290/2019. (XII. 5.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

"1. Engedély vagy bejelentés alapján gyakorolható szakmák"

2. § Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó szakmák a következők:

a) településtervezés,

b) építészeti-műszaki tervezés,

c) településrendezési szakértés,

d) építésügyi műszaki szakértés,

e) építési műszaki ellenőrzés,

f) felelős műszaki vezetés,

g) energetikai tanúsítás.

(2) Az (1) bekezdés a)-f) pontja szerinti szakmák a névjegyzéket vezető szerv engedélyével gyakorolhatók. Az (1) bekezdés g) pontja szerinti szakma a névjegyzéket vezető szervnek történő bejelentéssel gyakorolható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szakmákhoz tartozó részszakterületeket az 1. melléklet tartalmazza."

3. § Az R. 5. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar Építész Kamara főtitkára folytatja le a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését

a) a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szakmához tartozó településtervezési szakterületen és településtervezési zöldfelületi és tájrendezési szakterületen,

b) a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szakmához tartozó építészeti tervezési területen, belsőépítészeti szakterületen és táj- és kertépítészeti tervezési területen,

c) a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szakmához tartozó településrendezési szakértői szakterületen és településrendezési zöldfelületi és tájrendezési szakági szakértői szakterületen, valamint

d) a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakmához tartozó általános építmények építésügyi műszaki szakértői szakterületen.

(2) Első fokon - a (8) bekezdésben foglaltak kivételével - a kérelmező lakóhelye szerinti területi mérnöki kamara titkára, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamara főtitkára folytatja le a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését

a) a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szakmához tartozó közlekedési, víziközmű, energia-közmű és hírközlési településtervezési szakági szakterületen,

b) a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szakmához tartozó szakági műszaki tervezési területen és sajátos műszaki tervezési területen,

c) a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szakmához tartozó közlekedési, víziközmű, energia-közmű és hírközlési településrendezési szakági szakértői szakterületeken, valamint

d) a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakmához tartozó sajátos építményfajták építésügyi műszaki szakértői szakterületen.

(3) Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar Építész Kamara főtitkára folytatja le a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését

a) a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakmához tartozó építésügyi műszaki szakági szakértői szakterületen és építési beruházási építésügyi műszaki szakértői szakterületen, valamint

b) a 3. § (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti szakmákhoz tartozó szakterületeken,

ha a kérelmező az építész kamara tagja, vagy építész szakképzettséggel rendelkezik.

(4) Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi mérnöki kamara titkára, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamara főtitkára folytatja le a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését

a) a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakmához tartozó építésügyi műszaki szakági szakértői szakterületen és építési beruházási építésügyi műszaki szakértői szakterületen, valamint

b) a 3. § (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti szakmákhoz tartozó szakterületeken,

ha a kérelmező a mérnöki kamara tagja, vagy mérnöki szakképzettséggel rendelkezik.

(5) A 3. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott szakma bejelentése során a (3) és (4) bekezdés szerinti hatásköri szabályokat kell alkalmazni."

4. § Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Természetes személy a 3. § (1) bekezdés a)-f) pontja szerinti tevékenységeket akkor folytathatja, ha rendelkezik a névjegyzéket vezető szerv engedélyével. Természetes személy a 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti esetben köteles a tevékenység végzésére irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni."

5. § Az R. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kérelmező a kérelmet írásban - papír alapon vagy elektronikus adathordozón, az Ákr.-ben meghatározottakon túl - benyújthatja bármely területi kamaránál."

6. § Az R. 47. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) Ez a rendelet

a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

c) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

7. § Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

8. § Az R.

a) 9. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 14. § (1) bekezdésében, valamint 39. § (5) bekezdés c) pontjában a "településrendezési tervezési" szövegrész helyébe a "településtervezési" szöveg,

b) 30. § (3) bekezdésében az "1., 2. és 3. melléklet" szövegrész helyébe az "1. és 2. melléklet" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti az R.

a) 2. alcíme,

b) 34. § (3) bekezdés b) pontjában az "a 4. §-ban meghatározott tevékenységet folytató szakmagyakorló kivételével" szövegrész,

c) 2. mellékletben foglalt I. táblázat 3. sora,

d) 3. melléklete.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba.

11. § Ez a rendelet

a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

c) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 290/2019. (XII. 5.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez

A szakmagyakorlási jogosultságokhoz szükséges képesítési követelmények, szakmai gyakorlati idők, továbbá feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

I. Szakma

Településtervezés

ABCDEF
1.Szakmagyakorlási terület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezniKépesítési minimum követelmény és az
ezzel egyenértékű szakképzettség
Szakmai
gyak. idő
2.Településtervezési
terület
Településtervezési szakterületTTTelepülésrendezési eszköz (megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat és
jóváhagyandó munkarészek), településfejlesztési koncepció településszerkezeti
tervhez is felhasználható megalapozó vizsgálata, telepítési tanulmányterv,
beépítési terv és örökségvédelmi hatástanulmány készítése - a tervezési feladat
elvégzéséhez szükséges - településtervezési szakági tervezők bevonásával.
okleveles településmérnök5 év
3.Településtervezési
szakági tervezési terület
Településtervezési zöldfelületi és
tájrendezési szakterület
TKTáji-, természeti adottságok, zöldfelületi rendszer vizsgálat, helyzetelemzés,
értékelés; tájrendezési, zöldfelületi rendszer fejlesztési, környezeti hatások és
feltételek, és a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és
javaslat készítése.
okleveles tájépítész mérnök5 év
4.Településtervezési közlekedési
szakterület
TKöKözlekedési vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés, közlekedési és a tervezési
feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése.
okleveles
közlekedés-építőmérnök,
okleveles közlekedésmérnök
5 év
5.Településtervezési vízközmű
szakterület
TVVíziközmű-vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés, víziközmű és a tervezési feladat
elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése.
okleveles építőmérnök5 év
6.Településtervezési energia-közmű
szakterület
TEEnergiagazdálkodás, energiaellátás és megújuló energiaforrás alkalmazás
vizsgálata, helyzetelemzés, értékelés, energiaellátási és a tervezési feladat
elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése.
okleveles energetikai mérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök
5 év
7.Településtervezési hírközlési
szakterület
THHírközlési vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés, hírközlési és a tervezési feladat
elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése.
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök-informatikus
5 év

II. Szakma

Építészeti-műszaki tervezés

ABCDEF
1.Szakmagyakorlási
terület megnevezése
Szakterület/
részszakterület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezniKépesítési minimum
követelmény és az ezzel
egyenértékű szakképzettség
Szakmai
gyak. idő
2.Építészeti tervezési területÉAz általános építmények teljes körű építészeti tervezése, beleértve a helyi vagy
műemléki védelem alatt álló építménnyel kapcsolatos, valamint jogszabállyal
védetté nyilvánított területen (világörökség, műemléki jelentőségű területen,
műemléki környezetben, tájvédelem vagy helyi védelem alatt álló területen) új
építmény létesítésével és meglévő építmény tömegét megváltoztató átalakítását.
A tervezésbe - beleértve az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez
kötött építési tevékenység tervezését is - szakági műszaki tervezési területen
jogosultsággal rendelkező tervezőt kell bevonni az Épkiv. 22. § (1) bekezdés
b) pont ba)-bf) alpontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó,
valamint 22. § (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott esetben.
Telepítési tanulmányterv (településrendezési eszköz készítése vagy módosítása
esetén településtervező, szükség szerint szakági településtervező bevonásával),
továbbá beépítési terv és örökségvédelmi hatástanulmány készítése.
A saját tervezésű építmény teljes körű belsőépítészeti tervezése.
okleveles építészmérnök2 év
3.Belsőépítészeti tervezési
szakterület
Építmények teljes körű belsőépítészeti tervezése.
Külön jogszabály szerinti belsőépítészeti terv készítése.
okleveles építész tervező
művész,
okleveles belsőépítész környezet-
tervező művész
2 év
4.Táj- és kertépítészeti tervezési területKTerep és zöldfelületek kertépítészeti kialakításának a tervezése (a belső út és
burkolatrendszerrel együtt); kertépítészeti, növénytelepítési, valamint önálló
táj- és kertépítészeti tervek készítése (közpark, közkert, köztér, történeti kert stb.),
továbbá a kertépítészeti műtárgy tervezési szakterületnél (ÉKM) meghatározott
feladatok. Telepítési tanulmányterv, beépítési terv zöldfelület alakítási
munkarészeinek elkészítése, valamint ha jogszabály táj- és természetvédelmi
szakhatósági közreműködést ír elő, az ehhez szükséges jogszabályban
meghatározott dokumentáció elkészítése.
táj- és kertépítészeti szakon
végzett okleveles kertészmérnök,
okleveles tájépítész mérnök,
okleveles tájépítész
2 év
5.Közlekedési építmények tervezési
szakterület
részszakterület szerintrészszakterület szerint
6.Sajátos műszaki
tervezési terület
Közlekedési építmények tervezési
szakterület vasúti építmények
tervezési részszakterület
KÉ-VAOrszágos közforgalmú, helyi és saját használatú vasutak, iparvágányok, városi
közúti vasutak, földalatti vasutak pályatervezése. Vasúti felépítmény-szerkezetek
tervezése. Vasúti műtárgy tervezés 2,0 m nyílásig. Üzemi létesítmények
(rendezők, rakodók, átfejtők, tárolók) és a vasúti üzem tervezése. Közúti és
gyalogos, kerékpáros átvezetések tervezése. Közlekedési eszközök pályáinak
(fogaskerekű vasút, sikló, függőpálya, beleértve a bányászati függőpályát is),
sífelvonó-, külszíni bányászati kisvasút- és szalagpálya tervezése. Kivéve
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) szerinti erdészeti szállítópálya egyéb
elemei tervezése.
okleveles közlekedés-
építőmérnök,
közlekedés-építőmérnök
3 év
5 év
7.Közlekedési építmények tervezési
szakterület vasúti építmények
közlekedésmérnöki tervezési
részszakterület
KÉ-VKVasúti felépítmény-szerkezetek tervezése. Üzemi létesítmények (rendezők,
rakodók, átfejtők, tárolók) és a vasúti üzem tervezése.
Különleges közlekedési eszközök (fogaskerekű vasút, sikló, függőpálya,
beleértve a bányászati függőpályát is, sífelvonó-, külszíni bányászati kisvasút- és
szalagpálya) telepítésének, üzemének tervezése.
okleveles közlekedésmérnök,
közlekedésmérnök
3 év
5 év
8.Közlekedési építmények tervezési
szakterület, vasúti villamos
berendezések, áramellátás,
részszakterület
KÉ-VVVasúti pálya tartozékainak minősülő építmények közül a vasúti térvilágító
berendezések, a vasúti jelző- és biztosító berendezések, villamos felsővezeték
és az ehhez kapcsolt berendezés, valamint a távvezérlő és forgalomirányító
rendszerek, áramellátás, vasúti vontatási energiaellátó (alállomás) és energia-
távvezérlő rendszerek, váltófűtő rendszerek tervezése.
okleveles közlekedésmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles gépészmérnök,
közlekedésmérnök,
villamosmérnök, gépészmérnök
3 év
5 év
9.Közlekedési építmények tervezési
szakterület közúti építmények
tervezési részszakterület
KÉ-KKözút, út, (kerékpárút, gyalogút, térburkolat) - beleértve azok csomópontjait,
vízelvezetését, berendezéseit, tartozékait és üzemi létesítményeit -
tervezése. Közúti műtárgyak tervezése, 4 m nyílásig. Valamennyi közút
forgalom szabályozásának, forgalomirányításának tervezése. Közúti alagút
rendszertervének tervezése. Támfal tervezése 2,0 m magasságig. Kivéve az Evt.
szerinti erdészeti magánút tervezése.
okleveles közlekedés-
építőmérnök,
közlekedés-építőmérnök
3 év
5 év
10.Közlekedési építmények tervezési
szakterület, közúti építmények
közlekedésmérnöki tervezési
részszakterület
KÉ-KKValamennyi közút forgalomszabályozásának, forgalomirányításának tervezése.
Közúti üzemi létesítmények és működtetésük tervezése.
okleveles közlekedésmérnök,
közlekedésmérnök
3 év
5 év
11.Közlekedési építmények tervezési
szakterület légiközlekedési
építmények tervezési
részszakterület
KÉ-LRepülőtér (vízi repülőtér és helioport is) pályarendszerének műszaki tervezése,
létesítés, fejlesztés, védőterület kijelölés. Futópálya, gurulóút, légi jármű állóhely,
repülőtéri tároló helyek tervezése.
okleveles közlekedés-
építőmérnök,
okleveles közlekedésmérnök,
közlekedés-építőmérnök,
közlekedésmérnök
3 év
5 év
12.Közlekedési építmények tervezési
szakterület légiközlekedési
építmények közlekedésmérnöki
tervezési részszakterület
KÉ-LKLégi közlekedési építmények üzemi folyamatainak, technológiájának,
a technológiai és üzemi létesítményeknek a tervezése.
okleveles közlekedésmérnök,
okleveles villamosmérnök,
közlekedésmérnök,
villamosmérnök
3 év
5 év
13.Közlekedési építmények tervezési
szakterület hajózási építmények
tervezési részszakterület
KÉ-HAHajózási építmények tervezése.okleveles közlekedés-
építőmérnök,
okleveles közlekedésmérnök,
közlekedés-építőmérnök,
közlekedésmérnök
3 év
5 év
14.Közlekedési építmények tervezési
szakterület hajózási építmények
közlekedésmérnöki tervezési
részszakterület
KÉ-HKHajózási építmények üzemének, forgalomirányításának, jelzésrendszerének
tervezése.
okleveles közlekedésmérnök,
okleveles villamosmérnök,
közlekedésmérnök,
villamosmérnök
3 év
5 év
15.Hírközlési építmények tervezési
szakterület
HIrészszakterület szerintrészszakterület szerint
16.Hírközlési építmények
tervezési szakterület vezetékes
hírközlési építmények tervezési
részszakterület
HI-VVezetékes infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes
rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban, valamint fix telepítésű
informatikai rendszerek és hálózatok tervezése. Az elhelyezéshez szükséges
alépítmények és műtárgyak, földfeletti tartószerkezetek tervezése.
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök informatikus,
villamosmérnök, mérnök-
informatikus
3 év
5 év
17.Hírközlési építmények tervezési
szakterület vezeték nélküli
hírközlési építmények tervezési
részszakterület
HI-VNVezeték nélküli infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy
együttes rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban, ezek
építményeinek tervezése.
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök
informatikus,
villamosmérnök, mérnök-
informatikus
3 év
5 év
18.Vízgazdálkodási építmények
tervezési szakterület
VZrészszakterület szerintrészszakterület szerint
19.Vízgazdálkodási építmények
tervezési szakterület települési
víziközmű tervezési részszakterület
VZ-TELTelepülési vízgazdálkodási építmények (ivó- és ipari vízellátás, víztisztítás, fürdő
és uszoda víztechnológia építményei, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás,
települési csapadékvíz elvezetés építmények) tervezése.
okleveles építőmérnök,
építőmérnök,
vízépítési üzemmérnök
3 év
5 év
20.Vízgazdálkodási építmények
tervezési szakterület területi
vízgazdálkodás építmények
tervezési részszakterület
VZ-TERTerületi vízgazdálkodás építmények (ár- és belvízmentesítés,
öntözés, vízépítési nagyműtárgyak, térségi vízgazdálkodási rendszerek
építmények) tervezése.
okleveles építőmérnök,
építőmérnök,
vízépítési üzemmérnök
3 év
5 év
21.Vízgazdálkodási építmények
tervezési szakterület vízkészlet
gazdálkodás építmények tervezési
részszakterület
VZ-VKGVízkészlet gazdálkodás építmények, vízrajz, vízfeltárás kútfúrás, vízbázis-védelem,
vízminőségi kárelhárítás építményei tervezése, valamint az ezek alapját képező
hidraulikai, hidrodinamikai, hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés.
okleveles építőmérnök,
építőmérnök,
vízépítési üzemmérnök
3 év
5 év
22.Bányászati építmények tervezési
szakterület
BSzilárdásványi nyersanyagok bányászatával kapcsolatos bányászati
létesítmények, műtárgyak, bányaművelési üzemi technológiai és üzemeltetési
tervei, nem bányászati célú, bányászati módszerekkel épülő földalatti
létesítmények, közmű és közlekedési célú alagutak tervezése.
okleveles bánya- és
geotechnika mérnök
3 év
23.Gáz- és olajipari építmények
tervezési szakterület
GOKőolaj- és földgáz bányászatához, valamint ezek és a kőolajtermékek
szállításához, feldolgozásához, tárolásához szükséges építmények és
vezetékhálózat, cseppfolyós gáz tárolás és töltés építményei, vezetékes földgáz
és PB-gáz elosztás, egyéb természetben képződő vagy mesterségesen előállított
gázok továbbítására szolgáló építmények tervezése.
okleveles gáz- és olajipari
mérnök
3 év
24.Energiaellátási építmények
tervezési szakterület
ENrészszakterület szerintrészszakterület szerint
25.Energiaellátási építmények
tervezési szakterület hőenergetikai
építmények tervezési
részszakterület
EN-HŐHőenergetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek
építményeinek és berendezéseinek tervezése, energiaátviteli, elosztó és
szolgáltató rendszerek építményeinek tervezése.
okleveles szakirányú
gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles energetikai mérnök,
3 év
26.Energiaellátási építmények
tervezési szakterület
villamosenergetikai építmények
tervezési részszakterület
EN-VIVillamosenergetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek
építményeinek és berendezéseinek, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató
rendszerek építményeinek tervezése.
gépészmérnök, villamosmérnök,
energetikai mérnök,
5 év
27.Energiaellátási építmények
tervezési szakterület megújuló
energia építmények tervezési
részszakterület
EN-MEMegújuló energia építmények tervezése: geotermikus, napkollektoros,
fotovillamos, biomassza és biogáz, szélerőművek, vízerőművek energetikai
előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek
tervezése, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek
tervezése.
28.Energiaellátási építmények
tervezési szakterület atomenergia
építmények tervezési
részszakterület
EN-AAtomenergia alkalmazására szolgáló építmények tervezése.okleveles szerkezet-
építőmérnök, okleveles
építészmérnök (tartószerkezeti
kredit-teljesítéssel)
7 év
29.Szakági műszaki
tervezési terület
Hídszerkezeti tervezési szakterületHTÉpítmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő
tervezése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő tervezést, híd-és
különleges szerkezetek tervezése.
okleveles szerkezet-építőmérnök
(emelt szintű szakirányú
kredit-tartalommal)
7 év
30.Tartószerkezeti tervezési
szakterület
TÉpítmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő
tervezése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő tervezést.
okleveles szerkezet-építőmérnök5 év
31.Tartószerkezeti tervezési
szakterület épületek
tartószerkezeti tervezési
részszakterület
T-ÉÉpületek tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő
tervezése.
okleveles építészmérnök
(épületek tartószerkezeti
kredit-teljesítéssel)
5 év
32.Építmények gépészeti tervezési
szakterület
GÉpületek vízellátó, valamint szenny- és csapadékvíz-elvezető hálózatai
és berendezései, épületek gázellátó, hőellátó rendszerei, berendezései,
energiaellátó központok tervezése, épület energiagazdálkodás tervezése, hűtési
és hőszivattyús, lég- és klímatechnikai rendszerek, a környezeti (megújuló)
energiák hasznosításával kapcsolatos rendszerek, fürdő és uszoda gépészeti
rendszerek tervezése.
okleveles gépészmérnök
épületgépész szakirány,
okleveles energetikai mérnök
épületgépész szakirány,
okleveles létesítménymérnök
épületgépész szakirány,
gépészmérnök épületgépészeti
szakirány,
épületgépész mérnök
3 év
5 év
33.Építmények gépészeti tervezési
szakterület épületfizikai tervezési
részszakterület
G-ÉFÉpületfizikai (hő-, hang-, rezgés elleni védelmi) tervezés, helyszíni körülmények
mérése, sajátosságok felmérése, kiindulási adatok rögzítése - hőszigetelése,
nedvesség viszonyok, légáteresztés megítélése, akusztikai minőségek,
szerkezetek, hangszigetelések különböző eseteinek elemzése, épületek,
épületrészek, különböző szerkezetek komplex vizsgálatai, méretezései, szerkezeti
kialakításai, megoldások tervezése.
okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezetépítő mérnök,
okleveles gépészmérnök
3 év
34.Építményvillamossági tervezési
szakterület
VÉpítmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszereinek (kül- és
beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika,
távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói
oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) tervezése.
okleveles villamosmérnök,
villamosmérnök
épületvillamossági szakirány
3 év
5 év
35.Geotechnikai tervezési szakterületGTTalajvizsgálati jelentések készítése, földművek, sziklamunkák, víztelenítés,
talajjavítás, talajerősítés tervezése, talajdinamika, dinamikus hatásoknak
kitett szerkezetek tervezése, földalatti műtárgyak, mély munkagödrök,
talajhorgonyzások támszerkezetek tervezése, geotechnikai szerkezetek mérése,
próbaterhelése, geotechnikai monitoring.
okleveles építőmérnök szerkezet
szakirány,
okleveles építőmérnök
geotechnika szakirány
3 év

