Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról

Egyes veszélyhelyzeti V./háborús normák:[1]

577/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet (különösen: 4. §)

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18. § (8) bekezdése szerinti vizsgaközponti feladatok ellátására 2019. január 1. napjától a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: vizsgaközpont) jelöli ki, amely országos működési területtel jár el.

(2)[2] A vizsgaközpont főtevékenységként az alábbi közfeladatokat látja el:

a) végzi a közúti járművezetők vizsgáztatását, utánképzését és képzésfelügyeletét,

b) végzi a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatását és képzésfelügyeletét,

c) végzi a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatát,

d) közreműködik az a) és b) pontban meghatározott képzésfelügyeleti tevékenysége révén a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek tanfolyami és szaktanfolyami képzése, továbbképzése és utánképzése ellenőrzésében,

e) végzi a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzése, továbbképzése, utánképzése és vizsgáztatása, továbbá az iskolavezetői, a szakoktatói és a vizsgabiztosi tevékenység szakfelügyeletét,

f) részt vesz a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének engedélyeztetésével kapcsolatos jogszabálytervezetek véleményezésében,

g) részt vesz a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével, vizsgáztatásával, továbbá a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatával kapcsolatos jogszabálytervezetek véleményezésében,

h) feladatkörét érintően együttműködik hazai és határon túli civil szervezetekkel, érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel, testületekkel.

(2a)[3] A vizsgaközpont elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett

a) a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásával való kapcsolattartása és a vizsgára, vizsgálatra és utánképzésre jelentkezők adatainak ellenőrzése során a (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti közfeladatai ellátása keretében, valamint

b) a vizsgára, vizsgálatra és utánképzésre jelentkezők által közvetlenül a vizsgaközponthoz - képző szerv közreműködése nélkül - benyújtható jelentkezés és nyilatkozattétel biztosítása vonatkozásában.

(3) A vizsgaközpont a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 8. §-ában meghatározott adatokat - díjmentesen - igényelheti a közúti közlekedési nyilvántartásból a pályaalkalmassági, képzési, utánképzési és vizsgáztatási feladatai ellátásához. A vizsgaközpont a közúti közlekedési nyilvántartásból átvett személyes adatot az érintett személlyel kapcsolatban ellátott feladatának befejezését követő 6 hónapig kezelheti.

2. § (1)[4] A közúti gépjármű-közlekedési hatóságként eljáró vármegyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal, Pest vármegyében az Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala, valamint a közlekedésért felelős miniszter, közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18. § (8) bekezdésében meghatározott feladatait - a 8. §-ban foglaltak figyelembevételével - 2019. január 1. napjától a vizsgaközpont látja el. A feladatátadás kiterjed az átvételre kerülő feladat- és hatáskörök tekintetében az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra, kötelezettségekre, továbbá valamennyi, az átvételre kerülő feladat ellátását szolgáló jogviszonyra és a feladat ellátása során keletkezett iratanyagra.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatátvétel a feladatátadással érintett szervek által e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott engedélyek, hatósági jogkörben hozott döntések és keletkezett dokumentumok érvényességét nem érintik.

(3)[5] A 2018. december 31. napján fennálló kormányzati, állami szolgálati jogviszony munkaviszonnyá átalakulása tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 72. §-ában foglaltakat - a 8. § (2) bekezdésében foglalt eltéréssel - kell alkalmazni.

3. §[6] A közúti gépjármű-közlekedési hatóságként eljáró vármegyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal, Pest vármegyében az Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala, valamint a közlekedésért felelős miniszter, közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18. § (8) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátásával összefüggésben keletkezett, a hatósági nyilvántartásaiban kezelt adatokat, valamint irattárában 2018. december 31. napján fellelhető iratokat a vizsgaközpont jogosult kezelni.

4. § (1) A 2018. december 31. napján folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárások tekintetében

a)[7] a közúti gépjármű-közlekedési hatóságként eljáró vármegyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal, Pest vármegyében az Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala előtt folyamatban lévő ügyek vonatkozásában a hatósági eljárás lefolytatására a közlekedésért felelős miniszter,

b) a pályaalkalmassági vizsgálatok tekintetében folyamatban lévő hatósági eljárások tekintetében a vizsgaközpont

jogosult 2019. január 1. napjától eljárni.

(2) A folyamatban lévő pályaalkalmassági hatósági eljárások lezárása, valamint azok - elsőfokú ügyekben - a vizsgaközponthoz, a másodfokú ügyek tekintetében a másodfokú bizottsághoz történő áttétele iránt a közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár intézkedik.

(3) A folyamatban lévő - különösen a vizsgáztatással összefüggő, illetve pályaalkalmassági - hatósági eljárásokban megfizetett igazgatási szolgáltatási díjakat a feladat átadás-átvétel nem érinti, az ügyfelek részéről ezzel kapcsolatban újabb kötelezettség nem keletkezik, ezen díjbevételek a vizsgaközpont bevételét képezik, azzal, hogy a 2018. december 31. napjáig az átadó szerv előtti eljárással kapcsolatban befizetett díjak tekintetében a közlekedésért felelős miniszter és a vizsgaközpont 2019. február 28. napjáig egymással elszámol. A 2019. január 1. napját követően indult és a vizsgaközpont által lefolytatandó eljárásokért fizetendő díjak a vizsgaközpont bevételét képezik.

(4) A 2019. január 1. előtt az átadással érintett feladatok tárgyában indult, folyamatban lévő peres és nemperes eljárásokban jogutód a közlekedésért felelős miniszter.

