26/2019. (VI. 7.) AM rendelet

az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 2. és 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

1. § Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] 3. § (4) bekezdésében a "Kincstár" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)" szöveg lép.

2. § Hatályát veszti a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. § (6) bekezdése.

2. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet módosítása

3. § (1) A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet [a továbbiakban: 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet] 10. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A támogatási jogosultságok alapján fizetendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást forintban és dohánytermelőnként, valamint együttműködő termelőnként a 12. §-ban meghatározott keretösszeg, valamint a (3) és (5) bekezdésben meghatározott összes terület hányadosaként kell megállapítani azzal, hogy az így megállapított összeg támogatási jogosultságonként]

"e) a 2019. évre benyújtott támogatási kérelmek esetében a Virginia dohány termelésére vonatkozóan legfeljebb 317 630 Ft, a Burley dohány termelésére vonatkozóan legfeljebb 529 383 Ft."

(2) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A Virginia dohánytermelőnek vagy a vele együttműködő termelőnek összesen 5000 eurónak megfelelő forintösszegnek, a Burley dohánytermelőnek vagy a vele együttműködő termelőnek összesen 8333 eurónak megfelelő forintösszegnek - de legfeljebb a rendelkezésére álló szabad mezőgazdasági csekély összegű támogatási keret szerinti összegnek - megfelelő támogatás fizethető ki."

4. § Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A szerkezetátalakítási programban részt vevő dohánytermelő - a 9. § (1) bekezdésében és a 10. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - az őt megillető támogatási jogosultságok aktiválásával és az elsődleges feldolgozóval kötött tárgyévi szerződésbe foglalt mennyiségű és fajtájú Virginia, illetve Burley dohánytermelésével, de legfeljebb a 10. § (3) bekezdése szerint megállapított, legalább 0,25 hektár táblaméretű, a tárgyévi egységes területalapú támogatás vonatkozásában Burley, illetve Virginia dohánytermelés hasznosítással elfogadott terület után és annak mértékéig, az (1a) és (1b) bekezdésben foglaltak figyelembevételével jogosult a 10. § (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatás igénybevételére.

(1a) A 10. § (1) bekezdés e) pontja alkalmazása szempontjából, ha a dohánytermelő és a vele együttműködő termelő által igényelt támogatás megállapításához a Burley dohánytermelés esetében figyelembe vett Burley dohánytermelés hasznosítással elfogadott terület nagysága meghaladja a dohánytermelő által a tárgyévben aktivált Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság alapját képező terület nagyságát, akkor a többletterület vonatkozásában sorrendben először az együttműködő termelő, majd a dohánytermelő jogosult Virginia dohány termelésére vonatkozó támogatásra.

(1b) A 10. § (1) bekezdés e) pontja alkalmazása szempontjából, ha a dohánytermelő és a vele együttműködő termelő által igényelt támogatás megállapításához a Virgina dohánytermelés esetében figyelembe vett Virginia dohánytermelés hasznosítással elfogadott terület nagysága meghaladja a dohánytermelő által a tárgyévben aktivált Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság alapját képező terület nagyságát, akkor a többletterület vonatkozásában sorrendben először az együttműködő termelő, majd a dohánytermelő jogosult Burley dohány termelésére vonatkozó támogatásra."

5. § (1) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A dohánytermelő a 9-13. § szerinti támogatás igénylése mellett és azzal egyidejűleg a gazdaságában található dohányszárító működési költségeinek csökkentése céljából általános csekély összegű támogatást igényelhet a rendelkezésére álló olyan támogatási jogosultság után, amelyre sem a dohánytermelő, sem a vele együttműködő termelő nem igényelt mezőgazdasági csekély összegű támogatást, és amellyel kapcsolatban a 4. § (1) bekezdés c) és d) pontjában foglalt kötelezettségeit a tárgyévben teljesítette (a továbbiakban: szabad támogatási jogosultság)."

(2) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 14. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az (1) bekezdés szerinti támogatás szempontjából az energiával fűtött dohányszárító működtetésén Virginia, az (5) bekezdés szerinti természetes dohányszárító működtetésén Burley típusú dohány szárítását kell érteni."

(3) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 14. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az energiával fűtött dohányszárítónként vagy az (5) bekezdés szerinti dohányszárítók falugazdász által igazolt minden 400 légköbmétere után az igényelhető általános csekély összegű támogatás legmagasabb összege]

"b) a dohánytermelő által aktivált és a 4. § (3) bekezdése szerinti kötelezettség-megosztással nem érintett összes támogatási jogosultságai számánál öttel kisebb szám megszorozva 300 000 Ft-tal - a 2019. évben Virginia dohánytermelő által benyújtott támogatás esetén 317 630 Ft-tal, a Burley dohánytermelő által benyújtott támogatás esetén 529 383 Ft-tal -, de a Virginia dohánytermelő esetében legfeljebb 195 000 euró, a Burley dohánytermelő esetében pedig legfeljebb 191 666 euró, vagy"

(4) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 14. §-a a következő (13a) és (13b) bekezdéssel egészül ki:

"(13a) A (6) bekezdés b) pontja alkalmazása szempontjából, Burley dohány szárítása után adható támogatás esetében, ha a dohánytermelő által igényelt támogatás megállapításához figyelembe vett támogatási jogosultságok száma meghaladja az (1) bekezdés szerinti szabad támogatási jogosultságok közül a - 13. § (1a) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel megállapított - szabad Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok számát, akkor a 2019. évtől kezdődően a dohánytermelő a többletjogosultság vonatkozásában jogosult Virginia dohány szárítására vonatkozó támogatásra.

(13b) A (6) bekezdés b) pontja alkalmazása szempontjából, Virginia dohány szárítása után adható támogatás esetében, ha a dohánytermelő által igényelt támogatás megállapításához figyelembe vett támogatási jogosultságok száma meghaladja az (1) bekezdés szerinti szabad támogatási jogosultságai közül a - 13. § (1b) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel megállapított - szabad Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok számát, akkor a 2019. évtől kezdődően a dohánytermelő a többletjogosultság vonatkozásában jogosult Burley dohány szárítására vonatkozó támogatásra."

6. § Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet a következő 24. §-sal egészül ki:

"24. § E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2019. (VI. 7.) AM rendelettel [a továbbiakban: 26/2019. (VI. 7.) AM rendelet] megállapított 10. § (1) és (6) bekezdését, 13. § (1) , (1a) és (1b) bekezdését, 14. § (1), (2a), (6), (13a) és (13b) bekezdését a 2019. évtől benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni."

3. A 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet módosítása

7. § A 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 6. § (3) bekezdésében a "legfeljebb 1%-kal" szövegrész helyébe a "legfeljebb 10%-kal" szöveg lép.

4. Az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról szóló 31/2018. (X. 15.) AM rendelet módosítása

8. § Az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról szóló 31/2018. (X. 15.) AM rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25. §-a alapján a Burley dohány-termesztési támogatás keretében összesen legfeljebb 505 442 270 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 293 290 Ft támogatás vehető igénybe.

(2) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25. §-a alapján a Virginia dohány-termesztési támogatás keretében összesen legfeljebb 842 349 456 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 211 752 Ft támogatás vehető igénybe."

5. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosítása

9. § A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet [a továbbiakban: 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet] 9. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A kifizetési kérelemhez csatolni kell)

"c) a vágóhíd és a létesítmény felügyeletét ellátó hatósági vagy jogosult állatorvos igazolásának eredeti példányát, amely tartalmazza a levágott baromfi 1. melléklet szerinti megnevezését, darabszámát, vágási életkorát (napokban, házityúk esetében élethétben) és vágásának időpontját."

10. § A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az igénylőnek - ha a vízellátás saját víznyerőhelyről történik - az általa a takarmányozáshoz használt víz (1) bekezdésben előírt feltételeknek való megfelelését a támogatási évben legalább egy alkalommal ellenőriztetnie kell ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratóriummal."

11. § A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2019. (VI. 7.) AM rendelettel [a továbbiakban: 26/2019. (VI. 7.) AM rendelet] megállapított 4. § (1) bekezdését, 5. § (1) bekezdését, 6. § (1) és (7) bekezdését, 8. § (2) bekezdés b) pontját, 9. § (4) és (5) bekezdését, 11. § (5) és (8) bekezdését, 12. § (2) bekezdését, 13. § (3) és (4) bekezdését, valamint 6. melléklet d) és e) pontját a 26/2019. (VI. 7.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

12. § A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a "naptári tárgynegyedévenként" szövegrész helyébe a "tárgynegyedévenként" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében a "tárgyév április 15-éig" szövegrész helyébe a "támogatási évet megelőző év március 20-ától a támogatási év április 15-éig" szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében a "tárgynegyedévet követő hónap tizenötödik napjáig" szövegrész helyébe a "tárgynegyedév utolsó napját követő 15 napon belül" szöveg,

d) 6. § (7) bekezdésében a "tárgynegyedévet követő hónap tizedik napjáig" szövegrész helyébe a "tárgynegyedév utolsó napját követő tizedik napig" szöveg,

e) 8. § (2) bekezdés b) pontjában a "felügyelő jogosult állatorvosnak" szövegrész helyébe a "létesítmény felügyeletét ellátó hatósági vagy jogosult állatorvosnak" szöveg,

f) 9. § (4) bekezdésében a "(2) bekezdés" szövegrész helyébe a "(2) és (3) bekezdés" szöveg,

g) 9. § (5) bekezdés a) pontjában a "(2) bekezdés a) és b) pontjában" szövegrész helyébe a "(2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a (3) bekezdésben" szöveg,

h) 11. § (5) bekezdés b) pontjában a "naposkori letelepítési" szövegrész helyébe a "naposkori letelepítési, házi tyúknál és növendék pulykánál az átminősítéskori" szöveg,

i) 11. § (8) bekezdésében a "4. §-ban, valamint a (2)-(4) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(2)-(4) bekezdésben" szöveg,

j) 12. § (2) bekezdésében a "létesítmény felügyeletét ellátó hatósági állatorvosnak" szövegrész helyébe a "létesítmény felügyeletét ellátó hatósági vagy jogosult állatorvosnak" szöveg,

k) 13. § (4) bekezdésében az "a (2) bekezdésben" szövegrész helyébe az "az (1) bekezdésben" szöveg,

l) 6. melléklet d) pontjában a "növendék és hízott kacsa esetében" szövegrész helyébe a "növendék kacsa esetében" szöveg,

m) 6. melléklet e) pontjában a "növendék és hízott liba esetében" szövegrész helyébe a "növendék liba esetében" szöveg

lép.

6. Záró rendelkezés

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

Tartalomjegyzék