324/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, valamint a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 41/A. §-ában, valamint a 85. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 18. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 5. § (3), (5) és (7) bekezdésében a "(2) bekezdés szerinti" szövegrész helyébe a "Natura 2000 területek földrészleteit meghatározó" szöveg lép.

2. § Hatályát veszti az R1. 5. § (2) bekezdése.

2. A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet módosítása

3. § A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Az R2.

a) 6. § (1) bekezdésében az "adatszolgáltatáshoz szükséges elektronikus űrlapok" szövegrész helyébe az "adatszolgáltatás" szöveg,

b) a 8. §-ban a "3 nap" szövegrész helyébe az "5 nap" szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 324/2019. (XII. 19.) Korm. rendelethez

"1. mellékleta 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelethez

A KAR adatszolgáltatás adattartalma

I. A KAR adatszolgáltatás adattartalma meghatalmazás bejelentése és KÜJ azonosító (Környezetvédelmi Ügyfél Jel) igénylése (KAR: KÜJ-IG adatcsomag) esetén a következő:

1. Adatszolgáltatásban feltüntetett adatok érvényességének dátuma

2. Címzett szervezet

3. Csatolmány

4. Az adatszolgáltatás célja

4.1. Adatszolgáltatás típusának kódja

4.1.1. Új meghatalmazás bejelentése KÜJ azonosítóval rendelkező ügyfél esetén

4.1.2. KÜJ azonosító igénylése és meghatalmazásbejelentés KSH statisztikai számjellel rendelkező gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó vagy más szervezet esetén

4.1.3. KÜJ azonosító igénylése és meghatalmazásbejelentés KSH statisztikai számjellel nem rendelkező vagy külföldi ügyfél esetén

4.1.4. Az adatszolgáltatást beküldő természetes személy részére KÜJ azonosító igénylése

4.2. Új KÜJ azonosító igénylése esetén az igénylés indoka

5. Beküldő természetes személy adatai

5.1. Név

5.2. Születési név

5.3. Születési dátum

5.4. Születési hely

5.5. Anyja neve

5.6. Állandó lakcím

5.6.1. Irányítószám

5.6.2. Település neve

5.6.3. Közterület neve, közterület típusa, házszám

5.6.4. Ország

5.7. E-mail-cím

6. Meghatalmazó ügyfél adatai

6.1. KÜJ azonosító

6.2. KSH statisztikai számjel

6.3. Rövid név

6.4. Teljes név

6.5. Székhely címe

6.5.1. Irányítószám

6.5.2. Település neve és KSH területi számjele

6.5.3. Közterület neve, közterület típusa, házszám

6.5.4. Ország

7. Ügyfél értesítési címe

7.1. Irányítószám

7.2. Település neve és KSH területi számjele

7.3. Közterület neve, közterület típusa, házszám

7.4. Ország

II. A KAR adatszolgáltatás adattartalma környezetvédelmi ügyfél adatok változásjelentése (KAR: KÜJ-ÜGYF adatcsomag) esetén a következő:

1. Adatszolgáltatásban feltüntetett adatok érvényességének dátuma

2. Címzett szervezet

3. Változásjelentéssel érintett ügyfél KÜJ azonosítója

4. Ha a KÜJ azonosító jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet azonosít

4.1. KSH statisztikai számjel

4.2. Rövid név

4.3. Teljes név

4.4. Székhely címe

4.4.1. Irányítószám

4.4.2. Település neve és KSH területi számjele

4.4.3. Közterület neve, közterület típusa, házszám

4.4.4. Ország

4.5. Ügyfél értesítési címe

4.5.1. Irányítószám

4.5.2. Település neve és KSH területi számjele

4.5.3. Közterület neve, közterület típusa, házszám

4.5.4. Ország

4.6. KAR adatszolgáltatásért felelős személy adatai

4.6.1. Név

4.6.2. Beosztás

4.6.3. Telefon

4.6.4. E-mail-cím

4.7. Jogelőd ügyfelek KÜJ azonosítói

5. Ha a KÜJ azonosító természetes személyt azonosít

5.1. Név

5.2. Állandó lakcím

5.2.1. Irányítószám

5.2.2. Település neve

5.2.3. Közterület neve, közterület típusa, házszám

5.2.4. Ország

5.3. E-mail-cím

6. Adatszolgáltatásra meghatalmazott személyek adatai

6.1. Név

6.2. Állandó lakcím

6.2.1. Irányítószám

6.2.2. Település neve

6.2.3. Közterület neve, közterület típusa, házszám

6.2.4. Ország

6.3. E-mail-cím

III. A KAR adatszolgáltatás adattartalma telephely, környezetvédelmi objektum KTJ azonosító (Környezetvédelmi Területi Jel) igénylése (KAR: KTJ-IG adatcsomag) esetén a következő:

1. Adatszolgáltatásban feltüntetett adatok érvényességének dátuma

2. Címzett szervezet

3. KTJ azonosító igénylést benyújtó ügyfél KÜJ azonosítója

4. Besorolás

5. Megnevezés

6. Cím

6.1. Irányítószám

6.2. Település neve és KSH területi számjele

6.3. Közterület neve, közterület típusa, házszám

7. Objektumot magába foglaló telephely KTJ azonosítója

8. Jellemző pont EOV Y és EOV X koordinátája

9. Telephely vagy környezetvédelmi objektum által érintett helyrajzi számok

9.1. Helyrajzi szám

9.2. Helyrajzi szám szerinti település KSH területi számjele

10. KAR adatszolgáltatásért felelős személy adatai

10.1. Név

10.2. Beosztás

10.3. Telefon

10.4. E-mail-cím

11. Telephelyet vagy környezetvédelmi objektumot lehatároló poligon töréspontjai

11.1. Töréspont sorszáma

11.2. EOV Y koordináta

11.3. EOV X koordináta

IV. A KAR adatszolgáltatás adattartalma telephely, környezetvédelmi objektum változásjelentése (KAR: KTJ-OBJ adatcsomag) esetén a következő:

1. Adatszolgáltatásban feltüntetett adatok érvényességének dátuma

2. Címzett szervezet

3. Változásjelentést benyújtó ügyfél KÜJ azonosítója

4. Változásjelentéssel érintett telephely vagy környezetvédelmi objektum KTJ azonosítója

5. Besorolás

6. Megnevezés

7. Cím

7.1. Irányítószám

7.2. Település neve és KSH területi számjele

7.3. Közterület neve, közterület típusa, házszám

8. Objektumot magába foglaló telephely KTJ azonosítója

9. Jellemző pont EOV Y és EOV X koordinátája

10. Telephely vagy környezetvédelmi objektum által érintett helyrajzi számok

10.1. Helyrajzi szám

10.2. Helyrajzi szám szerinti település KSH területi számjele

11. KAR adatszolgáltatásért felelős személy adatai

11.1. Név

11.2. Beosztás

11.3. Telefon

11.4. E-mail-cím

12. Telephelyet vagy környezetvédelmi objektumot lehatároló poligon töréspontjai

12.1. Töréspont sorszáma

12.2. EOV Y koordináta

12.3. EOV X koordináta"

Tartalomjegyzék