4/A. §[8] (1) A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásáért, a közúti járművezetők utánképzéséért és a pályaalkalmassági vizsgálatáért, az okmány kiállításért, az okmánypótlásért, utólagos igazolás kiállításért, valamint a szakértői vizsgálatért díjat kell fizetni. A vizsgaközpont a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásának, a közúti járművezetők utánképzésének és a pályaalkalmassági vizsgálatának díját szabályzatban állapítja meg, amelyet évente felülvizsgál.

(2) A díjat a tevékenységgel összefüggő, a vizsgaközpont részéről felmerülő közvetlen, valamint közvetett költségek alapján kell meghatározni. E tekintetben közvetlen költségnek minősülnek a tevékenységgel kapcsolatos személyi és dologi költségek - ideértve a tevékenység fejlesztésével összefüggő költségeket is - a tényleges, valamint - a szabályzattal érintett időszakban - tervezett költségek, kiadások. A közvetett költséget a vizsgaközpont számviteli politikája szerint kell meghatározni. Ha a számviteli politika erre nem tartalmaz adatot, úgy a költségek felosztása a funkcionális (nem alap feladatot ellátó) létszám és a teljes létszám arányában történhet.

(3) A vizsgaközpont a szabályzatot annak tervezett hatálybalépését legalább 30 nappal megelőzően - első alkalommal 2023. szeptember 15. napjáig - a közlekedési hatóság részére jóváhagyás céljából benyújtja.

(4) A közlekedési hatóság a díj tekintetében ellenőrzi, hogy annak képzése, kialakítása megfelel-e a (2) bekezdésben foglaltaknak.

(5) A vizsgaközpont a szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

(6) A vizsgaközpont részére a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásáért, a közúti járművezetők utánképzéséért és a pályaalkalmassági vizsgálatért befizetett vizsgadíj 3%-ára az Építési és Közlekedési Minisztérium jogosult, melynek továbbítását a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig a vizsgaközpont az 10032000-00003582-06010016 számlára történő átutalással teljesíti.

5. § (1) A vizsgaközponthoz kerülő feladatok ellátásához szükséges, a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló miniszteri rendelet hatálya alá tartozó szakrendszerek használatát a közlekedésért felelős miniszter biztosítja a vizsgaközpont részére.

(2) A feladatátadó szerv 2019. július 31. napjáig köteles a vizsgaközpont számára a feladatainak maradéktalan ellátása érdekében, az ahhoz szükséges eszközök - ideértve különösen az informatikai eszközök, hálózatok, használatát, annak ellátásához szükséges irodai eszközöket, a vizsgáztatás lefolytatásához szükséges eszközöket, utóbbi körében a tanpálya - használatát biztosítani. A használatból eredő költségek tekintetében a vizsgaközpont az informatikai szolgáltatások esetén a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló kormányrendelet, míg egyéb beszerzés estén a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló kormányrendelet rendelkezései alapján a központi szolgáltatóval, illetve a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal elszámol.

(3)[9] A vizsgaközpont 2023. december 31. napjáig jogosult a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló kormányrendelet szerinti szolgáltatások igénybevételére.

(4)[10] A vizsgaközpont és a közlekedésért felelős miniszter 2019. december 31. napjáig elszámol egymással az utánképzési tevékenységgel összefüggő díjak tekintetében, azzal, hogy a közlekedésért felelős miniszter az utánképzési rendszer szakmai irányítására és fejlesztésére fordítandó összeget a vizsgaközpont részére visszahagyja.

6. § Az 1. § (2) bekezdésében foglalt közfeladatainak ellátásával összefüggésben a vizsgaközpont jogosult a feladatok ellátását szolgáló ingatlanok, tárgyi eszközök - ideértve a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó szolgáltatások - 2019. július 31. napjáig történő használatára, a használatból adódóan felmerülő költségek 2019. november 30. napjáig történő utólagos elszámolásával. Ennek érdekében az átadó szerv 2018. december 31-ei fordulónappal tételes leltárt köteles készíteni az átvevő szerv részére, amelyet legkésőbb 2019. január 31. napjáig köteles az átvevő szerv részére átadni. A feladat átadás-átvétellel összefüggő ingatlanok, tárgyi eszközök végleges átadására, azok vagyonjogi kérdéseinek rendezésére vonatkozó megállapodást az érintettek legkésőbb 2019. július 31. napjáig megkötik.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § (1) A 2. § (1) bekezdésében foglalt átadás-átvételi eljárás lezárásáig a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18. § (8) bekezdésében a vizsgaközpont számára meghatározott feladatok ellátása feltételeinek a megteremtésében a megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal, Pest megyében az Érdi Járási Hivatal, valamint Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala közreműködik.

(2) A 2. § (3) bekezdésében foglalt jogviszonyváltásra a 2. § (1) bekezdésében foglalt átadás-átvételi eljárás lezárását, illetve az (1) bekezdés szerinti közreműködői feladatok átadását követően, 2019. február 28. napján kerül sor.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet

[2] Megállapította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 75. §-a. Hatályos 2022.06.01.

[3] Megállapította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 76. §-a. Hatályos 2022.06.01.

[4] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 291. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[5] Módosította a 248/2019. (X. 24.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2019.11.01.

[6] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 291. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[7] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 291. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Beiktatta a 410/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2023.09.01.

[9] Módosította a 410/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2023.09.01.

[10] Beiktatta a 248/2019. (X. 24.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2019.11.01.