III. Szakma

Településrendezési szakértés

ABCDEF
1.Szakmagyakorlási tevékenység
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
jelölése
Szakterület/
részszakterület korábbi
jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezniKépesítési minimum követelmény
és az ezzel egyenértékű
szakképzettség
2.Településrendezési szakértői
tevékenység
Településrendezési szakértői
szakterület
SZTTSZTRA településtervezési körbe tartozó tevékenységek
eredményeinek szakmai véleményezése, jogi megfelelőség
vizsgálata. Tervezetek, jóváhagyott tervek hiányosságainak,
ellentmondásainak feltárása. A településrendezéssel
kapcsolatos tanácsadás.
okleveles településmérnök
3.Településrendezési szakági
szakértői tevékenység
Településrendezési zöldfelületi és
tájrendezési szakértői szakterület
SZTSZTA szakterületnek megfelelően a településtervezési körbe
tarozó tevékenységek szakmai véleményezése, jogi
megfelelőség vizsgálata.
Tervezetek, jóváhagyott tervek hiányosságainak,
ellentmondásainak feltárása. A szakterülettel kapcsolatos
tanácsadás.
okleveles tájépítész mérnök
4.Településrendezési közlekedési
szakértői szakterület
SZKöSZKokleveles
közlekedés-építőmérnök,
okleveles közlekedésmérnök
5.Településrendezési víziközmű
szakértői szakterület
SZVSZVokleveles építőmérnök
6.Településrendezési energia-közmű
szakértői szakterület
SZESZEokleveles energetikai
mérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök
7.Településrendezési hírközlési
szakértői szakterület
SZHSZHokleveles villamosmérnök,
okleveles
mérnök-informatikus

