328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont ma) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 43/1999. Korm. rendelet) 21. § (10c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10c) A védőnői kiegészítő pótlék a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza, kivéve az egészségügyi ágazati béremelés hatálya alá tartozó védőnőket foglalkoztató védőnői szolgáltatók esetében."

2. § A 43/1999. Korm. rendelet 27. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 29/A. § (1) bekezdése szerinti orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai vizsgálatok esetében az országos teljesítményvolumen a laboratóriumi ellátás 5. számú melléklet szerinti előirányzat összegének 70 százaléka alapján meghatározott mennyiség. Orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére a tárgyidőszakra vonatkozó TVK az országos teljesítményvolumen terhére a (10) bekezdés szerint a finanszírozási év első hónapjára megállapított TVK arányában kerül megállapításra."

3. § A 43/1999. Korm. rendelet 27/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A járóbeteg-szakellátást is végző aktív fekvőbeteg-szakellátást vagy egynapos sebészeti ellátást nyújtó szolgáltató teljesítményvolumene értékarányosan súlyszámban vagy pontszámban is meghatározható. Az egyes ellátási formák között átcsoportosítás kezdeményezhető aktív fekvőbeteg-szakellátásból járóbeteg-szakellátásba, egynapos sebészeti ellátásba, általános anesztéziában végzett egynapos fogászati ellátásba vagy mokeluláris diagnosztikai (PCR) ellátásba, illetve egynapos sebészeti ellátásból járóbeteg-szakellátásba."

4. § A 43/1999. Korm. rendelet 29/A. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A molekuláris diagnosztikai vizsgálatok (PCR) teljesítménydíjazása az 5. számú mellékletben az erre a feladatra meghatározott előirányzat terhére történik."

5. § (1) A 43/1999. Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 43/1999. Korm. rendelet 28. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 43/1999. Korm. rendelet 28/A. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 43/1999. Korm. rendelet 28/B. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

6. § A 43/1999. Korm. rendelet

a) 28. § (1b) bekezdésében az "a 27. § (7) bekezdése, továbbá a 44/B. § szerinti meddőségkezelési ellátások TVK-ja terhére elszámolt teljesítményt" szövegrész helyébe az "a 27. § (7) bekezdése szerint elszámolt teljesítményt" szöveg,

b) 44/B. § (3) bekezdésében az "Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatók" szövegrész helyébe az "Az emberi reprodukcióra irányuló különleges beavatkozások végzésére jogosult egészségügyi szolgáltatók" szöveg,

c) a 76/J. § (2) bekezdésében a "2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig" szövegrész helyébe a "2018. január 1-jétől" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti a 43/1999. Korm. rendelet

a) 27. § (3c) és (3d) bekezdése,

b) 44/B. § (1) bekezdése,

c) 76/P. § (2) bekezdése.

2. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, továbbá az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, továbbá az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 256/2013. Korm. rendelet) a következő 3/A. és 3/B. §-sal egészül ki:

"3/A. § (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2/A. § (4) és (5) bekezdése szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának a 2020. január hónaptól számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint a béremelésre eső mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(2) Az egészségügyi szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. § (4) és (5) bekezdése szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.

(3) Az egészségügyi szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2020. január hónaptól megegyezik a 2020. január 1-jén hatályos 15. mellékletben szereplő és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

(4) Az (1) bekezdés szerinti mozgóbér elemek biztosítása érdekébenigényelhető támogatás összege megegyezik 2020. január hónaptól a 2020. január 1-jén hatályos 15. melléklet szerinti emelt támogatásra (a 2020. január 1-jén hatályos alapbérek és a 2017. november 9-én hatályos alapbérek alapján számított mozgóbér különbözete), illetve az alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek és az azokat terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

3/B. § (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó védőnőt foglalkoztató védőnői szolgáltató a 2/A. § (6) bekezdése szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának a 2020. január hónaptól számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(2) A védőnői szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. § (6) bekezdése szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.

(3) A védőnői szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2020. január hónaptól megegyezik a 2020. január 1-jén hatályos 15. mellékletben szereplő és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint a védőnő alapbérébe beépített kiegészítő pótlékra eső mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével."

9. § A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A védőnői szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2019. július hónaptól megegyezik a 2019. július 1-jén hatályos 15. mellékletben szereplő és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint a védőnő alapbérébe beépített kiegészítő pótlékra eső mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével."

10. § A 256/2013. Korm. rendelet a következő 4/F. §-sal egészül ki:

"4/F. § (1) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a 3/A. § (3) és (4) bekezdése szerinti támogatás iránti igényét, valamint a védőnői szolgáltató munkáltató a 3/B. § (3) bekezdése szerinti támogatás iránti igényét a NEAK által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja be legkésőbb 2020. január 24-ig. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató és a védőnői szolgáltató munkáltató (a továbbiakban együtt: munkáltató) a foglalkoztatási adatokban, illetve a támogatási összegben bekövetkezett változás esetén köteles a megállapított támogatásra korrekciós igényt benyújtani minden hónap 10. napjáig, a NEAK által meghatározott adatszolgáltatási formátumban. A munkáltató a korrekciós igényt a tárgyhavi munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján nyújtja be.

(2) A 3/A. § és 3/B. § szerint megállapított támogatási összeget a NEAK először 2020. február 3-áig, majd ezt követően havonta utalványozza a munkáltatónak. A támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti egészségügyi dolgozók 2018-2020. évi béremelésének fedezete előirányzat szolgál.

(3) A támogatás kizárólag a 2020. január hónaptól alkalmazandó béremelésre, az ahhoz kapcsolódó mozgóbér elemek összegére, valamint az azokra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel. A támogatás terhére az e rendeletben foglalt jogcímeken túl más jogcímen kifizetés nem teljesíthető."

11. § A 256/2013. Korm. rendelet 5. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A NEAK a munkáltató által igényelt, de a bérnövekedés biztosítására fel nem használt támogatási összeget az (1) bekezdés szerinti elszámolási időpontot követően a munkáltató teljesítményfinanszírozásából egy vagy több részletben levonja. Ha a munkáltató teljesítményfinanszírozása a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegének levonására nem nyújt fedezetet, azt a munkáltató a NEAK felszólítására köteles visszafizetni.

(1b) A NEAK a munkáltatónál keletkezett többletigényre utólagosan béremelési támogatást nem utalványoz."

12. § A 256/2013. Korm. rendelet "6. Átmeneti rendelkezések" címe a következő 11/J. §-sal egészül ki:

"11/J. § (1) A NEAK a munkáltató részére az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelettel megállapított 4. § (3) bekezdés alapján 2019. július-november hónapra járó szociális hozzájárulási adó védőnői kiegészítő pótlékre eső összegét egy összegben legkésőbb 2020 januárjában utalványozza az érintett munkáltatók részére.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegeket a NEAK számítja ki a védőnői szolgáltatók által benyújtott igénylések és korrekciós igénylések alapján."

13. § A 256/2013. Korm. rendelet 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

14. § A 256/2013. Korm. rendelet

a) 3. § (3) és (4) bekezdésében az "a 15. mellékletben" szövegrész helyébe az "a 2019. július 1-jén hatályos 15. mellékletben" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében a "ténylegesen kifizetett" szövegrész helyébe az "utalványozott" szöveg

lép.

3. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

15. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 162/2015. Korm. rendelet) 26. §-a a következő (7)-(9) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ösztöndíj a miniszter döntése alapján második vagy további szakképesítés megszerzésének ösztönzésére meghatározott szakorvosi szakterületen szakorvosok számára is kiírásra kerülhet.

(8) A (2) bekezdéstől eltérően a (7) bekezdés szerinti ösztöndíj esetében a pályázati felhívásban meghatározható a szakképesítés megszerzésének, valamint ezzel összefüggésben az ösztöndíj folyósításának legkésőbbi időpontja.

(9) A (7) bekezdés szerinti ösztöndíjra az e rendeletben foglaltakat a (2a) bekezdés, a 28. § (3) bekezdés b) pontja, a 28. § (3a) bekezdés a) és c) pontja, a 28. § (5) bekezdés b) pontja, valamint a 29. § kivételével kell alkalmazni."

16. § A 162/2015. Korm. rendelet "23. Átmeneti rendelkezések" címe a következő 35/G. §-sal egészül ki:

"35/G. § (9) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.r.3.) megállapított 26. § (7)-(9) bekezdésében foglaltak a Mód.r.3. hatálybalépését megelőzően meghirdetett ösztöndíjak tekintetében is alkalmazandók."

4. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2-7. § és az 1-4. melléklet 2020. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés2020. évi
előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás121 492,0
Indikátorrendszer finanszírozása7 300,0
Eseti ellátás díjazása649,3
Ügyeleti szolgálat10 106,2
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen139 547,5
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás2 317,1
Védőnői ellátás24 009,8
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem483,4
MSZSZ: gyermekgyógyászat121,6
MSZSZ: nőgyógyászat96,3
2.Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen27 028,2
3.Fogászati ellátás32 894,8
4.Otthoni szakápolás5 596,8
5.Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás9 796,9
8.Művesekezelés27 771,1
11.Működési költségelőleg2 000,0
Célelőirányzatok
Méltányossági alapon történő térítések2 611,3
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj55,0
Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint
háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása
1 250,0
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata20,0
Egészségügyi dolgozók 2018-2020. évi béremelésének fedezete102 635,6
Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete3 830,1
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése11 860,9
Fiatal szakorvosok támogatása326,3
13.Célelőirányzatok összesen122 589,2
15.Mentés43 343,5
17.Laboratóriumi ellátás23 938,7
Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás176 779,0
Molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás3 501,4
Fekvőbeteg-szakellátás627 707,4
aktív fekvőbeteg-szakellátás533 647,6
krónikus fekvőbeteg-szakellátás87 484,8
bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)1 575,0
várólista csökkentés5 000,0
Extrafinanszírozás1 000,0
Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás105 309,8
Speciális finanszírozású szakellátás45 061,9
18.Összevont szakellátás összesen959 359,5
19.Népegészségügy fejlesztése2 717,5
20.Alapellátás fejlesztése10 000,0
21.Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék5 000,0
22.Finanszírozási rendszer átalakítása17 764,0
ÖSSZESEN1 429 347,7

"

2. melléklet a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelethez

"28. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

2020. évre vonatkozó TVK

1. A járóbeteg-szakellátás - ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is - 2019. november és 2020. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 77 733 386 642 pont. Ebből:

1.1. az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett, a) a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret 10 000 000 pont;

1.2. a következő, korai fejlesztést végző, valamint kiemelt feladatokat ellátó intézmények részére 75 591 967 pont a következők szerint:

Megye kódIntézmény kódIntézményÉves TVK többlet pont
202915Semmelweis Egyetem1 116 031
204013Autizmus Alapítvány, Budapest13 898 971
205087Dévény Anna Alapítvány, Budapest6 836 925
207990Vadaskert Alapítvány, Budapest6 945 025
20B944Gézengúz Alapítvány, Budapest13 982 433
20H058Budapesti Korai Fejlesztő Központ1 365 141
20N055Újpesti Egészségügyi Kft.22 806 027
06R511Pro Rekreatione Nonprofit Kft.8 641 414
ÖSSZESEN75 591 967

2. Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 2019. november és 2020. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 2 035 162 súlyszám. Ebből:

2.1. az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett,

a) a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret, valamint

b) egyéb szakmapolitikai célok fedezete: 200 súlyszám.

3. Az egyes ellátási formák 2020. finanszírozási évre vonatkozó országos szezonális indexe:

HónapFekvőbeteg-szakellátásJáróbeteg-szakellátás
2019. november1/121/12
2019. december1/121/12
2020. január1/121/12
2020. február1/121/12
2020. március1/121/12
2020. április1/121/12
2020. május1/121/12
2020. június1/121/12
2020. július1/121/12
2020. augusztus1/121/12
2020. szeptember1/121/12
2020. október1/121/12

"

3. melléklet a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelethez

"28/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 2020. évre vonatkozó TVK mennyisége

ABCDEF
Megye
kód
Intézmény
kód
IntézményAktív
fekvőbeteg
szakellátás
Egynapos
sebészeti
ellátás
Általános
anesztéziában
végzett
egynapos
fogászati
ellátás
Összesen
éves (súlyszám)éves
(súlyszám)
éves
(súlyszám)
éves (súlyszám)
1011052Mohácsi Kórház6 201.36622.950.006 824.31
2012912Pécsi Tudományegyetem94 971.420.00281.0695 252.48
301A316Siklósi Kórház Nonprofit
Kft.
0.00367.610.00367.61
401C353URO-CLIN Egészségügyi
Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.
0.00769.710.00769.71
501H770Zsigmondy
Vilmos Harkányi
Gyógyfürdőkórház
Nonprofit Kft.
453.590.000.00453.59
601N584Komlói Egészségcentrum
BUESZ Egészségügyi
Központ
2 565.36340.740.002 906.10
701N591Szigetvári Kórház5 094.720.000.005 094.72
8021084Bajai Szent Rókus Kórház15 032.24358.990.0015 391.23
9021122Bács-Kiskun Megyei
Kórház, Kecskemét
63 111.180.0096.1063 207.29
1002N590Kiskunhalasi Semmelweis
Kórház
13 477.11493.250.0013 970.37
11031243Orosházi Kórház9 940.31436.140.0010 376.45
1203R464Békés Megyei Központi
Kórház
48 330.3378.730.0048 409.07
13041301Koch Róbert Kórház és
Rendelőintézet Edelény
3 981.180.000.003 981.18
14041345Tiszaújváros Városi
Rendelőintézet
0.00843.670.00843.67
15041391Sárospatak Város
Rendelőintézete
0.00818.700.00818.70
16041400Szántó J. Endre Egyesített
Szociális és Egészségügyi
Intézet
0.00458.620.00458.62
17041407Sátoraljaújhelyi Erzsébet
Kórház
7 367.95120.570.007 488.52
1804M058Kazincbarcikai Kórház
Nonprofit Kft.
3 186.27530.010.003 716.28
1904N684Almási Balogh Pál Kórház,
Ózd
7 809.070.000.007 809.07
2004R730Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Központi Kórház és
Egyetemi Oktatókórház
103 572.720.000.00103 572.72
21051454Csongrád Megyei
Egészségügyi
Ellátó Központ
Hódmezővásárhely - Makó
8 628.87918.670.009 547.54
22051484Csongrád Megyei Mellkasi
Betegségek Szakkórháza
3 475.120.000.003 475.12
23051487Csongrád Megyei Dr. Bugyi
István Kórház
12 728.560.000.0012 728.56
24052917SZTE Szent-Györgyi Albert
Klinikai Központ
94 954.050.00322.5095 276.55
2505M226Kisteleki Térségi Eü.
Központ Nonprofit Kft.
0.00331.460.00331.46
26061568Fejér Megyei Szent György
Egyetemi Oktató Kórház
49 367.850.000.0049 367.85
2706C975NAPFÉNY 2001 Szociális
Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft.
0.00623.220.00623.22
2806H059Bicskei Egészségügyi
Központ Szolgáltató
Nonprofit Kft.
0.00971.750.00971.75
2906M934Szent Pantaleon
Kórház - Rendelőintézet
Dunaújváros
16 964.3093.470.0017 057.76
30071601Csornai Margit Kórház0.00532.970.00532.97
31071630Lumniczer Sándor Kórház
- Rendelőintézet
0.00372.110.00372.11
32071640Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház, Győr
51 251.440.000.0051 251.44
33071644Karolina Kórház
- Rendelőintézet
5 299.670.000.005 299.67
34071663Soproni Erzsébet Oktató
Kórház és Rehabilitációs
Intézet
14 035.240.000.0014 035.24
35072948KARDIREX Egészségügyi
Központ Győr Kft.
0.00665.190.00665.19
36081683Gróf Tisza István Kórház,
Berettyóújfalu
8 256.70271.690.008 528.39
37082894Debreceni Egyetem Klinikai
Központ
100 704.420.00393.28101 097.70
3808R787Debreceni Egyetem Kenézy
Gyula Egyetemi Kórház
38 686.37194.530.0038 880.90
39092899Mátrai Gyógyintézet3 090.740.000.003 090.74
4009N581Albert Schweitzer Kórház
- Rendelőintézet
6 669.95348.760.007 018.71
4109N585Markhot Ferenc
Oktatókórház és
Rendelőintézet, Eger
27 428.940.000.0027 428.94
4209N682Bugát Pál Kórház,
Gyöngyös
6 938.98401.690.007 340.67
43101865Vaszary Kolos Kórház,
Esztergom
12 754.680.000.0012 754.68
44101871Selye János Kórház,
Komárom
1 406.45538.830.001 945.28
45101876Szent Borbála Kórház,
Tatabánya
27 281.080.780.0027 281.87
4610K404Kastélypark Klinika
Egészségügyi Szolgáltató
Kft., Tata
2 053.05114.260.002 167.31
47111903Dr. Kenessey Albert Kórház
- Rendelőintézet
9 528.03473.150.0010 001.19
48111928Szent Lázár Megyei Kórház,
Salgótarján
17 718.920.000.0017 718.92
49111945Margit Kórház Pásztó0.00455.040.00455.04
50121980Dr. Halász Géza Szakorvosi
Rendelőintézet, Dabas
0.00318.550.00318.55
51122010Pest Megyei Flór Ferenc
Kórház, Kistarcsa
23 715.88305.590.0024 021.46
52122049Szent Rókus Kórház és
Intézményei
0.002 451.580.002 451.58
53122052Szentendre Város
Egészségügyi Intézményei
0.00483.600.00483.60
54122057Szigetszentmiklós
Szakorvosi Rendelőintézet
0.00456.360.00456.36
55122073Tüdőgyógyintézet
Törökbálint
7 479.840.000.007 479.84
56122090Vecsés Város Egészségügyi
Szolgálat
0.00325.130.00325.13
57122095Jávorszky Ödön Kórház,
Vác
14 599.97124.800.0014 724.77
58122103Dr. Romics László
Egészségügyi Intézmény,
Érd
0.001 018.800.001 018.80
59122911URBS PRO PATIENTE
Egészségügyi Fejl. és
Üzemeltető Közh. Nonp.
KFT
762.830.000.00762.83
6012N588Misszió Egészségügyi
Központ, Veresegyház
0.00326.280.00326.28
6112N593Toldy Ferenc Kórház és
Rendelőintézet, Cegléd
15 753.680.000.0015 753.68
6212R595JUMP CONSULTING Kft.,
Budaörs
0.001 709.540.001 709.54
6312S104Százhalombattai
Egészségügyi
Közalapítvány
0.001 001.080.001 001.08
64132137Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház
46 350.500.000.0046 350.50
65132162Siófoki Kórház
- Rendelőintézet
11 056.71341.800.0011 398.51
66133205Kistérségi Járóbetegellátó
Központ, Barcs
0.00471.660.00471.66
6713A216Egészségügyi Nonprofit
Kft., Fonyód
0.00525.890.00525.89
6813N683Nagyatádi Kórház4 172.59151.220.004 323.82
69142230Felső-Szabolcsi Kórház,
Kisvárda
14 518.24292.610.0014 810.85
7014N599Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház
82 799.730.000.0082 799.73
71152324Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Hetényi Géza
Kórház - Rendelőintézet
36 100.040.000.0036 100.04
72152378Kátai Gábor Kórház, Karcag7 927.270.000.007 927.27
73158002MÁV Kórház és
Rendelőintézet, Szolnok
3 866.050.000.003 866.05
7415N586Mezőtúri Kórház és
Rendelőintézet
2 064.6432.920.002 097.56
7515N596Jászberényi Szent Erzsébet
Kórház
6 522.560.000.006 522.56
76162392Bonyhádi Kórház és
Rendelőintézet
0.00687.240.00687.24
77162425Tolna Megyei Balassa János
Kórház
26 009.840.000.0026 009.84
78162436Paksi Gyógyászati Központ0.00415.170.00415.17
7916N582Dombóvári Szent Lukács
Kórház
5 001.05346.380.005 347.43
80172531Szent László Kórház, Sárvár0.00463.100.00463.10
8117N595Markusovszky Egyetemi
Oktatókórház,
Szombathely
45 544.440.000.0045 544.44
82182535Magyar Imre Kórház, Ajka8 541.47642.210.009 183.68
83182586Gróf Esterházy Kórház
és Rendelőintézeti
Szakrendelő
5 390.15440.200.005 830.34
84182601Veszprém Megyei
Tüdőgyógyintézet,
Farkasgyepű
2 640.040.000.002 640.04
85182611Zirci Erzsébet Kórház
- Rendelőintézet
0.00374.430.00374.43
86182893Állami Szívkórház
Balatonfüred
3 856.200.000.003 856.20
8718H505Szent Donát Várpalota Kft.0.001 739.070.001 739.07
8818N592Deák Jenő Kórház, Tapolca480.00443.520.00923.52
8918N594Csolnoky Ferenc Kórház,
Veszprém
38 676.160.000.0038 676.16
90192703Keszthelyi Kórház4 463.96427.170.004 891.13
91192734Zala Megyei Szent Rafael
Kórház
36 258.820.000.0036 258.82
92192747Kanizsai Dorottya Kórház,
Nagykanizsa
13 472.80675.290.0014 148.08
9319N597Hévízgyógyfürdő és Szent
András Reumakórház
825.710.000.00825.71
94200765HT Medical Center
Eü. Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
0.00639.880.00639.88
95202872MRE Bethesda
Gyermekkórháza
6 747.230.00191.296 938.52
96202873Bajcsy-Zsilinszky Kórház és
Rendelőintézet
26 305.950.000.0026 305.95
97202877Heim Pál Országos
Gyermekgyógyászati
Intézet
17 223.730.00250.0017 473.73
98202878Dél-pesti Centrumkórház-
Országos Hematológiai és
Infektológiai Intézet
44 355.01886.390.0045 241.39
99202879Jahn Ferenc Dél-pesti
Kórház és Rendelőintézet
25 904.100.000.0025 904.10
100202880Észak-Közép-budai
Centrum, Új Szent János
Kórház és Szakrendelő
27 121.400.000.0027 121.40
101202886Péterfy Kórház-
Rendelőintézet és
Manninger J. Orsz.
Traumatológiai Int.
43 558.790.000.0043 558.79
102202887Nyírő Gyula Országos
Pszichiátriai és
Addiktológiai Intézet
7 717.96357.570.008 075.53
103202889Szent Imre Egyetemi
Oktatókórház
25 177.360.000.0025 177.36
104202891Uzsoki Utcai Kórház39 855.260.000.0039 855.26
105202896Gottsegen György
Országos Kardiológiai
Intézet
26 447.660.000.0026 447.66
106202897Országos Korányi
Pulmonológiai Intézet
15 384.490.000.0015 384.49
107202903Országos Klinikai
Idegtudományi Intézet
11 735.300.000.0011 735.30
108202906Országos Onkológiai
Intézet
55 681.340.000.0055 681.34
109202907Országos Reumatológiai és
Fizioterápiás Intézet
4 728.810.000.004 728.81
110202910Országos
Sportegészségügyi Intézet
2 531.320.000.002 531.32
111202913Országos Orvosi
Rehabilitációs Intézet
1 636.570.000.001 636.57
112202915Semmelweis Egyetem122 131.3724.00474.81122 630.18
113204026MAZSIHISZ, Budapest1 194.940.000.001 194.94
114206072Budapesti Szent Ferenc
Kórház
254.400.000.00254.40
115207610Belvárosi Lipótváros
Egészségügyi Szolgálat
0.00551.710.00551.71
116207990Vadaskert Alapítvány1 481.270.000.001 481.27
11720A275Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálat
0.00341.640.00341.64
11820C278Kelen Kórház Egészségügyi
Ellátó és Szolgáltató Kft.
0.00320.060.00320.06
11920H025XVI. Kerület Kertvárosi
Egészségügyi Szolgálata
0.00443.980.00443.98
12020H043Szent Margit Rendelőintézet
Nonprofit Kft.
0.00548.710.00548.71
12120H915Budai Egészségközpont
Kft.
11 075.810.000.0011 075.81
12220K358Ars Medica Lézerklinika
Kft., Budapest
0.00375.680.00375.68
12320K403Magyar Honvédség
Egészségügyi Központ
76 454.7340.420.0076 495.15
12420K405Premed Pharma Kft.,
Budapest
0.00339.420.00339.42
12520K409Istenhegyi Magánklinika
Zrt.
0.00369.680.00369.68
12620K413Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Eü.
Szolgáltató Nonprofit Kft.
0.00414.650.00414.65
12720K558XIII. Kerületi Egészségügyi
Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Kft.
0.00829.280.00829.28
12820K620Ferencvárosi Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Kft.
0.00470.530.00470.53
12920M915Betegápoló Irgalmas Rend14 278.41942.700.0015 221.11
13020N511Szent Margit Kórház,
Budapest
12 365.430.000.0012 365.43
Összesen:1 994 518.0338 434.752 009.042 034 961.81

"

4. melléklet a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A 43/1999. Korm. rendelet 28/B. számú melléklete a következő sorokkal egészül ki:

(HBCsFeltétel)
13P 6530In vitro fertilizáció (IVF)
13P 6540ICSI (intracytoplazmatikus spermium injekció) eljárás
13P 6550In vitro fertilizáció (IVF), a megtapadást elősegítő módszerrel
13P 6560ICSIeljárás, a megtapadást elősegítő módszerrel

5. melléklet a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. A 256/2013. Korm. rendelet 1. melléklet 2. pont 2.50. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.50. egészségügyi ügyvitelszervező***"

2. A 256/2013. Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontja a következő 2.68-2.72. alponttal egészül ki:

[Az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói munkakörök:]

"2.68. mentő-technikus

2.69. mentésirányító

2.70. mentésvezető

2.71. okleveles ápoló-mentőtiszt

2.72. orvosírnok"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére