32/2019. (XII. 17.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df)-di) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. és 4. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím és az 1-4. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása

1. § A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 23/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) 2020. július 1-jétől kezdődően az (1) bekezdés szerinti szűrővizsgálatot azon egészségügyi dolgozónál kell elvégezni, aki ezt megelőzően nem állt egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban, vagy akinél a (2) bekezdésben foglaltak szerinti szűrővizsgálatra nem került sor."

2. § Az R1. 23/A. § (2) bekezdésében az "a 2019. évben" szövegrész helyébe a "2020. június 30-ig" szöveg lép.

2. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosítása

3. § Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 24. § (2c) és (2d) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2c) A papíralapú felírási igazolást 2020. június 30. napjáig a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által gyógyszerrendelés céljára rendszeresített vényre kell kinyomtatni, és azt az orvos aláírásával és orvosi bélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni.

(2d) A felírási igazolást a gyógyszertár 2020. június 30. napjáig köteles megőrzésre megtartani. A gyógyszer kiszolgáltatója a felírási igazolást 2020. július 1. napját követően az expediálás tényének rögzítése után visszaadja a gyógyszer kiváltójának."

3. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosítása

4. § (1) A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 20. §-sal egészül ki:

"20. § Az egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2019. (XII. 17.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr9.) megállapított 10. és 18. számú mellékletben foglaltakat 2020. január 1-jétől kell alkalmazni. A Módr9. hatálybalépését megelőző napon hatályos 10. és 18. számú mellékletben foglaltakat 2019. december 31-ig kell alkalmazni"

(2) Az R2. 7. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(3) Az R2. 8. számú melléklete a 2. mellékletszerint módosul.

(4) Az R2. 10. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(5) Az R2. 18. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

4. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működéséhez kapcsolódó miniszteri rendeletek, valamint egyéb, gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendelet módosításáról szóló 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet módosítása

5. § Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működéséhez kapcsolódó miniszteri rendeletek, valamint egyéb, gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendelet módosításáról szóló 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet 27. § (3) bekezdése a "2020. január 1-jén" szövegrész helyett a "2021. január 1-jén" szöveggel lép hatályba.

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 32/2019. (XII. 17.) EMMI rendelethez

Az R2. 7. számú melléklet 5. sorszámú csoportjában foglalt táblázat a következő 5. és 6. sorral egészül ki:

[AB
1.ISO-kódOsztály/csoport megnevezése]
5.21 51 15 03Szenzorok
6.21 51 15 06Távadók

2. melléklet a 32/2019. (XII. 17.) EMMI rendelethez

Az R2. 8. számú melléklete a következő 170. és 171. ponttal egészül ki:

[ABC
1.ISONév]
170.NT21 51 15 03Szenzorok
171.T21 51 15 06Távadók

3. melléklet a 32/2019. (XII. 17.) EMMI rendelethez

1. Az R2.10. számú mellékletében foglalt táblázat 346. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az indikációhoz
Munkahelyre vonatkozó
követelmény
(amennyiben munkahelyi
követelmény nem
kerül meghatározásra,
a szakképesítési
követelményeknek megfelelő
orvos rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési követelményTámogatás
mértéke
Kihordási
idő
(hónap)
Kihordási
időre
maximálisan
rendelhető
mennyiség
Mennyiség-
egység]
34604 19 24 03 03Inzulinpumpákemelt- HbA1c-értéke ismételten
>7,0%, prekoncepcionális
gondozás során >6,5%, vagy
- napi vércukor-ingadozás
jelentős
(>=10,0mmol/l), vagy
- hajnali jelenség igazolható
(reggeli éhomi vércukor
ismételten >8,0 mmol/l),
vagy
- havonta legalább
3 alkalommal észlelhető
klinikai tünetekkel járó
hypoglykaemia, vagy
- hypoglykaemia-érzet
csökkenése vagy elvesztése
dokumentálható, vagy
- súlyos hypoglykaemia
(vércukor <3,0 mmol/l)
jelentkezik legalább 1 ízben
6 hónap alatt
Ismétlődő (évi >3 alkalommal
jelentkező), súlyos (kórházi
felvételt igénylő), nem
a beteg együttműködési
hiánya okozta ketoacidosis
esetén a HbA1c-értéktől
és diabetes-tartamtól
függetlenül is rendelhető
1-es típusú diabetesben.
1.18 év alatti betegek
részére vagy a nappali
tagozaton középiskolai
vagy felsőfokú
tanulmányokat folytató
betegek
számára a tanulmányok
befejezéséig, de legfeljebb
24 éves korig rendelhető,
ha a beteg legalább egy éve
1. típusú diabetes
mellitusban szenved;
2. 1 év alatti betegek
esetében a manifesztálódó
diabetes diagnózis
felállítása után azonnal
rendelhető
A 18. számú melléklet
2. pontja szerint
belgyógyászat, csecsemő-
és gyermekgyógyászat,
endokrinológia
98%481db
Ismételt rendelés esetén:
- az utolsó fél évben mért
HbA1c-értékek átlaga
<8,0%, és
- az utolsó fél évben mért
napi vércukor-ingadozás
kisebb, mint a pumpakezelés
megkezdése előtti érték,
vagy
- a hypoglykaemiás
epizódok száma csökkent
a pumpakezelés előtti
időszakhoz viszonyítva, vagy
- a beharangozó tünetek
nélküli hypoglykaemiák
száma csökkent
a pumpakezelés előtti
időszakhoz viszonyítva.
3. 3 év alatti betegek
esetében a manifesztálódó
diabetes esetén egy
év betegségtartamnál
korábban is rendelhető,
ha a hagyományos
napi kétszer adott
premix inzulinkezeléssel
anyagcsere egyensúly
nem érhető el, és
a kiszámíthatatlan étkezési
szokások és aktivitási
szintek
miatt hypoglykaemia
veszélye áll fenn
4. 6 év alatti betegek
esetében a manifesztálódó
diabetes esetén egy
év betegségtartamnál
korábban is rendelhető,
amennyiben a naponta
kétszer adott premix és
egyszer preprandialisan
adott gyorshatású inzulin
kezelés kombinációjával
anyagcsere egyensúly nem
érhető el
5. Adott eszköz csak
3 hónapos próbakezelési
időszak után rendelhető
társadalombiztosítási
támogatással

2. Az R2. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 348. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az indikációhoz
Munkahelyre vonatkozó
követelmény
(amennyiben munkahelyi
követelmény nem
kerül meghatározásra,
a szakképesítési
követelményeknek megfelelő
orvos rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési követelményTámogatás
mértéke
Kihordási
idő
(hónap)
Kihordási
időre
maximálisan
rendelhető
mennyiség
Mennyiség-
egység]
34804 19 24 03 06Inzulinpumpa
tartozékok:
infúziós szerelék
emeltKizárólag
társadalombiztosítási
támogatással rendelt
inzulinpumpához
18 év alatti betegek részére
vagy a nappali tagozaton
középiskolai vagy felsőfokú
tanulmányokat folytató
betegek számára
a tanulmányok befejezéséig,
de legfeljebb 24 éves korig
rendelhető, ha a beteg
1. típusú diabetes
mellitusban szenved
A 18. számú melléklet
2. pontja szerint
belgyógyászat, csecsemő-
és gyermekgyógyászat,
endokrinológia
98%6100db

3. Az R2. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 350. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az indikációhoz
Munkahelyre vonatkozó
követelmény
(amennyiben munkahelyi
követelmény nem
kerül meghatározásra,
a szakképesítési
követelményeknek megfelelő
orvos rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési követelményTámogatás
mértéke
Kihordási
idő
(hónap)
Kihordási
időre
maximálisan
rendelhető
mennyiség
Mennyiség-
egység]
35004 19 24 03 09Inzulinpumpa
tartozékok:
patron, adapter
emeltKizárólag
társadalombiztosítási
támogatással rendelt
inzulinpumpához
18 év alatti betegek részére
vagy a nappali tagozaton
középiskolai vagy felsőfokú
tanulmányokat folytató
betegek számára
a tanulmányok
befejezéséig, de legfeljebb
24 éves korig rendelhető,
ha a beteg 1. típusú
diabetes mellitusban
szenved
A 18. számú melléklet
2. pontja szerint
belgyógyászat, csecsemő-
és gyermekgyógyászat,
endokrinológia
98%660db

4. Az R2. 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 354/b sorral egészül ki:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az indikációhoz
Munkahelyre vonatkozó
követelmény
(amennyiben munkahelyi
követelmény nem
kerül meghatározásra,
a szakképesítési
követelményeknek megfelelő
orvos rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési követelményTámogatás
mértéke
Kihordási
idő
(hónap)
Kihordási
időre
maximálisan
rendelhető
mennyiség
Mennyiség-
egység]
354/b04 24 12 03 09Vércukor- és
ketonmérők
normatívInzulinkezelésre szolgáló
diabetes mellitus
18 év alatti betegek részére
vagy a nappali tagozaton
középiskolai vagy felsőfokú
tanulmányokat folytató
betegek számára
a tanulmányok
befejezéséig, de legfeljebb
24 éves korig rendelhető
belgyógyászat,
csecsemő- és
gyermekgyógyászat,
endokrinológia
50%721db