IV. Szakma

Építésügyi műszaki szakértés

ABCDE
1.Szakterület/
részszakterület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
jelölése
Szakterület/
részszakterület
korábbi (mérnök/
építész)
jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezniKépesítési minimum követelmény és az
ezzel egyenértékű szakképzettség
2.Általános építmények építésügyi műszaki
szakértői szakterület
SZÉSZSZÉSZ1Az építészeti tervezési terület körébe tartozó építmények szakértése építészeti vonatkozásban.okleveles építészmérnök
3.Általános építmények építésügyi műszaki
szakértői szakterület belsőépítészeti
szakértői részszakterület
SZÉSZ-BÉA belsőépítészeti tervezési szakterület körébe tartozó feladatok szakértése belsőépítészeti
vonatkozásban.
okleveles építész tervező művész
MA,
belsőépítész környezettervező
művész MA
4.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői szakterület
SZÉMrészszakterület szerintrészszakterület szerint
5.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői szakterület
közlekedési építmények szakértői
részszakterület
SZÉM1SZÉM1Közúti közlekedési, vasúti közlekedési, légiközlekedési, víziközlekedési építmények, továbbá
különleges eszközök és pályák szakértése.
okleveles közlekedés-építőmérnök,
okleveles közlekedésmérnök,
okleveles villamosmérnök
6.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői szakterület
hírközlési építmények szakértői
részszakterület
SZÉM2SZÉM2Vezetékes és vezeték nélküli infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy
együttes rendszerekben, ezek építményeinek szakértése.
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök-informatikus
7.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői szakterület
vízgazdálkodási építmények szakértői
részszakterület
SZÉM3SZÉM3A települési vízellátási, területi vízgazdálkodási, vízkészletgazdálkodás
szakterület építményeinek szakértése.
okleveles építőmérnök,
okleveles vízmérnök
8.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői szakterület
bányászati építmények szakértői
részszakterület
SZÉM4SZÉM5Szilárdásványi nyersanyagok bányászatával kapcsolatos bányászati létesítmények, műtárgyak,
bányaművelési üzemi technológiai és üzemeltetési tervei, nem bányászati célú, bányászati
módszerekkel épülő földalatti létesítmények, közmű és közlekedési célú alagutak szakértése.
okleveles bánya- és geotechnika
mérnök
9.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői szakterület
gáz- és olajipari építmények szakértői
részszakterület
SZÉM5SZÉM6Kőolaj- és földgáz bányászatához, valamint ezek és a kőolajtermékek szállításához,
feldolgozásához, tárolásához szükséges építmények és vezetékhálózat, cseppfolyós gáz
tárolás és töltés építményei, vezetékes földgáz és PB-gáz elosztás, egyéb természetben
képződő vagy mesterségesen előállított gázok továbbítására szolgáló építmények szakértése.
okleveles gáz- és olajipari mérnök
10.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői szakterület
energetikai építmények szakértői
részszakterület
SZÉM6Energia előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek,
energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek, az energiafogyasztó
rendszerek, építmények és berendezések szakértése.
okleveles gépészmérnök
11.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület
SZÉSrészszakterület szerintrészszakterület szerint
12.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület tartószerkezeti szakértői
részszakterület
SZÉS1SZÉS1Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő szakértése,
beleértve a földrengés és tűzhatásra történő szakértést.
okleveles szerkezet-építőmérnök,
okleveles építészmérnök
13.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület épületszerkezeti szakértői
részszakterület
SZÉS2SZÉS2/SZÉSZ2Magas- és mélyépítési épületszerkezetek vizsgálata, amelyek természetes anyagokból,
előregyártott vagy helyszínen előállított anyagstruktúrával kialakítottak, ezen szerkezetek
elemeinek és építéstechnológiával összeépített és struktúráinak ok-okozati összefüggéseinek
magas színvonalú értékelése az előírt teljesítményadatok alapján.
okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet-építőmérnök
14.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterületépítmények gépészeti szakértői
részszakterület
SZÉS3SZÉS3Épületek vízellátó, valamint szenny- és csapadékvíz-elvezető hálózatai és berendezései,
épületek gázellátó, hőellátó rendszerei, berendezései, energiaellátó központok szakértése,
épület energiagazdálkodás szakértés, hűtési és hőszivattyús, lég- és klímatechnikai rendszerek
szakértése, a környezeti (megújuló) energiák hasznosításával kapcsolatos rendszerek
szakértése, medence és uszodatechnológiai rendszerek szakértése.
okleveles épületgépész mérnök,
okleveles gépészmérnök
épületgépész szakirány,
okleveles létesítménymérnök
épületgépész szakirány
15.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterületépítmények épületfizikai
szakértői részszakterület
SZÉS4SZÉS4/SZÉSZ3Épületfizikai (hő-, hang-, rezgés elleni védelmi) szakértés, helyszíni körülmények mérése,
sajátosságok felmérése, kiindulási adatok rögzítése - hőszigetelése, nedvesség viszonyok,
légáteresztés megítélése, akusztikai minőségek, szerkezetek, hangszigetelések különböző
eseteinek elemzése, épületek, épületrészek, különböző szerkezetek komplex vizsgálatai,
méretezései, szerkezeti kialakításai, megoldások szakértése.
okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezetépítő mérnök,
okleveles gépészmérnök
16.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterületépítmények épületenergetikai
szakértői részszakterület
SZÉS6SZÉS6/SZÉSZ8Épületek energetikai szakértése.okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök
17.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület építményvillamossági szakértői
részszakterület
SZÉS7SZÉS5Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszereinek (kül- és beltéri világítás,
villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat,
villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig)
szakértése.
okleveles villamosmérnök
18.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület geotechnikai szakértői
részszakterület
SZÉS8SZGTTalajvizsgálati jelentések, sík- és mélyalapok, alapmegerősítések földművek, sziklamunkák,
víztelenítés, talajjavítás, talajerősítés, talajdinamika, dinamikus hatásoknak kitett szerkezetek,
földalatti műtárgyak, mély munkagödrök, talajhorgonyzások támszerkezetek szakértése,
geotechnikai szerkezetek mérése, próbaterhelése, geotechnikai monitoring.
okleveles építőmérnök
19.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület építési szakipari szakértői
részszakterület
SZÉS9SZASZ1Építési szakipari struktúrák anyagainak, elemeinek és technológiai rendszereinek vizsgálata,
valamint kompatibilitás vizsgálat az épület csatlakozó szerkezeteihez, rendszereihez, ezek
ok-okozati összefüggéseinek magas színvonalú értékelése az előírt teljesítményadatok alapján
okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet-építőmérnök
20.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület építési szerelőipari szakértői
részszakterület
SZÉS10SZASZ2Építési szerelőipari struktúrák anyagainak, elemeinek és technológiai rendszereinek vizsgálata,
valamint kompatibilitás vizsgálat az épület csatlakozó szerkezeteihez, rendszereihez, ezek
ok-okozati összefüggéseinek magas színvonalú értékelése az előírt teljesítményadatok
alapján.
okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet-építőmérnök
21.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület építőanyag-ipari szakértői
részszakterület
SZÉS11SZASZ3Az építési anyagoknak, amelyek természetes anyagokból készültek, gyártott vagy helyszínen
előállított anyagstruktúrával kialakítottak, a teljesítményadatainak vizsgálata, magas
színvonalú értékelése.
okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet-építőmérnök
22.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterülethídszerkezeti szakértői
részszakterület
SZÉS12Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő szakértése,
beleértve a földrengés és tűzhatásra történő szakértést, továbbá híd- és különleges
szerkezetek szakértése.
okleveles szerkezet-építőmérnök
(emelt szintű szakirányú
kredit-tartalommal)
23.Építési beruházási szakértői szakterületSZBSZB/SZÉSZ7Beruházások előkészítésének, megvalósítási folyamatok irányításának, kivitelezési munkák
műszaki tartalmának szakértése.
okleveles építészmérnök,
okleveles építőmérnök
24.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület műemlék építmények műszaki
szakértői részszakterület
SZÉS5SZÉSZ5Műemlék építmények történeti épületszerkezetei, építőanyagai esetében a javító, konzerváló
és fenntartó technológiák, anyaghasználat, szerkezeti megoldás az adott műemléken való
alkalmazhatóságának szakvéleményezése.
okleveles építészmérnök és
műemlékvédelmi szakmérnök

V. Szakma

Építési műszaki ellenőrzés

1. rész

Általános építmények építési műszaki ellenőri szakterületek

ABCDE
1.Szakterület/
részszakterület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezniKépesítési minimum követelmény és
az ezzel egyenértékű szakképzettség
Szakmai
gyakorlati
idő
2.Magasépítési szakterületME-ÉAz általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására,
korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák teljes körű építési műszaki
ellenőrzése.
Az ellenőrzés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott szakági munkára nem
vonatkozik.
okleveles építőmérnök,
okleveles építészmérnök,
építőmérnök,
építészmérnök
3 év
4 év

2. rész

Szakági építési műszaki ellenőri szakterületek

ABCDE
1.Szakterület/
részszakterület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezniKépesítési minimum követelmény és
az ezzel egyenértékű szakképzettség
Szakmai
gyakorlati idő
2.Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak
szakterület
ME-MA magasépítési szakterületnél meghatározott építményhez szerkezetileg vagy funkciójában
kapcsolódó alapozási, szennyvíztisztítási, szennyvíztárolási, szivárgó, víztelenítési, műtárgyépítési,
föld- és tereprendezési, valamint felszíni vízelvezetési munkáinak ellenőrzése.
okleveles építőmérnök,
építőmérnök
3 év
4 év
3.Építménygépészeti szakterületME-GÉpítmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási,
csatornázási és gázhálózat szerelési munkáinak ellenőrzése a mérőóráig.
okleveles gépészmérnök
épületgépész szakirány,
létesítmény mérnök,
gépészmérnök épületgépészeti
szakirány
3 év
4 év
4.Építményvillamossági szakterületME-VÉpítmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei (kül- és beltéri világítás,
villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos
energiaellátó rendszerek szerelési munkáinak műszaki ellenőrzése a fogyasztói oldaltól a közcélú
csatlakozási pontig)
okleveles villamosmérnök,
villamosmérnök
3 év
4 év

