett" szöveg,

e) 3. számú melléklet első bekezdésében a "közlekedési hatóság vezetője bízza meg" szövegrész helyébe a "vizsgaközpont bízza meg" szöveg,

f) 6. számú melléklet 4. pontjában a "közlekedési hatóság számlájára" szövegrész helyébe a "vizsgaközpont számlájára" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti az R1.

a) 4. számú mellékletében az "a gyakorlati utánképzési vizsga tartására feljogosított" szövegrész,

b) 5. számú melléklete,

c) 6. számú melléklet 5. pontja.

2. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

6. § A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 1. sorában a "36. § (1) bekezdés és 37. § (2) bekezdés" szövegrész helyébe a "37. § (5) bekezdés" szöveg lép.

3. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. § A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

a) 8. mellékletében foglalt táblázat 5. sorában a "hosszúságot és magasságot" szövegrész helyébe a "hosszúságot vagy magasságot" szöveg,

b) 11/E. mellékletében foglalt táblázat 1. sorában a "36. § (1) bekezdés, 37. § (2) bekezdés" szövegrész helyébe a "37. § (5) bekezdés" szöveg

lép.

4. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

8. § A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § A vizsgaközpont vizsgaszabályzatban határozza meg

a) a képző szervek tanuló részére készített írásos tájékoztatójának tartalmi követelményeit,

b) a vizsgára jelentkezés rendjét,

c) a vizsgázó értesítési rendjét,

d) a vizsgák szervezési rendjét,

e) a vizsgán meg nem jelenés következményeit."

9. § Az R2. 6/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Testület elnökből és 8 tagból áll. A Testület elnökét és tagjait a miniszter kéri fel. A Testület tagjai függetlenek, feladatkörükben nem utasíthatóak. A Testület elnökének és tagjainak névsorát a közlekedési hatóság a honlapján közzéteszi."

10. § Az R2. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § A Közlekedési Szakértői Testületnek a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésével összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 248/2019. (X. 24.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően felkért elnöke és tagjai a feladataikat a megbízatási idejük lejártáig ellátják."

11. § Az R2.

a) 3. § (1) bekezdésében a "(2) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(2) és (3a) bekezdésben" szöveg,

b) 3. § (3a) bekezdésében a "végzi" szövegrész helyébe az "országosan végzi" szöveg,

c) 5. § (2) bekezdésében a "kirendelt tolmács" szövegrész helyébe a "megbízott tolmács" szöveg,

d) 6. § (1) bekezdésében az "ellenőrzése során" szövegrész helyébe az "ellenőrzése és szakfelügyelete során" szöveg,

e) 6. § (1a) bekezdésében a "képzésfelügyeleti" szövegrész helyébe a "képzésfelügyeleti és vizsgafelügyeleti" szöveg,

f) 6. § (2) bekezdés b) pontjában a "közlekedési hatóság" szövegrész helyébe a "közlekedési hatóság vagy a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által" szöveg, a "közlekedési hatóság a képzési" szövegrész helyébe a "közlekedési hatóság vagy a miniszter a képzési" szöveg,

g) 6/B. § (5) bekezdésében az "öt" szövegrész helyébe a "kilenc" szöveg

lép.

5. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

12. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 36. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szünetel a vezetésre való jogosultság:)

"e) a vizsga érvénytelenítése megállapításának napjától az érvényes vizsgaigazolás közlekedési igazgatási hatóság előtti bemutatásáig, ha a járművezetői vizsgát a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott vizsgaközpont a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján érvénytelenítette."

6. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

13. § A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. § (2) bekezdése a következő 26-28. ponttal egészül ki:

(Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a miniszter jár el:)

"26. a közlekedési ágazat hatósági jellegű szakképzései tekintetében - jogszabályban meghatározott szakmai képzések és szakképesítések követelményrendszere alapján - szaktanfolyamok, továbbképzések tantárgyai, tantervei, vizsgakövetelményei meghatározása, vizsgabiztosok kinevezése és tanfolyami képzés ellenőrzése;

27. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzései, továbbképzései, utánképzései és vizsgáztatásai tekintetében - vonatkozó jogszabályokban meghatározott képzési, továbbképzési, utánképzési, vizsgáztatási, képesítési követelményrendszer figyelembevételével -

a) a tantervek, a tantárgyak, tantervi óraszámok,

b) az elméleti és gyakorlati vizsgakövetelmények, az alkalmazandó vizsgafeladatok, a vizsgáztatásra alkalmas vizsgahelyszínek és vizsgaútvonalak,

c) az alkalmazható tansegédletek,

d) a képzések, továbbképzések, vizsgák lebonyolításának, ellenőrzésének, szakfelügyeletének rendje, ügyvitele és módszerei,

e) - a Közlekedési Szakértői Testület szakmai állásfoglalására figyelemmel - az e-learning rendszerű oktatásban alkalmazható zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerek minősítésének és tanúsításának módja,

f) - a Közlekedési Szakértői Testület szakmai állásfoglalására figyelemmel - az e-learning tananyagok minősítésének és tanúsításának módja,

g) az e-learning rendszerű oktatásban való részvétel dokumentálásának módja, különös tekintettel az adatrögzítésre, az archiválásra és az adattartalomra,

h) a képzés, továbbképzés, vizsgáztatás tárgyi feltételeinek alkalmazására vonatkozó technológiai és műszaki követelmények,

i) az egyes tantárgyak hallgatása vagy vizsgatárgyak teljesítése alóli mentesítések alapjául szolgáló képesítések, végzettségek köre,

j) az elméleti és gyakorlati vizsgáztatás ellenőrzéséhez szükséges adatok köre és tartalma, ezek közlekedési hatóság részére történő továbbításának rendje

meghatározása;

28. a képzések, továbbképzések, vizsgák lebonyolításának, ellenőrzésének, szakfelügyeletének, rendjének, ügyvitelének és módszereinek, a tanfolyamon való részvétel és vizsgára bocsátás feltételeinek meghatározása, továbbá a képzési és vizsgáztatási tevékenység végzéséhez kötelezően előírt dokumentumok körének, a szakfelügyelet módszertanának, valamint a vizsgaigazolás tartalmának meghatározása"

(során.)

14. § (1) Az R3. a következő 10/A. alcímmel egészül ki:

"10/A. A vizsgaközpont tevékenysége tekintetében a felügyeleti szerv kijelölése

12/A. § A Kkt. 18. § (15) bekezdése szerinti felügyeleti szervként a Kormány országos illetékességgel a minisztert jelöli ki."

(2) Az R3. a következő 10/B-10/C. alcímmel egészül ki:

"10/B. A vasúti vizsgaközpont tevékenysége tekintetében a felügyeleti szerv kijelölése

12/B. § A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 36. § (10) bekezdése szerinti felügyeleti szervként a Kormány országos illetékességgel a minisztert jelöli ki.

10/C. A hajózási vizsgaközpont tevékenysége tekintetében a felügyeleti szerv kijelölése

12/C. § A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 26/D. § (1) bekezdése szerinti felügyeleti szervként a Kormány országos illetékességgel a minisztert jelöli ki."

15. § Hatályát veszti az R3.

a) 5. § b) és c) pontja,

b) 8. § (2) bekezdés 1. pontja.

7. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) Hatályát veszti az R4. 3. melléklet 2. pont a) alpontjában a " , vizsgáztatással" szövegrész.

8. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról szóló 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

17. § A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról szóló 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 5. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A vizsgaközpont 2020. december 31. napjáig jogosult a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló kormányrendelet szerinti szolgáltatások igénybevételére, a használatból eredő költségek tekintetében a vizsgaközpont e kormányrendelet alapján a központi szolgáltatóval elszámol.

(4) A vizsgaközpont és a közlekedésért felelős miniszter 2019. december 31. napjáig elszámol egymással az utánképzési tevékenységgel összefüggő díjak tekintetében, azzal, hogy a közlekedésért felelős miniszter az utánképzési rendszer szakmai irányítására és fejlesztésére fordítandó összeget a vizsgaközpont részére visszahagyja."

18. § Az R5. 2. § (3) bekezdésében a "9. §-ban" szövegrész helyébe a "8. § (2) bekezdésében" szöveg lép.

9. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 14. § (2) bekezdése, a 15. § b) pontja és a 16. § 2020. január 1. napján lép hatályba.

20. § E rendelet 1. alcíme a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 248/2019. (X. 24.) Korm. rendelethez

Az R1. 1. számú melléklet "II. program" alcím negyedik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"A foglalkozások a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti gyakorlati oktatásnak minősülnek. A foglalkozások során a jármű felelős vezetője a foglalkozásvezető."

2. melléklet a 248/2019. (X. 24.) Korm. rendelethez

Az R1. 3. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A közlekedési ismeretekben, képzettségben meglévő hiányosságok feltárása a közlekedési jogszabályok és a járművezetés elmélete tárgyköréből a közlekedésért felelős miniszter által összeállított feladatlappal, számítógép segítségével történik. A feladatlap megoldására a kötelezett 50 percet fordíthat."

3. melléklet a 248/2019. (X. 24.) Korm. rendelethez

Az R4. 3. melléklete a következő 4. ponttal egészül ki.

"4. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ellátja a Szabályzatban meghatározott, a 8.2. fejezet szerinti vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat."

Tartalomjegyzék