5. Az R2. 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 361/a sorral egészül ki:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az indikációhoz
Munkahelyre vonatkozó
követelmény
(amennyiben munkahelyi
követelmény nem
kerül meghatározásra,
a szakképesítési
követelményeknek megfelelő
orvos rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési követelményTámogatás
mértéke
Kihordási
idő
(hónap)
Kihordási
időre
maximálisan
rendelhető
mennyiség
Mennyiség-
egység]
361/a04 24 12 06 09Tesztcsíkok
ketonméréshez
normatívInzulinkezelésre szolgáló
diabetes mellitus
18 év alatti betegek részére
vagy a nappali tagozaton
középiskolai vagy felsőfokú
tanulmányokat folytató
betegek számára
a tanulmányok
befejezéséig, de legfeljebb
24 éves korig rendelhető
belgyógyászat,
csecsemő- és
gyermekgyógyászat,
endokrinológia
80%121doboz

6. Az R2. 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 1525-1534. sorral egészül ki:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az indikációhoz
Munkahelyre vonatkozó
követelmény
(amennyiben munkahelyi
követelmény nem
kerül meghatározásra,
a szakképesítési
követelményeknek megfelelő
orvos rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési követelményTámogatás
mértéke
Kihordási
idő
(hónap)
Kihordási
időre
maximálisan
rendelhető
mennyiség
Mennyiség-
egység]
152521 51Riasztó
rendszerek
152621 51 15Monitorozó
rendszerek
152721 51 15 03Szenzorok
152821 51 15 03 03Szenzorok
folyamatos
cukor-
monitorozáshoz
normatív1-es típusú diabetes mellitus
vagy cisztás fibrózishoz
társuló inzulinkezelést
igénylő diabetesben
szenvedők részére legfeljebb
6 hónapra az alábbi
indikációkban:
- inzulinpumpa beállítása,
illetve inzulinterápia váltás
esetén, vagy
- dokumentált hipoglikémia-
érzet zavara esetén, vagy
- súlyos hipoglikémia
(vércukor <3,0 mmol/l)
jelentkezik legalább 1 ízben
3 hónap alatt, vagy
- havonta 5 alkalommal
észlelhető klinikai tünetekkel
járó és dokumentált
hipoglikémia esetén, vagy
- krónikusan rossz glikémiás
állapot (HbA1c érték
1 éven keresztül, 4 méréssel
megerősítve minden esetben
8,0% felett), vagy
- várandósság idejére, illetve
gesztációs diabetes esetén,
vagy
1. 18 év feletti betegek
részére
2. Adott eszköz megfelelő
betegoktatás és
4 hetes próbakezelési
időszak után rendelhető
társadalombiztosítási
támogatással.
3. Prekoncepcionális
gondozás vagy
lombikprogram során
legfeljebb 6 hónap
felkészülési időre
rendelhető
4. Várandósság, illetve
gesztációs diabetes esetén
legfeljebb 12 hónapra
rendelhető
5. Közgyógyellátás
jogcímen nem rendelhető.
A 18. számú melléklet
2. pontja szerint,
valamint ezen kívül
a monitorral vagy
egyéb készülékkel
történő használat
esetén a 18. számú
melléklet 3. pontjában
meghatározott
intézményekben is.
Belgyógyászat, csecsemő-
és gyermekgyógyászat,
endokrinológia
80%312db
- prekoncepcionális
gondozás, vagy
lombikprogram során
Ismételt (6 hónapon túli)
rendelés indikációi:
- a szenzorhasználat
a 6 hónap 70%-át
ténylegesen lefedi, és
- a hipoglikémiás epizódok
száma csökken, vagy
- súlyos hipoglikémiás
epizód nem fordul elő, vagy
- a glikémiás
céltartományban eltöltött
idő (Time In Range=TIR;
3,9-10,0 mmol/l) növekszik,
vagy
- a HbA1c érték az egyéni
céltartományban van
152921 51 15 03 03Szenzorok
folyamatos
cukor-
monitorozáshoz
emelt1-es típusú diabetes mellitus
vagy cisztás fibrózishoz
társuló inzulinkezelést
igénylő diabetesben
szenvedők részére legfeljebb
6 hónapra
Ismételt (6 hónapon túli)
rendelés indikációi:
- a 6 hónapra felírt szenzor
dokumentáltan ténylegesen
felhasználásra került
