Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

302/2019. (XII. 11.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdés c) pontja a következő cr) alponttal egészül ki:

[A szolgáltató - a Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett fizetés elfogadás esetén - kizárólag a szolgáltató tevékenységi körébe tartozó, a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás felhasználásnak jogszerűen megfelelő és az alábbi felsorolásban szereplő belföldi szolgáltatást nyújthat a munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója részére:

az Szja tv. 71. (1) bekezdés c) pontja szerinti szabadidő alszámla terhére]

"cr) helyközi vasúti személyszállítás (TEÁOR'08 49.10-ből kizárólag a keskenynyomközű vasúton történő személyszállítás)."

2. § A Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A munkavállaló halála esetén a pénzforgalmi szolgáltató a jogerős határozatban igazolt jogosultak részére - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a számla szerinti egyenleg összegét a jogosultak választása szerint készpénzben kifizeti vagy a jogosultak által meghatározott fizetési számlára átutalja, legkésőbb a jogerős határozatnak a pénzforgalmi szolgáltató részére történő bemutatásától számított 15 munkanapon belül."

3. § (1) A Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A pénzforgalmi szolgáltató a munkavállalóval szemben jogosult a Széchenyi Pihenő Kártya juttatásként átutalt, az utalás évét követő második naptári év május 31-éig fel nem használt pénzeszköz erejéig és annak terhére díjat felszámítani, amelyet a pénzforgalmi szolgáltató a Széchenyi Pihenő Kártyával közvetlenül összefüggő működési költségeire és marketingköltségeire fordít. A felszámított havi díj a fel nem használt pénzeszköz legfeljebb 3%-a, de legalább 100 forint lehet. 100 forintnál alacsonyabb összegű fel nem használt pénzösszeg esetén a díj összege megegyezik a fel nem használt összeggel."

(2) A Korm. rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A pénzforgalmi szolgáltató az (5) bekezdés szerinti időpont előtt legalább 2 hónappal tájékoztatja a kártyabirtokost arról, hogy az (5) bekezdés szerinti időponttól kezdve milyen mértékű díjat számít fel a fel nem használt pénzeszközre. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a rendelkezésre álló adatok alapján a fel nem használt pénzeszköz pontos összegét. A tájékoztatót a pénzforgalmi szolgáltató a kártyabirtokos részére a keretszerződésben rögzített módon átadja, vagy rendelkezésre bocsátja oly módon, hogy az ügyfél az adatok céljának megfelelő ideig tartósan tárolhassa, és a tárolt adatokat változatlan formában és tartalommal megjeleníthesse."

4. § A Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) Ezen alcím szerinti maximális költségek, összegek mértéke az áthárítható általános forgalmi adót nem tartalmazza.

(2) A 13. § (1) bekezdése és a 14. § szerinti költség összegét a pénzforgalmi szolgáltató a munkavállaló nyilatkozata szerinti a munkavállaló 3. § (2) bekezdése szerinti alszámlájára terhelheti, amennyiben a költség összegének fedezete rendelkezésre áll."

5. § A Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében és 5. § (1) bekezdésében a "71. (1)" szövegrész helyébe a "71. § (1)" szöveg lép.

6. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök