32012R1024[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1024/2012/EU rendelete ( 2012. október 25. ) a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (az IMI-rendelet) EGT-vonatkozású szöveg

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1024/2012/EU RENDELETE

(2012. október 25.)

a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (az IMI-rendelet)

(EGT-vonatkozású szöveg)

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza a belső piaci információs rendszernek (a továbbiakban: az IMI) az IMI-szereplők közötti igazgatási együttműködés céljából történő használatára vonatkozó szabályokat, ideértve a személyes adatok kezelését is.

2. cikk

Az IMI létrehozása

E rendelettel hivatalosan létrejön a belső piaci információs rendszer.

3. cikk

Hatály

Az IMI-t az információk, többek között a személyes adatok IMI-szereplők körében történő cseréjére és ezen információk kezelésére az alábbiak valamelyike céljából kell alkalmazni:

a) a mellékletben felsorolt jogi aktusok által előírt igazgatási együttműködés;

b) a 4. cikk szerint végrehajtott kísérleti projekt tárgyát képező igazgatási együttműködés.

4. cikk

Az IMI kiterjesztése

5. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 95/46/EK irányelv és a 45/2001/EK rendelet fogalommeghatározásait kell alkalmazni.

Ezenkívül a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)

"IMI" : a Bizottság által biztosított elektronikus eszköz az IMI-szereplők közötti igazgatási együttműködés elősegítésére;

b)

"igazgatási együttműködés" : az IMI-szereplők közötti, az uniós jogszabályok jobb alkalmazása érdekében folytatott együttműködés információcsere és -kezelés révén;

c)

"belső piaci terület" : a belső piac jogalkotási vagy funkcionális területe az EUMSZ 26. cikke (2) bekezdésének értelmében, amely területen az IMI-t az e rendelet 3. cikkének megfelelően használják;

d)

"igazgatási együttműködési eljárás" : az IMI számára biztosított, előre meghatározott munkafolyamat, amely lehetővé teszi, hogy az IMI-szereplők strukturált módon lépjenek kapcsolatba és kommunikáljanak egymással;

e)

"IMI-koordinátor" : a valamely tagállam által az IMI e rendeletnek megfelelő, hatékony működéséhez szükséges támogatási feladatok végrehajtására kijelölt szerv;

f)

"illetékes hatóság" : nemzeti, regionális vagy helyi szinten létrehozott és az IMI-ben regisztrált szerv, amely egy vagy több belső piaci területen a nemzeti jog vagy a mellékletben felsorolt uniós jogi aktusok alkalmazása tekintetében meghatározott hatáskörrel rendelkezik;

g)

"IMI-szereplők" : az illetékes hatóságok, az IMI-koordinátorok, a Bizottság és az uniós szervek, hivatalok és ügynökségek;

h)

"IMI-felhasználó" : valamely IMI-szereplő által felhatalmazott természetes személy, akit az említett IMI-szereplő nevében az IMI-ben regisztráltak;

i)

"külső szereplő" : az IMI-felhasználóktól eltérő természetes vagy jogi személy, aki/amely kizárólag külön technikai eszközök révén használhatja az IMI-t, az e célra biztosított, előre meghatározott külön munkafolyamattal összhangban;

j)

"zárolás" : technikai eszközök alkalmazása, amelynek révén a személyes adatok az IMI szokásos felületén keresztül elérhetetlenné válnak az IMI-felhasználók számára;

k)

"hivatalos lezárás" : az IMI keretében valamely igazgatási együttműködési eljárás lezárása céljából biztosított technikai eszköz alkalmazása.

II. FEJEZET

AZ IMI-HEZ KAPCSOLÓDÓ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

6. cikk

IMI-koordinátorok

Minden tagállam kijelöl egy nemzeti IMI-koordinátort, amelynek feladatai többek között a következők:

a) regisztrálja az IMI-koordinátorokat és az illetékes hatóságokat vagy hitelesíti regisztrációjukat;

b) fő kapcsolattartó pont szerepét tölti be az IMI-hez kapcsolódó kérdésekben a tagállamok IMI-szereplői számára, ideértve a személyes adatok e rendeletnek megfelelő védelmével kapcsolatos szempontokra vonatkozó tájékoztatást;

c) kapcsolatot tart a Bizottsággal az IMI-vel kapcsolatos kérdésekben, ideértve a személyes adatok e rendeletnek megfelelő védelmével kapcsolatos szempontokra vonatkozó tájékoztatást;

d) ismereteket, képzést és támogatást nyújt a tagállamok IMI-szereplői számára, ideértve az alapvető technikai segítségnyújtást is;

e) hatáskörének keretein belül biztosítja az IMI hatékony működését, ideértve az igazgatási együttműködésre irányuló megkeresésekre a tagállamok IMI-szereplői által időben és megfelelő módon adandó válaszok biztosítását.

7. cikk

Illetékes hatóságok

8. cikk

A Bizottság

A Bizottság felelős a következő feladatok végrehajtásáért:

a) biztosítja az IMI-hez szükséges szoftver és informatikai infrastruktúra biztonságát, rendelkezésre állását, karbantartását és fejlesztését;

b) többnyelvű rendszert, beleértve a meglévő fordítási funkciókat, a tagállamokkal együttműködve szervezett képzést, valamint információs segítségnyújtó szolgálatot biztosít, amely segít a tagállamoknak az IMI használatában;

c) nyilvántartásba veszi a nemzeti IMI-koordinátorokat, és biztosítja az IMI-hez való hozzáférésüket;

d) amennyiben e rendelet előírja, személyes adatokat feldolgozó műveleteket hajt végre az IMI-ben, a mellékletben felsorolt, alkalmazandó uniós jogi aktusokban meghatározott célokkal összhangban;

e) nyomon követi e rendelet alkalmazását, és a 25. cikkel összhangban jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az európai adatvédelmi biztosnak;

f) biztosítja a koordinációt az uniós szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel, és hozzáférést biztosít számukra az IMI-hez.

9. cikk

Az IMI-szereplők és -felhasználók hozzáférési jogai

10. cikk

Titoktartás

11. cikk

Igazgatási együttműködési eljárások

Az IMI a mellékletben felsorolt uniós jogi aktusok rendelkezéseit végrehajtó igazgatási együttműködési eljárásokon alapul. A Bizottság adott esetben valamely, a mellékletben felsorolt uniós jogi aktus vagy az igazgatási együttműködési eljárások valamely típusa tekintetében végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, amelyekben meghatározza a vonatkozó igazgatási együttműködési eljárások alkalmazásához szükséges alapvető technikai funkciókat és eljárási szabályokat, ideértve adott esetben a külső szereplők és az IMI közötti, a 12. cikkben említett kölcsönös viszonyt. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 24. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

12. cikk

Külső szereplők

Az IMI igénybevételéhez akkor bocsáthatók technikai eszközök külső szereplők rendelkezésére, amennyiben:

a) arról uniós jogi aktus rendelkezik;

b) arról a 11. cikkben említett végrehajtási jogi aktus rendelkezik annak érdekében, hogy megkönnyítse a tagállamok illetékes hatóságai között a mellékletben felsorolt uniós jogi aktusok rendelkezéseinek alkalmazása tekintetében folytatott igazgatási együttműködést; vagy

c) az ahhoz szükséges, hogy az adatalanyok a jogaik gyakorlása érdekében kérelmeket nyújthassanak be, a 19. cikkel összhangban.

Az ilyen technikai eszközök elkülönülnek az IMI-től, és nem teszik lehetővé a külső szereplők számára az IMI-hez való hozzáférést.

III. FEJEZET

SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA ÉS ADATBIZTONSÁG

13. cikk

A célok korlátozása

Az IMI-szereplők csak a mellékletben felsorolt uniós jogi aktusok vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott célból adhatnak át és dolgozhatnak fel személyes adatokat.

Az adatalanyok által az IMI-hez benyújtott adatok csak azon célokra használhatók fel, amelyekre benyújtották azokat.

14. cikk

Személyes adatok megőrzése

Amennyiben azonban a mellékletben felsorolt valamely alkalmazandó uniós jogi aktus hosszabb időszakot ír elő, az IMI-ben feldolgozott személyes adatok az igazgatási együttműködési eljárás hivatalos lezárását követően legfeljebb tizennyolc hónapig megőrizhetők.

15. cikk

Az IMI-felhasználókra vonatkozó személyes adatok megőrzése

16. cikk

Különleges adatkategóriák feldolgozása

17. cikk

Adatbiztonság

IV. FEJEZET

AZ ADATALANYOK JOGAI ÉS FELÜGYELET

18. cikk

Az adatalanyok tájékoztatása és átláthatóság

A Bizottság a nyilvánosság számára könnyen elérhető módon hozzáférhetővé teszi a következőket:

a) az IMI-re vonatkozó, világosan és érthetően megfogalmazott tájékoztatás a 45/2001/EK rendelet 11. és 12. cikkének megfelelően;

b) az e rendelet 11. cikkében említett, az IMI-ben végrehajtott igazgatási együttműködési eljárás adatvédelmi szempontjaira vonatkozó tájékoztatás;

c) az adatalanyok jogaival összefüggő, az e rendelet 20. cikkében említett kivételekre vagy korlátozásokra vonatkozó tájékoztatás;

d) az igazgatási együttműködési eljárások típusai, valamennyi alapvető IMI-funkció és adatkategória, amely feldolgozható az IMI-ben;

e) az IMI-re vonatkozó - e rendelet vagy más uniós jogi aktus alapján elfogadott - végrehajtási vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok teljes körű felsorolása, valamint az e rendelet mellékletének egységes szerkezetbe foglalt változata, amely más uniós jogi aktusok általi későbbi módosításait is tartalmazza.

19. cikk

Az adatokhoz kapcsolódó betekintési, helyreigazítási és törlési jog

20. cikk

Kivételek és korlátozások

Amennyiben a tagállamok a 95/46/EK irányelv 13. cikkével összhangban a nemzeti jogszabályokban korlátozzák az adatalanyok e fejezetben meghatározott jogait, vagy azokra vonatkozóan kivételeket állapítanak meg, erről tájékoztatniuk kell a Bizottságot.

21. cikk

Felügyelet

V. FEJEZET

AZ IMI FÖLDRAJZI HATÁLYA

22. cikk

Az IMI nemzeti használata

A tagállamok a területükön belüli illetékes hatóságok közötti igazgatási együttműködés céljából a nemzeti jogszabályaiknak megfelelően csak az alábbi feltételek teljesülése esetén használhatják az IMI-t:

a) nincs szükség a hatályos igazgatási együttműködési eljárások lényeges módosítására;

b) az IMI tervezett használatáról értesítették a nemzeti felügyeleti hatóságot, amennyiben ezt a nemzeti jogszabályok előírják; és

c) az IMI-felhasználók számára az IMI hatékony működése tekintetében nincs kedvezőtlen hatása.

23. cikk

Harmadik országokkal folytatott információcsere

E rendeletnek megfelelően az IMI-ben csak akkor kerülhet sor információk, így személyes adatok átadására az Unión belüli IMI-szereplők és az azoknak megfelelő harmadik országbeli partnereik között, ha teljesülnek a következő feltételek:

a) az információkat a mellékletben szereplő uniós jogi aktus rendelkezése és a harmadik ország jogának ezzel egyenértékű előírása szerint dolgozzák fel;

b) az információk átadására vagy rendelkezésre bocsátására olyan nemzetközi megállapodással összhangban kerül sor, amely előírja: i. a mellékletben szereplő uniós jogi aktus rendelkezésének a harmadik ország általi alkalmazását; ii. az IMI alkalmazását; és iii. az említett átadásra vonatkozó elveket és szabályokat; valamint

c) a szóban forgó harmadik ország a 95/46/EK irányelv 25. cikkének (2) bekezdésével összhangban biztosítja a személyes adatok megfelelő védelmét, beleértve a megfelelő biztosítékokat arra vonatkozóan, hogy az IMI-ben feldolgozott adatokat csak olyan célra használják fel, amely célból átadásukra eredetileg sor került, továbbá amennyiben a Bizottság a 95/46/EK irányelv 25. cikkének (6) bekezdése szerinti határozatot fogadott el.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. cikk

Bizottsági eljárás

25. cikk

Nyomon követés és jelentéstétel

26. cikk

Költségek

27. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2008/49/EK határozat hatályát veszti.

28. cikk

Hatékony alkalmazás

A tagállamok meghoznak valamennyi, az e rendelet IMI-szereplőik általi hatékony alkalmazásának biztosításához szükséges intézkedést.