1. 18 év alatt vagy
a nappali tagozaton
középiskolai vagy felsőfokú
tanulmányokat folytató
betegek számára
a tanulmányok
befejezéséig, de legfeljebb
24 éves korig
2. Adott eszköz megfelelő
betegoktatás és
4 hetes próbakezelési
időszak után rendelhető
társadalombiztosítási
támogatással.
A 18. számú melléklet
2. pontja szerint,
valamint ezen kívül
a monitorral vagy
egyéb készülékkel
történő használat
esetén a 18. számú
melléklet 3. pontjában
meghatározott
intézményekben is.
Belgyógyászat, csecsemő-
és gyermekgyógyászat,
endokrinológia
98%312db
153021 51 1506Távadók
153121 51 15 06 03Távadók
inzulin-
pumpához
normatív18 év feletti betegek
számára, akik
- támogatással rendelt
inzulinpumpával
rendelkeznek és
- szenzor támogatására
jogosultak
1. Adott eszköz 4 hetes
próbakezelési időszak
után rendelhető
társadalombiztosítási
támogatással.
2. Közgyógyellátás
jogcímen nem rendelhető.
A 18. számú melléklet
2. pontja szerint
Belgyógyászat,
csecsemő- és
gyermekgyógyászat,
endokrinológia
80%241db
153221 51 15 06 03Távadók
inzulin-
pumpához
emelt18 év alatti betegek részére
vagy a nappali tagozaton
középiskolai vagy felsőfokú
tanulmányokat folytató
betegek számára
a tanulmányok befejezéséig,
de legfeljebb 24 éves korig,
akik
- támogatással rendelt
inzulinpumpával
rendelkeznek és
- szenzor támogatására
jogosultak
Adott eszköz 4 hetes
próbakezelési időszak
után rendelhető
társadalombiztosítási
támogatással.
A 18. számú melléklet
2. pontja szerint
Belgyógyászat,
csecsemő- és
gyermekgyógyászat,
endokrinológia
98%241db
153321 51 15 06 06Távadók
monitorhoz,
egyéb
készülékhez
normatív18 év feletti betegek
számára, akik szenzor
támogatására jogosultak
1. Adott eszköz 4 hetes
próbakezelési időszak
után rendelhető
társadalombiztosítási
támogatással.
2. Közgyógyellátás
jogcímen nem rendelhető.
A 18. számú melléklet
2. pontja szerint,
valamint ezen kívül
a monitorral vagy
egyéb készülékkel
történő használat
esetén a 18. számú
melléklet 3. pontjában
meghatározott
intézményekben is.
Belgyógyászat,
csecsemő- és
gyermekgyógyászat,
endokrinológia
80%241db
153421 51 15 06 06Távadók
monitorhoz,
egyéb
készülékhez
emelt18 év alatti betegek részére
vagy a nappali tagozaton
középiskolai vagy felsőfokú
tanulmányokat folytató
betegek számára
a tanulmányok befejezéséig,
de legfeljebb 24 éves korig,
akik szenzor támogatására
jogosultak.
Adott eszköz 4 hetes
próbakezelési időszak
után rendelhető
társadalombiztosítási
támogatással.
A 18. számú melléklet
2. pontja szerint,
valamint ezen kívül
a monitorral vagy
egyéb készülékkel
történő használat
esetén a 18. számú
melléklet 3. pontjában
meghatározott
intézményekben is.
Belgyógyászat,
csecsemő- és
gyermekgyógyászat,
endokrinológia
98%241db

4. melléklet a 32/2019. (XII. 17.) EMMI rendelethez

Az R2. 18. számú melléklete a következő 3. ponttal egészül ki:

"3. A 10. számú melléklet 21 51 15 03 03 és 21 51 15 06 06 ISO-kódú sorához:

A
1Intézmény neve
2Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
3Siófok Kórház-Rendelőintézet Diabetológia szakrendelés, Siófok
4Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház, Szombathely
5Komárom-Esztergom Megyei Önk. Szent Borbála kórháza, Tatabánya
6Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház, Belgyógyászati Osztály, Diabetes szakrendelés, Sopron
7Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Diabetes Gondozó, Szolnok
8Tolna Megyei Balassa János kórház, Szekszárd
9Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Eger
10Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére