310/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet

egyes társadalombiztosítási és családpolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c), f), h), i) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím és az 1. melléklet tekintetében az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény 11. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hdr.) a következő 16/A. §-sal egészül ki:

"16/A. § A tárgyévben megállapított járadék alapjának - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (5) vagy (6) bekezdése alapján végrehajtott évközi nyugdíjintézkedésre tekintettel történő -megemelését a nyugdíjfolyósító szerv úgy hajtja végre, hogy

a) a járadék összegét a tárgyévet követő év január 1-jétől - a járadéknak a Tny. 62. § (1) bekezdése szerinti emelését megelőzően - emeli meg, és

b) a tárgyévre eső különbözetet a tárgyévet követő év januárjában folyósítja."

2. § A Hdr. a következő 19. §-sal egészül ki:

"19. § Az egyes társadalombiztosítási és családpolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2019. (XII. 18.) Korm. rendelettel megállapított 16/A. §-t a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. novemberi kiegészítéséről szóló 238/2019. (X. 16.) Korm. rendelettel megállapított egyösszegű kifizetés vonatkozásában is alkalmazni kell."

2. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

3. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 59/E. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv hatáskörébe tartozó ellátások megállapítása iránti eljárásban az egészségi állapot szakkérdését vizsgálni kell, a kérelemhez csatolni kell az egészségi állapot megállapításához szükséges egészségügyi iratokat.

(4) Ha az egészségi állapotra tekintettel megállapítható ellátások felülvizsgálata során az orvosszakértői szervet szakhatóságként be kell vonni, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a szakhatóság megkeresését megelőzően értesíti az ügyfelet a felülvizsgálat szükségességéről, és a jogkövetkezményről való tájékoztatás mellett felhívja az ellátásban részesülő személyt, hogy az egészségi állapot megállapításához szükséges egészségügyi iratokat küldje meg a szakhatóságnak. Ha az ellátásban részesülő személy a felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget, a szakhatóság értesíti erről a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot."

4. § A TnyR. 64. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A külföldön tanuló árva

a) a nappali rendszerű iskolai oktatásban, illetve a felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételt középiskolai tanulmányok esetén évente, felsőfokú tanulmányok esetén félévente, a tanulmányok megkezdésétől számított egy hónapon belül,

b) az a) pont szerinti, árvaellátásra jogosító tanulmányok megszűnését, szüneteltetését 15 napon belül

az oktatási intézmény által kiállított igazolással igazolja."

5. § A TnyR. 11. §-ában és 64/D. §-ában a "2020." szövegrész helyébe a "2021." szöveg lép.

6. § Hatályát veszti a TnyR.

a) 61. § (2) bekezdése,

b) 79. § (8) bekezdése.

3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

7. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a) 26/D. § (1) bekezdésében az "(1) bekezdés b) pontjában" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés a) pont ab) alpontjában" szöveg,

b) 26/D. § (2) bekezdésében az "(1) bekezdés b) pontjának" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés a) pont ab) alpontjának" szöveg,

c) 38. § (12) bekezdésében az "(1) bekezdés b) pontja" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés a) pont ab) alpontja" szöveg

lép.

4. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cstvhr.) 1. § (5) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A családtámogatási ellátásra való jogosultságot)

"g) a Cst. 2. § a) pont af) alpontja szerinti igénylő a tartózkodási engedély, a munkavállalási engedély, a munkaszerződés, valamint a szálláshely bejelentőlap"

(bemutatásával vagy másolatának csatolásával igazolja.)

9. § A Cstvhr. 27/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló közösségi rendeletek alkalmazása szempontjából pénzbeli családi ellátás a családi pótlék, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermeknevelési támogatás, a gyermekgondozási díj és az örökbefogadói díj."

10. § A Cstvhr. 27/H. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a különbözet összegének megállapításához a gyermekgondozási díj, illetve az örökbefogadói díj napi összegének vagy a jogosultság időtartamának ismerete szükséges, az EGT-s járási hivatal megkeresi az ellátás megállapítására hatáskörrel rendelkező szervet."

11. § A Cstvhr. 4/C. § (4) bekezdésében a "folyósító szerv az ellátás" szövegrész helyébe a "járási hivatal az ellátás" szöveg lép.

12. § Hatályát veszti a Cstvhr.

a) 5. § (6b) bekezdésében az "- a járási hivatal útján -" szövegrész,

b) 22. § (6) bekezdésében a " , valamint a Központ a visszavont hatósági bizonyítványok sorszámát - megyénkénti bontásban, a közzététel indokának általános ismertetése mellett - honlapján haladéktalanul közzéteszi" szövegrész,

c) 27. § (1) bekezdésében az "A formanyomtatványok előállításáról a Központ gondoskodik." szövegrész,

d) 28. § (1) bekezdése.

5. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

13. § Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

15. § A 13. § és az 1. melléklet az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet VIII. melléklet 11. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 310/2019. (XII. 18.) Korm. rendelethez

Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 56. sorral egészül ki:

[ABC
1.A kereset, jövedelem megszerzésének
éve
Járulékmérték % (magánnyugdíj-
pénztári tagság hiányában)
Járulékmérték % (magánnyugdíj-
pénztári tagság esetén)]
56.202022,5422,54

Tartalomjegyzék