29. cikk

Kivételek

30. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

AZ UNIÓS JOGI AKTUSOKBAN FOGLALT, IGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ, A 3. CIKKBEN EMLÍTETT AZON RENDELKEZÉSEK, AMELYEK VÉGREHAJTÁSA AZ IMI RÉVÉN TÖRTÉNIK

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelve a belső piaci szolgáltatásokról ( 4 ): VI. fejezet, 39. cikk (5) bekezdés, valamint a 15. cikk (7) bekezdése, kivéve, ha az utóbbi cikkben említett értesítés a 98/34/EK irányelvvel összhangban történik.

(2) 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 5 ): 4a-4e. cikk, 8. cikk, 21a. cikk, 50. cikk, 56. cikk és 56a. cikk.

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2011. március 9-i 2011/24/EU irányelve a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről ( 6 ): 10. cikk (4) bekezdés.

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2011. november 16-i 1214/2011/EU rendelete az eurokészpénz euroövezethez tartozó tagállamok közötti, határon átnyúló, üzletszerű közúti szállításáról ( 7 ): 11. cikk (2) bekezdés.

(5) A Bizottság 2001. december 7-i ajánlása a "SOLVIT" - belső piaci problémamegoldó hálózat ( 8 ) alkalmazásának alapelveiről: I. és II. fejezet.

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 1996. december 16-i 96/71/EK irányelve a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről ( 9 ): 4. cikk.

(7) Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 2014/67/EU irányelve a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról ( 10 ) 6. cikk, 7. cikk, 10. cikk (3) bekezdése és a 14-18. cikk.

(8) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/60/EU irányelve (2014. május 15.) a tagállamok területéről jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról ( 11 ): 5. és 7. cikk.

(9) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1191 rendelete (2016. július 6.) egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról ( 12 ): 14. cikk és 16. cikk, valamint a 22. cikk (1) és (2) bekezdése.

(10) Az Európai Parlament és a Tanács 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 rendelete a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és 167/2013/EU rendeleteket módosító és a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről ( 13 ): 44. cikk.

(11) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) ( 14 ): az 56. cikk, a 60-66. cikk és a 70. cikk (1) bekezdése.

(12) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 2.) az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról ( 15 ): 6. cikk (4) bekezdése, 15. és 19. cikk.

(13) A Európai Parlament és a Tanács 2006/22/EK irányelve (2006. március 15.) a közúti szállítási tevékenységekre vonatkozó szociális jogszabályok tekintetében az 561/2006/EK és a 165/2014/EU rendelet, valamint a 2002/15/EK irányelv végrehajtásának minimumfeltételeiről, továbbá a 88/599/EGK tanácsi irányelv ( 16 ) hatályon kívül helyezéséről: 8. cikk.

(14) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1057 irányelve (2020. július 15.) a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet ( 17 ) módosításáról: 1. cikk, (14) bekezdés.

(15) Az Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről ( 18 ): 18. cikk (8) bekezdés.

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295, 2018.11.21., 39. o.).

( 2 ) HL L 178., 2000.7.17., 1. o.

( 3 ) HL L 364., 2004.12.9., 1. o.

( 4 ) HL L 376., 2006.12.27., 36. o.

( 5 ) HL L 255., 2005.9.30., 22. o.

( 6 ) HL L 88., 2011.4.4., 45. o.

( 7 ) HL L 316., 2011.11.29., 1. o.

( 8 ) HL L 331., 2001.12.15., 79. o.

( 9 ) HL L 18., 1997.1.21., 1. o.

( 10 ) HL L 159., 2014.5.28., 11. o.

( 11 ) HL L 159., 2014.5.28., 1. o.

( 12 ) HL L 200., 2016.7.26., 1. o.

( 13 ) HL L 252, 2016.9.16., 53 o.

( 14 ) HL L 119., 2016.5.4., 1. o.

( 15 ) HL L 295., 2018.11.21., 39. o.

( 16 ) HL L 102., 2006.4.11., 35. o.

( 17 ) HL L 249., 2020.7.31., 49. o.

( 18 ) HL L 300., 2009.11.14., 51. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012R1024 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R1024&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02012R1024-20220221 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02012R1024-20220221&locale=hu

Tartalomjegyzék