3. rész

A sajátos építményfajták építési műszaki ellenőri szakterületei

ABCDE
1.Szakterület/
részszakterület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezniKépesítési minimum követelmény és
az ezzel egyenértékű szakképzettség
Szakmai
gyakorlati idő
2.Közlekedési építmények szakterületME-KÉKözúti, vasúti (közúti villamos vasút, földalatti vasút is), légi közlekedési, hajózási építmények
(így különösen annak műtárgyai: híd, áteresz, alagút, aluljáró, támfal) berendezései, tartozékai,
vízelvezetése és zajvédelme építési munkáinak műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.
okleveles építőmérnök,
építőmérnök,
mélyépítő-,
közlekedés építőmérnök
3 év
4 év
3.Közlekedési építmények szakterület
vasút-villamossági építmények
részszakterület
ME-KÉ-VVVasúti-villamossági építmények (vasút-villamosítás, villamosenergia-ellátás, energia távvezérlés
villamossági berendezések létesítése) építési munkáinak műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.
okleveles villamosmérnök,
villamosmérnök
3 év
4 év
4.Hírközlési építmények szakterületME-HIrészszakterület szerintrészszakterület szerint
5.Hírközlési építmények szakterület vezetékes
hírközlési építmények részszakterület
ME-HI-TÉAz elektronikus hírközlési építmények, rendszerek létesítésének, felújításának és átalakításának,
bontásának építési műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.
okleveles villamosmérnök,
villamosmérnök
3 év
4 év
6.Hírközlési építmények szakterület
vezeték nélküli hírközlési építmények
részszakterület
ME-HI-TVA hírközléshez szükséges olyan sajátos építmények villamos szerelési munkái, amelyek magukban
foglalják a vezetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő
műtárgyakat.
okleveles villamosmérnök,
villamosmérnök
3 év
4 év
7.Vízgazdálkodási építmények szakterületME-VZVízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.okleveles építőmérnök,
okleveles vízmérnök,
építőmérnök,
vízmérnök,
vízépítő mérnök
3 év
5 év
8.Bányászati építmények szakterületME- BSzilárdásványi nyersanyagok bányászatával, kőolaj- és földgázbányászatával kapcsolatos, valamint
hévízbányászati (termálvíz) építmények építésének műszaki ellenőrzése.
okleveles bánya- és
geotechnikai mérnök,
okleveles gáz- és olajipari
mérnök,
okleveles bányagépészmérnök,
okleveles előkészítéstechnika
mérnök,
okleveles gépészmérnök,
bánya- és geotechnikai mérnök,
földtudomány mérnök,
gáz- és olajipari mérnök
3 év
4 év
9.Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó
vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és
gáztermék vezetékek, propán-bután töltő
telepek és tartozékainak építése szakterület
ME-GOSzénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék
vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építésének műszaki ellenőrzése.
okleveles gáz- és olajipari
mérnök,
gáz- és olajipari mérnök,
okleveles gépészmérnök
3 év
10.Energiaellátási építmények szakterületME- ENEnergetikai, szénhidrogén-ipari építmények építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.okleveles gépészmérnök,
okleveles energiamérnök,
gépészmérnök
3 év
4 év
11.Energiaellátási építmények szakterület
vegyipari építményeinek építése
részszakterület
ME-EN-VEVegyipari építmények építésének műszaki ellenőrzése.okleveles vegyészmérnök,
vegyészmérnök
3 év
4 év
12.Energiaellátási építmények szakterület
távhő termelésre és szállításra szolgáló
sajátos műszaki építmények építése
részszakterület
ME-EN-THFöld feletti és föld alatti távhővezetékek, azok tartozékai és védőberendezései építésének műszaki
ellenőrzése korlátozás nélkül.
okleveles gépészmérnök,
okleveles energetikai mérnök,
gépészmérnök,
energetikai mérnök
3 év
4 év
13.Energiaellátási építmények szakterület
villamosenergetikai részszakterület
ME-EN-VIFöld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések (nagy-, középfeszültség,
kisfeszültségű hálózatoknál) építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.
okleveles villamosmérnök,
villamosmérnök
3 év
4 év
14.Energiaellátási építmények szakterület
atomenergia építmények részszakterület
ME-EN-AAtomenergia építmények építésének építési műszaki ellenőrzéseokleveles építőmérnök5 év

VI. Szakma

Felelős műszaki vezetés

1. rész

Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek

ABCDE
1.Szakterület/részszakterület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezniKépesítési minimum követelmény és
az ezzel egyenértékű szakképzettség
Szakmai
gyakorlati idő
2.Építési szakterületMV-ÉÁltalános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására,
korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési-szerelési munkák felelős műszaki
vezetése.
A műszaki vezetés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott szakági munkára
nem vonatkozik.
okleveles építészmérnök,
okleveles építőmérnök,
építészmérnök,
építőmérnök,
3 év
4 év
3.Építési szakterület részszakterületeMV-É-RAz építési szakterület (MV-É) szerinti építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése az Épkiv.
22. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában meghatározott méretet, jellemzőt meg nem haladó
építmény esetén.
szakirányú építőipari technikusi,
szakirányú építőipari
szakközépiskola
5 év
4.Építési szakterület műemléki
részszakterülete
MV-É-MAz építési szakterület (MV-É) szerinti építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése műemlék
építmény esetén.
okleveles építészmérnök5 év

2. rész

Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek

ABCDE
1.Szakterület/részszakterület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezniKépesítési minimum követelmény és
az ezzel egyenértékű szakképzettség
Szakmai
gyakorlati idő
2.Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak
szakterület
MV-MAz építményhez szerkezetileg vagy funkciójában kapcsolódó alapozási, szennyvíztisztítási,
szennyvíztárolási, szivárgó, víztelenítési, műtárgyépítési, föld- és tereprendezési, valamint felszíni
vízelvezetési munkáinak felelős műszaki vezetése.
okleveles építőmérnök,
építőmérnök
3 év
4 év
3.Építménygépészeti szakterületMV-ÉGÉpítmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási,
csatornázási és gázhálózat-szerelési központi, klímaberendezéseinek építés-szerelési munkáinak
felelős műszaki vezetése a mérőóráig korlátozás nélkül.
okleveles gépészmérnök
épületgépészeti szakirány,
okleveles létesítmény mérnök
épületgépészeti szakirány,
gépészmérnök épületgépész
szakirány
3 év
4 év
4.Építménygépészeti szakterület
részszakterülete
MV-ÉG-RAz építési szakterület részszakterületénél (MV-É-R) meghatározott építmények fűtési, szellőzési,
valamint az építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat-
szerelési központi, klímaberendezéseinek építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
a mérőóráig.
szakirányú építőipari technikusi,
szakirányú építőipari
szakközépiskola
5 év
5.Építményvillamossági szakterületMV-ÉVÉpítmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei (kül- és beltéri világítás,
villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat,
villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) szerelési
munkáinak felelős műszaki vezetése.
okleveles villamosmérnök,
villamosmérnök
3 év
4 év
6.Építményvillamossági szakterület
részszakterülete
MV-ÉV-RAz építési szakterület részszakterületénél (MV-É-R) meghatározott építmények villamos, hírközlő
és épületfelügyeleti rendszer berendezései - az épület fogyasztásmérő készülékéig - szerelési
munkáinak felelős műszaki vezetése
szakirányú felsőfokú technikus,
villamosipari technikus
5 év

3. rész

A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek

ABCDE
1.Szakterület/részszakterület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezniKépesítési minimum követelmény és
az ezzel egyenértékű szakképzettség
Szakmai
gyakorlati idő
2.Közlekedési építmények szakterületMV-KÉKözlekedési építmények és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó
építményrészek, mérnöki létesítmények - az 1. részbe tartozó építmények kivételével -
építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.
Az alábbi építmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül:
a) út, kerékpárút, gyalogosút, térburkolat,
b) vasút, földalatti vasút, sikló, függőpálya, sífelvonó,
c) repülőtér, kikötő,
d) az a)-c) pontban meghatározott építmények műtárgyai (híd, áteresz, alagút, aluljáró,
támfal stb.),
e) az a)-c) pontban meghatározott építmények berendezései, tartozékai, zajvédelmi
létesítményei és vízelvezetése a befogadóig.
okleveles építőmérnök,
építőmérnök,
mélyépítési mérnök,
közlekedésépítési mérnök,
vízellátási mérnök,
csatornázási mérnök,
vízgazdálkodási mérnök
3 év
4 év
3.Közlekedési építmények szakterület
részszakterülete
MV-KÉ-RA közlekedési építmények szakterületnél (MV-KÉ) meghatározott építmények építési-szerelési
munkáinál az alábbi korlátozásokkal:
a) út: gyorsforgalmi utak és létesítményeik kivételével,
b) közúti műtárgy: szabadnyílású híd 4 m-ig, áteresz 2 m átmérőig, támfal 3 m magasságig,
c) vasút: 1000 m vágányhosszúságig és 5 csoport kitérőig,
d) vasúti műtárgy: a vasúti építmények engedélyezéséről szóló jogszabályban a hatósági
engedély nélkül létesíthető műtárgyak,
e) felújítás, átalakítás, bővítés, javítás-karbantartás, elbontás építési-szerelési korlátozás nélkül.
közlekedésépítő technikus,
útépítő technikus,
vasútépítő technikus,
hídépítő technikus,
mélyépítő technikus
5 év
4.Vasútvillamossági építmények szakterületMV-VVA vasút villamosítás, villamosenergia-ellátás, energia-távvezérlés és villamos üzemű
biztosítóberendezések építményei, berendezései építés-szerelési munkáinak felelős műszaki
vezetése korlátozás nélkül.
okleveles villamosmérnök,
okleveles közlekedésmérnök,
villamosmérnök,
közlekedésmérnök
3 év
4 év
5.Vasútvillamossági építmények szakterület
részszakterülete
MV-VV-RA vasútvillamossági építmények szakterületnél (MV-VV) meghatározott építmények
építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, az alábbi korlátozásokkal:
a) vasúti villamos felsővezeték, illetve vasúti biztosítóberendezések létesítése, átalakítása, amelyek
a vasúti építmények engedélyezéséről szóló jogszabályban hatósági engedély nélkül létesíthetők,
b) felújítás, átalakítás, bővítés, javítás-karbantartás, elbontás esetében korlátozás nélkül.
vasút-villamossági technikus,
vasútgépészeti technikus
5 év
6.Hírközlési építmények szakterületMV-TEA hírközléshez szükséges olyan sajátos építmények építési-szerelési munkáinak felelős
műszaki vezetése, amelyek magukba foglalják a vezetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli
összeköttetésekkel összefüggő (burkoló, tartó, védő, jelző stb.) műtárgyakat, különösen
a tartozékokat és tartószerkezeteket, az antennatartó-szerkezeteket (tornyokat), antennákat,
oszlopokat, alagutakat, kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatti és föld feletti jelzőket,
védőműtárgyakat.
okleveles építőmérnök,
építőmérnök,
villamosmérnök,
mérnök-informatikus
3 év
4 év
7.Hírközlési építmények szakterület
részszakterülete
MV-TE-RA hírközlési építmények szakterületnél (MV-TE-R) meghatározott építmények építési-szerelési
munkáinak felelős műszaki vezetése, kivéve a kettőnél több alrendszert (pl. autópálya), valamint
vezetékes és vezeték nélküli rendszereket integráló építménynél.
szakirányú építőipari technikus,
szakirányú építőipari
szakközépiskola,
távközlési technikus
5 év
8.Távközlési építmények villamos-szerelése
szakterület
MV-TVA távközléshez szükséges olyan sajátos építmények villamos-szerelési munkáinak felelős
műszaki vezetése, amelyek magukba foglalják a vezetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli
összeköttetésekkel összefüggő (burkoló, tartó, védő, jelző stb.) műtárgyakat, különösen
a tartozékokat és tartószerkezeteket, az antennatartó-szerkezeteket (tornyokat), antennákat,
oszlopokat, alagutakat, kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatti és föld feletti jelzőket,
védőműtárgyakat.
okleveles villamosmérnök
villamosmérnök
3 év
4 év
9.Távközlési építmények villamos-szerelése
szakterület részszakterülete
MV-TV-RA távközlési építmények villamos-szerelése szakterületnél (MV-TV) meghatározott építmények
szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, beleértve az URH sáv szerelését, de kivéve
a kettőnél több alrendszer (pl. autópályák), továbbá vezeték nélküli rendszer villamos szerelését.
villamosipari technikus,
távközlési technikus
villamosipari szakközépiskola
5 év
10.Vízgazdálkodási építmények szakterületMV-VZVízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy
funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények - az 1. részbe tartozó
építmények kivételével - építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.
Korlátozás nélkül végezhető a felelős műszaki vezetői tevékenység az alábbi építmények
építési-szerelési munkái esetén:
a) duzzasztó- és vízerőmű, hajózsilip, árvízkapu, kikötői partfal,
b) öntözőtelep, öntözőcsatorna, halastó, tógazdaság,
c) víziközművek közüzemi hálózatai, beleértve az ipari, ivó- és tűzivíz hálózatot, az egyesített és
elválasztott rendszerű csatornahálózatot, a nyílt és zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózatot,
d) szennyvíztisztító telep, víztermelő telep, vízkezelő építmény, víztároló, hévízhasznosítási
építmény,
e) árvízvédelmi töltés, árvízvédelmi fal és műtárgyai,
f) belvízvédelmi csatorna és műtárgyai, szivattyútelep,
g) folyó- és tószabályozási mű, partvédmű,
h) vízrendezési és vízkormányzó földmű és műtárgyai,
i) árvízvédelmi szükségtározó, tározó, záportározó és műtárgyai és
j) közüzemi ivóvízellátást, továbbá ásvány- és gyógyvíz beszerzést szolgáló kút, hévízkút műtárgya
és minden 100 m-nél mélyebb kútnak minősülő építmény.
okleveles építőmérnök,
építőmérnök,
mélyépítés mérnök,
közlekedésépítés mérnök,
vízellátás mérnök,
csatornázás mérnök
3 év
4 év
11.Vízgazdálkodási építmények szakterület
részszakterülete
MV-VZ-RA vízgazdálkodási építmények szakterületnél (MV-VZ) meghatározott építmények építés-szerelési
munkáinak felelős műszaki vezetése az alábbi korlátozásokkal:
a) olyan vízi létesítmények építés-szerelési munkái, amelyek tönkremenetele életveszélyt nem
idéz elő, vagy rendkívüli védelmi intézkedést nem követel, továbbá
b) vízi létesítmények építés jellegű felújítása, javítása, karbantartása.
vízügyi technikus,
vízközműépítő technikus,
mélyépítő technikus
5 év
12.Bányászati építmények szakterületMV-BSzilárdásvány-bányászati, kőolaj- és földgázbányászati, illetve egyéb bányászati építmények
építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.
okleveles bánya- és
geotechnikai mérnöki,
okleveles gáz- és olajipari
mérnök,
okleveles gépészmérnök,
bánya- és geotechnikai mérnök,
gáz- és olajipari mérnök,
gépészmérnök
3 év
4 év
13.Bányászati építmények szakterület
részszakterület
MV-B-RA bányászati építmények szakterületnél (MV-B) meghatározott építmények építési-szerelési
munkáinak felelős műszaki vezetése a mélyművelésű bányák kivételével.
gépipari technikus
gépipari szakközépiskola
5 év
14.Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó
vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és
gáztermék vezetékek, propán-bután töltő
telepek és tartozékainak építése szakterület
MV-GOA szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék
vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékaik építési-szerelési munkának felelős műszaki
vezetése korlátozás nélkül.
okleveles gáz- és olajipari
mérnök,
okleveles gépészmérnök,
gáz- és olajipari mérnök
3 év
4 év
15.Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó
vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és
gáztermék vezetékek, propán-bután töltő
telepek és tartozékainak építése szakterület
részszakterülete
MV-GO-RA szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék
vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékaik építési-szerelési munkának felelős műszaki
vezetése, kivéve gázátadó és gázfogadó állomások, kompresszorállomások, szivattyúállomások,
tartályparkok, DN 300 mm méretnél nagyobb átmérőjű csővezetékek szerelési munkái,
az elkészült rendszerek részszakterület szerint üzembe helyezése és próbaüzeme, valamint
ezekhez kapcsolódó feladatok.
gáz- és olajipari technikus,
gépésztechnikus,
gépipari szakközépiskola
5 év
16.Energiaellátási építmények szakterületMV-ENEnergetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményei építésének felelős műszaki
vezetése korlátozás nélkül.
okleveles gépészmérnök,
okleveles energetikai mérnök,
okleveles vegyészmérnök
gépészmérnök,
energetikai mérnök,
vegyészmérnök
3 év
4 év
17.Energiaellátási építmények szakterület
részszakterülete
MV-EN-REnergetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményei építésének felelős műszaki
vezetése 50 bar nyomásig és nyomás alatti vezetékek és berendezések 600 mm belső átmérőig.
vegyész technikus,
gépésztechnikus vagy
szakközépiskola
5 év
18.Energiaellátási építmények szakterület
atomenergia építmények részszakterület
MV-EN-AAtomenergia építmények építésének felelős műszaki vezetése.okleveles építőmérnök5 év
19.Távhővezetékek és berendezések építése
szakterület
MV-THFöld feletti és föld alatti távhővezeték, azok tartozékai és védőberendezései építésének felelős
műszaki vezetése.
okleveles gépészmérnök,
okleveles energetikai mérnök,
gépészmérnök,
energetikai mérnök
3 év
4 év
20.Távhővezetékek és berendezések építése
szakterület részszakterülete
MV-TH-RFöld feletti távhővezeték, azok tartozékai és védőberendezéseinek építésének felelős műszaki
vezetése.
gépész felsőfokú technikus5 év
21.Villamosság szakterületMV-VIErősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének
felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.
okleveles villamosmérnök,
villamosmérnök
3 év
4 év
22.Villamosság szakterület részszakterületeMV-VI-RErősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének
felelős műszaki vezetése kisfeszültségű hálózatoknál.
villamosipari technikus5 év

VII. Szakma

Energetikai tanúsítás

Névjegyzéki jelölés

Energetikai tanúsítói jogosultság (betűjele: TÉ)

ABC
1.Tevékenység megnevezéseJelöléseKépesítési minimum követelmény, vagy az ezzel egyenértékű szakképzettség
2.energetikai tanúsítói jogosultságokleveles építészmérnök, okleveles településmérnök, okleveles építőmérnök,
okleveles közlekedésmérnök,
okleveles gépészmérnök, okleveles villamosmérnök, okleveles energetikai mérnök,
építészmérnök, településmérnök, építőmérnök, közlekedés-építőmérnök,
vízépítő mérnök, közlekedésmérnök, gépészmérnök, villamosmérnök, energetikai mérnök

"

Tartalomjegyzék