28/2019. (VI. 20.) AM rendelet

az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet [a továbbiakban: 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet] 2. §-a a következő 53-54. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"53. mikorrhizált erdészeti szaporítóanyag: az 1. számú mellékletben felsorolt fajok gyökérkapcsolt gombafajjal, mesterséges körülmények között kezelt, élő mikorrhiza kapcsolattal igazoltan rendelkező szaporítóanyaga,

54. mikorrhiza-képző gombafaj: növényfaj egyedével gyökérkapcsoltan együtt élő, azzal tápanyagátadásra szolgáló közös képletet (mikorrhizát) létrehozó gombafaj."

2. § A 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A NÉBIH hiányhelyzetben meghatározott fajok, engedélyezési egységek és szaporítóanyag kategóriák esetében csökkentett követelményszintű szaporítóanyag használatát is engedélyezheti, úgy, hogy az 1. §-ban meghatározott célok ne sérüljenek. A NÉBIH által az engedélyben meghatározott feltételeket és határidőket a szaporítóanyag forgalmazója köteles közölni minden átvevővel. A szaporítóanyagot ez esetben a kérelmező és az átvevő csak az előírt módon használhatja fel."

3. § A 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet 14. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az 1. számú melléklet B. része szerinti fajok esetében a (3) bekezdés szerinti alap származási igazolványt nem kell kiállítani. Ha az 1. számú melléklet B. részében felsorolt fa- és cserjefajok esetében a csemetekerti engedélyes - a (3) bekezdés szerinti alap származási igazolvány kiállítása iránti kérelem mellőzésével - tárgyév június 30. napjáig bejelenti az alap származási igazolvánnyal nem rendelkező csemete csemetekertben történő eltelepítését, a szaporítóanyag származási körzeteként egységesen Magyarországot kell megjelölni a szállítói származási bizonylaton, és a szaporítóanyag kizárólag azonosított származású kategóriában forgalmazható."

4. § A 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet 18. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A csemetekerti szemle elvégzésének feltétele a termelői csemeteleltár 20. § (6) bekezdés a) pontja szerinti határidőre való benyújtása. A csemetekerti szemlét a hatóság tárgyév november 15. napjáig végzi el. A szaporítóanyag-tétel (2) bekezdés szerinti szemléről kiállított jegyzőkönyvben szereplő mennyisége és a tétel forgalomba hozott mennyisége között 10% mennyiségi eltérés megengedett.

(4) A (3) bekezdés szerinti szemléről készült, a NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a fafaj és a fajta nevét, a célt, az ültetési anyag típusát,

b) a szaporítóanyag-forrás nevét és kódját,

c) az őshonos jellegre vonatkozó információt,

d) a GMO érintettséget,

e) az ültetési anyag korát,

f) a beültetett terület nagyságát (ha),

g) a készletet (db),

h) a felhasznált alapanyag mennyiségét,

i) a zároltságra vonatkozó megjegyzést,

j) az alap származási igazolvány számát.

(5) A (4) bekezdés szerinti jegyzőkönyv megállapításait a kiállítását követő év június 15-éig lehet figyelembe venni."

5. § A 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet 19. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Ha a szaporítóanyag forgalmazója kéri, a NÉBIH kiállítja a mikorrhizált szaporítóanyag-tétel forgalomba hozatalához a honlapján közzétett, az erdészeti szaporítóanyag mikorrhizáltságát tanúsító bizonylatot.

(4b) A (4a) bekezdés szerinti bizonylat az alábbi adatokat tartalmazza:

a) az alapanyag vagy ültetési anyag megjelölését,

b) az erdészeti szaporítóanyag származásibizonylat-számát,

c) az erdészeti csemetekerti szemléről készült jegyzőkönyv számát,

d) a faj/fajta megnevezését,

e) a mikorrhizáló gomba megjelölését,

f) a kiültetés helyét (település neve),

g) a mennyiséget és egységét,

h) a laboratóriumi vizsgálat jegyzőkönyvének számát, valamint

i) az esetleges megjegyzést."

6. § (1) A 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet 20. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az e rendeletben foglalt előírások végrehajtására a következő határidők irányadóak:)

"c) az erdészeti szaporítóanyag szállítói származási bizonylat megküldése: az őszi időszakban december 31-éig, a tavaszi időszakban június 30-áig,"

(2) A 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet 20. § (6) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az e rendeletben foglalt előírások végrehajtására a következő határidők irányadóak:)

"f) nemzetközi export (OECD) esetén a származásigazolási igény: az export tervezett időpontját megelőző legalább 8 nap,"

7. § A 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet 22. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdés szerinti bejelentés az alábbi adatokat tartalmazza:

a) alapanyag esetén az alapigazolvány számát, ültetési anyag esetén a szemléről készült jegyzőkönyv tételszámát,

b) a kiszállított mennyiséget,

c) a hivatalos szervek részéről történő kölcsönös közigazgatási segítségnyújtás tekintetében az 1999/105/EK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. szeptember 6-i 1598/2002/EK bizottsági rendelet Mellékletének 5. pontja szerinti címzett, vevő nevét és címét, valamint

d) a kiszállítás dátumát."

8. § A 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Európai Unió valamely tagállamából az Erdészeti Szaporítóanyag-forrás Jegyzékben regisztrált kiinduló anyagból nyert szaporító alapanyag, illetve az abból nevelt ültetési anyag bejelentési kötelezettség mellett, külön engedély nélkül szállítható át Magyarországra. A bejelentést a NÉBIH-nek kell megtenni az átszállítást követő 8 napon belül. A bejelentés tartalmazza a behozott faj, fajta megnevezését, a szaporítóanyag-forrás azonosítóját, megnevezését és származási adatait (földrajzi hely, tengerszint feletti magasság), valamint a felhasználás célját (saját felhasználás vagy viszonteladás). Az átszállítást végző szállító köteles a bejelentés mellékleteként a szaporítóanyagot kísérő származási igazolvány vagy szállítói bizonylat másolatát csatolni. A NÉBIH a beszállított tételt a nyilvántartásában rögzíti, és a belföldiesítésről hatósági bizonylatot állít ki az átszállító részére. A nyilvántartott szaporítóanyag-tétel felhasználható, valamint forgalmazható."

9. § A 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

10. § A 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet

a) 1. § (3) bekezdés a) pontjában a "szaporítóanyagára" szövegrész helyébe a "szaporítóanyagára (beleértve azok gyökérkapcsolt gombafajokkal mikorrhizált szaporítóanyagát)" szöveg,

b) 8. § (2)-(4) bekezdésében, 2. számú melléklet A) pont címében, 6. számú melléklet A) pont címében, 6. számú melléklet A) pont 1. és 2. alpontjában, valamint D) pont címében az "1. számú mellékletben" szövegrész helyébe az "1. számú melléklet A. részében" szöveg,

c) 11. §(9) bekezdésében az "a növénytermesztési hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal a törzsültetvényt a továbbszaporításból kizárja, és törli a törzskönyvből" szövegrész helyébe az "a törzsültetvény a továbbszaporításból kizárásra és a törzskönyvből törlésre kerül" szöveg,

d) 12. § (3) bekezdésében az "írásban kell bejelenteni" szövegrész helyébe a "be kell jelenteni" szöveg,

e) 14. § (1) bekezdésében az "1. számú melléklet" szövegrész helyébe az "1. számú melléklet A. része" szöveg,

f) 14. § (3) bekezdésében a "növény- és talajvédelmi" szövegrész helyébe a "növénytermesztési" szöveg,

g) 15. § (4) bekezdésében és 16. § (3) bekezdésében a "bejelenteni 8 nappal" szövegrész helyébe a "bejelenteni legalább 8 nappal" szöveg,

h) 17. § (3) bekezdés f) pontjában és 21. § (2) bekezdés e) pontjában az "Erdészeti" szövegrész helyébe az "Erdészeti és Energetikai" szöveg, a "tagsági" szövegrész helyébe a "tárgyévi tagsági" szöveg,

i) 18. §-át megelőző alcím címében a "minősítése (certifikációja)" szövegrész helyébe a "minősítése (certifikációja) csemetekertben" szöveg,

j) 20. § (6) bekezdés a) pontjában a "június 15-ig" szövegrész helyébe a "június 30-áig" szöveg,

k) 22. § (3) bekezdésében az "EU származási igazolványt kérni a NÉBIH-től, amit a NÉBIH illetve az illetékes növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal állít ki" szövegrész helyébe az "az átszállítást a szállítás megtörténte után legkésőbb 8 napon belül, a szállítói származási bizonylatot mellékelve bejelenteni a NÉBIH-nek, a NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatványon" szöveg,

l) 6. számú melléklet B) pontjában az "1. számú mellékletben" szövegrészek helyébe az "1. számú melléklet A. részében" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti a 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet

a) 11. § (3) bekezdésében az "írásban" szövegrész,

b) 11. § (8) bekezdésében az "Az ellenőrzés tényéről és eredményéről a NÉBIH szemlejegyzőkönyvet állít ki." szövegrész,

c) 17. § (7) bekezdése,

d) 18. § (2) bekezdésében az " , amelynek eredményéről minősítő szemlejegyzőkönyvet állít ki" szövegrész,

e) 19. § (2) bekezdésében az "és erről jegyzőkönyvet állít ki" szövegrész,

f) 20. § (4) bekezdése,

g) 20. § (6) bekezdés b) és g) pontja, valamint

h) 25. § (3) és (4) bekezdése.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

13. § Ez a rendelet a hivatalos szervek részéről történő kölcsönös közigazgatási segítségnyújtás tekintetében az 1999/105/EK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. szeptember 6-i 1598/2002/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 28/2019. (VI. 20.) AM rendelethez

"1. számú melléklet a 110/2003. (X. 21.) FVM rendelethez

A. RÉSZ

Az Európai Unióban erdészeti célokból fontos fajok és mesterséges hibridek

1. Abies alba Mill. (jegenyefenyő)

2. Abies cephalonica Loud. (görög jegenyefenyő)

3. Abies grandis Lindl. (óriás jegenyefenyő)

4. Abies pinsapo Boiss. [spanyol (andalúz) jegenyefenyő]

5. Acer platanoides L. (korai juhar)

6. Acer pseudoplatanus L. (hegyi juhar)

7. Alnus glutinosa Gaertn. (mézgás éger)

8. Alnus incana Moench. (hamvas éger)

9. Betula pendula Roth, (bibircses nyír)

10. Betula pubescens Ehrh. (szőrös nyír)

11. Carpinus betulus L. (gyertyán)

12. Castanea sativa Mill. (szelídgesztenye)

13. Cedrus atlantica Carr. (atlaszcédrus)

14. Cedrus libani A. Richard (libanoni cédrus)

15. Fagus sylvatica L. (bükk)

16. Fraxinus angustifolia Vahl. (keskenylevelű kőris)

17. Fraxinus excelsior L. (magas kőris)

18. Larix decidua Mill. (európai vörösfenyő)

19. Larix x eurolepis Henry (hibrid vörösfenyő)

20. Larix kaempferi Carr. (japán vörösfenyő)

21. Larix sibirica Ledeb. (szibériai vörösfenyő)

22. Picea abies Karst. (lucfenyő)

23. Picea sitchensis Carr. (szitkafenyő)

24. Pinus brutia Ten. (keleti aleppófenyő)

25. Pinus canariensis C. Smith (kanári fenyő)

26. Pinus cembra L. (cirbolyafenyő)

27. Pinus contorta Loud. (csavarttűs fenyő)

28. Pinus halepensis Mill. (aleppófenyő)

29. Pinus leucodermis Antoine (páncélfenyő)

30. Pinus nigra Arnold (feketefenyő)

31. Pinus pinaster Ait. (tengerparti fenyő)

32. Pinus pinea L. (mandulafenyő)

33. Pinus radiata D. Don (monterey-fenyő)

34. Pinus sylvestris L. (erdeifenyő)

35. Populus spp. és az e fajok közötti mesterséges hibridek (a nyárfajok és az e fajok közötti mesterséges hibridek)

36. Prunus avium L. (vadcseresznye)

37. Pseudotsuga menziesii Franco (duglászfenyő)

38. Quercus cerris L. (csertölgy)

39. Quercus ilex L. (magyaltölgy)

40. Quercus petraea Liebl. sensu lato* (kocsánytalan tölgy)

41. Quercus pubescens Willd. sensu lato* (molyhos tölgy)

42. Quercus robur L. (kocsányos tölgy)

43. Quercus rubra L. (vörös tölgy)

44. Quercus suber L. (paratölgy)

45. Robinia pseudoacacia L. (fehér akác)

46. Tilia cordata Mill. (kislevelű hárs)

47. Tilia platyphyllos Scop. (nagylevelű hárs)

B. RÉSZ

Magyarországon erdőgazdálkodási szempontból fontos fajok és mesterséges hibridek

1. Acer campestre L. (mezei juhar)

2. Acer tataricum (tatár juhar)

3. Aesculus hyppocastaneum (vadgesztenye)

4. Carpinus orientalis (keleti gyertyán)

5. Cerasus mahaleb (sajmeggy)

6. Crataegus monogyna (egybibés galagonya)

7. Crataegus oxyacantha (cseregalagonya, kétbibés galagonya)

8. Corylus avellana [európai (közönséges) mogyoró]

9. Corylus colurna (török mogyoró)

10. Elaeagnus angustifolia (keskenylevelű ezüstfa)

11. Fraxinus angustifolia ssp. pannonica (magyar kőris)

12. Fraxinus ornus (virágos kőris)

13. Juniperus communis (közönséges boróka)

14. Juglans nigra (fekete dió)

15. Ligustrum vulgare (közönséges fagyal)

16. Malus sylvestris (vadalma)

17. Morus alba (fehér eperfa)

18. Padus avium (zselnicemeggy)

19. Platanus x hybrida (közönséges platán)

20. Prunus spinosa (kökény)

21. Pyrus pyraster (közönséges vadkörte)

22. Quercus frainetto (magyar tölgy)

23. Quercus virgiliana (olasz tölgy)

24. Rosa canina (vadrózsa, gyepűrózsa)

25. Salix alba (fehér fűz) klónfajtái

26. Salix caprea (kecskefűz)

27. Salix fragilis (törékeny fűz)

28. Sambucus nigra (fekete bodza)

29. Sophora japonica (japánakác vagy közönséges pagodafa)

30. Sorbus sp. (berkenyék)

31. Tamarix tetrandra (korai tamariska)

32. Taxus baccata (tiszafa)

33. Tilia tomentosa (ezüst hárs)

34. Ulmus campestris sensu lato* (mezei szil)

35. Ulmus glabra (hegyi szil)

36. Ulmus laevis (vénic szil)

37. Ulmus pumila (szibériai szil)

38. Viburnum opulus (kányabangita)

39. Viburnum lantana (ostorménfa)

* A sensu lato kifejezés azt jelöli, hogy a faj (fajcsoport) több, a gyakorlatban el nem különített botanikai taxont foglal magában (például a kocsánytalan tölgy esetében Quercus petraea, Quercus polycarpa, Quercus dalechampii)."

Tartalomjegyzék