313/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet

a szociális pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. § A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fotvhr.)

a) 1. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a "mozgásszervi" szövegrész helyébe a "mozgásában" szöveg,

b) 4. § (2a) bekezdésében a "Heves Megyei Kormányhivatal - a Magyar Államkincstárral kötött megállapodásban foglaltak szerint, a Központ szakmai támogatásával -" szövegrész helyébe a "Központ" szöveg,

c) 1. számú melléklet 5. és 6. pontjában a "Mozgásszervi" szövegrész helyébe a "Mozgásában" szöveg

lép.

2. § Hatályát veszti a Fotvhr.

a) 1. § (5) bekezdés c) pontjában a "mozgásszervi" szövegrész,

b) 1. számú melléklet 5. pontjában az "a mozgásrendszer károsodása vagy funkciózavara miatt" szövegrész.

2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

3. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pr.) 7. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A havi rendszeres szociális ellátás összegének változásáról nem kell határozatot hozni, ha)

"d) az időskorúak járadékának összege kizárólag az időskorúak járadékának jogszabály által meghatározott emelkedése miatt változik."

4. § A Pr. 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermek

a) tartósan beteg állapotának fennállása a magasabb összegű családi pótlék, a rokkantsági járadék, a rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rehabilitációs járadék vagy a megváltozott munkaképesség miatt megállapított hozzátartozói nyugellátás folyósítását igazoló irattal,

b) fogyatékosságának fennállása a magasabb összegű családi pótlék, a vakok személyi járadéka vagy a fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irattal

igazolható."

5. § A Pr. 20. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság iránti kérelem elutasításáról szóló döntés véglegessé válásáról a kérelmezőt értesíteni kell."

6. § A Pr. 26. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az ápolási díj iránti eljárásban a gyermekek otthongondozási díja vagy ápolási díj megállapítása iránti eljárásban kiállított szakvélemény is felhasználható, amennyiben az az ápolási díj megállapítására irányuló eljárás megindításának időpontjától számított legalább további egy évig hatályos.

(4b) Amennyiben az ápolási díj iránti eljárásban a gyermekek otthongondozási díja iránti eljárásban kiállított szakvélemény kerül felhasználásra, a gyermekek otthongondozási díja iránti eljárásban kiállított szakvélemény szerinti pontértéket az ápolási díjra való jogosultság tekintetében meghatározott minősítésnek megfeleltetve kell figyelembe venni."

7. § A Pr. a következő 70. §-sal egészül ki:

"70. § A szociális pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 313/2019. (XII. 18.) Korm. rendelettel módosított 18. § (1a) bekezdésében foglaltakat az Szt. 25. § (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben indult azon felülvizsgálati eljárásokban kell alkalmazni, amelyeknél a 7. § (3a) bekezdése szerinti felülvizsgálati időszak első napja 2019. december 31-ét követő napra esik."

8. § A Pr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. § A Pr. 18. § (1a) bekezdésében a "közeli hozzátartozója" szövegrész helyébe a "hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont]" szöveg lép.

3. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

10. § A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 48. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A 29. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2020. évre kiírt pályázaton nyertes munkáltatóval a Kormányhivatal 1 évre köt keretszerződést."

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-9. §, valamint az 1. melléklet 2020. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 313/2019. (XII. 18.) Korm. rendelethez

A Pr. 1. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép

"1. Értékelési szempont- és pontozási rendszer. [A 2., 3., 6., 7., 8., valamint a 11. sor minden esetben kitöltendő! Főszabály szerint a 4. és a 9. sor töltendő ki, az alábbi esetek kivételével.

Ha az ápolt személy I-es típusú diabétesz diagnózissal rendelkezik, és állapota fenntartásához rendszeres inzulinterápiára van szüksége, az 5. sort kell kitölteni azzal, hogy az 5. sor köznevelési intézménybe járó gyermek esetén csak akkor tölthető, ha a gyermek inzulinterápiájának követéséhez a szülő közreműködése a köznevelési intézményben nélkülözhetetlen.

Ha az ápolt személy autizmus diagnózissal rendelkezik (BNO F84.0-F84.9 besorolású betegség), akkor a 10. sort kell tölteni.

Egyidejűleg a 4. és az 5., illetve a 9. és a 10. sor nem tölthető ki!]

ABC
1.Tevékenység, funkcióÉrtékeljen 0 és 4 pont között (a pontérték a szükséges segítség mértékével emelkedik)Pontszám
2.Étkezés0: önmagát kiszolgálja, önállóan étkezik
1: felszolgálást igényel, de önállóan étkezik
2: felszolgálást és evőeszköz tisztításához segítséget igényel
3: felszolgálás és elfogyasztáshoz részbeni segítséget igényel
4: teljes segítséget igényel az étel elfogyasztásához vagy
segítséget igényel az étkezés kapcsán az I-es típusú diabétesz
diagnózis alapján történő inzulinadagoláshoz
3.Öltözködés0: nem igényel segítséget
1: önállóan végzi, de a megfelelő ruhaneműk kiválasztásához
segítséget igényel
2: egyes ruhadarabok felvételében igényel segítséget
3: jelentős segítséget igényel az öltözködésben, megfelelő
öltözet kiválasztásában, illetve 14 éves kor alatti gyermek esetén
inzulinpumpa rendszeres viselése szükséges
4: öltöztetés, vetkőzés minden szakaszában segítségre szorul
4.Tisztálkodás
(személyi higiéné
biztosítása)
0: szükségleteit felmérve önállóan végzi
1: szükségleteit felismeri, bizonyos feladatokhoz segítséget igényel
2: szükségleteit felismeri, tisztálkodni csak segítséggel tud
3: részlegesen ismeri fel szükségleteit, segítséget igényel
4: nem ismeri fel szükségleteit, tisztálkodni önállóan nem képes
5.Rendszeres steril
eszközhasználat
0: inzulinterápia szükséges több mint 2 éve fennálló,
inzulinterápiát igénylő diabétesz esetén, 7. életévét betöltött
gyermek esetében
1: inzulinterápia szükséges kevesebb, mint 2, de több mint 1 éve
fennálló, inzulinterápiát igénylő diabétesz esetén, a gyermek
7. életévének betöltésétől a 14. életév betöltéséig
2: inzulinterápia szükséges kevesebb, mint 1 éve fennálló,
inzulinterápiát igénylő diabétesz esetén, a gyermek 10. életévének
betöltésétől a 14. életév betöltéséig
3: inzulinterápia szükséges kevesebb, mint 1 éve fennálló,
inzulinterápiát igénylő diabétesz esetén, a gyermek 7. életévének
betöltésétől a 10. életév betöltéséig
4: inzulinterápia szükséges 7. életévét be nem töltött gyermek
esetében, a diabétesz tartamától függetlenül
6.WC használat0: önálló a WC használatban, öltözködésben, higiénés feladatait
ellátja
1: önállóan használja a WC-t, de öltözködésben, illetve higiénés
feladatokban ellenőrizni kell
2: önállóan használja a WC-t, de öltözködésben, illetve higiénés
feladatokban segíteni kell
3: segítséget igényel a WC használatban, öltözködésben, higiénés
feladatok elvégzéséhez
4: segítséggel sem képes a WC használatra, öltözködésre, higiénés
feladatok elvégzésére
7.Kontinencia0: vizeletét, székletét tartani képes
1: önállóan pelenkát cserél, elvégzi a higiénés feladatait
2: pelenkacserében, öltözködésben, illetve higiénés feladatokban
alkalmanként segítséget igényel
3: rendszeres segítséget igényel pelenkacserében, öltözködésben,
higiénés feladatok elvégzésében
4: teljes ellátásra szorul
8.Köznevelési
vagy szakképző
intézmény,
nappali ellátást
nyújtó szociális
intézmény
látogatása
0: önállóan
1: közlekedésben kíséretet igényel
2: intézménylátogatás esetenkénti felügyeletet igényel
3: intézménylátogatás csak folyamatos felügyelettel biztosítható
4: nem képes
9.Lakáson belüli
közlekedés
0: önállóan
1: segédeszköz önálló használatával
2: segédeszköz használatával, segítséget esetenként igényel
3: segédeszköz használatával, gyakran csak segítséggel
4: nem képes
10.Kihívást jelentő
viselkedés
0: viselkedését az adott szociális környezethez megfelelően
alakítja; feszültségeit megfogalmazni képes
1: csökkent indulati fékek vagy túlérzékenység; viselkedését
a szociális környezet elvárásainak megfelelően alakítani nehezére
esik
2: a környezet számára nehezen érthető vagy gyakori
ellenkezés, esetleg verbális agresszió; gyakori feszültség, de ezt
megfogalmazni kevéssé képes
3: feszültségei nagyon gyakoriak, vagy visszatérők a dührohamok,
esetleg destruktív és fizikai agresszió (tárgyak, önmaga, mások
ellen irányuló) formájában nyilvánulnak meg
4: viselkedése miatt időszakosan vagy állandó jelleggel teljesen
elszigetelődik szűkebb vagy tágabb szociális környezetétől
11.Összesen

"

Tartalomjegyzék