14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a (3) bekezdésének a)-c) pontjában kapott, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszterrel egyetértésben, valamint az Ebtv. 83. §-a (4) bekezdésének n) pontjában megállapított felhatalmazás alapján az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározottak szerint a következőket rendelem el:

1. §

(1)[1]

(2)[2] E rendelet alkalmazása során a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvényben (a továbbiakban: Gyftv.), az Ebtv.-ben, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben, a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól szóló 451/2017. (XII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet), az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendeletben, az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendeletben foglalt fogalom-meghatározásokat kell figyelembe venni.

2. §[3]

(1) A Gyftv. 32. § (2) bekezdése szerinti

a)[4] társadalombiztosítási támogatásba történő befogadáshoz szükséges kérelem adattartalmát az orvostechnikai eszközök esetében az 1. számú melléklet;

b)[5] gyógyászati segédeszközként társadalombiztosítási támogatásba történő befogadáshoz szükséges kérelem adattartalmát az önellenőrzésre szolgáló in vitro orvostechnikai eszközök esetében a 2. számú melléklet;

c) gyógyászati segédeszközként társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához szükséges kérelem adattartalmát az orvostechnikai eszköznek vagy in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek nem minősülő gyógyászati segédeszközök tekintetében a 3. számú melléklet;

d) társadalombiztosítási támogatással történő kölcsönzésének igényléséhez szükséges kérelem adattartalmát a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló miniszteri rendelet szerint kölcsönzött eszközök tekintetében a 4. számú melléklet;

e)[6] társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához szükséges kérelem adattartalmát az egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszközök (rendelésre készült orvostechnikai eszközök) tekintetében az 5. számú melléklet

határozza meg.

(2) A 6. számú melléklet határozza meg azoknak a gyógyászati segédeszközöknek a körét, amelyekhez nem lehet a Gyftv. 32. § (2) bekezdése szerinti befogadás iránti kérelmet benyújtani.

(3) A 7. számú melléklet határozza meg a Gyftv. 32. § (2) bekezdése szerinti kérelem esetében az egy kérelemben beadható eszközöket és azok tartozékait.

3. §

A gyógyászati segédeszközök befogadásának alapelvei:

a)[7] fogyatékosság-életfunkció-betegség figyelembevétele: az emberi szervezet egészét vagy egy részét érintő működési hiánynak, csökkenésnek, annak mértékének, valamint a gyógyászati segédeszköznek az önálló életvitelre, társadalmi beilleszkedésre gyakorolt hatásának figyelembevétele;

b) méltányosság érvényesítése: törekedni kell, hogy - különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű betegcsoportokra - minden fogyatékkal élő biztosított számára legyen támogatással hozzáférhető eszköz;

c) szükséglet alapú megközelítés: a lakosság egészségügyi szükségletének leginkább megfelelő eszközt kell befogadni, azaz azt az egészségszükségletet kell kielégíteni, mely esetében klinikailag számottevő hatással rendelkező egészségügyi technológia áll rendelkezésre, és biztosítható, hogy a támogatást az a beteg kapja, akinél az elvárt hatás elérhető. Az eszköz alkalmasságának módszeres értékelése által a betegek számára magas értéket képviselő eszközt kell befogadni, az érintett betegcsoport klinikai szükséglete mértékének figyelembevételével;

d) szakmai megalapozottság: szakmai szempontból már kiértékelt, nyilvántartásba vett, külön jogszabályban erre felhatalmazott szervezetek által biztonságosnak és hatásosnak minősített gyógyászati segédeszköz fogadható be. Nem kerülhet befogadásra olyan eszköz, amely a befogadás időpontjában támogatott eszköznél a beteg szempontjából egyértelműen alacsonyabb minőségi paraméterekkel rendelkezik;

e) komplexitás: figyelembe kell venni, hogy az eszköz önmagában elegendő-e, vagy az csak más eszköz, kezelés egyidejű alkalmazása mellett tudja kifejteni hatását;

f) költséghatékonyság: a befogadási döntéseket a költséghatékonyság követelményének figyelembevétele alapján kell meghozni. Ösztönözni kell a költséghatékony egészségügyi ellátás gyakorlati megvalósítását, a hosszú távon eredményesebb, így nagyobb egészségnyereséget biztosító, életminőség javulást jelentő, ezzel együtt reális ráfordítási igényű költséghatékonyabb eszköz befogadásával. A költséghatékonyság elemzése során az alternatív technológiák kerülnek összehasonlításra;

g)[8] költségvetési keretek figyelembevétele, finanszírozhatóság: figyelembe kell venni a központi költségvetésről szóló törvényben az Egészségbiztosítási Alapra meghatározott, a gyógyászati segédeszközök támogatására fordítható költségvetési keretet, valamint a felhasználás aktuális helyzetét és a várható hatásokat;

h) eredményesség: az eszköz a napi gyakorlatban a használat során a kívánt mértékben javítja a beteg életkörülményeit.

4. §

(1) A gyógyászati segédeszközök befogadása során az alábbi szakmai szempontokat kell figyelembe venni:

a) azt, hogy az eszköz az önellátó képességet vagy az élettani funkcióképességet bizonyítottan javítja-e;

b) azt, hogy az eszköz megfelel-e a kívánt funkciónak;

c) azt, hogy az eszköz indikációs köre és alkalmazási köre pontosan meghatározott-e;

d) azt, hogy az eszköz kompatibilis-e, megfelel-e a vonatkozó szabványnak;

e) az eszköz hordozhatóságát, mobilitását, az eszköz által a beteg számára nyújtott kényelem mértékét;

f) azt, hogy az eszköz önállóan vagy csak segítséggel alkalmazható-e;

g) az eszköz által elérhető életminőség javítás mértékét, az eszköz által a beteg számára nyújtott komfortérzés mértékét;

h) az eszköz gyártására vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált, elismert tanúsító szervezettől származó ISO 9001 vagy azzal egyenértékű tanúsítványt.

i)[9]

(2)[10] A gyógyászati segédeszközök befogadásánál az alábbi gazdasági szempontokat kell figyelembe venni:

a)[11] az eszköz árát, szavatosságát, kihordási idejét, a kijelölt szervezet által igazolt tartósságát, élettartamát;

b) az Egészségbiztosítási Alap kiadásaiban az eszköz támogatásával várható csökkenés vagy növekedés mértékét;

c) azt, hogy csak bizonyított hatásosságú és költséghatékonyságú eszköz fogadható be;

d)[12] a 8. számú melléklet szerinti, T-jelű, tartós használatra szánt, valamint a 9. számú melléklet szerinti kölcsönzés keretében kiszolgáltatható eszközök esetében az üzemeltetési vagy szolgáltatási költségeket;

e)[13] a Korm. rendelet 3. § (5) bekezdés bd)-be) alpontja szerinti nyilatkozatban foglaltakat;

f) ápolási eszköz kölcsönzésbe történő befogadása esetén azt, hogy az adott eszköz kölcsönzési díjához - a maximális (6 hónapos) kölcsönzési időre - számított társadalombiztosítási támogatás ne érje el a referenciaeszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott nettó árához számított társadalombiztosítási támogatás 70%-át, referenciaeszköz áránál alacsonyabb árú termék esetén a csoportra jellemző százalékos mértékkel számított támogatás 70%-át.

g)[14] az eszköz gyártója vagy forgalomba hozója által önként vállalt, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket, amennyiben a kötelező és az önként vállalt jótállás ideje együttesen eléri az eszköz kihordási idejét.

(3)[15] A (2) bekezdésben foglaltakon túl az eszköz típusától függően figyelembe kell venni:

a) az eszköz alkalmazásával összefüggő mérhető paramétereit,

b) a szolgáltatói hálózat kiterjedtségét,

c) a szolgáltató folyamatos működési rendjét,

d) a tartós használatra szánt, valamint egyedi méretvétel alapján készített, továbbá kölcsönözhető eszköz esetén a szolgáltatás teljességét, különös tekintettel az állapotfelmérésre, a méretvételre, az egyéni adottságok és igények felmérésére, a próbára, a beállításokra és az átadásra.

(4)[16] A 8. számú melléklet szerinti tartós használatra szánt eszköz árához nyújtott támogatás összege - a külön jogszabály szerinti méltányosság kivételével - a határozathozatal idején hatályos, egy hónapra eső minimálbér 15%-ának 100-szorosát nem haladhatja meg. A nem tartós használatra szánt eszköz esetében a hat hónap alatt támogatással rendelhető mennyiségű eszköz árához nyújtott támogatás összege nem haladhatja meg a határozathozatal idején hatályos, egy hónapra eső minimálbér 15%-ának 100-szorosát.

(5)[17] A kombinált kiszerelések csak akkor részesíthetők támogatásban, ha kizárólag azonos kihordási idejű eszközöket tartalmaznak.

5. §[18]

5/A. §[19]

5/B. §[20]

5/C. §[21]

5/D. §[22]

6. §[23]

A 16. számú melléklet tartalmazza az egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszközök gyártására és kiszolgálására vonatkozó követelményeket.

7. §

(1)[24]

(2)[25]

(3)[26] A gyógyászati segédeszközök funkcionális csoportjait, alcsoportjait, az egyes indikációkban megállapított támogatási mértéket és kihordási időt, a kihordási időre felírható mennyiséget, a felírásra jogosultak körét és az egyéb rendelhetőségi feltételeket a 10. számú melléklet tartalmazza. A munkahelyre vonatkozó követelményként meghatározott intézmények listáját a 18. számú melléklet tartalmazza.

(4)[27] Az egy vényre kiállított, 98%-os támogatási mértékű gyógyászati segédeszközök után a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár és a támogatás összegének különbözetéből a beteg által fizetendő összeg nem haladhatja meg az 5000 forintot.

(5)[28]

(6)[29] A (2) bekezdésben foglalt kölcsönzési díj ellenében a szolgáltatónak biztosítania kell az eszköz szükség szerinti házhozszállítását, használatba adását, üzembe helyezését, az eszköz használatának betanítását, az eszköz visszaszállítását, tisztítását és fertőtlenítését, az adminisztrációt, a kapcsolattartást, valamint az eszközök javítását, karbantartását és az eszköz pótlását.

(7)[30] A kombinált kiszerelés maximálisan felírható mennyisége nem haladhatja meg a kombinált kiszerelésben szereplő eszközök közül a legalacsonyabb maximális felírható mennyiségű eszköz maximális felírható mennyiségét.

(8)[31]

8. §[32]

8/A. §[33]

9. §[34]

(1) A 20. számú melléklet határozza meg a Korm. rendelet szerinti, az egyes funkcionális csoportokban megállapítható támogatási technikákat.

(2) A 21. számú melléklet határozza meg a Korm. rendelet szerinti fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség alól mentes funkcionális csoportokat.

9/A. §[35]

9/B. §[36]

10. §

(1)[37]

(2) A Gyftv. 32. § (8) bekezdése alapján fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat postai befizetéssel vagy átutalással kell a NEAK Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01301005-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni, melynek összege elsőfokú eljárás esetében:[38]

a)[39] a Gyftv. 32. § (2) bekezdés b) pont bd) és bh) pontja szerinti kérelem esetében 10 000 Ft;

b)[40] a Gyftv. 32. § (2) bekezdés b) pont ba) és bf) alpontja szerinti kérelem esetében 300 000 Ft;

c)[41] a Gyftv. 32. § (2) bekezdés a) pont aa), ab) alpontja és b) pont bc) alpontja szerinti kérelem esetében 700 000 Ft;

(3)[42] A befizetett díj a NEAK bevétele. A díj a kérelem visszavonása, a kérelem visszautasítása, valamint az eljárásnak az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 47. § (1) bekezdés a) pontja szerinti megszüntetése esetén, a felmerült költségek levonásával visszaigényelhető. A NEAK az igazgatási szolgáltatási díjból származó bevételeket a nyilvántartásában elkülönítetten vezeti.

(4)[43]

(5)[44]

(6)[45]

(7) Az Itv.

a) 28. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettség tekintetében,

b) 31. §-ának (7) bekezdésében foglaltakat a díjfizetésre kötelezettség tekintetében,

c) 79. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat a díj visszatérítése tekintetében,

d) 86. §-ában foglaltakat az elévülés tekintetében

értelemszerűen kell a fentiek figyelembevételével alkalmazni.

10/A. §[46]

10/B. §[47]

10/C. §[48]

(1)[49] A szállító-előminősítésért a Gyftv. 32/B. § (2) bekezdése alapján fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összege 200 000 forint, melyet a 10. § (2) bekezdésében meghatározott számlaszámra kell befizetni.

(2)[50] A szállító-előminősítési díj a NEAK bevétele. A díj a kérelem visszavonása, visszautasítása, valamint az eljárásnak az Ákr. 47. § (1) bekezdés a) pontja szerinti megszüntetése esetén, a felmerült költségek levonásával visszaigényelhető.

(3)[51]

10/D. §[52]

10/E. §[53]

(1) A szállítójegyzék minden minősített forgalomba hozóra vonatkozóan tartalmazza a forgalomba hozó

a) nevét, székhelyének címét, telefonos és elektronikus elérhetőségét,

b) cégjegyzékszámát és adószámát,

c) vezető tisztségviselőjének (tisztségviselőinek) nevét, telefonos és elektronikus elérhetőségét,

d) (4)-(5) bekezdés szerinti törlésre előjegyzett státuszát,

e) által végzett forgalomba hozatali tevékenység típusát, és

f) szállítókódját.

(2)[54]

(3)[55]

(4)[56]

(5)[57]

(6)[58]

10/F. §[59]

(1)[60] A támogatással rendelhető gyógyászati segédeszközökről a NEAK a honlapján szabadon és ingyenesen hozzáférhető, internetes eszközkatalógust vezet.

(2)[61] Az internetes eszközkatalógusba történő felvétel érdekében a NEAK által erre a célra létrehozott internetes felületre a gyógyászati segédeszköz forgalomba hozója elektronikus úton feltölti legalább a következőket:[62]

a) az eszköz magyar nyelvű használati útmutatóját letölthető formátumban,

b) az eszköz magyar nyelvű műszaki dokumentációját letölthető formátumban, ennek hiányában az eszköz műszaki leírását, anyagösszetételét és főbb műszaki-technológiai jellemzőit letölthető formátumban,

c) az eszköz azonosítására alkalmas fényképet és

d) az eszköz gyártójára, forgalomba hozójára vonatkozó információkat, így különösen címét, telefonszámát, e-mail címét.

(3)[63] Az internetes eszközkatalógus tartalmazza

a)[64] a (2) bekezdés szerint feltöltött adatokat, amennyiben azokat a NEAK jóváhagyja,

b)[65] a Gyftv. 32. § (7) bekezdés a)-g) és i)-l) pontja szerinti adatokat,

c)[66] a (2) bekezdés alapján feltöltött adatokon túl a forgalomba hozó által feltöltött további adatokat, amennyiben azokat a NEAK közzététel céljára szükségesnek és megfelelőnek minősítette,

d) az eszköz gyártója vagy forgalomba hozója által önként vállalt, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételekre vonatkozó adatokat, amennyiben azokat a 4. § (2) bekezdés g) pontja alapján figyelembe vették.

(4)[67] A (3) bekezdés szerinti adatokat a NEAK teszi elérhetővé az internetes eszközkatalógusban.

10/G. §[68]

11. §

(1)[69] A Gyftv. 35. § (7) bekezdése szerinti, közgyógyellátás jogcímén nem rendelhető gyógyászati segédeszközök körét a 17. számú melléklet tartalmazza.

(2) A közgyógyellátásra jogosultak részére közgyógyellátás jogcímén rendelt gyógyászati segédeszközök javítása - ha a külön jogszabály szerint támogatással javítható - térítésmentes. Közgyógyellátás jogcímén térítésmentesen rendelt és kiszolgált gyógyászati segédeszköz kihordási időn belül történő meghibásodása esetén a javítás közgyógyellátásra jogosultak részére a külön jogszabály figyelembevételével térítésmentes akkor is, ha a javítás időpontjában az eszköz már nem támogatott, illetve nem szolgálható ki közgyógyellátás jogcímén.

(3)[70] Amennyiben az orvos olyan gyógyászati segédeszközt rendel közgyógyellátási jogcímen, amely emelt vagy kiemelt támogatással is rendelhető, a vényen az emelt vagy a kiemelt jogcímet is meg kell jelölni.

(4)[71] A közgyógyellátás jogcímen rendelhetőséget érintő - a Gyftv. 32. §-a és a Gyftv. 32/A. §-a alapján hozott - határozatok végrehajtását megelőzően közgyógyellátás jogcímen felírt, de ki nem váltott gyógyászati segédeszköz tekintetében a beteg kérésére a határozat végrehajtását megelőző napon érvényben lévő közgyógyellátás keretében rendelhető gyógyászati segédeszközök körét tartalmazó lista irányadó. Erről a lehetőségről a gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatója köteles a beteget előzetesen tájékoztatni.

12. §

(1)[72] A 10. számú mellékletben meghatározottak figyelembevételével a fekvőbeteg-gyógyintézetben (a továbbiakban: intézmény) kezelt beteg részére a rehabilitációjához, végleges ellátásához már az ott tartózkodása alatt indokolt végleges gyógyászati segédeszközt az intézmény orvosa rendeli, amennyiben a felírói körre, illetve a szakorvosi javaslat tételére meghatározott szakképesítés valamelyikének megfelelő szakvizsgával rendelkezik. Az intézményből elbocsátott beteg részére a szükséges gyógyászati segédeszközt az intézmény orvosa rendelheti, amennyiben a felírói körre, illetve a szakorvosi javaslat tételére meghatározott szakképesítés valamelyikének megfelelő szakvizsgával rendelkezik. A rendelt gyógyászati segédeszközt a beteg kórlapján, valamint zárójelentésén fel kell tüntetni.

(2) A társadalombiztosítási támogatással rendelt gyógyászati segédeszköz javítását a kezelőorvosnak vagy a háziorvosnak vényen kell rendelnie az eszköz pontos megnevezésének és a hiba jellegének feltüntetésével.

(3) A támogatott eszköz házhoz szállítása esetén a forgalmazó a jogosultat nyilvántartásba veszi, a kiszállítás időpontját, az adott eszköz fajtáját és mennyiségét a nyilvántartásban ellenőrizhető módon rögzíti.

(3a)[73] A forgalmazó a 24. számú mellékletben meghatározott, támogatással rendelt gyógyászati segédeszközök házhoz szállítása esetén közreműködőt vehet igénybe.

(4)[74] Az e rendelet 9. és 10. számú mellékletében meghatározott, azonos funkcionális csoportba tartozó eszközök közül a kihordási időn belül - az (5) és (6) bekezdésben foglaltak kivételével - társadalombiztosítási támogatással csak egyféle gyógyászati segédeszköz rendelhető. Az azonos funkcionális csoportba tartozó termékek kizárólag a 10. számú mellékletben foglalt kombinációban írhatók fel.

(5) Kihordási időn belül azonos rendeltetésű gyógyászati segédeszköz csoportba tartozó eszközök társadalombiztosítási támogatással egyidejűleg akkor rendelhetők, ha ezek különböző testrészek egy időben történő azonos kezelésére szolgálnak. A vényen a felíró orvosnak jelölnie kell az adott testrészt vagy oldalt.

(5a)[75] Az (5) bekezdés szerinti esetben az azonos rendeltetésű gyógyászati segédeszközök különböző vényen rendelhetőek.

(6)[76] Az egyes gyógyászati segédeszközök kihordási idejének letelte előtt társadalombiztosítási támogatással akkor rendelhető ismét azonos rendeltetésű gyógyászati segédeszköz csoportba tartozó gyógyászati segédeszköz, ha

a) a beteg egészségi, illetve testi állapotában bekövetkezett változás - ideértve az életkorral összefüggő méretváltozást is - ezt szükségessé teszi, vagy

b)[77]

(6a)[78] A (6) bekezdés a) pontja szerinti állapotváltozás és méretváltozás tényét, okát és mértékét rögzíteni kell a beteg egészségügyi dokumentációjában és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény szerinti Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) útján rendelt vény esetén az EESZT-ben, papíralapú vény esetén pedig a vény hátoldalán.

(6b)[79] A (6) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően nem rendelhető a gyógyászati segédeszköz kihordási idejének letelte előtt társadalombiztosítási támogatással ismét az azonos rendeltetésű gyógyászati segédeszköz csoportba tartozó gyógyászati segédeszköz, ha az állapot változásának megfelelően az egyedi méretvétel alapján gyártott eszköz eredeti funkciója alkatrész cserével helyreállítható és ahhoz a biztosított az Ebtv. 26. § (1) bekezdés e) pontja alapján méltányosságból támogatásban részesült vagy méltányossági kérelmet nem nyújtott be.

(7)[80]

(8)[81]

(9)[82] A társadalombiztosítási támogatással javítható gyógyászati segédeszközök körét, továbbá a társadalombiztosítási támogatás alapját képező javítási díj számításánál figyelembe veendő rezsi óradíj összegét a 22. számú melléklet tartalmazza.

(10)[83] Azoknak a gyógyászati segédeszközöknek a körét, amelyek árához az egészségbiztosító méltányosságból a 10. számú mellékletben meghatározott indikációtól és az ahhoz tartozó kiegészítő feltételektől eltérően támogatást nyújthat, a 23. számú melléklet határozza meg.

(11)[84] A 25. számú melléklet határozza meg azoknak a gyógyászati segédeszközöknek a körét, amelyek kölcsönzési díjához az egészségbiztosító méltányosságból támogatást nyújthat.

13. §

(1)[85] Társadalombiztosítási támogatással gyógyászati segédeszköz, valamint annak kölcsönzése és javítása az (1a) és (1b) bekezdésben meghatározott kivétellel az EESZT útján elektronikus vényen (a továbbiakban: elektronikus vény) rendelhető.

(1a)[86] Szemüveglencse és szemüvegkeret, kontaktlencse és kontaktlencse-tartozék a 14. számú mellékletben meghatározott nyomtatványon rendelhető. Fogtechnikai eszköz rendelése esetén a társadalombiztosítás által rendszeresített vényhez csatolni kell a 15. számú mellékletben meghatározott "Munkalap a rögzített fogpótláshoz" és a "Munkalap a lemezes fogpótláshoz" elnevezésű nyomtatványt. A vényen fel kell tüntetni a fogpótlás és fogszabályozás segédeszközének megnevezését.

(1b)[87] Az orvosnak papíralapú vényt kell kiállítania, ha

a)[88] az elektronikus vény kiállítása nem lehetséges, és a 10. számú melléklet az adott eszköz vonatkozásában nem tiltja, vagy

b) a rendelés "pro familia" jelzéssel történik.

(2)[89] Egy vényen csak egyféle - az adott funkcionális csoportba tartozó - gyógyászati segédeszköz és annak tartozékai rendelhetők, ide nem értve azon gyógyászati segédeszközök egy vényen történő rendelését, amelyekre vonatkozóan a 10. számú melléklet e tekintetben eltérő rendelést tesz lehetővé. Ha az eszköz és annak tartozékai eltérő jogcíműek, csak külön vényen rendelhetőek.

(2a)[90] A szakorvosi javaslatra eszköz abban az esetben rendelhető, ha a szakorvosi javaslat tartalmazza:

a) a "szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyászati segédeszköz rendeléséhez" szöveget,

b) a szakorvosi javaslat keltét, időtartamát,

c) a szakorvosi javaslatot adó orvos által végzett ellátást azonosító naplósorszámot,

d) a beteg nevét, lakcímét, születési idejét és a TAJ-át, valamint betegségének a betegségek nemzetközi osztályozása szerinti kódját (BNO kód),

e) a szakorvosi javaslatot adó orvos és munkahelyének azonosítására szolgáló adatot, megnevezését, kódját,

f) a funkcionális csoport ISO kódját és megnevezését,

g) a javasolt gyógyászati segédeszköz szükséges mennyiségét a kihordási idő figyelembevételével, és

h)[91] papíralapú javaslat esetén az orvos saját kezű aláírását és orvosi bélyegzőjének azonosítható lenyomatát, az EESZT útján történő kiállítása esetén a szakorvos alap- és működési nyilvántartás szerinti alapnyilvántartási számát.

(2b)[92] Társadalombiztosítási támogatással, szakorvosi javaslatra rendelhető eszköz esetén a szakorvos a szakorvosi javaslatot papír alapon vagy az EESZT útján elektronikusan, a (2a) bekezdés szerinti tartalommal adja meg. Az EESZT útján kiállított szakorvosi javaslat esetében a szakorvos a beteg kérésére papíralapú igazolást állít ki a szakorvosi javaslatról.

(3)[93] A vényen az orvosnak fel kell tüntetnie:

a) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 14/A. §-ában meghatározott, a betegre vonatkozó személyes és egészségügyi adatokat;

b) a kötelezően alkalmazandó közösségi szabály és a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó betegek esetében az ország kódját, az ellátás alapjául szolgáló formanyomtatvány betű- és számjelét, a beteg külföldi biztosítási/azonosító számát;

c) a rendelés keltét, a társadalombiztosítási támogatás jogcímét, a rendelt eszköznek a Gyftv. 33. § (6) bekezdése szerinti közlemény alapján történő megnevezését, mennyiségét és mennyiségi egységét;

d) az egészségügyi szolgáltató - a szolgáltató működési engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv által meghatározott - nevét és 9 jegyű szolgáltatói azonosítóját, a pro família rendelés kivételével;

e) az orvos nevét, munkahelyének (rendelőjének) címét, telefonszámát és egészségügyi vállalkozás esetén az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító működési engedély számát;

f) papíralapú rendelés esetén az orvos saját kezű aláírását és orvosi bélyegzőjének azonosítható lenyomatát;

g) szakorvosi javaslatra rendelhető eszköz esetén a szakorvosi javaslatot adó orvos orvosi bélyegzőjének számát, valamint a szakorvosi javaslat keltét, továbbá a szakorvosi javaslatot adó orvos által végzett ellátást azonosító naplósorszámot;

h) a kölcsönzés időtartamát a (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, ha az orvos az eszköz kölcsönzését rendeli el.

(3a)[94] A 19. számú mellékletben meghatározott eszközcsoportokba tartozó gyógyászati segédeszközöket az orvos az eszköz megnevezése helyett a 10 jegyű ISO kódhoz tartozó eszközcsoport megnevezésével is rendelheti.

(3b)[95] Elektronikus vényen történő rendelés esetén az orvos a beteg kérésére a 11. számú melléklet szerinti felírási igazolást készít. A felírási igazolást az orvos - a beteg választása szerint - papír alapon vagy elektronikus formában állítja ki.

(3c)[96] A (3b) bekezdéstől eltérően, ha az orvos az EESZT útján rendelt vényt a TAJ szám hiányában más, a beteg azonosításához használt, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa okmányazonosítójának megjelölésével rendeli, a felírás igazolására - a 11. számú mellékletben meghatározottakon túl - az orvos aláírását és bélyegzőjének lenyomatát is tartalmazó papíralapú felírási igazolást kell készíteni.

(3d)[97] Az EESZT működtetője - ha ennek technikai feltételei az EESZT-ben biztosítottak - a beteg kérése alapján elektronikus vényen történő rendelés esetén a vény jogosultja számára a vény vagy vények kiváltása érdekében biztonsági elemet is tartalmazó egyedi azonosítót generál.

(4)[98] Amennyiben a felíró orvos a támogatás jogcímét nem egyértelműen jelölte be, az eszközhöz "Általános" jogcímen a Gyftv. 33. § (6) bekezdése szerinti közleményben foglalt támogatási összeg nyújtható.

(5)[99] A társadalombiztosítási támogatással rendelt eszközre vonatkozóan javítást a papíralapú vényen kizárólag az azt kiállító orvos végezhet. A gyógyászati segédeszközt kiadó forgalmazó a fejlécen lévő, a betegre vonatkozó téves vagy hiányzó adatot javíthatja és pótolhatja, ha az adat a beteg személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolvány alapján egyértelműen kiigazítható, pótolható. A javítást aláírással és bélyegzőlenyomattal hitelesíteni kell.

(6)[100] A már rögzített elektronikus vényt javítani nem lehet, azt a kiállító orvos - a változtatás okának megjelölésével - visszavonja.

(7)[101] A társadalombiztosítási támogatással kölcsönözhető eszközök funkcionális csoportjait, az egyes indikációkban megállapított támogatási mértéket és a felírásra jogosultak körét a 9. számú melléklet határozza meg. Ezen eszközök esetében a vényen a kölcsönzés időtartamát naptári napokban kell feltüntetni.

(7a)[102] Az egy vényen egyszeri alkalommal rendelt kölcsönzés időtartama az egy évet nem haladhatja meg.

(8)[103] Ápolási gyógyászati segédeszközök körében a kölcsönzés időtartama egy beteg esetében tizenkét hónapon belül minimum két hét, maximum három hónap, mely egy alkalommal további három hónappal meghosszabbítható.

(9)[104] Az orvosnak a gyógyászati segédeszköz rendelésekor a beteget tájékoztatnia kell a Gyftv. 44. §-ában foglaltakon túl a gyógyászati segédeszköz kihordási idejéről, rendeltetéséről, a társadalombiztosítási támogatás mértékéről, összegéről, a beteg által fizetendő összegről, illetve a vénybeváltás 90 napos határidejéről.

(10)[105] A beteg - a 12. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak és méltányossági kérelem alapján rövidebb kihordási idővel kiszolgált eszköz kivételével - a vényre történő felírással egyidejűleg a vény hátoldalán írásban nyilatkozik arról, hogy a gyógyászati segédeszköz kihordási idején belül részére azonos rendeltetésű gyógyászati segédeszközt társadalombiztosítási támogatással nem váltottak ki. Elektronikus vényen történő rendelés esetén a beteg a nyilatkozatot a betegdokumentáció részeként írásban teszi meg, melynek meglétét az orvos az EESZT-ben feltünteti.

(11)[106] A sorozatgyártású gyógyászati segédeszköz második alkalommal történő rendelésekor, az adaptív és egyedi méretvétel alapján készült segédeszköz minden ismételt rendelésekor a beteg nyilatkozik az orvosnak, hogy az eszköz a rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas volt-e, és a terápiás vagy ellátási célt elérte-e. A beteg nyilatkozatát az orvos a beteg dokumentációjában rögzíti, amit a beteg aláírásával igazol.

(12)[107] A kölcsönzött gyógyászati segédeszközt a NEAK által meghatározott felépítésű egyedi azonosítóval kell ellátni, amely a szolgáltató által vezetett eszköznyilvántartás alapját képezi.

(13)[108] Azon gyógyászati segédeszközök esetében, amelyeknél a 10. számú melléklet feltételként előírja az ellenőrző főorvos ellenjegyzését, a vény érvényességének további feltétele a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti egészségbiztosítói ellenjegyzés.

13/A. §[109]

13/B. §[110]

14. §

(1)[111] Elektronikus vényen történő rendelés esetén a gyógyászati segédeszközt a forgalmazó

a) az elektronikus vény egyedi azonosítóját tartalmazó vonalkódot bemutató személynek,

b) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti, az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez szükséges igazolás alapján a betegnek,

c) a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának bemutatását követően a beteg önrendelkezési nyilvántartásban rögzített törvényes képviselőjének,

d) a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának bemutatását követően az önrendelkezési nyilvántartásban rögzített meghatalmazás alapján a beteg meghatalmazottjának,

e) a 13. § (3d) bekezdése szerinti egyedi azonosítót bemutató személynek vagy

f) annak a személynek, aki a beteg társadalombiztosítási azonosító jelét közli, és saját természetes személyazonosító adatait törvényben meghatározottak szerint hitelt érdemlően igazolja,

szolgáltatja ki.

(1a)[112] A gyógyászati segédeszközt kiadó forgalmazó az elektronikus vény adatait az EESZT útján, az EESZT vénynyilvántartásából kérdezi le.

(1b)[113] Ha az EESZT nem érhető el, a gyógyászati segédeszköz a felírási igazolás alapján, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatását követően is kiadható.

(1c)[114] Ha a rendelés elektronikus vényen történt, a gyógyászati segédeszközt kiadó forgalmazó a 12. számú melléklet szerinti kiadási igazolást készít, és a gyógyászati segédeszköz átvételét a kiadási igazoláson a kiváltó személy aláírásával vagy az aláírást rögzítő eszközzel vagy a jogosult átvevő személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány okmányazonosítójával elismerteti. Az (1b) bekezdés szerinti esetben a gyógyászati segédeszközt kiadó forgalmazó a 12. számú melléklet szerinti papíralapú kiadási igazolást készít, és a gyógyászati segédeszköz átvételét a kiadási igazoláson az arra jogosult átvevő aláírásával és a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány okmányazonosítójának feltüntetésével elismerteti.

(1d)[115] Több, az EESZT útján rendelt vény egyidejű kiváltásakor elegendő egy kiadási igazolást készíteni.

(1e)[116] A gyógyászati segédeszköz átvételét a beteg vagy a gyógyászati segédeszközt a nevében kiváltó személy a papíralapú vényen aláírásával igazolja.

(1f)[117] Elektronikus vény esetén a gyógyászati segédeszközt kiadó forgalmazó a kiadott eszköz megnevezését, mennyiségét és mennyiségi egységét, a forgalmazó EESZT-hez való csatlakozáskor kapott azonosítóját, valamint a kiadás tényét rögzíti az EESZT vénynyilvántartásában.

(2) Helyettesítés esetén - beleértve azt az esetet is, amikor az egy vényen rendelt, illetve a ténylegesen kiszolgáltatott gyógyászati segédeszközök mennyisége eltér -

a) a ténylegesen kiszolgált gyógyászati segédeszközhöz nyújtható támogatási összeg nem haladhatja meg az orvos által eredetileg rendelt gyógyászati segédeszközhöz nyújtható támogatási összeget, és

b)[118] a ténylegesen kiszolgált mennyiség nem haladhatja meg a Gyftv. 33. § (6) bekezdése szerinti közleményben a kiszolgáltatott eszköz kihordási idejére meghatározott maximálisan kiszolgáltatható mennyiséget.

(3) A rendelt gyógyászati segédeszköz csak azonos rendeltetésű eszközcsoporton belüli funkcionálisan egyenértékű eszközzel helyettesíthető.

(4)[119] Amennyiben az orvos a vényen rendeléskor a helyettesíthetőséget nem zárta ki, a gyógyászati segédeszközt kiszolgáltató köteles a helyettesítés lehetőségéről a gyógyászati segédeszközt kiváltó személyt tájékoztatni. Helyettesítés esetén a gyógyászati segédeszközt kiváltó személy a vényen, elektronikus vény esetén a kiadási igazoláson aláírásával igazolja, hogy a helyettesítéssel egyetért.

(4a)[120] A gyógyászati segédeszközt kiváltó személy a vényen, elektronikus vény esetén a kiadási igazoláson aláírásával igazolja, hogy a gyógyászati segédeszközt kiszolgáltató - a Gyftv. 9. §-ában foglaltaknak megfelelően - a gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatása során tájékoztatta az azonos funkcionális csoportba tartozó alacsonyabb térítési díjú gyógyászati segédeszközről, az adott termékek közfinanszírozás alapjául elfogadott áráról, társadalombiztosítási támogatásáról és a térítési díjak közötti különbségekről.

(5) Közgyógyellátás jogcímén rendelt gyógyászati segédeszköz csak az orvos által eredetileg rendelt gyógyászati segédeszközzel azonos, vagy annál alacsonyabb közfinanszírozás alapját képező árú, szintén közgyógyellátás jogcímén rendelhető eszközzel helyettesíthető. Eltérő esetben a közgyógyellátás jogcíme nem érvényesíthető.

(6)[121] Nem helyettesíthető az orvos által felírt

a) egyedi méretvétel alapján készült,

b) méltányossági kérelem alapján rendelt, valamint

c) a kötszerek kivételével az egészségbiztosítói ellenjegyzéshez kötött

gyógyászati segédeszköz.

(7)[122] A vény a kiállítástól számított 90 napig, a méltányossági kérelem alapján támogatott gyógyászati segédeszköz esetében kiállított első vény az engedély véglegessé válásától számított 90 napig, az engedély alapján kiállított minden további vény a kiállítástól számított 90 napig, de legkésőbb az engedély érvényességének lejártáig váltható be.

(7a)[123] A vény az egészségbiztosítói ellenjegyzéshez kötött gyógyászati segédeszközök esetében - a (7b) bekezdésben foglalt kivétellel - az ellenjegyzés megadásának dátumától számított 90 napig váltható be.

(7b)[124] A vény a kötszerek ellenjegyzéshez kötött felírása esetében a kiállítástól számított 90 napig váltható be.

(8)[125] A vény alapján akkor számolható el társadalombiztosítási támogatás, amennyiben:

a) azon szerepel vagy elektronikus vény esetében az EESZT-ben - a 13. § (3), (3a) és (4) bekezdésében felsorolt adatokon túl - rögzítésre került

aa) az egyedi méretvétel alapján gyártott eszköz esetében a beteg általi megrendelés (vénybeváltás) dátuma;

ab) a kiszolgáltatott gyógyászati segédeszköznek a Gyftv. 33. § (6) bekezdése szerinti közlemény alapján történő megnevezése, darabszáma;

ac) az oldaliság vagy testtájék 12. § (5) bekezdése szerinti feltüntetése, ahol értelmezhető;

ad) a kiszolgáltatott eszköz kiadásának dátuma;

ae) papíralapú vény esetén az átvevő aláírása; és

b) sorozatgyártású és adaptív gyógyászati segédeszköz esetében, ha a vény beváltása a 14. § (7) bekezdése alapján történt,

ba) a vény kiállítása és az eszköz kiadása között;

bb) méltányossági kérelem alapján kiállított első vény esetében az engedély véglegessé válása és az eszköz kiadása, minden további vény esetében a kiállítás és az eszköz kiadása között;

bc) egészségbiztosítói ellenjegyzés esetében - a bd) pontban foglaltak kivételével - az ellenjegyzés megadásának dátuma és az eszköz kiadása között;

bd) a kötszerek ellenjegyzéshez kötött felírása esetében a vény kiállítása és az eszköz kiadása között legfeljebb 150 nap telt el;

c) egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszköz esetében, ha a vény beváltása a 14. § (7) bekezdése alapján történt,

ca) a vény kiállítása és az eszköz kiadása között;

cb) méltányossági kérelem alapján kiállított első vény esetében az engedély véglegessé válása és az eszköz kiadása között, minden további vény esetében a kiállítás és az eszköz kiadása között;

cc) az egészségbiztosítói ellenjegyzés esetében az ellenjegyzés megadásának dátuma és az eszköz kiadása között

legfeljebb 180 nap telt el;

d) ha a vény beváltása a 14. § (7) bekezdésében meghatározott időtartamon túl, a 14/B. § alapján történt, a vény beváltása és az eszköz kiadása között sorozatgyártású és adaptív gyógyászati segédeszközök esetében legfeljebb 60 nap, egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszközök esetében legfeljebb 90 nap telt el.

e)[126] azon eszközök esetében, amelyeknél azt a 10. számú melléklet előírja, az eszköz beteg részére történt átadása során a kiadási dokumentáció részeként a fotódokumentáció elkészült a szakszerű kiszolgálás igazolása érdekében.

(9)[127] A papíralapú vényt a rendelt gyógyászati segédeszköz kiadása után a forgalmazó érvényteleníti, valamint a NEAK kérelmére a NEAK-hoz továbbítja.

(9a)[128] Elektronikus vényen rendelt gyógyászati segédeszköz esetén a forgalmazó a vényt a felhasználáskor érvényteleníti.

(10)[129] A 11. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével

a)[130] a sorozatgyártású és adaptív gyógyászati segédeszköz esetében a beteg számára az eszközhöz nyújtott támogatásra vonatkozó feltételeket az eszköz kiadásakor érvényes, a Gyftv. 33. § (6) bekezdése szerinti közleményben foglaltak szerint,

b)[131] az egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszköz esetében a beteg számára az eszközhöz nyújtott támogatásra vonatkozó feltételeket az eszköz megrendelésekor érvényes, a Gyftv. 33. § (6) bekezdése szerinti közleményben foglaltak szerint

kell alkalmazni.

14/A. §[132]

(1) Ha az orvos a 13. § (1) bekezdése szerinti gyógyászati segédeszközt a 13. § (1b) bekezdés a) pontja alapján papíralapú vényen rendelte, a gyógyászati segédeszközt kiadó forgalmazó a gyógyászati segédeszköz kiadásakor az EESZT vénynyilvántartásában a papíralapú vény 13. § (3) bekezdése szerinti adatai közül a beteg születési dátumát, TAJ számát, vagy ennek hiányában más, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa okmányazonosítóját, a felíró orvos alapnyilvántartási számát, a vény NEAK által előre nyomtatott vonalkódjának számát, az egészségügyi szolgáltató 9 jegyű azonosítóját, valamint a vény tartalmát köteles rögzíteni.

(2) Az adatok rögzítésére vonatkozó kötelezettségeket az EESZT bármilyen okból történő elérhetetlensége esetén a hozzáférés helyreállítását követően, soron kívül kell teljesíteni.

14/B. §[133]

(1) A Kormány által az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) időtartama alatt lejáró, a 13. § (7a) bekezdése szerinti kölcsönzési idő, valamint a vény 14. § (7) bekezdése szerinti beváltási határideje meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig.

(2) A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró, a 13. § (2a) bekezdése szerinti szakorvosi javaslat 10. számú mellékletben meghatározott érvényessége meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig.

(3) Ha a szakorvosi javaslat érvényessége a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, a háziorvos az egészségügyi dokumentációban rögzíti, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel - a (2) bekezdés szerinti időtartamig - ideiglenesen meghosszabbításra került a szakorvosi javaslat.

15. §

(1)[134] A támogatással rendelt, egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszköz alkalmasságát a beteg véleményezteti az azt rendelő orvossal. Amennyiben az orvos a gyógyászati segédeszközt nem tartja megfelelőnek, erről értesíti a gyártót vagy annak meghatalmazott képviselőjét és a NEAK-ot.

(2)[135] A forgalmazó, illetve a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője a Gyftv. 33. § (6) bekezdése szerinti közleményben meghatározott sorozatgyártású, illetve adaptív gyógyászati segédeszközt termékazonosító EAN kóddal köteles ellátni.

(3)[136]

(4)[137] A gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatása során - az egyedi méretvétel alapján készült eszközök kivételével - a támogatással kiszolgáltatott és kölcsönzött eszköz árát, kölcsönzési díját, a támogatás mértékét és nettó összegét, továbbá a beteg által fizetendő nettó térítési vagy kölcsönzési díjat a beteg számára hozzáférhető módon közzé kell tenni. A tájékoztatóban egyértelműen jelezni kell, hogy a közzétett ár, kölcsönzési és térítési díj az áfát nem tartalmazza.

(5) A (4) bekezdés szerinti információról, az eszköz gyártójáról vagy annak meghatalmazott képviselőjéről és elérhetőségéről, továbbá a használati útmutatóban foglaltakról vakok és gyengénlátók részére kérésükre szóbeli tájékoztatást kell adni.

16. §

(1)[138] A támogatott eszköz árához, illetve kölcsönzési díjához nyújtható támogatási összeg

a) az egy vényen 98%-os támogatással rendelt eszközök esetében, amennyiben a rendelt eszközök közfinanszírozás alapjául elfogadott, általános forgalmi adóval növelt (bruttó) ára együttesen a 250 000 forintot meghaladja (a továbbiakban: bruttó értékösszeg), a rendelt eszközök bruttó értékösszegének és 5000 forintnak a különbözete,

b)[139] az a) pont alá nem tartozó esetekben a Gyftv. 33. § (6) bekezdése szerinti közlemény szerinti nettó támogatási összeg általános forgalmi adóval növelt (bruttó) összege.

(2)[140] Tilos a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati segédeszköz beteg által fizetendő térítési díjának az eszköz gyártója vagy annak meghatalmazott képviselője, továbbá a kiszolgáltató által bármilyen közvetlen vagy közvetett formában történő csökkentése, átvállalása, elengedése.

17. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdés kivételével - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A (8) bekezdés 2007. április 1-jén lép hatályba.

(3) Az e rendeletben foglaltakat a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(4) Az e rendeletben foglaltakat az e rendelet hatálybalépését követően kiváltott gyógyászati segédeszköz esetében kell alkalmazni.

(5)[141]

(6)[142]

(7)[143]

(8)[144]

18. §[145]

(1) A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról szóló 20/2010. (XII. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R. Mód.)

a) 1. mellékletével módosított 10. számú mellékletben és

b) 2. mellékletével megállapított 18. számú mellékletben

foglaltakat 2011. február 1-jétől kell alkalmazni. Az R. Mód. hatálybalépését megelőző napon hatályos 10. számú mellékletben foglaltakat 2011. január 31-ig kell alkalmazni.

(2) Az R. Mód 3. §-ával módosított 10/F. § (4) bekezdésében foglaltakat azon gyógyászati segédeszközök esetében kell alkalmazni, amelyek támogatással történő rendelhetősége 2011. január 1-jét követően szűnt meg.

(3)[146] A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról szóló 74/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 13/A. §-t a Módr2. hatálybalépését követően ellenjegyzésre benyújtott vényekre kell alkalmazni.

(4)[147] A Módr2. által megállapított 13/B. §-t abban az esetben, ha a kötszeres terápia a Módr2. hatálybalépésekor már megkezdődött, a kötszeres terápia megkezdésétől számított 5. hónap végétől kell alkalmazni, amennyiben az 5. hónap a Módr2. által megállapított 13/B. § hatálybalépését követően ér véget. Abban az esetben, ha a Módr2. által megállapított 13/B. § hatálybalépésekor már megkezdett kötszeres terápiából a Módr2. által megállapított 13/B. § hatálybalépését követően 30 napnál kevesebb van hátra és a kötszeres terápia folytatása szükséges, a már megkezdett kötszeres terápia a 13/B. § szerinti eljárás lefolytatásáig, de legfeljebb a Módr2. által megállapított 13/B. § hatálybalépését követő 30. napig folytatható.

(5)[148] Amennyiben a NEAK főigazgatója a Módr2. által megállapított 13/A. és 13/B. § szerinti eljárás lefolytatására külön szervezeti egységeket jelöl ki, egyidejűleg a NEAK honlapján tájékoztatásul közzé kell tenni a kijelölt szervezeti egységek nevét és elérhetőségét. A kijelölésről szóló tájékoztató közzétételétől az ellenjegyzés iránti eljárás a kijelölt szervezeti egységnél kezdeményezhető. Amennyiben az ellenjegyzéshez kötött eszközt rendelő orvos nem a beteg lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes kijelölt szervezeti egységnél kezdeményezte az ellenjegyzést, az ügyet a benyújtott iratokkal együtt 5 napon belül át kell tenni az illetékes szervezeti egységhez.

(6)[149] A Módr2. által megállapított 10. számú mellékletet - a 2. sorának kivételével - és a Módr2. által megállapított 18. mellékletet 2012. február 1-jétől kell alkalmazni. A Módr2. által megállapított 10. számú melléklet 2. sorát 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

(7)[150] A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet, valamint a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról szóló 31/2012. (X. 8.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Módr3.)

a) 1. mellékletével módosított 10. számú mellékletben foglaltakat - a (8) bekezdésben megállapított kivétellel -, és

b) 2. mellékletével módosított 18. számú mellékletben foglaltakat

2012. november 1-jétől kell alkalmazni. A Módr3. hatálybalépését megelőző napon hatályos 10. számú mellékletben foglaltakat - a (8) bekezdésben meghatározott kivétellel - és a Módr3. hatálybalépését megelőző napon hatályos 18. számú mellékletben foglaltakat 2012. október 31-éig kell alkalmazni.

(8)[151] A 10. számú mellékletben foglalt táblázatnak a Módr3. 1. mellékletével módosított 487. és 867-881. sorában foglaltakat 2013. január 1-jétől kell alkalmazni. A 10. számú mellékletben foglalt táblázatnak a Módr3. hatálybalépését megelőző napon hatályos 487. és 867-881. sorát 2012. december 31-éig kell alkalmazni.

(9)[152]

(10)[153]

18/A. §[154]

(1) Az egyes gyógyászati segédeszközökkel és orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 57/2012. (XII. 29.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 4. § (2) bekezdés g) pontját az annak hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2)[155]

(3)[156]

(4) A Módr4. által megállapított 12. § (6b), (9) és (10) bekezdését az azok hatálybalépését megelőzően rendelt eszközök tekintetében nem kell alkalmazni.

18/B. §[157]

(1) A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet, valamint a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 53/2013. (VII. 19.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 10. számú mellékletben foglaltakat - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2013. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A 10. számú mellékletnek a Módr5. által megállapított 416/a. és 417. sorát 2013. október 1-jétől kell alkalmazni.

18/C. §[158]

Az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel és gyógyászati ellátásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2015. (X. 19.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 10. számú mellékletben foglaltakat a 2015. október 31-ét követően kiállított vényekkel rendelt eszközökre kell alkalmazni. A Módr6. hatálybalépését megelőző napon hatályos 10. számú mellékletben foglaltakat 2015. október 31-éig kell alkalmazni.

18/D. §[159]

(1) Az egyes egészségügyi, gyógyszerészeti tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2016. (III. 30.) EMMI rendelettel megállapított 9. számú mellékletben foglaltakat a gyógyászati segédeszközök rendelése tekintetében 2016. május 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A 10. számú mellékletben foglalt táblázatnak az egyes egészségügyi, gyógyszerészeti tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2016. (III. 30.) EMMI rendelettel megállapított 697/a. sora szerinti gyógyászati segédeszköz normatív támogatással leghamarabb 2016. május 1-jétől rendelhető.

(3) A 10. számú mellékletben foglalt táblázatnak az egyes egészségügyi, gyógyszerészeti tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2016. (III. 30.) EMMI rendelettel hatályon kívül helyezett 206. sora szerinti gyógyászati segédeszköz kölcsönzés normatív támogatással 2016. május 1-je előtt a 2016. március 31-én hatályos szabályok szerint rendelhető.

18/E. §[160]

Az egyes, gyógyászati segédeszközökkel, orvostechnikai eszközökkel és védőnői ellátással kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 37/2016. (XII. 15.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított 10. számú és 18. számú mellékletben foglaltakat a 2017. február 1-jét követően kiállított vényekkel rendelt eszközökre kell alkalmazni. A Módr7. hatálybalépését megelőző napon hatályos 10. és 18. számú mellékletben foglaltakat 2017. január 31-éig kell alkalmazni.

19. §[161]

(1) A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról szóló 6/2018. (II. 1.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr8.) megállapított 10. számú mellékletben foglaltakat - a (2) bekezdés szerinti eset kivételével - a 2018. március 1-jét követően kiállított vényekkel rendelt eszközökre kell alkalmazni. A Módr8. hatálybalépését megelőző napon hatályos 10. számú mellékletben foglaltakat 2018. február 28-ig kell alkalmazni.

(2)[162] A 10. számú melléklet 354/a sora szerinti eszközt a 2018. március 1. előtt kiállított vény 2018. február 28-át követő kiváltása során az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 10. számú mellékletének 2018. február 5-én hatályos szabályai szerint kell kiadni.

20. §[163]

Az egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2019. (XII. 17.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr9.) megállapított 10. és 18. számú mellékletben foglaltakat 2020. január 1-jétől kell alkalmazni. A Módr9. hatálybalépését megelőző napon hatályos 10. és 18. számú mellékletben foglaltakat 2019. december 31-ig kell alkalmazni.

21. §[164]

(1) E rendeletnek a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról szóló 15/2020. (IV. 28.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr10.) megállapított 14/A. §-ában foglalt előírásokat 2020. április 30-ától kell alkalmazni.

(2) A NEAK a Módr10.-zel megállapított 14/A. § szerinti közleményét első alkalommal 2020. április 30-áig a honlapján közzéteszi.

21. §[165]

A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet és a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról szóló 16/2020. (IV. 30.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr10.) megállapított 10. és 17. számú mellékletben foglaltakat 2020. június 1-jétől kell alkalmazni. A Módr10. hatálybalépését megelőző napon hatályos 10. és 17. számú mellékletben foglaltakat 2020. május 31-éig kell alkalmazni.

22. §[166]

A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról szóló 23/2020. (VI. 26.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr11.) megállapított 14/B. §-ban foglaltakat a 2020. március 11. napja és a Módr11. hatálybalépésének napja között lejárt kölcsönzési idő, illetve vénybeváltási határidő tekintetében is alkalmazni kell.

23. §[167]

(1) A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról szóló 32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr12.) megállapított 10., 17. és 18. számú mellékletben foglaltakat - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. szeptember 1-jétől kell alkalmazni. A Módr12. hatálybalépését megelőző napon hatályos 10., 17. és 18. számú mellékletben foglaltakat 2021. augusztus 31-éig kell alkalmazni.

(2) A Módr12.-vel megállapított 10. számú melléklet 361/a sorában foglaltakat 2021. október 1-jétől kell alkalmazni. A 10. számú melléklet 361/a sorának a Módr12. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezését 2021. szeptember 30-áig kell alkalmazni.

(3) A Módr12. hatálybalépését megelőzően rendelt, gyógyászati segédeszközt tartalmazó elektronikus vény a vény érvényességi idején belül kiváltható.

24. §[168]

E rendeletnek a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról szóló 10/2022. (III. 31.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr13.) megállapított 10. és 18. számú mellékletben foglaltakat 2022. május 1-jétől kell alkalmazni. A Módr13. hatálybalépését megelőző napon hatályos 10. és 18. számú mellékletben foglaltakat 2022. április 30-áig kell alkalmazni.

25. §[169]

E rendeletnek a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról szóló 11/2023. (V. 8.) BM rendelettel megállapított 14. § (8) bekezdés e) pontjában foglaltakat a 2023. június 1. napjától kiszolgált eszközök vonatkozásában kell alkalmazni.

26. §[170]

E rendeletnek a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról szóló 4/2023. (II. 8.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr14.) módosított 10. számú mellékletében foglaltakat 2023. április 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Molnár Lajos s. k.,

egészségügyi miniszter

1. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez[171]

Az orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához szükséges kérelem adattartalma[172]

1. A Gyftv. 32. § (2) bekezdése szerint a kérelem típusának megjelölése [még be nem fogadott gyógyászati segédeszköz támogatásának megállapítására, már befogadott gyógyászati segédeszköz közfinanszírozás alapjául szolgáló árának emelésére, már befogadott gyógyászati segédeszköz nevének megváltoztatására, már befogadott gyógyászati segédeszköz más funkcionális csoportban (alcsoportban) történő támogatására, már befogadott gyógyászati segédeszköz méretváltoztatására vagy új méretváltozata ártámogatásának megállapítására][173]

2. A kérelem azonosító alapadatai

2.1. A kérelmezett eszköz megnevezése és kiszerelése a kérelem 4.1. pontjával megegyezően

2.2. A kérelmezett eszköz ISO kódja a kérelem 4.2. pontjával megegyezően

2.3. A kérelmezett eszköz alkalmazási területe BNO megadásával a kérelem 7.1. pontjával megegyezően

2.4. A kérelmezett eszköz árajánlata a kérelem 9.1. pontjával megegyezően

2.5. A kérelmezett támogatási % a kérelem 9.2. pontjával megegyezően

3. A kérelmező adatai

3.1. Társadalombiztosítási támogatást kérelmező, a gyógyászati segédeszköz gyártója, vagy a gyártó meghatalmazott képviselője (a továbbiakban: kérelmező)

3.1.1. Név, pontos cím, telefon/faxszám

3.1.2. Honlap és e-mail cím

3.1.3. Kapcsolattartó neve, elérhetősége, telefon/faxszáma, e-mail címe

3.2. A termék gyártója (amennyiben nem a termék gyártója a kérelmező)

3.2.1. Név, pontos cím, telefon/faxszám

3.2.2. Honlap és e-mail cím

3.3. A kérelmező mely szakmai/érdekvédelmi szervezetnek, ipartestületnek tagja, azonosító száma

3.4. Nyilatkozat arról, hogy rendelkezik-e a kérelmező kijelölt vagy akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszerrel. Ha igen:

3.4.1. A tanúsítvány száma

3.4.2. A tanúsítvány érvényessége

3.4.3. A tanúsított tevékenység

3.4.4. Milyen szabvány/előírás alapján van tanúsítva

4. Az eszköz azonosító adatai

4.1. Az eszköz megnevezése, kiszerelése

4.2. ISO kódja

4.3. EAN kódja

4.4. Típus/modell neve

4.5. Kereskedelmi vámtarifa száma

4.6. Áfa kulcsa

4.7. A termék besorolása az orvostechnikai eszközökre vonatkozó osztályba sorolási szabályok alapján[174]

4.8. Nyilatkozat arról, hogy az eszköz sorozatgyártású vagy adaptív-e

5. Az eszköz ismertetése

5.1. Az eszköz (és tartozékai) anyagának, több anyag esetén az összetevők nevének és százalékos összetételének leírása (beleértve a bevonó és színező anyagok pontos leírását is) (vagy az ide vonatkozó adatok helyének megjelölése a beadott műszaki dokumentációban)

5.2. Az eszköz egyszerű leírása és alkalmazási célja: a címkén és a használati útmutatóban is megadott alkalmazási célja, hatásmódja, ismertető fénykép, rajz, prospektus (működésének a leírása, magyarázata)

5.3. Tartozékok, kiegészítők

5.3.1. A rendeltetésszerű működéshez szükséges (és az árban foglalt) tartozékok felsorolása, alkalmazásuk célja, leírása

5.3.2. A rendeltetésszerű működéshez esetenként szükséges és az árban nem kifejezett, az alapfelszereltségen túli speciális, külön rendelhető tartozékok felsorolása, alkalmazásuk célja, leírása

5.3.3. A rendeltetésszerű használathoz elengedhetetlen tartozékok, kiegészítők tételes felsorolása

5.4. A kérelmezett eszközre jellemzően használt és értelmezett mennyiségi és minőségi adatok specifikált/funkcionális műszaki jellemzők

5.5. A kérelmezett kereskedelmi csomagolási és mennyiségi egység leírása

5.6. Javaslat az eszköz kihordási idejére

5.7. Egyéb raktározási (fény-, hőmérséklet-, helyzetérzékenység), eltarthatósági (lejárati, eltarthatósági, hitelesítési idő), szállíthatósági (törékenység, nedvességérzékenység) információk az eszközzel kapcsolatban

6. Tartós használatú eszköz jótállási, karbantartási, szervizadatai

6.1. Tervezett élettartam rendeltetésszerű használat, rendszeres szakszerű átvizsgálás és szükségszerű javítások esetén

6.2. A gyártó által egyoldalúan vállalt, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormányrendelettől eltérő többletjótállási idő

6.3. Szervizállomások neve, címe, telefon/faxszáma

6.4. Nyilatkozat arról, hogy az alkatrészellátás folyamatossága biztosított-e

6.5. Nyilatkozat a javítások vállalt határidejéről

6.6. Nyilatkozat arról, hogy a javítás időtartama alatt csereeszköz biztosított-e

7. Az eszköz orvosszakmai jellemzői

7.1. A kérelmező javaslata az eszköz alkalmazási területére vonatkozó, "A betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása" szerinti BNO-WHO besorolásra

7.2. Az eszköz szükségességének ideje/jellemzője a különböző alkalmazásokban (akut, krónikus, élethosszig tartó ellátásban alkalmazott termék)

7.3. Nyilatkozat arról, hogy szükséges-e az eszköz rendeltetésszerű használatához beállítás, adaptáció vagy betanítás

7.3.1. Ha igen: nyilatkozat arról, hogy ki végzi (orvos, asszisztens, gyógytornász, egyéb) és hol

7.4. Azonos vagy hasonló rendeltetésű támogatott gyógyászati segédeszköz/segédeszközök megnevezése

7.5. Az eszköz rendelhetőségére, forgalmazására, használatára vonatkozó (esetleges) különleges szabály/szabályok, feltétel/feltételek

8. Az eszköz megfelelőségi igazolása

8.1. Regisztrációról szóló igazolás száma, az orvostechnikai eszközök európai adatbázisába regisztrált eszköz esetén a regisztráció tényére történő utalás[175]

8.1.1. Az igazolás kiadásának dátuma

8.1.2. Az igazolás érvényességi ideje

8.2. A gyártói megfelelőségi nyilatkozat száma, dátuma

8.3. Az I.-nél magasabb osztály esetén

8.3.1. Az EK vagy EU tanúsítványt kiadó szervezet neve, címe és négyjegyű azonosító kódja[176]

8.3.2. Az EK vagy EU tanúsítvány kiállításának dátuma, érvényességi ideje[177]

9. Az eszköz árára, társadalombiztosítási támogatására vonatkozó paraméterek

9.1. Árajánlat (nettó fogyasztói ár Ft/mennyiségi egység)[178]

Nyilatkozat arról - az alkalmazott számítások egyidejű bemutatásával -, hogy az árajánlat kialakítása során figyelembe vette, hogy a fajlagos költségeket és az üzleti kockázatot csökkenti a támogatással történő értékesítés;

9.2. A kérelmezett társadalombiztosítási támogatás mértéke és módszere

9.3. Az eszközzel azonos funkcionális (ISO) csoportba tartozó eszközök társadalombiztosítási támogatása Magyarországon

9.4. A gyártó által forgalmazott - esetleg eltérő elnevezésű - eszköz termelői ára az Európai Közösség országaiban

10. Az eszköz hatékonyságát alátámasztó tudományos bizonyítékok bemutatása

10.1. Nyilatkozat arról, hogy készült-e átfogó technológia-elemzési tanulmány az eszközzel kapcsolatban (gyógyszer-GYSE, vagy kórházi ellátás, műtét - GYSE összehasonlító, GYSE-GYSE műszaki, funkcionális összehasonlítás minőség, garancia, értékállóság alapján) (Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez módszertani irányelv figyelembevételével)

11. Szakorvosi vélemény

11.1. Nyilatkozat arról, hogy országos gyógyintézet, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 97. § (1) bekezdése szerinti klinika (a továbbiakban: klinika) vagy korábbi vármegyei kórház által kiállított, öt évnél nem régebbi szakorvosi vélemény rendelkezésre áll-e[179]

11.2. Az eszköz pontos megnevezése, meghatározása

11.3. A vélemény elkészítésének módja (hány betegen, milyen körülmények között történt az eszköz kipróbálása, összehasonlító vizsgálatok)

11.4. Klinikai dokumentáció

11.5. Klinikai alkalmasság

11.6. A használati útmutató megfelelőségének véleményezése (szakszerűség, érthetőség)

11.7. Javasolt indikációs területek

11.8. Kontraindikáció, indoklással

11.9. Felírási/felírhatósági szakmai feltételek

11.10. Felírásra jogosult orvosok meghatározása

11.11. Egyéb (összehasonlítás hasonló eszközökkel, műszaki és minőségi észrevételek)

11.12. Állásfoglalás arra vonatkozóan, hogy az eszköz gyógyászati segédeszközként való használatával egyetért-e

11.13. A véleményező neve, szakképzettségei, beosztása, munkahelye, a vélemény kiadásának kelte

2. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez[180]

Az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök gyógyászati segédeszközként társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához szükséges kérelem adattartalma[181]

1. A Gyftv. 32. § (2) bekezdése szerint a kérelem típusának megjelölése [még be nem fogadott gyógyászati segédeszköz támogatásának megállapítására, már befogadott gyógyászati segédeszköz közfinanszírozás alapjául szolgáló árának emelésére, már befogadott gyógyászati segédeszköz nevének megváltoztatására, már befogadott gyógyászati segédeszköz más funkcionális csoportban (alcsoportban) történő támogatására, már befogadott gyógyászati segédeszköz méretváltoztatására vagy új méretváltozata ártámogatásának megállapítására][182]

2. A kérelem azonosító alapadatai

2.1. A kérelmezett eszköz megnevezése és kiszerelése a kérelem 4.1. pontjával megegyezően

2.2. A kérelmezett eszköz ISO kódja a kérelem 4.2. pontjával megegyezően

2.3. A kérelmezett eszköz alkalmazási területe BNO megadásával a kérelem 7.1. pontjával megegyezően

2.4. A kérelmezett eszköz árajánlata a kérelem 9.1. pontjával megegyezően

2.5. A kérelmezett támogatási % a kérelem 9.2. pontjával megegyezően

3. A kérelmező adatai

3.1. Társadalombiztosítási támogatást kérelmező, a gyógyászati segédeszköz gyártója, vagy a gyártó meghatalmazott képviselője (a továbbiakban: kérelmező)

3.1.1. Név, pontos cím, telefon/faxszám

3.1.2. Honlap és e-mail cím

3.1.3. Kapcsolattartó neve, elérhetősége, telefon/faxszáma, e-mail címe

3.2. A termék gyártója (amennyiben nem a termék gyártója a kérelmező)

3.2.1. Név, pontos cím, telefon/faxszám

3.2.2. Honlap és e-mail cím

3.3. A kérelmező mely szakmai/érdekvédelmi szervezetnek, ipartestületnek tagja, azonosító száma

3.4. Nyilatkozat arról, hogy rendelkezik-e a kérelmező kijelölt vagy akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszerrel

4. Az eszköz azonosító adatai

4.1. Az eszköz megnevezése, kiszerelése

4.2. ISO kódja

4.3. EAN kódja

4.4. Típus/modell neve

4.5. Kereskedelmi vámtarifa besorolása

4.6. Áfa kulcsa

5. Az eszköz ismertetése

5.1. Az eszköz (és tartozékai) anyagának, több anyag esetén az összetevők nevének és százalékos összetételének leírása (beleértve a bevonó és színező anyagok pontos leírását is) (vagy az ide vonatkozó adatok helyének megjelölése a beadott műszaki dokumentációban)

5.2. Az eszköz egyszerű leírása és rendeltetése: a címkén és a használati útmutatóban is megadott rendeltetése, hatásmódja, ismertető fénykép, rajz, prospektus (működésének a leírása, magyarázata)[183]

5.3. Tartozékok, kiegészítők

5.3.1. A rendeltetésszerű működéshez szükséges (és az árban foglalt) tartozékok felsorolása, alkalmazásuk célja, leírása

5.3.2. A rendeltetésszerű működéshez esetenként szükséges és az árban nem kifejezett, az alapfelszereltségen túli speciális, külön rendelhető tartozékok felsorolása, alkalmazásuk célja, leírása

5.3.3. A rendeltetésszerű használathoz elengedhetetlen tartozékok, kiegészítők tételes felsorolása

5.4. A kérelmezett eszközre jellemzően használt és értelmezett mennyiségi és minőségi adatok, specifikált/funkcionális műszaki jellemzők

5.5. A kérelmezett kereskedelmi csomagolási és mennyiségi egység leírása

5.6. Javaslat az eszköz kihordási idejére

5.7. Egyéb raktározási (fény-, hőmérséklet-, helyzetérzékenység), eltarthatósági (lejárati, eltarthatósági, hitelesítési idő), szállíthatósági (törékenység, nedvességérzékenység) információk az eszközzel kapcsolatban

6. Az eszköz jótállási, karbantartási, szervizadatai

6.1. Tervezett élettartam rendeltetésszerű használat, rendszeres szakszerű átvizsgálás és szükségszerű javítások esetén

6.2. A gyártó által egyoldalúan vállalt, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormányrendelettől eltérő többletjótállási idő

6.3. Szervizállomások neve, címe, telefon/faxszáma

6.4. Nyilatkozat arról, hogy az alkatrészellátás folyamatossága biztosított-e

6.5. Nyilatkozat a javítások vállalt határidejéről

6.6. Nyilatkozat arról, hogy a javítás időtartama alatt csereeszköz biztosított-e

7. Az eszköz orvosszakmai jellemzői

7.1. A kérelmező javaslata az eszköz alkalmazási területére vonatkozó, "A betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása" BNO-WHO szerinti besorolásra

7.2. Az eszköz szükségességének ideje/jellemzője a különböző alkalmazásokban (akut, krónikus, élethosszig tartó ellátásban alkalmazott termék)

7.3. Nyilatkozat arról, hogy szükséges-e az eszköz rendeltetésszerű használatához beállítás, adaptáció vagy betanítás

7.3.1. Ha igen: nyilatkozat arról, hogy ki végzi (orvos, asszisztens, egyéb) és hol

7.4. Azonos vagy hasonló rendeltetésű támogatott gyógyászati segédeszköz/segédeszközök megnevezése

7.5. Az eszköz rendelhetőségére, forgalmazására, használatára vonatkozó (esetleges) különleges szabály/szabályok, feltétel/feltételek

8. Az eszköz megfelelőségi igazolása

8.1. Regisztrációról szóló igazolás száma, az orvostechnikai eszközök európai adatbázisába regisztrált eszköz esetén a regisztráció tényére történő utalás[184]

8.1.1.[185]

8.2. A gyártói megfelelőségi nyilatkozat száma, kiállításának dátuma

8.3. Az EK vagy EU tanúsítványt kiadó szervezet neve, címe és négyjegyű azonosító kódja[186]

8.4. Az EK vagy EU tanúsítvány kiállításának dátuma[187]

8.5. Az EK vagy EU tanúsítvány érvényességi ideje[188]

9. Az eszköz árára, társadalombiztosítási támogatására vonatkozó paraméterek

9.1. Árajánlat (nettó fogyasztói ár Ft/mennyiségi egység)[189]

Nyilatkozat arról - az alkalmazott számítások egyidejű bemutatásával -, hogy az árajánlat kialakítása során figyelembe vette, hogy a fajlagos költségeket és az üzleti kockázatot csökkenti a támogatással történő értékesítés;

9.2. A kérelmezett társadalombiztosítási támogatás mértéke és módszere

9.3. Az eszközzel azonos funkcionális (ISO) csoportba tartozó eszközök társadalombiztosítási támogatása Magyarországon

9.4. A gyártó által forgalmazott - esetleg eltérő elnevezésű - eszköz termelői ára az Európai Közösség országaiban

10. Az eszköz hatékonyságát alátámasztó tudományos bizonyítékok bemutatása

10.1. Nyilatkozat arról, hogy készült-e átfogó technológia-elemzési tanulmány az eszközzel kapcsolatban (gyógyszer-GYSE, kórházi ellátás, műtét - GYSE összehasonlító, GYSE-GYSE műszaki, funkcionális összehasonlítás minőség, garancia, értékállóság alapján) (Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez módszertani irányelv figyelembevételével)

11. Szakorvosi vélemény

11.1. Nyilatkozat arról, hogy országos gyógyintézet, klinika vagy korábbi vármegyei kórház által kiállított, öt évnél nem régebbi szakorvosi vélemény rendelkezésre áll-e[190]

11.2. Az eszköz pontos megnevezése, meghatározása

11. 3. A vélemény elkészítésének módja (hány betegen, milyen körülmények között történt az eszköz kipróbálása, összehasonlító vizsgálatok)

11.4. Klinikai dokumentáció

11.5. Klinikai alkalmasság

11.6. A használati útmutató megfelelőségének véleményezése (szakszerűség, érthetőség)

11.7. Javasolt indikációs területek

11.8. Kontraindikáció, indoklással

11.9. Felírási/felírhatósági szakmai feltételek

11.10. Felírásra jogosult orvosok meghatározása

11.11. Egyéb (összehasonlítás hasonló eszközökkel, műszaki és minőségi észrevételek)

11.12. Állásfoglalás arra vonatkozóan, hogy az eszköz gyógyászati segédeszközként való használatával egyetért-e

11.13. A véleményező neve, szakképzettségei, beosztása, munkahelye, a vélemény kiadásának kelte

3. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez[191]

A nem orvostechnikai eszköz státusú gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához szükséges kérelem adattartalma

Nem tölthető ki orvostechnikai eszközökre, humán és állati eredetű transzplantátumokra, szövetekre vagy sejtekre; egyéb, a külön jogszabály szerint gyógyszernek minősülő termékre (ideértve a humán vérszármazékból készült gyógyszereket is), a munkavédelemről szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni védőeszközökre; valamint kozmetikai termékekre.

1. A Gyftv. 32. § (2) bekezdése szerint a kérelem típusának megjelölése [még be nem fogadott gyógyászati segédeszköz támogatásának megállapítására, már befogadott gyógyászati segédeszköz közfinanszírozás alapjául szolgáló árának emelésére, már befogadott gyógyászati segédeszköz nevének megváltoztatására, már befogadott gyógyászati segédeszköz más funkcionális csoportban (alcsoportban) történő támogatására, már befogadott gyógyászati segédeszköz méretváltoztatására vagy új méretváltozata ártámogatásának megállapítására][192]

2. A kérelem azonosító alapadatai

2.1. A kérelmezett eszköz megnevezése és kiszerelése a kérelem 4.1. pontjával megegyezően

2.2. A kérelmezett eszköz ISO kódja a kérelem 4.2. pontjával megegyezően

2.3. A kérelmezett eszköz alkalmazási területe BNO megadásával a kérelem 7.1. pontjával megegyezően

2.4. A kérelmezett eszköz árajánlata a kérelem 9.1. pontjával megegyezően

2.5. A kérelmezett támogatási % a kérelem 9.2. pontjával megegyezően

3. A kérelmező adatai

3.1. Társadalombiztosítási támogatást kérelmező, a gyógyászati segédeszköz gyártója, vagy a gyártó meghatalmazott képviselője (a továbbiakban: kérelmező)

3.1.1. Név, pontos cím, telefon/faxszám

3.1.2. Honlap és e-mail cím

3.1.3. Kapcsolattartó neve, elérhetősége, telefon/faxszáma, e-mail címe

3.2. A termék gyártója (amennyiben nem a termék gyártója a kérelmező)

3.2.1. Név, pontos cím, telefon/faxszám

3.2.2. Honlap és e-mail cím

3.3. A kérelmező mely szakmai/érdekvédelmi szervezetnek, ipartestületnek tagja, azonosító száma

3.4. Nyilatkozat arról, hogy rendelkezik-e a kérelmező kijelölt vagy akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszerrel. Ha igen:

3.4.1. A tanúsítvány száma

3.4.2. A tanúsítvány érvényessége

3.4.3. A tanúsított tevékenység

3.4.4. Milyen szabvány/előírás alapján van tanúsítva

4. Az eszköz azonosító adatai

4.1. Az eszköz megnevezése, kiszerelése

4.2. ISO kódja

4.3. EAN kódja

4.4. Típus/modell neve

4.5. Kereskedelmi vámtarifa besorolása

4.6. Áfa kulcsa

5. Az eszköz ismertetése

5.1. Az eszköz és tartozékai anyagának, több anyag esetén az összetevők nevének és százalékos összetételének leírása (beleértve a bevonó és színező anyagok pontos leírását is) (vagy az ide vonatkozó adatok helyének megjelölése a beadott műszaki dokumentációban)

5.2. Az eszköz egyszerű leírása és alkalmazási célja: ismertető fénykép, rajz, prospektus (működésének a leírása, magyarázata)

5.3 Tartozékok, kiegészítők

5.3.1. A rendeltetésszerű működéshez szükséges (és az árban foglalt) tartozékok felsorolása, alkalmazásuk célja, leírása

5.3.2. A rendeltetésszerű működéshez esetenként szükséges és az árban nem kifejezett, az alapfelszereltségen túli speciális, külön rendelhető tartozékok felsorolása, alkalmazásuk célja, leírása

5.3.3. A rendeltetésszerű használathoz elengedhetetlen tartozékok, kiegészítők tételes felsorolása

5.4. A kérelmezett eszközre jellemzően használt és értelmezett mennyiségi és minőségi adatok, specifikált műszaki jellemzők

5.5. A kérelmezett kereskedelmi csomagolási és mennyiségi egység leírása

5.6. Javaslat az eszköz kihordási idejére

5.7. Egyéb raktározási (fény-, hőmérséklet-, helyzetérzékenység), eltarthatósági (lejárati, eltarthatósági, hitelesítési idő), szállíthatósági (törékenység, nedvességérzékenység) információk az eszközzel kapcsolatban

6. Az eszköz jótállási, karbantartási, szervizadatai

6.1. Tervezett élettartam rendeltetésszerű használat, rendszeres szakszerű átvizsgálás és szükségszerű javítások esetén

6.2. A gyártó által egyoldalúan vállalt, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormányrendelettől eltérő többletjótállási idő

6.3. Szervizállomások neve, címe, telefon/faxszáma

6.4. Nyilatkozat arról, hogy az alkatrészellátás folyamatossága biztosított-e

6.5. Nyilatkozat a javítások vállalt határidejéről

6.6. Nyilatkozat arról, hogy a javítás időtartama alatt csereeszköz biztosított-e

7. Az eszköz orvosszakmai jellemzői

7.1. A kérelmező javaslata az eszköz alkalmazási területére vonatkozó, "A betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása" szerinti BNO-WHO besorolásra

7.2. Az eszköz szükségességének ideje/jellemzője a különböző alkalmazásokban (akut, krónikus, élethosszig tartó ellátásban alkalmazott termék)

7.3. Nyilatkozat arról, hogy szükséges-e az eszköz rendeltetésszerű használatához beállítás, adaptáció vagy betanítás

7.3.1. Ha igen: nyilatkozat arról, hogy ki végzi (orvos, asszisztens, gyógytornász, egyéb) és hol

7.4. Azonos vagy hasonló rendeltetésű támogatott gyógyászati segédeszköz/segédeszközök megnevezése

7.5. Az eszköz rendelhetőségére, forgalmazására, használatára vonatkozó (esetleges) különleges szabály/szabályok, feltétel/feltételek

8. Az eszköz megfelelőségi igazolása

8.1. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy rendelkezik-e a gyártó a termékre vonatkozóan a követelmények megfelelőségét igazoló dokumentumokkal

8.2. A tanúsítvány száma, érvényessége

8.3. A tanúsított termék

8.4. Milyen szabvány/előírás alapján van tanúsítva

9. Az eszköz árára, társadalombiztosítási támogatására vonatkozó paraméterek

9.1. Árajánlat (nettó fogyasztói ár Ft/mennyiségi egység)[193]

Nyilatkozat arról - az alkalmazott számítások egyidejű bemutatásával -, hogy az árajánlat kialakítása során figyelembe vette, hogy a fajlagos költségeket és az üzleti kockázatot csökkenti a támogatással történő értékesítés;

9.2. A kérelmező által kért társadalombiztosítási támogatás mértéke és jellege

9.3. Az eszközzel azonos funkcionális (ISO) csoportba tartozó eszközök társadalombiztosítási támogatása Magyarországon

9.4. A gyártó által forgalmazott - esetleg eltérő elnevezésű - eszköz termelői ára az Európai Közösség országaiban

10. Az eszköz hatékonyságát alátámasztó tudományos bizonyítékok bemutatása

10.1. Nyilatkozat arról, hogy készült-e átfogó technológia-elemzési tanulmány az eszközzel kapcsolatban (gyógyszer-GYSE, kórházi ellátás, műtét - GYSE összehasonlító, GYSE-GYSE műszaki, funkcionális összehasonlítás minőség, garancia, értékállóság alapján) (Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez módszertani irányelv figyelembevételével)

11. Szakorvosi vélemény

11.1. Nyilatkozat arról, hogy országos gyógyintézet, klinika vagy korábbi vármegyei kórház által kiállított, öt évnél nem régebbi szakorvosi vélemény rendelkezésre áll-e[194]

11.2. Az eszköz pontos megnevezése, meghatározása

11.3. A vélemény elkészítésének módja (hány betegen, milyen körülmények között történt az eszköz kipróbálása, összehasonlító vizsgálatok)

11.4. Funkcionális alkalmasság

11.5. A használati útmutató megfelelőségének véleményezése (szakszerűség, érthetőség)

11.6. Javasolt indikációs területek

11.7. Kontraindikáció, indoklással

11.8. Felírási/felírhatósági szakmai feltételek

11.9. Egyéb (összehasonlítás hasonló eszközökkel, műszaki és minőségi észrevételek stb.)

11.10. Állásfoglalás arra vonatkozóan, hogy az eszköz gyógyászati segédeszközként való használatával egyetért-e

11.11. A véleményező neve, szakképzettségei, beosztása, munkahelye, a vélemény kiadásának kelte

4. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez[195]

A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló miniszteri rendelet szerint kölcsönzött eszközök társadalombiztosítási támogatással történő kölcsönzésének igényléséhez szükséges kérelem adattartalma

1. A Gyftv. 32. § (2) bekezdése szerint a kérelem típusának megjelölése (már befogadott gyógyászati segédeszköz kölcsönzési napidíjának emelésére azon termék esetében, amely kizárólag kölcsönzés keretében szolgálható ki, még be nem fogadott gyógyászati segédeszköz kölcsönzési napidíj támogatásának megállapítására azon termék esetében, amely kizárólag kölcsönzés keretében szolgálható ki, már befogadott gyógyászati segédeszköz névváltoztatására, már befogadott gyógyászati segédeszköz méretváltoztatására)[196]

2. A kérelem azonosító alapadatai

2.1. A kölcsönzendő kérelmezett eszköz megnevezése és kiszerelése a kérelem 4.1. pontjával megegyezően

2.2. A kölcsönzendő kérelmezett eszköz ISO kódja a kérelem 4.2. pontjával megegyezően

2.3. A kölcsönzendő kérelmezett eszköz alkalmazási területe BNO megadásával a kérelem 7.1. pontjával megegyezően

2.4. A kölcsönzendő kérelmezett eszköz napi kölcsönzési díja a kérelem 9.1. pontjával megegyezően

2.5. A kérelmezett támogatási % a kérelem 9.2. pontjával megegyezően

3. A kérelmező adatai

3.1. Társadalombiztosítási támogatást kérelmező, a gyógyászati segédeszköz gyártója, vagy a gyártó meghatalmazott képviselője (a továbbiakban: kérelmező)

3.1.1. Név, pontos cím, telefon/faxszám

3.1.2. Honlap és e-mail cím

3.1.3. Kapcsolattartó neve, elérhetősége, telefon/faxszáma, e-mail címe

3.2. Az eszköz gyártója

3.2.1. Név, pontos cím, telefon/faxszám

3.2.2. Honlap és e-mail cím

3.3. A kérelmező mely szakmai/érdekvédelmi szervezetnek, ipartestületnek tagja, azonosító száma

3.4. A kérelmező - az ápolási gyógyászati segédeszközök kivételével - gyógyászati segédeszköz kölcsönzésére való alkalmasságát a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. §-a szerint igazoló, az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély [az R1. 3. § (1) bekezdése szerinti gyógyászati segédeszköz forgalmazói engedély GYS 6 szakmai kóddal][197]

3.4.1. A működési engedély száma

3.4.2. A működési engedély érvényessége

3.4.3. A működési engedélyben engedélyezett tevékenység kódja

3.5. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy rendelkezik-e a kérelmező uniós szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszerrel

3.5.1. A tanúsítvány száma

3.5.2. A tanúsítvány érvényessége

3.5.3. A tanúsított tevékenység

3.5.4. Annak megjelölése, hogy az eszköz milyen szabvány/előírás alapján van tanúsítva

3.6. Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező országos lefedettséget tud-e biztosítani a kölcsönzési tevékenység során

3.7. Ápolási gyógyászati segédeszköz kölcsönzése esetén a kérelmező nyilatkozata arról, hogy kötelezettséget vállal a kölcsönzési tevékenységhez szükséges, az R1. 6/A. §-ában foglalt feltételek teljesítésére, valamint arra, hogy a kölcsönzési tevékenység megkezdéséig az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedélyt a NEAK-hoz benyújtja[198]

4. Az eszköz azonosító adatai

4.1. Az eszköz elnevezése

4.2. ISO kódja

4.3. EAN kódja

4.4. Típus/modell neve

4.5. Kereskedelmi vámtarifa besorolása

4.6. Áfa kulcsa

4.7. Az eszköz besorolása az orvostechnikai eszközökre vonatkozó osztályba sorolási szabályok alapján[199]

4.8. Az eszköz nettó beszerzési ára forintban

5. Az eszköz ismertetése

5.1. Az eszköz (és tartozékai) anyagának, több anyag esetén az összetevők nevének és százalékos összetételének leírása (beleértve a bevonó- és színezőanyagok pontos leírását is) (vagy az idevonatkozó adatok helyének megjelölése a beadott műszaki dokumentációban)

5.2. Az eszköz egyszerű leírása és rendeltetése: a címkén és a használati útmutatóban is megadott rendeltetése, hatásmódja, ismertető fénykép, rajz, prospektus (működésének a leírása, magyarázata)[200]

5.3. Tartozékok, kiegészítők

5.3.1. A rendeltetésszerű működéshez szükséges (és az árban foglalt) tartozékok felsorolása, alkalmazásuk célja, leírása

5.3.2. A rendeltetésszerű működéshez esetenként szükséges és az árban nem kifejezett, az alapfelszereltségen túli speciális, külön rendelhető tartozékok felsorolása, alkalmazásuk célja, leírása

5.3.3. A rendeltetésszerű használathoz elengedhetetlen tartozékok, kiegészítők tételes felsorolása

5.4. A kérelmezett eszközre jellemzően használt és értelmezett mennyiségi és minőségi adatok, specifikált/funkcionális műszaki jellemzők

5.5. A kérelmezett kereskedelmi csomagolási és mennyiségi egység leírása

5.6. Javaslat az eszköz kihordási idejére

5.7. Egyéb raktározási (fény-, hőmérséklet-, helyzetérzékenység), eltarthatósági (lejárati, eltarthatósági, hitelesítési idő), szállíthatósági (törékenység, nedvességérzékenység) információk az eszközzel kapcsolatban

6. Az eszköz jótállási, karbantartási, szervizadatai

6.1. Tervezett élettartam rendeltetésszerű használat, rendszeres szakszerű átvizsgálás és szükségszerű javítások esetén

6.2. A gyártó által egyoldalúan vállalt, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormányrendelettől eltérő többletjótállási idő

6.3. Szervizállomások neve, címe, telefon/fax száma

6.4. Nyilatkozat arról, hogy az alkatrészellátás folyamatossága biztosított-e

6.5. Nyilatkozat a javítások vállalt határidejéről

6.6. Nyilatkozat arról, hogy a javítás időtartama alatt csereeszköz biztosított-e

7. Az eszköz orvosszakmai jellemzői

7.1. A kérelmező javaslata az eszköz alkalmazási területére vonatkozó, "A betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása" szerinti BNO-WHO besorolásra

7.2. Az eszköz szükségességének ideje/jellemzője a különböző alkalmazásokban (akut, krónikus, élethosszig tartó ellátásban alkalmazott termék)

7.3. Nyilatkozat arról, hogy szükséges-e az eszköz rendeltetésszerű használatához beállítás, adaptáció vagy betanítás

7.3.1. Ha igen: nyilatkozat arról, hogy ki végzi (orvos, asszisztens, gyógytornász, egyéb) és hol

7.4. Azonos vagy hasonló rendeltetésű kölcsönzésre támogatott gyógyászati segédeszköz/segédeszközök megnevezése

7.5. Az eszköz rendelhetőségére, forgalmazására, használatára vonatkozó (esetleges) különleges szabály/szabályok, feltétel/feltételek

8. Az eszköz megfelelőségi igazolása

8.1. Regisztrációról szóló igazolás száma, az orvostechnikai eszközök európai adatbázisába regisztrált eszköz esetén a regisztráció tényére történő utalás[201]

8.1.1. Az igazolás kiadásának dátuma

8.1.2. Az igazolás érvényességi ideje

8.2. A gyártói megfelelőségi nyilatkozat száma

8.2.1. A gyártói megfelelőségi nyilatkozat dátuma

8.3. I.-nél magasabb osztály esetén

8.3.1. Az EK vagy EU tanúsítványt kiadó szervezet neve, címe és négyjegyű azonosító kódja[202]

8.3.2. Az EK vagy EU tanúsítvány kiállításának dátuma[203]

8.3.3. Az EK vagy EU tanúsítvány érvényességi ideje[204]

9. Az eszköz árára és kölcsönzési díjára vonatkozó paraméterek

9.1. Árajánlat (nettó fogyasztói ár Ft/mennyiségi egység)[205]

Nyilatkozat arról - az alkalmazott számítások egyidejű bemutatásával -, hogy az árajánlat kialakítása során figyelembe vette, hogy a fajlagos költségeket és az üzleti kockázatot csökkenti a támogatással történő értékesítés;

9.2. A kérelmezett napi kölcsönzési díj társadalombiztosítási támogatásának mértéke és módszere

9.3. Az eszközzel azonos funkcionális (ISO) csoportba tartozó eszközök kölcsönzési díjának társadalombiztosítási támogatása Magyarországon

10. Az eszköz hatékonyságát alátámasztó tudományos bizonyítékok bemutatása

10.1. Nyilatkozat arról, hogy készült-e átfogó technológia-elemzési tanulmány az eszköz kölcsönzésével kapcsolatban (gyógyszer-GYSE, kórházi ellátás, műtét - GYSE összehasonlító, GYSE-GYSE műszaki, funkcionális összehasonlítás minőség, garancia, értékállóság alapján) (Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez módszertani irányelv figyelembevételével)

11. Szakorvosi vélemény

11.1. Nyilatkozat arról, hogy országos gyógyintézet, klinika vagy korábbi vármegyei kórház által kiállított, öt évnél nem régebbi szakorvosi vélemény rendelkezésre áll-e[206]

11.2. Az eszköz pontos megnevezése, meghatározása

11.3. A vélemény elkészítésének módja (hány betegen, milyen körülmények között történt az eszköz kipróbálása, összehasonlító vizsgálatok)

11.4. Klinikai dokumentáció

11.5. Klinikai alkalmasság

11.6. A használati útmutató megfelelőségének véleményezése (szakszerűség, érthetőség)

11.7. Javasolt indikációs területek

11.8. Kontraindikáció, indoklással

11.9. Felírási/felírhatósági szakmai feltételek

11.10. Egyéb (összehasonlítás hasonló eszközökkel, műszaki és minőségi észrevételek)

11.11. Állásfoglalás arra vonatkozóan, hogy az eszköz kölcsönzött gyógyászati segédeszközként való használatával egyetért-e

11.12. A véleményező neve, szakképzettségei, beosztása, munkahelye, a vélemény kiadásának kelte

5. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez[207]

A rendelésre készült orvostechnikai eszköz társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához szükséges kérelem adattartalma[208]

1. A Gyftv. 32. § (2) bekezdése szerint a kérelem típusának megjelölése [még be nem fogadott gyógyászati segédeszköz támogatásának megállapítására, már befogadott gyógyászati segédeszköz közfinanszírozás alapjául szolgáló árának emelésére, már befogadott gyógyászati segédeszköz közfinanszírozás alapjául szolgáló árának csökkentésére (ez esetben a kérelem 5-9. pontját nem kell kitölteni)][209]

2. A kérelem azonosító alapadatai

2.1. A kérelmezett egyedi méretvétel alapján készült eszköz neve a kérelem 4.1. pontjával megegyezően

2.2. A kérelmezett egyedi méretvétel alapján készült eszköz ISO kódja a kérelem 4.2. pontjával megegyezően

2.3. A kérelmezett egyedi méretvétel alapján készült eszköz alkalmazási területe BNO megadásával a kérelem 7.1. pontjával megegyezően

2.4. A kérelmezett egyedi méretvétel alapján készült eszköz közfinanszírozás alapjául szolgáló nettó ára a kérelem 8.1. pontjával megegyezően

2.5. A kérelmezett támogatási mérték (%) a kérelem 8.2. pontjával megegyezően

3. A kérelmező adatai

3.1. Társadalombiztosítási támogatást kérelmező (a gyógyászati segédeszköz gyártók közös meghatalmazott képviselője)

3.1.1. Név, pontos cím, telefon/faxszám

3.1.2. Honlap és/vagy e-mail cím

3.1.3. Kapcsolattartó neve, elérhetősége, telefon/faxszáma, e-mail címe

3.2. A termék gyártói

3.2.1. Név, pontos cím, telefon/faxszám

3.2.2. Honlap és e-mail cím

3.3. A képviselt gyártók mely szakmai/érdekvédelmi szervezetnek, ipartestületnek tagjai, azonosító száma

3.4.[210]

3.5.[211]

4. Az eszköz azonosító adatai

4.1. Neve, fantázianeve, márkaneve

4.2. ISO kódja

4.3. Típus/modell neve

4.4. Kereskedelmi vámtarifa besorolása

4.5. Áfa kulcsa

5. Az eszköz ismertetése

5.1. Az eszköz részletes paramétereiről szóló leírás (alaki, formai jellemzők, technikai, műszaki tulajdonságok, tudásszint, speciális tulajdonságok)

5.2. Az eszköz (és tartozékai) anyagának, több anyag esetén az összetevők nevének és százalékos összetételének leírása (beleértve a bevonó és színező anyagok pontos leírását is) (vagy az ide vonatkozó adatok helyének megjelölése a beadott műszaki dokumentációban)

5.3. Az eszköz egyszerű leírása és rendeltetése, hatásmódja, ismertető fénykép, rajz, prospektus (működésének a leírása, magyarázata, ha a nevéből és a leírásból nem egyértelmű)[212]

5.4. Javaslat az eszköz kihordási idejére

5.5. Egyéb megjegyzések, információk az eszközzel kapcsolatban

6. Az eszköz jótállási, karbantartási adatai

6.1. Tervezett élettartam rendeltetésszerű használat, rendszeres szakszerű átvizsgálás és szükségszerű javítások esetén

6.2. Nyilatkozat arról, hogy az alkatrészellátás folyamatossága biztosított-e

6.3. Nyilatkozat a javítások vállalt határidejéről

7. Az eszköz orvosszakmai jellemzői

7.1. A kérelmező javaslata az eszköz alkalmazási területére vonatkozó, "A betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása" szerinti BNO-WHO besorolásra

7.2. Az eszköz szükségességének ideje/jellemzője a különböző alkalmazásokban (akut, krónikus, élethosszig tartó ellátásban alkalmazott termék

7.3. Nyilatkozat arról, hogy szükséges-e az eszköz rendeltetésszerű használatához beállítás, adaptáció vagy betanítás

7.3.1. Ha igen: nyilatkozat arról, hogy ki végzi (orvos, asszisztens, gyógytornász, gyártó) és hol

7.4. Az eszköz rendelhetőségére, forgalmazására, használatára vonatkozó (esetleges) különleges szabály/szabályok, feltétel/feltételek

8. Az eszköz árára és társadalombiztosítási támogatására vonatkozó paraméterek

8.1. Árkalkuláció (közfinanszírozás alapjául szolgáló nettó ár Ft/mennyiségi egység) (Az ajánlati ár összetételének tételes felsorolása.)

8.2. A kérelmező által kért társadalombiztosítási támogatás mértéke és jellege

8.3. Az eszközzel azonos funkcionális (ISO) csoportba tartozó eszközök társadalombiztosítási támogatása Magyarországon

9. Az eszköz hatékonyságát alátámasztó tudományos bizonyítékok bemutatása

9.1. Nyilatkozat arról, hogy készült-e átfogó technológia-elemzési tanulmány az eszközzel kapcsolatban (gyógyszer-GYSE, kórházi ellátás, műtét - GYSE összehasonlító, GYSE-GYSE műszaki, funkcionális összehasonlítás minőség, garancia, értékállóság alapján) (Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez módszertani irányelv figyelembevételével)

10. Szakorvosi vélemény

10.1. Nyilatkozat arról, hogy országos gyógyintézet, klinika vagy korábbi vármegyei kórház által kiállított, öt évnél nem régebbi szakorvosi vélemény rendelkezésre áll-e[213]

10.2. Az eszköz pontos megnevezése, meghatározása

10.3. A vélemény elkészítésének módja, részletezése:(megtekintés, kipróbálás, egyebek)

10.4. Klinikai dokumentáció

10.5. Klinikai és funkcionális alkalmasság

10.6. A használati útmutató megfelelőségének véleményezése (szakszerűség, érthetőség)

10.7. Javasolt indikációs területek

10.8. Kontraindikáció, indoklással

10.9. Felírási/felírhatósági szakmai feltételek

10.10. Felírásra jogosult orvosok meghatározása

10.11. Egyéb (összehasonlítás hasonló eszközökkel, műszaki és minőségi észrevételek)

10.12. Állásfoglalás arra vonatkozóan, hogy az eszköz gyógyászati segédeszközként való használatával egyetért-e

10.13. A véleményező neve, szakképzettségei, beosztása, munkahelye, a vélemény kiadásának kelte

6. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez

A járóbeteg gyógyászati segédeszköz költségvetési keretből a NEAK nem támogatja:[214]

1. a kül-és beltéri akadálymentesítő eszközöket,

2. az alapvető készségek begyakorlásához, elsősorban az oktatás és szakmai képzés körébe tartozó műszaki eszközöket,

3. a diagnosztikai eszközöket és anyagokat a vércukorszintmérő, a vércukor- és ketonmérő, a ketonmérő, a szenzor, a távadó, a véralvadásmérő, valamint a légzési csúcsáramlásmérő kivételével,[215]

4. a kompressziós textíliák, tumoros mellműtétek utáni protézis viselésére szolgáló melltartók, deformált láb esetén a gyógycipők kivételével a ruházati eszközöket,[216]

5. a tumoros betegségeket követő műtét utáni és balesetből származó, valamint életmentő műtétek következményeképpen előállt hiányok korrekciója kivételével az esztétikai protéziseket,

6. az előretöltött fecskendőben gyógyszert tartalmazó eszközöket,

7. a felvonóként, vagy szállítóeszközként/közlekedési eszközként működő eszközöket,

8. a munkaeszköznek minősülő segédeszközöket,

9. a speciális gépjárműveket és gépjármű tartozékait,

10. a sportcélú felhasználási eszközöket, kivéve, ha neuromuscularis eredetű kórképekben az izomerő helyreállítására használják,

11. azon, a támogatott gyógyászati segédeszköztől eltérő kivitelű gyógyászati segédeszközöket, amelyek kizárólag esztétikai, illetve kényelmi célokat szolgálnak,

12. a kizárólag kozmetikai célt szolgáló gyógyászati segédeszközöket.

7. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez[217]

Egy kérelemben beadható eszközök és azok tartozékai

1. sorszámú csoport

AB
1.ISO kódOsztály/csoport megnevezése
2.04 03 12 03Légzést segítő készülékek
3.04 03 12 06Légzést segítő készülékek tartozékai

2. sorszámú csoport

AB
1.ISO kódOsztály/csoport megnevezése
2.04 12 09 09Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített sérvkötők
3.04 12 09 15 09Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített
lágyéksérvkötők
4.04 12 09 12Haskötő-tartozékok

3. sorszámú csoport

AB
1.ISO kódOsztály/csoport megnevezése
2.04 19 09 06Tű nélküli, egyszer használatos fecskendők
3.04 19 15 03Egyszer használatos fecskendőtűk

4. sorszámú csoport

AB
1.ISO kódOsztály/csoport megnevezése
2.04 19 15 06Egyszer használatos pen tűk
3.04 19 21 06Adagoló penek

5. sorszámú csoport

[218]
AB
1.ISO kódOsztály/csoport megnevezése
2.04 19 24 03 03Inzulinpumpák
3.04 19 24 03 06Inzulinpumpa tartozékok: infúziós szerelék
4.04 19 24 03 09Inzulinpumpa tartozékok: patron, adapter
4/a.04 19 24 03 12Automata inzulinpumpák
5.21 51 15 03Szenzorok
6.21 51 15 06Távadók

6. sorszámú csoport

AB
1.ISO kódOsztály/csoport megnevezése
2.04 24 12 03Vércukorszintmérők
3.04 24 12 06Tesztcsíkok

7. sorszámú csoport

AB
1.ISO kódOsztály/csoport megnevezése
2.06 12 03 03 09Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített lábortézisek
dongalábra
3.06 12 03 06 03Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített lábortézisek
diabeteses,neuropathias lábra
4.06 12 03 09 03Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített lábortézisek
erősen deformált lábra
5.06 12 06 09 03Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített boka-láb
ortézisek fixált bokaízülettel
6.06 12 06 09 06Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, patellaínra
támaszkodó boka-láb ortézisek fixált bokaízülettel
7.06 12 09 09 03Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített műanyag
térdortézisek merev térdízülettel
8.06 12 09 09 06Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített műanyag
térdortézisek változtatható mozgástartománnyal (gyermek)
9.06 12 09 09 09Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített műanyag
térdortézisek változtatható mozgástartománnyal (felnőtt)
10.06 12 15 09 03Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített csípőortézisek
merev ízülettel
11.06 12 15 09 06Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített csípőortézisek
szabad ízülettel
12.06 12 18Csípő-térd-boka-láb ortézisek
13.06 12 30Tartozékok alsóvégtag-ortézisekhez

8. sorszámú csoport

AB
1.ISO kódOsztály/csoport megnevezése
2.06 18FELSŐ VÉGTAGOK PROTÉZISRENDSZEREI
3.06 18 24Kiegészítők felsővégtag-protézisekhez

9. sorszámú csoport

AB
1.ISO kódOsztály/csoport megnevezése
2.06 24ALSÓ VÉGTAGOK PROTÉZISRENDSZEREI
3.06 24 54Kiegészítők alsóvégtag-protézisekhez

10. sorszámú csoport

AB
1.ISO kódOsztály/csoport megnevezése
2.06 33ORTOPÉD CIPŐK ÉS TARTOZÉKAIK
3.06 33 12Tartozékok ortopéd cipőkhöz

11. sorszámú csoport

AB
1.ISO kódOsztály/csoport megnevezése
2.09 15 03Kanülök
3.09 15 06Tracheostoma-védők

12. sorszámú csoport

AB
1.ISO kódOsztály/csoport megnevezése
2.09 18 05Többrészes, zártvégű zsákok
3.09 18 08Többrészes, nyíltvégű zsákok, visszajutást gátló szeleppel
4.09 18 42Többrészes, nyíltvégű zsákok
5.09 18 14 03Alaplapok

13. sor számú csoport

AB
1.ISO kódOsztály/csoport megnevezése
2.09 18 24 03 03Irrigációs készletek
3.09 18 24 03 06Tartozékok irrigációs készletekhez

14. sorszámú csoport

AB
1.ISO kódOsztály/csoport megnevezése
2.09 27 05Testen viselt vizeletgyűjtő zsákok
3.09 27 13Függesztő- és rögzítőeszközök vizeletgyűjtőkhöz

15. sor számú csoport

AB
1.ISO kódOsztály/csoport megnevezése
2.09 30 04 03Egyszer használatos inkontinenciabetétek
3.09 30 09Függesztő- és rögzítőeszközök vizelet- és székletfelszívó
segédeszközökhöz

16. sorszámú csoport

AB
1.ISO kódOsztály/csoport megnevezése
2.12 16MOPEDEK ÉS MOTORKERÉKPÁROK
3.12 21 27Elektromos motorral meghajtott kerekesszékek, rásegített
kormányzással
4.12 24 24Elemek és akkumulátorok

17. sorszámú csoport

AB
1.ISO kódOsztály/csoport megnevezése
2.12 21KEREKESSZÉKEK
3.18 09 27 03Lábtartók kerekesszékekhez
4.18 09 34 03Háttámaszok kerekesszékekhez
5.18 09 36 03Kartámaszok kerekesszékekhez

18. sor számú csoport

AB
1.ISO kódOsztály/csoport megnevezése
2.21 42 12 03Hangprotézisek
3.09 15 03 03 09Műanyag kanülök hangprotézishez

19. sor számú csoport

AB
1.ISO kódOsztály/csoport megnevezése
2.21 42 12 06 03Műgége-készülék
3.21 42 12 06 06Tartozékok műgége-készülékhez

20. sorszámú csoport

AB
1.ISO kódOsztály/csoport megnevezése
2.21 45 03Hallójárati készülékek
3.21 45 06Fül mögötti hallókészülékek
4.21 45 09Szemüvegszárba épített hallókészülékek
5.21 45 12Testen viselt, dobozos hallókészülékek
6.21 45 24Hallásjavító készülékek kiegészítői (egyéni fülillesztékek
hallásjavító készülékekhez és a hallójárat védelméhez)
7.21 45 27Hallásjavító készülékek energiaforrásai és ezek tartozékai
8.21 45 30Hallásjavító készülékek tartozékai és a hallásjavítás egyéb
eszközei

8. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez[219]

Tartós, vagy nem tartós használatra, illetve ruházati jellegű tartós használatra szánt gyógyászati segédeszközök

[220]
ABC
1.ISONév
2.NT02KÖTSZEREK
3.04SZEMÉLYES GYÓGYKEZELŐ SEGÉDESZKÖZÖK
4.04 03LÉGZÉSTERÁPIA SEGÉDESZKÖZEI
5.T04 03 06Inhalátorok
6.T04 03 12Lélegeztetők
7.T04 03 18Oxigén egységek, oxigén sűrítők
8.T04 03 21Szívók
9.T04 03 27Légzőizom-erősítők
10.T04 03 30Légzésmérők
11.T04 03 33Egyéb légzésgyógyászati eszközök
12.04 06KERINGÉSI TERÁPIÁS SEGÉDESZKÖZÖK
13.RT04 06 06Ödéma elleni kar-, láb- és más testrészekre való kompressziós textíliák
14.04 12HASISÉRV-SEGÉDESZKÖZÖK
15.T04 12 09Sérvtapaszok, övek és sérvkötők
16.04 19SEGÉDESZKÖZÖK GYÓGYSZERBEADÁSHOZ
17.T04 19 06Befecskendező pisztolyok
18.NT04 19 09Egyszer használatos fecskendők
19.NT04 19 15Egyszer használatos fecskendőtűk
20.T04 19 21Fecskendőkkel kapcsolatos adagoló eszközök
21.04 19 24Infúziós pumpák
21/a.T04 19 24 03 03Inzulinpumpák
21/b.NT04 19 24 03 06Inzulinpumpa tartozékok: infúziós szerelék
21/c.NT04 19 24 03 09Inzulinpumpa tartozékok: patron, adapter
21/d.T04 19 24 03 12Automata inzulinpumpák
22.04 24FIZIKAI, ÉLETTANI ÉS BIOKÉMIAI VIZSGÁLÓ KÉSZÜLÉKEK ÉS ANYAGOK
23.04 24 12Vérelemző anyagok
24.T04 24 12 03Vércukorszintmérők
25.NT04 24 12 06Tesztcsíkok
26.04 27INGERLŐK
27.T04 27 09Nem ortézisként használt izomingerlők
28.T04 27 15Fülzúgás elleni maszkok
29.04 39LÁTÁSGYAKORLÁSI SEGÉDESZKÖZÖK
30.NT04 39 03Segédeszközök okklúziós kezeléshez
31.04 45GERINCNYÚJTÁS ESZKÖZEI
32.T04 45 03Fekvő helyzetű húzásra alkalmas eszközök
33.T04 45 06Álló helyzetű húzásra alkalmas eszközök
34.04 48MOZGÁS-, ERŐ- ÉS EGYENSÚLYGYAKORLÓ ESZKÖZÖK
35.T04 48 12Ujj- és kéztorna eszközök
36.T04 48 15Kar-, törzs- és lábtorna eszközök
37.06ORTÉZISEK ÉS PROTÉZISEK
38.06 03GERINCORTÉZIS-RENDSZEREK
39.T06 03 06Ágyék-keresztcsont ortézisek
40.T06 03 09Mellkas-ágyék-keresztcsont ortézisek
41.T06 03 12Nyakortézisek
42.T06 03 15Nyak-mellkas ortézisek
43.06 06FELSŐ VÉGTAGOK ORTÉZIS RENDSZEREI (TESTEN VISELT)
44.T06 06 06Kézortézisek
45.T06 06 09Csuklóortézisek
46.T06 06 12Csukló-kéz ortézisek
47.T06 06 15Könyökortézisek
48.T06 06 24Váll-könyök ortézisek
49.06 12ALSÓ VÉGTAGOK ORTÉZISRENDSZEREI
50.T06 12 03Lábortézisek
51.T06 12 06Boka-láb ortézisek
52.T06 12 09Térdortézisek
53.T06 12 15Csípőortézisek
54.T06 12 18Csípő-térd-boka-láb ortézisek
55.T06 12 30Tartozékok alsóvégtag-ortézisekhez
56.06 18FELSŐ VÉGTAGOK PROTÉZISRENDSZEREI
57.T06 18 03Részleges kézprotézisek
58.T06 18 09Alkarcsonkprotézisek
59.T06 18 15Felkarcsonkprotézisek
60.T06 18 18Vállcsonkprotézisek
61.T06 18 24Kiegészítők felsővégtag-protézisekhez
62.T06 18 27Kampók és rendeltetési szerszámok
63.06 24ALSÓ VÉGTAGOK PROTÉZISRENDSZEREI
64.T06 24 03Részleges lábprotézisek
65.T06 24 09Lábszárcsonkprotézisek
66.T06 24 12Térdcsonkprotézisek
67.T06 24 15Combcsonkprotézisek
68.T06 24 18Csípőcsonkprotézisek
69.T06 24 48Ideiglenes protézisek a csonkolt alsó végtagok korai mozgathatósága
céljából
70.T06 24 54Kiegészítők alsóvégtag-protézisekhez
71.06 30EGYÉB NEMVÉGTAG-PROTÉZISEK
72.T06 30 03Parókák
73.T06 30 18Emlőprotézisek
74.T06 30 21Szemprotézisek
75.T06 30 24Fülprotézisek
76.T06 30 27Orrprotézisek
77.T06 30 30Összetett arcprotézisek
78.T06 30 33Szájpadprotézisek
79.T06 30 36Műfogsorok
80.T06 30 37Fogszabályozás segédeszközei
81.06 33ORTOPÉD CIPŐK ÉS TARTOZÉKAIK
82.RT06 33 06Egyedi méretvétel alapján, egyedileg készített cipők, deformált lábra
83.RT06 33 12Tartozékok ortopéd cipőkhöz
84.09SZEMÉLYI GONDOSKODÁS ÉS VÉDELEM SEGÉDESZKÖZEI
85.09 03RUHÁK ÉS CIPŐK
86.RT09 03 24Alsóneműk
87.09 06TESTEN VISELTVÉDŐESZKÖZÖK
88.T09 06 18Térd- vagy lábvédő segédeszközök
89.09 12HIGIÉNÉS SEGÉDESZKÖZÖK
90.T09 12 03Szobai WC-k
91.T09 12 15Emelt toalettülések laza csatolással
92.09 15TRACHEOSTOMIÁS SEGÉDESZKÖZÖK
93.T09 15 03Kanülök
94.NT09 15 06Tracheostoma-védők
95.09 18SZTOMATERÁPIÁS SEGÉDESZKÖZÖK
96.NT09 18 04Egyrészes, zártvégű zsákok
97.NT09 18 05Többrészes, zártvégű zsákok
98.NT09 18 07Egyrészes, nyíltvégű zsákok, visszajutást gátló szeleppel
99.NT09 18 08Többrészes, nyíltvégű zsákok, visszajutást gátló szeleppel
100.NT09 18 14Tapadólemezek, bőrvédő gátak
101.09 18 24Irrigációs készletek
102.T09 18 24 03Irrigációs készletek
103.NT09 18 24 06Tartozékok irrigációs készletekhez
104.NT09 18 30Sztómaernyők
105.NT09 18 39Egyrészes, nyíltvégű zsákok
106.NT09 18 42Többrészes, nyíltvégű zsákok
107.09 24VIZELETELVEZETŐK
108.NT09 24 03Ballonkatéterek
109.NT09 24 06Bevezetőkatéterek
110.NT09 24 09Vizeletkondomok és hasonló funkciójú eszközök
111.09 27VIZELETGYŰJTŐK
112.NT09 27 05Testen viselt vizeletgyűjtő zsákok
113.09 27 13Függesztő- és rögzítő eszközök vizeletgyűjtőkhöz
114.NT09 30VIZELETFELSZÍVÓ ÉS DEFEKÁLÁSI SEGÉDESZKÖZÖK
115.NT09 30 04Testen való viselésre szánt vizeletfelszívó segédeszközök
116.NT09 30 09Függesztő- és rögzítőeszközök vizelet- és székletfelszívó
segédeszközökhöz
117.09 33MOSDÁSI, FÜRDÉSI ÉS ZUHANYOZÁSI SEGÉDESZKÖZÖK
118.T09 33 03Fürdő- és zuhanyzószékek
119.12SZEMÉLYES MOZGÁS SEGÉDESZKÖZEI
120.12 03EGY KARRAL MŰKÖDTEIEII, JÁRÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK
121.T12 03 03Járóbotok
122.T12 03 06Könyökmankók
123.T12 03 12Hónaljmankók
124.T1203 16Három- vagy többlábú járóbotok markolattal és/vagy alkartámasszal
125.12 06KÉT KARRAL MŰKÖDTETETT, JÁRÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK
126.T12 06 03Járókeretek
127.T12 06 06Guruló járókeretek (rollátorok)
128.T1216MOPEDEK ÉS MOTORKERÉKPÁROK
129.1221KEREKESSZÉKEK
130.T1221 03Kísérő személy által irányított, kézi kerekesszékek
131.T12 21 06Kétkezes, hátsókerék-meghajtású kerekesszékek
132.T1221 15Egyoldali meghajtású, nem-motorikus kerekesszékek
133.T1221 27Elektromos motorral meghajtott kerekesszékek, rásegített
kormányzással
134.12 24KEREKESSZÉKEK EGYÉB TARTOZÉKAI
135.T12 24 24Elemek és akkumulátorok
136.1239TÁJÉKOZÓDÁSI SEGÉDESZKÖZÖK
137.T12 39 03Tapogatóbotok és pálcák
138.15HÁZTARTÁSI SEGÉDESZKÖZÖK
139.15 09EVÉSI ÉS IVÁSI SEGÉDESZKÖZÖK
140.NT15 09 30Tápszondák
141.18BÚTORZAT ÉS LAKÁS-, ILLETVE EGYÉB HELYISÉGÁTALAKÍTÁSOK
142.18 09ÜLŐBÚTOROK
143.T18 09 27Lábszártámaszok, lábzsámolyok és lábtámaszok
[221]
144.T18 09 34Háttámaszok
145.T18 09 36Kartámaszok székekhez
146.T18 09 42Antidecubitus-párnák
147.1812ÁGYAK
148.T181218Antidecubitus-matracok és alátétek
149.1818TÁMASZTÓESZKÖZÖK
150.T18 1803Járókorlátok és támasztókorlátok
151.T18 1806Kapaszkodók és fogantyúk
152.21SEGÉDESZKÖZÖK A KOMMUNIKÁCIÓHOZ, TÁJÉKOZTATÁSHOZ ÉS
JELADÁSHOZ
153.21 03OPTIKAI SEGÉDESZKÖZÖK
154.T21 03 03Szemüveglencsék
155.T21 03 06Szemüvegkeretek
156.NT21 03 09Kontaktlencsék
157.T21 03 21Távcsőszemüveg
158.NT21 03 39Kontaktlencse-ápolási termékek
159.21 42SZEMTŐL SZEMBENI KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK
160.T21 42 12Hanggenerátorok
161.21 45HALLÁSJAVÍTÓ ESZKÖZÖK
162.T21 45 03Hallójárati készülékek
163.T21 45 06Fül mögötti hallókészülékek
164.T21 45 09Szemüvegszárba épített hallókészülékek
165.T21 45 12Testen viselt, dobozos hallókészülékek
166.T21 45 15Szemüvegszárba épített és egyéb csontvezetéses hallásjavító készülék
167.T21 45 24Hallásjavító készülékek kiegészítői (egyéni fülillesztékek hallásjavító
készülékekhez és a hallójárat védelméhez)
168.T21 45 27Hallásjavító készülékek energiaforrásai és ezek tartozékai
169.T21 45 30Hallásjavító készülékek tartozékai és a hallásjavítás egyéb eszközei
170.NT21 51 15 03Szenzorok
171.T21 51 15 06Távadók

NT - egyszer használatos vagy rövid (néhány napos) használatra szánt eszközök

T-tartós használatra szánt, több hónapos kihordási idejű eszközök

RT - ruházati jellegű tartós használatra szánt eszközök

9. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez[222]

Társadalombiztosítási támogatással kölcsönözhető gyógyászati segédeszközök

ABCDE
1ISO-kódEszköz megnevezéseIndikációFelírási jogosultságTámogatás mértéke
204 03LÉGZÉSTERÁPIA
SEGÉDESZKÖZEI
304 03 18Oxigénegységek
404 03 18 06Oxigén egységek,
oxigénsűrítők
504 03 18 06 03Oxigén koncentrátorokKrónikus
obstruktiv légúti
betegség
tüdőgyógyászat,
gyermek-
tüdőgyógyászat
98%

10. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez[223]

[224]
ABCDEFGHIJK
1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelményeknek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támogatás
mértéke
Kihor-
dási idő
(hónap)
Kihordási
időre
maximálisan
rendelhető
mennyiség
Mennyiség
egység
202KÖTSZEREKVénás és artériás
eredetű fekély, sipoly,
decubitus, neuropathiás
fekély, epidermolysis
bullosa, krónikus
nyiroködéma, vasculitis,
coagulopathia,
traumás sebek,
termikus károsodás,
tracheostoma,
Kock-rezervoár,
bőrtranszplantáció
1. Legfeljebb 4 hónapon keresztül történő
sebellátásra, ha a test bármely részén kialakult
hám- és szövethiány várhatóan több mint
6 héten keresztül nem gyógyul.
Ha a kötszerekkel való kezelés időtartama
a 4 hónapot eléri, a kezelőorvos az egészségbiztosító
ellenőrző főorvosának ellenjegyzésével folytathatja
a kezelést.
2. A rendelhető kötszer mérete az ellátandó seb
méretét meghaladó legkisebb méretű kötszer.
Egy kihordási idő alatt az indikációban felsorolt és
azzal megegyező seb állapotának megfelelő típusú
(elsődleges kötszer, másodlagos kötszer, kötésrögzítő)
és mennyiségű kötszer rendelhető. Egy sebre
típusonként csak egyféle, együttesen legfeljebb
három típusú kötszer rendelhető, amennyiben
erre az indikációban foglaltak lehetőséget adnak.
Az elrendelés egy sebre egy vényen történhet.
A legnagyobb kötszer méretét meghaladó
sebnagyság esetén a legnagyobb kötszert meghaladó,
de csak a seb területének megfelelő kötszer
rendelhető.
Megjegyzés:
1. A kétrétegű habszivacs kötszer, steril,
antimikrobiális esetében a kiegészítő feltételek
eltérnek!
2. A mull-lapok esetében a kiegészítő feltételek
eltérnek!
ebészet,
gyermeksebészet,
érsebészet, klinikai
onkológia, sugárterápia,
bőrgyógyászat,
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
fizikális medicina és
rehabilitációs orvoslás,
rehabilitációs medicina,
fül-orr-gégegyógyászat,
gyermek fül-orr-
gégegyógyászat,
plasztikai (égési)
sebészet, geriátria,
angiológia,
arc-állcsont-szájsebészet.
Otthonukban
vagy bentlakásos
intézményben
ápolt, szakrendelés
felkeresésére nem
vagy kizárólag
betegszállítással képes
betegek esetében
a beteg háziorvosa is.
Megjegyzés: a mull-lapok
esetében a szakképesítési
követelmény
szélesebb körű!
[225]
A legnagyobb kötszer méretét meghaladó
sebnagyság esetén a legnagyobb kötszert meghaladó, de csak a seb területének
megfelelő kötszer
rendelhető.
Otthonukban vagy
bentlakásos
intézményben ápolt,
szakrendelés
felkeresésére nem vagy kizárólag
betegszállítással képes
betegekesetében a
beteg háziorvosa is.
Megjegyzés: A
mull-lapokesetében a
szakképesítési
követelmény eltérő!
302 03FILMKÖTSZEREKSebkezelési fázis:
Epitelizációs fázisban
elsődleges kötszerként
vagy kötésrögzítőként.
Sebtípus: -
Egyéb feltétel:
Kötésrögzítőként az
elsődleges kötszerrel
megegyező darabszámban
és megegyező ideig.
Elsődleges kötszerként 20
db/hónap.
Időbeli korlátozás (azonos
sebre): 2 hónap
402 03 03Filmkötszerek 5x7 cm-ig
502 03 03 03Filmkötszerek 5x7 cm-ig,
steril
602 03 03 03 03Filmkötszerek 5x7 cm-ig,
steril
normatív80%120db
702 03 06Filmkötszerek 10x10 cm-
ig
802 03 05 03Filmkötszerek 10x10 cm-ig,
steril
902 03 05 03 03Filmkötszerek 10x10 cm-ig,
steril
normatív80%120db
1002 03 09Filmkötszerek 15x15 cm-
ig
1102 03 09 03Filmkötszerek 15x15 cm-ig,
steril
1202 03 09 03 03Filmkötszerek 15x15 cm-ig,
steril
normatív80%120db
1302 03 12Filmkötszerek 10x25 cm-
ig
1402 03 12 03Fllmkötszerek 10x25 cm-ig,
steril
1502 03 12 03 03Fllmkötszerek 10x25 cm-ig,
steril
normatív80%120db
1602 03 15Filmkötszerek 20x30 cm-
ig
1702 03 15 03Fllmkötszerek 20x30 cm-ig,
steril
1802 03 15 03 03Fllmkötszerek 20x30 cm-ig,
steril
normatív80%120db
1902 06POLIMER KÖTSZEREKSebkezelési fázis:
Exudáclós vagy granuláclós
fázisban.
Sebtípus: közepesen vagy
erősen váladékozó, nem
fertőzött sebre.
Egyéb feltétel: másodlagos
kötszer és kötésrögzítő
nélkül. Amennyiben a
kötszer nem tapad,
rendelhető kötésrögzítővel
(fllmkötszer vagy öntapadó
pólya vagy ragtapasz vagy
kötésrögzítő).
Időbeli korlátozás (azonos
sebre): 2 hónap.
2002 06 03Normál polimer
kötszerek
2102 05 03 03Normál polimer kötszerek
10x5 cm-ig, steril
2202 05 03 03 03Normál polimer kötszerek
10x5 cm-ig, steril
normatív80%120db
2302 05 03 05Normál polimer kötszerek
10x10 cm-ig, steril
2402 05 03 05 03Normál polimer kötszerek
10x10 cm-ig, steril
normatív80%120db
2502 05 03 09Normál polimer kötszerek
10x15 cm-ig, steril
2602 05 03 09 03Normál polimer kötszerek
10x15 cm-ig, steril
normatív80%120db
2702 05 03 12Normál polimer kötszerek
10x20 cm-ig, steril
2802 05 03 12 03Normál polimer kötszerek
10x20 cm-ig, steril
normatív80%120db
2902 05 03 15Normál polimer kötszerek
10x20 cm-től, steril
3002 05 03 15 03Normál polimer kötszerek
10x20 cm-től, steril
normatív80%120db
3102 06 06Speciális polimer
kötszerek
3202 05 05 03Speciális polimer kötszerek
6x5 cm-ig, steril
3302 05 05 03 03Speciális polimer kötszerek
6x5 cm-ig, steril
normatív80%120db
3402 05 05 05Speciális polimer kötszerek
10x10 cm-ig, steril
3502 05 05 05 03Speciális polimer kötszerek
10x10 cm-ig, steril
normatív80%120db
3502 05 05 09Speciális polimer kötszerek
10x20 cm-ig, steril
3702 05 05 09 03Speciális polimer kötszerek
10x20 cm-ig, steril
normatív80%120db
3802 05 05 12Speciális polimer kötszerek
20x20 cm-ig, steril
3902 05 05 12 03Speciális polimer kötszerek
20x20 cm-ig, steril
normatív80%120db
4002 05 05 15Speciális polimer
kötszerek, egyéb steril
4102 05 05 15 03Speciális polimer
kötszerek, egyéb steril
normatív80%120db
4202 06 09Polimer kötszerek, egyéb
4302 05 09 03Polimer kötszerek, egyéb
10x10 cm-ig, steril
4402 05 09 03 03Polimer kötszerek, egyéb
10x10 cm-ig, steril
normatív80%120db
4502 05 09 05Polimer kötszerek, egyéb
15x15 cm-ig, steril
4602 05 09 05 03Polimer kötszerek, egyéb
15x15 cm-ig, steril
normatív80%120db
4702 05 09 09Polimer kötszerek, egyéb
20x20 cm-ig, steril
4802 05 09 09 03Polimer kötszerek, egyéb
20x20 cm-ig, steril
normatív80%120db
4902 05 09 12Polimer kötszerek, egyéb
20x20 cm-től, steril
5002 05 09 12 03Polimer kötszerek, egyéb
20x20 cm-től, steril
normatív80%120db
5102 09HABSZIVACSOK, HABOKSebkezelési fázis:
Exudáclós vagy granuláclós
fázisban.
Sebtípus: közepesen vagy
erősen váladékozó, nem
fertőzött sebre.
Egyéb feltétel: másodlagos
kötszer és főszabályként
kötésrögzítő nélkül.
Amennyiben azonban a
kötszer nem tapad,
rendelhető kötésrögzítővel
(fllmkötszer vagy öntapadó
pólya vagy ragtapasz vagy
kötésrögzítő).
[226]
Időbeli korlátozás (azonos
sebre): 2 hónap
5202 09 03Habszivacsok, habok
7,5x7,5 cm-ig
5302 09 03 03Habszivacsok, habok
7,5x7,5 cm-ig
5402 09 03 03 03Habszivacsok, habok
7,5x7,5 cm-ig
normatív80%120db
5502 09 06Habszivacsok, habok
12,5x12,5 cm-ig
5602 09 06 03Habszivacsok, habok
12,5x12,5 cm-ig, steril
5702 09 06 03 03Habszivacsok, habok
12,5x12,5 cm-ig, steril
normatív80%120db
5802 09 09Habszivacsok, habok
20x20 cm-ig
5902 09 09 03Habszivacsok, habok 20x20
cm-ig, steril
6002 09 09 03 03Habszivacsok, habok 20x20
cm-ig, steril
normatív80%120db
610210KÉTRÉTEGŰ
HABSZIVACS
KÖTSZER, STERIL,
ANTIMIKROBIÁLIS
Sebkezelési fázis: exudációs fázisban.
Sebtípus: közepesen vagy erősen váladékozó,
fertőzött, felületes vagy üreges sebre.
Egyéb feltétel: másodlagos kötszer és főszabályként
kötésrögzítő nélkül. Amennyiben azonban a kötszer
nem tapad, rendelhető kötésrögzítővel
(filmkötszer vagy öntapadó pólya vagy ragtapasz vagy
kötésrögzítő).
Időbeli korlátozás (azonos sebre): 2 hónap.
Az eszköz rendelésekor a sebről fotódokumentációt
kell készíteni, melyet az egészségügyi
dokumentáció részeként kell kezelni, megőrizni.
A fotódokumentációt úgy kell elkészíteni, hogy
elősegítse az orvosi indikáció fennállásának
megállapítását és ellenőrzését.
Az eszköz papíralapú vényen nem rendelhető.
620210 03Kétrétegű habszivacs
kötszerek, steril,
antimikrobiális
[227]
6302 10 03 03Kétrétegű habszivacs
kötszerek, steril,
antlmlkroblálls
6402 10 03 03 05Kétrétegű habszivacs
kötszerek, steril,
antimikroblálls 12,5 cm x
12, 5 cm-ig
normatív80%120db
6502 10 03 03 09Kétrétegű habszivacs
kötszerek, steril,
antimikroblális 20 cm x 20
cm-ig
normatív80%120db
660212HYDROKOLLOIDOKSebkezelési fázis: granulációs fázisban.
Sebtípus: közepesen vagy erősen váladékozó, nem fertőzött sebre.
Egyéb feltétel: önállóan, másodlagos kötszer és kötésrögzítő
nélkül.
Időbeli korlátozás(azonos sebre): 2 hónap
670212 03Hydrokolloidok vastag
lappal
6802 12 03 03Hydrokolloidok vastag
lappal 10x10 cm-ig, steril
6902 12 03 03 03Hydrokolloidok vastag
lappal 10x10 cm-ig, steril
normatív80%130db
7002 12 03 05Hydrokolloidok vastag
lappal 15x15 cm-ig, steril
7102 12 03 05 03Hydrokolloidok vastag
lappal 15x15 cm-ig, steril
normatív80%130db
7202 12 03 09Hydrokolloidok vastag
lappal 15x15 cm-től, steril
7302 12 03 09 03Hydrokolloidok vastag
lappal 15x15 cm-től, steril
normatív80%130db
740212 06Hydrokolloidok vékony
lappal
7502 12 05 03Hydrokolloidok vékony
lappal 5x10 cm-ig, steril
7502 12 05 03 03Hydrokolloidok vékony
lappal 5x10 cm-ig, steril
normatív80%130db
7702 12 05 05Hydrokolloidok vékony
lappal 10x10 cm-ig, steril
7802 12 05 05 03Hydrokolloidok vékony
lappal 10x10 cm-ig, steril
normatív80%130db
7902 12 05 09Hydrokolloidok vékony
lappal 10x10 cm-től, steril
8002 12 05 09 03Hydrokolloidok vékony
lappal 10x10 cm-től, steril
normatív80%130db
8102 12 05 12Hydrokolloidok vékony
lappal 15x15 cm-től, steril
8202 12 05 12 03Hydrokolloidok vékony
lappal 15x15 cm-től, steril
normatív80%130db
830215HYDROGÉLEKSebkezelési fázis:
Nekrotikus seb
feltisztítására, epitelizációs
fázisban.
Sebtípus: nem fertőzött
sebre.
Egyéb feltétel: másodlagos
kötszerrel, kötésrögzítővel.
Másodlagos kötszer lehet:
nedvszívó sebpárna.
Kötésrögzítő lehet:
filmkötszer vagy öntapadó
pólya vagy ragtapasz vagy
kötésrögzítő.
Időbeli korlátozás (azonos
sebre): 2 hónap
840215 03Hydrogél lapok
8502 15 03 03Hydrogél lapok 5x7 cm-ig,
steril
8502 15 03 03 03Hydrogél lapok 5x7 cm-ig,
steril
normatív80%120db
8702 15 03 05Hydrogél lapok 10x10cm-
ig, steril
8802 15 03 05 03Hydrogél lapok lOxIOcm-
ig, steril
normatív80%120db
8902 15 03 09Hydrogél lapok 20x20 cm-
ig, steril
9002 15 03 09 03Hydrogél lapok 20x20 cm-
ig, steril
normatív80%120db
9102 15 03 12Hydrogél lapok 20x40 cm-
ig, steril
9202 1503 12 03Hydrogél lapok 20x40 cm-
ig, steril
normatív80%120db
9302 15 03 15Hydrogél lapok 30x30 cm-
ig, steril
9402 1503 15 03Hydrogél lapok 30x30 cm-
ig, steril
normatív80%120db
9502 15 03 18Hydrogél lapok, egyéb
steril
9602 15 03 1803Hydrogél lapok, egyéb
steril
normatív80%120db
970218ALGINÁTOKSebkezelési fázis:
Exudáclós fázisban.
Sebtípus: közepesen vagy
erősen váladékozó,
fertőzött felületes sebre
(lapok), vagy fertőzött
üreges sebre (szalagok).
Egyéb feltétel: másodlagos
kötszerrel és
kötésrögzítővel.
Másodlagos kötszer lehet:
nedvszívó sebpárna vagy
aktív szenes nedvszívó
sebpárna. Kötésrögzítő
lehet:fllmkötszer vagy
öntapadó pólya vagy
ragtapasz vagy
kötésrögzítő.
Időbeli korlátozás (azonos
sebre): 2 hónap
980218 03Alginát lapok
9902 1803 03Alginát lapok 5x5 cm-ig,
steril
10002 1803 03 03Alginát lapok 5x5 cm-ig,
steril
normatív80%120db
10102 18 03 05Alginát lapok 10x10 cm-ig,
steril
10202 1803 05 03Alginát lapok 10x10 cm-ig,
steril
normatív80%120db
10302 18 03 09Alginát lapok 15x15 cm-ig,
steril
10402 1803 09 03Alginát lapok 15x15 cm-ig,
steril
normatív80%120db
1050218 06Alginát szalagok (kötél, kord)
[228]
10602 18 06 03Alginát szalagok (kötél,
kord) steril
10702 18 06 03 03Alginát szalagok (kötél,
kord) steril
normatív80%120db
107/a02 21SPECIÁLIS SZÍVÓ-ÖBLÍTŐ HATÁSÚ HIDROAKTÍV KÖTSZEREKSebkezelési fázis: Exudációs
fázisban.
Sebtípus: közepesen vagy erősen
váladékozó, fertőzött, felületes
vagy üreges sebre.
Egyéb feltétel: másodlagos
kötszer nélkül, kötésrögzítővel.
Kötésrögzítő lehet: filmkötszer
vagy ragtapasz vagy kötésrögzítő.
Időbeli korlátozás (azonos sebre):
2 hónap
107/b02 21 03Speciális szívó-öblítő
hatású hidroaktív kötszerek
antiszeptikummal
107/c02 21 03 03Speciális szívó-öblítő
hatású hidroaktív kötszerek
antiszeptikummal
107/d02 21 03 03 03Speciális szívó-öblítő
hatású hidroaktív kötszerek
antiszeptikummal 10x10 cm-ig
normatív80%110db
107/e02 21 03 06Speciális szívó-
öblítő hatású hidroaktív kötszerek antiszeptikummal
kavitális
Üreges sebre.Alginátokkal együtt nem rendelhető.
107/f02 21 03 06 03Speciális szívó-
öblítő hatású
hidroaktív kötszerek
antiszeptikummal
kavitális 10x10 cm-
ig
normatív80%110db
10802 24MULL-
LAPOK
1. Tracheostoma vagy
gastrostoma esetén,
időbeli korlátozás
nélkül.
2. A 02 Kötszerek
indikációjában
foglaltak szerinti
sebkezelés esetén az
első ellenjegyzésig
nem rendelhető, ezt
követően az
ellenjegyzésben
foglaltak szerinti
mennyiségben és
időtartamban
rendelhető.
1. Fül-orr-
gégegyógyászat,
gyermek fül-orr-
gégegyógyászat,
gasztroenterológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat), sebészet,
gyermeksebészet,
ismételt rendelés
esetén a beteg
háziorvosa is.
2. A 02 Kötszerek
indikációjában
foglaltak szerinti
sebkezelés esetén az
ott meghatározott
szakképesítések.
10902 24 03Mull-lapok steril
11002 24 03 03Mull-lapok steril, 100 lapos
11102 24 03 03 03Mull-lapok steril, 100 lapos
6x6 cm-ig
normatív80%6180csomag
11202 24 03 03 06Mull-lapok steril, 100 lapos
10x10 cm-ig
normatív80%6180csomag
11302 30IMPREGNÁLT GÉZLAPOKSebkezelési fázis:
granulációs vagy epitelizációs fázisban.
Sebtípus: enyhén, közepesen vagy erősen váladékozó, fertőzött sebre. Egyéb feltétel:
másodlagos kötszerrel és kötésrögzítővel.
Másodlagos kötszer lehet: nedvszívó sebpárna.
Kötésrögzítő lehet: filmkötszer vagy öntapadó pólya vagy ragtapasz vagy kötésrögzítő.
Időbeli korlátozás
(azonos sebre): 2 hónap
11402 30 03Impregnált gézlapok,
általános
11502 30 03 03Impregnált gézlapok,
általános 5x5 cm-ig, steril
11602 30 03 03 03Impregnált gézlapok,
általános 5x5 cm-ig, steril
normatív80%130db
11702 30 03 05Impregnált gézlapok,
általános 7,5x7,5 cm-ig,
steril
11802 30 03 05 03Impregnált gézlapok,
általános 7,5x7,5 cm-ig,
steril
normatív80%130db
11902 30 03 09Impregnált gézlapok,
általános 10x10 cm-ig,
steril
12002 30 03 09 03Impregnált gézlapok,
általános 10x10 cm-ig,
steril
normatív80%130db
12102 30 03 12Impregnált gézlapok,
általános 10x20 cm-ig,
steril
12202 30 03 12 03Impregnált gézlapok,
általános 10x20cm-ig,
steril
normatív80%130db
12302 30 03 15Impregnált gézlapok,
általános 20x20 cm-ig,
steril
12402 30 03 15 03Impregnált gézlapok,
általános 20x20 cm-ig,
steril
normatív80%130db
12502 30 06Impregnált gézlapok antiszeptikummal bevonva
12602 30 05 03Impregnált gézlapok
antiszeptikummal bevonva
5x5 cm-ig, steril
12702 30 05 03 03Impregnált gézlapok
antiszeptikummal bevonva
5x5 cm-ig, steril
normatív80%130db
12802 30 05 05Impregnált gézlapok
antiszeptikummal bevonva
10x10 cm-ig, steril
12902 30 05 05 03Impregnált gézlapok
antiszeptikummal bevonva
10x10 cm-ig, steril
normatív80%130db
[229]
13002 30 05 09Impregnált gézlapok
antiszeptikummal bevonva
15x15 cm-ig, steril
13102 30 05 09 03Impregnált gézlapok
antiszeptikummal bevonva
15x15 cm-ig, steril
normatív80%130db
13202 30 05 12Impregnált gézlapok
antiszeptikummal bevonva
15x15 cm-től, steril
13302 30 05 12 03Impregnált gézlapok
antiszeptikummal bevonva
15x15 cm-től, steril
normatív80%130db
13402 30 09Impregnált gézlapok aktív szénnel, ezüsttel, vagy aktív szénnel és ezüsttel bevonva
13502 30 09 03Impregnált gézlapok aktív szénnel, ezüsttel, vagy aktív szénnel és ezüsttel bevonva 10,5x10,5 cm-ig, steril
13602 30 09 03 03Impregnált gézlapok aktív szénnel, ezüsttel, vagy aktív szénnel és ezüsttel bevonva 10,5x10,5 cm-ig, sterilnormatív80%130db
13702 30 09 06Impregnált gézlapok aktív szénnel, ezüsttel, vagy aktív szénnel és ezüsttel bevonva 10x20 cm-ig, steril
13802 30 09 06 03Impregnált gézlapok aktív szénnel, ezüsttel, vagy aktív szénnel és ezüsttel bevonva 10x20 cm-ig, sterilnormatív80%130db
13902 33NEDVSZÍVÓ SEBPÁRNÁKSebkezelési fázis: -
Sebtípus: -
Egyéb feltétel:
másodlagos
kötszerként az
elsődleges
kötszerrel
megegyező
darabszámban és
megegyező ideig.
14002 33 03Nedvszívó sebpárnák,
lapok
14102 33 03 03Nedvszívó sebpárnák,
lapok, steril 5x5 cm-ig
14202 33 03 03 03Nedvszívó sebpárnák,
lapok, steril 5x5 cm-ig
normatív80%130db
14302 33 03 05Nedvszívó sebpárnák,
lapok 10x10 cm-ig
14402 33 03 05 03Nedvszívó sebpárnák,
lapok 10x10 cm-ig
normatív80%130db
14502 33 03 09Nedvszívó sebpárnák,
lapok 10x20 cm-ig
14502 33 03 09 03Nedvszívó sebpárnák,
lapok, steril 10x20cm-lg
normatív80%130db
14702 33 03 12Nedvszívó sebpárnák,
lapok, steril 20x20 cm-ig
14802 33 03 12 03Nedvszívó sebpárnák,
lapok, steril 20x20 cm-ig
normatív80%130db
14902 33 03 15Nedvszívó sebpárnák,
lapok, steril 20x20 cm-től
15002 33 03 15 03Nedvszívó sebpárnák,
lapok, steril 20x20 cm-től
normatív80%130db
15102 33 06Nedvszívó sebpárnák,
többrétegű
15202 33 05 03Nedvszívó sebpárnák,
többrétegű, steril 5x5 cm-
ig
15302 33 05 03 03Nedvszívó sebpárnák,
többrétegű, steril 5x5 cm-
ig
normatív80%130db
15402 33 05 05Nedvszívó sebpárnák,
többrétegű, steril 10x10
cm-ig
15502 33 05 05 03Nedvszívó sebpárnák,
többrétegű, steril 10x10
cm-ig
normatív80%130db
15602 33 05 09Nedvszívó sebpárnák,
többrétegű, steril 10x20
cm-ig
15702 33 05 09 03Nedvszívó sebpárnák,
többrétegű, steril 10x20
cm-ig
normatív80%130db
[230]
15802 36RAGTAPASZOKSebkezelési fázis: -
Sebtípus: -
Egyéb feltétel:
az elsődleges és
másodlagos
kötszerrel
megegyező ideig.
15902 36 06Selyem ragtapaszok
16002 35 05 05Selyem ragtapaszok 5 m x
5 cm-ig
15102 35 05 05 03Selyem ragtapaszok 5 m x
5 cm-ig
normatív80%15db
16202 35 05 09Selyem ragtapaszok 5 m x
5 cm-től
16302 35 05 09 03Selyem ragtapaszok 5 m x
5 cm-től
normatív80%15db
16402 39KÖTÉSRÖGZÍTŐKSebkezelési fázis: -
Sebtípus: -
Egyéb feltétel:
az elsődleges és
másodlagos
kötszerrel
megegyező ideig
16502 39 03Vlies kötésrögzítők
16602 39 03 15Vlies kötésrögzítők 10 m x
5 cm-ig
16702 39 03 15 03Vlies kötésrögzítők 10 m x
5 cm-ig
normatív80%13db
16802 39 03 18Vlies kötésrögzítők 10 m x
10 cm-ig
16902 39 03 18 03Vlies kötésrögzítők 10 m x
10 cm-ig
normatív80%13db
17002 39 03 21Vlies kötésrögzítők 10 m x
10 cm-től
17102 39 03 21 03Vlies kötésrögzítők 10 m x
10 cm-től
normatív80%13db
17202 39 06Sontara kötésrögzítők
17302 39 05 12Sontara kötésrögzítők 10 m
x 5 cm-ig
17402 39 05 12 03Sontara kötésrögzítők 10 m
x 5 cm-ig
normatív80%13db
17502 39 05 15Sontara kötésrögzítők 10 m
x 10 cm-ig
17602 39 05 15 03Sontara kötésrögzítők 10 m
x 10 cm-ig
normatív80%13db
17702 39 05 18Sontara kötésrögzítők 10 m
x 20 cm-ig
17802 39 06 18 03Sontara kötésrögzítők 10 m
x 20 cm-ig
normatív80%13db
17902 39 05 21Sontara kötésrögzítők 10 m
x 20 cm-től
18002 39 05 21 03Sontara kötésrögzítők 10 m
x 20 cm-től
normatív80%13db
18102 39 09Öntapadó kötésrögzítő
pólyák
18202 39 09 05Öntapadó kötésrögzítő
pólyák 4 m x 6 cm-ig
18302 39 09 05 03Öntapadó kötésrögzítő
pólyák 4 m x 6 cm-ig
normatív80%130db
18402 39 09 09Öntapadó kötésrögzítő
pólyák 4 m x 8 cm-ig
18502 39 09 09 03Öntapadó kötésrögzítő
pólyák 4 m x 8 cm-ig
normatív80%130db
18602 39 09 12Öntapadó kötésrögzítő
pólyák 4 m x 10 cm-ig
18702 39 09 12 03Öntapadó kötésrögzítő
pólyák 4 m x 10 cm-ig
normatív80%130db
18802 39 09 15Öntapadó kötésrögzítő
pólyák 4 m x 12 cm-ig
18902 39 09 15 03Öntapadó kötésrögzítő
pólyák 4 m x 12 cm-ig
normatív80%130db
19004SZEMÉLYES GYÓGYKEZELŐ SEGÉDESZKÖZÖK
19104 03LÉGZÉSTERÁPIA
SEGÉDESZKÖZEI
[231]
19204 03 06Inhalátorok
19304 03 06 03Ultrahangos inhalátorokMucoviscidosis, krónikus
bronchitis, bronchiectasia,
asthma bronchiale,
Pseudocroup,
tracheostoma
tüdőgyógyászat,
gyermektüdőgyógyászat,
fül-orr-gégegyógyászat,
gyermekfül-orr-
gégegyógyászat
19404 03 06 03 03Ultrahangos inhalátoroknormatív80%1201db
19504 03 06 06Kompresszoros inhalátorokMucoviscidosis, krónikus
bronchitis, bronchiectasia,
asthma bronchiale,
Pseudocroup,
tracheostoma
tüdőgyógyászat,
gyermektüdőgyógyászat,
fül-orr-gégegyógyászat,
gyermekfül-orr-
gégegyógyászat
19604 03 06 06 03Kompresszoros inhalátoroknormatív80%721db
19704 03 12Lélegeztetők
19804 03 12 03Légzést segítő készülékek
19904 03 12 03 03CPAP készülékeknormatívFelnőttkori alvásfüggő
légzészavar esetén,
amennyiben az AHI>15, és a tényleges alvásidő >10%-ában az oxigén szaturáció 90% alatt van
1. Adott eszköz csak legalább 5 órán át végzett, az adekvát terápia meghatározására alkalmas éjszakai poliszomnográfia és 2 hónapos próbakezelési időszak után rendelhető társadalombiztosítási támogatással. A rendelés feltétele a próbakezelési időszak alatt legalább napi 4 órát meghaladó, a készülék ellenőrzési rendszere által dokumentált átlagos készülék használati idő.
2. Közgyógyellátás jogcímen nem rendelhető.
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló miniszteri rendelet alapján poliszomnográfiás vizsgálat elszámolására jogosult intézettüdőgyógyászat,
neurológia
50%601db
199/a04 03 12 03 03CPAP készülékekemelt18 év alatti betegeknél súlyos fokú alvási
apnoe esetén, amennyiben
az AHI>10, a diagnosztika
során a légút teljes összeesése
tapasztalható, és az anatómiai
obstrukció sebészeti úton nem
távolítható el.
1. Adott eszköz csak
legalább 5 órán át végzett,
az adekvát terápia
meghatározására
alkalmas éjszakai
poliszomnográfia
és 2 hónapos
próbakezelési időszak
után rendelhető
társadalombiztosítási
támogatással.
A rendelés feltétele
a próbakezelési
időszak alatt
legalább napi 4 órát
meghaladó, a készülék
ellenőrzési rendszere
által dokumentált
átlagos készülék
használati idő.
2. Közgyógyellátás
jogcímen nem
rendelhető.
szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának
egyes kérdéseiről
szóló miniszteri
rendelet alapján
poliszomnográfiás
vizsgálat
elszámolására jogosult
intézet gyermek
intenzív osztályos
háttérrel
gyermek-
tüdőgyógyászat,
gyermek-
neurológia,
gyermek
fül-orr-gégészet
98%601db
20004 03 12 03 06BiPAP készülékeknormatívFelnőttkori alvásfüggő légzészavar esetén, amennyiben a gázcsere CPAP titrálás során 12 vízcentiméter nyomáson sem stabilizálható, vagy restriktív légzészavart okozó emphysema pulmonum,asthma bronchiale, légzési elégtelenséget okozó kyphoscoliosis esetén vagy Pickwick-szindrómában1. Adott eszköz csak legalább 5 órán át végzett, az adekvát terápia meghatározására alkalmas éjszakai poliszomnográfia és 2 hónapos próbakezelési időszak után rendelhető társadalom-biztosítási támogatással. A rendelés feltétele a próbakezelési időszak alatt legalább napi 4 órát meghaladó, a készülék ellenőrzési rendszere által dokumentált átlagos készülék használati idő.
2. Közgyógyellátás jogcímen nem rendelhető
az egészségügyi szakellátás társadalom-biztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló miniszteri rendelet alapján poliszomnográfiás vizsgálat elszámolására jogosult intézettüdőgyógyászat,
neurológia
50%601db
200/aBiPAP készülékekemelt18 év alatti betegeknél alvásfüggő légzészavar esetén,
amennyiben a gázcsere CPAP
titrálás során 10 vízcentiméter
nyomáson sem stabilizálható
1. Adott eszköz csak
legalább 5 órán át végzett,
az adekvát terápia
meghatározására
alkalmas éjszakai
poliszomnográfia
és 2 hónapos
próbakezelési időszak
után rendelhető
társadalombiztosítási
támogatással.
A rendelés feltétele
a próbakezelési
időszak alatt
legalább napi 4 órát
meghaladó, a készülék
ellenőrzési rendszere
által dokumentált
átlagos készülék
használati idő.
2. Közgyógyellátás
jogcímen nem
rendelhető.
az egészségügyi
szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának
egyes kérdéseiről
szóló miniszteri
rendelet alapján
poliszomnográfiás
vizsgálat
elszámolására
jogosult intézet
gyermek intenzív
osztályos háttérrel
gyermek-tüdőgyógyászat, gyermek-neurológia, gyermek fül-orr gégészet (amennyiben saját alvásdiagnosztikai laboratóriummal rendelkezik)98%601db
20104 03 12 06Légzést segítő készülékek
tartozékai
20204 03 12 06 03Maszkok CPAP és BiPAP
készülékekhez
normatívTársadalombiztosítási
támogatással rendelt
CPAP és BiPAP
készülékekhez
az egészségügyi
szakellátás
társadalombiztosítási
finanszírozásának
egyes kérdéseiről
tüdőgyógyászat,
neurológia
80%121db
[232]
szóló miniszteri
rendelet alapján
poliszomnográfiás
vizsgálat
elszámolására
jogosult intézet
20304 03 12 06 06Párásítók CPAP és BiPAP
készülékekhez
normatív1. Társadalombiztosítási
támogatással rendelt
CPAP és BiPAP
készülékekhez
2. Fül-orr-gégészeti
indokoltság esetén
3. Közgyógyellátás
jogcímen nem
rendelhető
az egészségügyi
szakellátás
társadalombiztosítási
finanszírozásának
egyes kérdéseiről
szóló miniszteri
rendelet alapján
poliszomnográfiás
vizsgálat
elszámolására
jogosult intézet
tüdőgyógyászat,
neurológia
50%601db
20404 03 18Oxigénegységek
20504 03 18 06Oxigénegységek és
oxigénsűrítők
206
20704 03 21Szívók
20804 03 21 03Szívókészülékek tüdő- és
mellkasi
megbetegedésekre
Obstruktiv légúti megbetegedés spontán váladékürítési képtelenséggel, légzőizom hypotonia, rekeszizom hypotonia, Guillain-Barre szindróma okozta légzésképtelenség, tracheostoma, gége- és algarattumor, gégesérülés, gégestenosis, tracheaszűkülettüdőgyógyászat, gyermek-tüdő-gyógyászat, fül-orr-gégegyógyászat, gyermek fül-orr-gégegyógyászat, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat), arc-állcsont-szájsebészet
20904 03 21 03 03Szívókészülékeknormatív80%1201db
21004 03 27Légzőizom-erősítők
[233]
21104 03 27 03Beszívási és/vagy kifújási
ellenállást képező maszkok
Mucoviscidosis, asthma bronchiale, krónikus bronchitis, bronchiectasia, postoperativ atelectasia, emphysema, légzőszervi neuromuscularis megbetegedésektüdőgyógyászat,
gyermektüdőgyógyászat
21204 03 27 03 03Beszívási és/vagy kifújási
ellenállást képező maszkok
normatív80%121db
21304 03 30Légzés mérők
21404 03 30 03CsúcsáramlásmérőkMucoviscidosis,
bronchiectasia, asthma
bronchiale, obstructiv
bronchitis, acut bronchitis,
pseudocroup, felső légúti
hurut, emphysema,
laryngitis
tüdőgyógyászat,
gyermektüdőgyógyászat,
fül-orr-gégegyógyászat,
gyermekfül-orr-
gégegyógyászat,
csecsemő- és
gyermekgyógyászat
21504 03 30 03 03Belégzési csúcsáramlásmérőknormatív50%241db
21604 03 30 03 06Kilégzési csúcsáramlásmérőknormatív50%241db
21704 03 33Egyéb légzésgyógyászati
eszközök
21804 03 33 03FlutterekBronchiectasia, asthma
bronchiale, krónikus
bronchitis, emphysaema
(amikor inhalátor otthoni
alkalmazása még nem
szükséges), mucoviscidosis
tüdőgyógyászat,
gyermektüdőgyógyászat
21904 03 33 03 03Flutterek, pipanormatív80%241db
22004 06KERINGÉSI TERÁPIÁS
SEGÉDESZKÖZÖK
22104 06 06Ödéma elleni kar-, láb- és
más testrészekre való
kompressziós textíliák
[234]
22204 06 06 03Kompressziós
harisnyák alsó
végtagra, II.
kompressziós
fokozat
Varix műtét után
kizárólag 6 hónapig, valamint
krónikus vénás
elégtelenség, kiterjedi
alsóvégtagi
varicositas,
mechanikus
trombózis profilaxis,
postthromboticus
szindróma, gyógyult
lábszárfekély
fenntartó kezelése,
angiodysplasia,
veleszületett vagy
szerzett krónikus
nyiroködéma aktív
ödéma-mentesítő
kezelése után
fenntartó kezelésre
A 04 06 06 03 27 és
04 06 06 03 30 ISO-
kódú csoportok
kivételével a
kihordási időre
rendelhető mennyiség egy oldali
ellátásra vonatkozik.
A rendelésnél az
oldaliságot fel kell
tüntetni
sebészet, gyermeksebészet,
érsebészet, klinikai
onkológia,
sugárterápia,
bőrgyógyászat,
belgyógyászat,
ortopédia-
traumatológia,
traumatológia,
ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, a 18. számú
melléklet 1. pontja
szerinti
lymphoedema
rehabilitációs
centrum orvosa,
palliativ orvoslás
licenc-szel
rendelkező
szakorvos
22304 06 06 03 03Méret sorozatos
térdharisnyák (AD), II.
kompressziós fokozat
normatív80%62db
22404 06 06 03 06Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
térdharisnyák (AD), II.
kompressziós fokozat
normatívKizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos
termékkel.
80%62db
22504 06 06 03 09Méretsorozatos
combközépig érő
harisnyák (AF), II.
kompressziós fokozat
normatív80%62db
22604 06 06 03 12Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
combközépig érő
harisnyák (AF), II.
kompressziós fokozat
normatívKizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos
termékkel.
80%62db
22704 06 06 03 15Méretsorozatos combtőig
érő harisnyák (AG), II.
kompressziós fokozat
normatív80%62db
[235]
22804 06 06 03 18Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
combtőig érő harisnyák
(AG), II. kompressziós
fokozat
normatívKizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos
termékkel.
80%62db
22904 06 06 03 21Méret sorozatos egy száras
harisnyanadrágok (AG/HB),
II. kompressziós fokozat
normatív80%62db
23004 06 06 03 24Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
egyszáras
harisnyanadrágok (AG/HB),
II. kompressziós fokozat
normatívKizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos
termékkel.
80%62db
23104 06 06 03 27Méretsorozatos
harisnyanadrágok (AM), II.
kompressziós fokozat
normatív80%62db
23204 06 06 03 30Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
harisnyanadrágok (AM), II.
kompressziós fokozat
normatívKizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos
termékkel.
80%62db
23304 06 06 06Kompressziós
harisnyák alsó
végtagra, III.
kompressziós
fokozat
Postthromboticus
szindróma, krónikus
vénás elégtelenség
dekompenzált
stádiuma, krónikus
vénás-lymphás
elégtelenség,
angiolymptahicus
szindróma,
veleszületett vagy
szerzett krónikus
nyiroködéma,
lipödéma
kompressziós
kezelése után
fenntartó kezelésre
A 04 06 06 06 27 és
04 06 06 06 30 ISO-
kódú csoportok
kivételével a
kihordási időre
rendelhető mennyiség egy oldali
ellátásra vonatkozik.
A rendelésnél az
oldaliságot fel kell
tüntetni
sebészet,
gyermeksebészet,
érsebészet, klinikai
onkológia,
sugárterápia,
bőrgyógyászat,
belgyógyászat,
ortopédia-
traumatológia,
traumatológia,
ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, a 18. számú
melléklet 1. pontja
szerinti
lymphoedema
rehabilitációs
centrum orvosa,
palliatív orvoslás
licenc-szel
rendelkező
szakorvos
23404 06 06 06 03Méretsorozatos
térdharisnyák (AD), III.
kompressziós fokozat
normatív80%62db
23504 06 06 06 06Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
térdharisnyák (AD), III.
kompressziós fokozat
normatívKizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos
termékkel.
80%62db
23604 06 06 06 09Méret sorozatos
combközépig érő
harisnyák (AF), III.
kompressziós fokozat
normatív80%62db
23704 06 06 06 12Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
combközépig érő
harisnyák (AF), III.
kompressziós fokozat
normatívKizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos
termékkel.
80%62db
23804 06 06 06 15Méretsorozatos combtőig
érő harisnyák (AG), III.
kompressziós fokozat
normatív80%62db
23904 06 06 06 18Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
combtőig érő harisnyák
(AG), III. kompressziós
fokozat
normatívKizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos
termékkel.
80%62db
24004 06 06 06 21Méretsorozatos egy száras
harisnyanadrágok (AG/HB),
III. kompressziós fokozat
normatív80%62db
24104 06 06 06 24Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
egyszáras
harisnyanadrágok (AG/HB),
III. kompressziós fokozat
normatívKizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos
termékkel.
80%62db
24204 06 06 06 27Méretsorozatos
harisnyanadrágok (AM), III.
kompressziós fokozat
normatív80%62db
[236]
24304 06 06 06 30Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
harisnyanadrágok (AM), III.
kompressziós fokozat
normatívKizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos
termékkel.
80%62db
24404 06 06 09Harisnyák alsó
végtagra, IV.
kompressziós
fokozat
Postthromboticus
szindróma, krónikus
vénás elégtelenség
dekompenzált
stádiuma,
veleszületett vagy
szerzett krónikus
nyiroködéma,
angiodysplasia,
elephantiasis,
lipödéma
kompressziós
kezelése után
fenntartó kezelésre.
A 04 06 06 09 21
ISO-kódú csoport
kivételével a
kihordási időre
rendelhető mennyiség egy oldali
ellátásra vonatkozik.
A rendelésnél az
oldaliságot fel kell
tüntetni
sebészet,
gyermeksebészet,
érsebészet, klinikai
onkológia,
sugárterápia,
bőrgyógyászat,
belgyógyászat,
ortopédia-
traumatológia,
traumatológia,
ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, a 18. számú
melléklet 1. pontja
szerinti
lymphoedema
rehabilitációs
centrum orvosa,
palliatív orvoslás
licenc-szel
rendelkező
szakorvos
24504 06 06 09 03Méretsorozatos
térdharisnyák (AD), IV.
kompressziós fokozat
normatív80%62db
24604 06 06 09 04Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
térdharisnyák (AD), IV.
kompressziós fokozat
normatívKizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos
termékkel.
80%62db
24704 06 06 09 06Méretsorozatos
combközépig érő
harisnyák (AF), IV.
kompressziós fokozat
normatív80%62db
24804 06 06 09 09Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
combközépig érő
harisnyák (AF), IV.
kompressziós fokozat
normatívKizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos
termékkel.
80%62db
24904 06 06 09 12Méretsorozatos combtőig
érő harisnyák (AG), IV.
kompressziós fokozat
normatív80%62db
[237]
25004 06 06 09 15Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
combtőig érő harisnyák
(AG), IV. kompressziós
fokozat
normatívKizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos
termékkel.
80%62db
25104 06 06 09 18Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
egyszáras
harisnyanadrágok (AG/HB),
IV. kompressziós fokozat
normatívKizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos
termékkel.
80%62db
25204 06 06 09 21Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
harisnyanadrágok (AM), IV.
kompressziós fokozat
normatívKizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos
termékkel.
80%62db
25304 06 06 12Harisnyák
felső végtagra,
II. kompressziós
fokozat
Veleszületett vagy
szerzett krónikus
nyiroködéma
kompressziós
kezelése után
fenntartó kezelésre
A kihordási időre
rendelhető mennyiség egy oldali
ellátásra vonatkozik.
Rendelésnél az
oldaliságot fel kell
tüntetni.
sebészet,
gyermeksebészet,
érsebészet, klinikai
onkológia,
sugárterápia,
bőrgyógyászat,
belgyógyászat,
ortopédia-
traumatológia,
traumatológia,
ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, a 18. számú
melléklet 1. pontja
szerinti
lymphoedema
rehabilitációs
centrum orvosa,
palliatív orvoslás
licenc-szel
rendelkező
szakorvos
25404 06 06 12 03Méretsorozatos
karharisnyák (CH), II.
kompressziós fokozat
normatív80%62db
25504 06 06 12 06Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
karharisnyák (CH), II.
kompressziós fokozat
normatívKizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos
termékkel.
80%62db
25604 06 06 12 09Méretsorozatos kombinált
karharisnyák (AH), II.
kompressziós fokozat
normatív80%62db
25704 06 0612 12Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
kombinált karharisnyák
(AH), II. kompressziós
fokozat
normatívKizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos
termékkel.
80%62db
25804 06 0612 15Méret sorozatos kesztyűk
ujj nélkül (AC 0), II.
kompressziós fokozat
normatív80%62db
25904 06 0612 16Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
kesztyűk ujj nélkül (AC 0), II.
kompressziós fokozat
normatívKizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos
termékkel.
80%62db
26004 06 0612 18Méretsorozatos egyujjas
kesztyűk(AC 1),ll.
kompressziós fokozat
normatív80%62db
26104 06 0612 21Méretsorozatos ötujjas
kesztyűk (AC 5), II.
kompressziós fokozat
normatív80%62db
26204 06 06 12 24Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített,
egyujjas kesztyűk(AC 1),ll.
kompressziós fokozat
normatívKizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos
termékkel.
80%62db
26304 06 06 12 27Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített ötujjas
kesztyűk (AC 5), II.
kompressziós fokozat
normatívKizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos
termékkel.
80%62db
[238]
26404 06 06 15Harisnyák
felső végtagra,
III. kompressziós
fokozat
Veleszületett vagy
szerzett krónikus
nyiroködéma
kompressziós
kezelése után
fenntartó kezelésre
A kihordási időre
rendelhető mennyiség egy oldali
ellátásra vonatkozik.
Rendelésnél az
oldaliságot fel kell
tüntetni.
sebészet,
gyermeksebészet,
érsebészet, klinikai
onkológia,
sugárterápia,
bőrgyógyászat,
belgyógyászat,
ortopédia-
traumatológia,
traumatológia,
ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, a 18. számú
melléklet 1. pontja
szerinti
lymphoedema
rehabilitációs
centrum orvosa,
palliatív orvoslás
licenc-szel
rendelkező
szakorvos
26504 06 06 15 03Méret sorozatos
karharisnyák vállrögzítővel
(CH), III. kompressziós
fokozat
normatív80%62db
26604 06 06 15 06Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
karharisnyák vállrögzítővel
(CH), III. kompressziós
fokozat
normatívKizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos
termékkel.
80%62db
26704 06 06 15 09Méretsorozatos kombinált
karharisnyák (AH), III.
kompressziós fokozat
normatív80%62db
26804 06 0615 12Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített,
kombinált karharisnyák, III.
kompressziós fokozat
normatívKizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos
termékkel.
80%62db
26904 06 0615 15Kesztyűk ujj nélkül (AC 0),
III. kompressziós fokozat
normatív80%62db
27004 06 0615 18Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített,
egyujjas kesztyűk (AC 1), III.
kompressziós fokozat
normatívKizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos
termékkel.
80%62db
[239]
27104 06 0615 21Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített ötujjas
kesztyűk (AC 5), III.
kompressziós fokozat
normatívKizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos
termékkel.
80%62db
27204 06 061840%-os megnyúlású
kompressziós pólyák
Phlebothrombosis,
thrombophlebitis,
postthromboticus
szindróma esetén, ha a
sorozatgyártású
kompressziós harisnya
használata kontraindikált,
valamint nyiroködéma
komplex kezelésére
A kihordási időre
rendelhető mennyiség
egy oldali ellátásra
vonatkozik. Rendelésnél
az oldaliságot fel kell
tüntetni.
sebészet,
gyermeksebészet,
érsebészet, klinikai
onkológia, sugárterápia,
bőrgyógyászat,
belgyógyászat, ortopédia-
traumatológia,
traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, palliativ orvoslás licenc-szel rendelkező szakorvos
27304 06 0618 0340%-os megnyúlású
kompressziós pólyák, 8,00
cm szélességig
normatív80%65db
27404 06 0618 0640%-os megnyúlású
kompressziós pólyák, 8,01
és 10,00 cm szélesség
között
normatív80%65db
27504 06 0618 0940%-os megnyúlású
kompressziós pólyák, 10,01
és 12,00 cm szélesség
között
normatív80%65db
27604 06 06 2170%-os megnyúlású
kompressziós pólyák
Phlebothrombosis,
thrombophlebitis, kiterjedt
alsóvégtagi varicositas,
krónikus vénás
elégtelenség,
postthromboticus
szindróma, angiodysplasia
esetén, ha a
sorozatgyártású
kompressziós harisnya
használata kontraindikált,
valamint nyiroködéma
komplex kezelésére
A kihordási időre
rendelhető mennyiség
egy oldali ellátásra
vonatkozik. Rendelésnél
az oldaliságot fel kell
tüntetni.
sebészet,
gyermeksebészet,
érsebészet, klinikai
onkológia, sugárterápia,
bőrgyógyászat,
belgyógyászat, ortopédia-
traumatológia,
traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, palliativ orvoslás licenc-szel rendelkező szakorvos
27704 06 06 21 0370%-os megnyúlású
kompressziós pólyák, 8,00
cm szélességig
normatív80%65db
[240]
27804 06 06 21 0670%-os megnyúlású
kompressziós pólyák, 8,01
és 10,00 cm szélesség
között
normatív80%65db
27904 06 06 21 0970%-os megnyúlású
kompressziós pólyák, 10,01
és 12,00 cm szélesség
között
normatív80%65db
28004 06 06 2480%-os megnyúlású
kompressziós pólyák
Phlebothrombosis,
thrombophlebitis, kiterjedt
alsóvégtagi varicositas,
krónikus vénás
elégtelenség,
postthromboticus
szindróma esetén, ha a
sorozatgyártású
kompressziós harisnya
használata kontraindikált,
valamint nyiroködéma
komplex kezelésére
A kihordási időre
rendelhető mennyiség
egy oldali ellátásra
vonatkozik. Rendelésnél
az oldaliságot fel kell
tüntetni.
sebészet,
gyermeksebészet,
érsebészet, klinikai
onkológia, sugárterápia,
bőrgyógyászat,
belgyógyászat, ortopédia-
traumatológia,
traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, palliativ orvoslás licenc-szel rendelkező szakorvos
28104 06 06 24 0380%-os megnyúlású
kompressziós pólyák, 8,00
cm szélességig
normatív80%65db
28204 06 06 24 0680%-os megnyúlású
kompressziós pólyák, 8,01
és 10,00 cm szélesség
között
normatív80%65db
28304 06 06 2790%-os megnyúlású
kompressziós pólyák
Phlebothrombosis,
thrombophlebitis,
kiterjedt alsóvégtagi
varicositas, krónikus
vénás elégtelenség,
postthromboticus
szindróma esetén,
ha a sorozatgyártású
kompressziós
harisnya használata
kontraindikált,
valamint
nyiroködéma
komplex kezelésére
A kihordási
időre
rendelhető
mennyiség egy
oldali ellátásra
vonatkozik.
Rendelésnél
az oldaliságot
fel kell
tüntetni.
sebészet,
gyermeksebészet,
érsebészet,
klinikai onkológia,
sugárterápia,
bőrgyógyászat,
belgyógyászat,
ortopédia-
traumatológia,
traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, palliativ orvoslás licenc-szel rendelkező szakorvos
28404 06 06 27 0390%-os megnyúlású
kompressziós pólyák, 8,00
cm szélességig
normatív80%65db
28504 06 06 27 0690%-os megnyúlású
kompressziós pólyák, 8,01
és 10,00 cm szélesség
között
normatív80%65db
[241]
28604 06 06 27 0990%-os megnyúlású
kompressziós pólyák, 10,01
és 12,00 cm szélesség
között
normatív80%65db
28704 06 06 30Kompressziós öltözetekÉgési sérülés eseténA végtagoknál használt
termékeknél a kihordási
időre rendelhető
mennyiség egyoldali
ellátásra vonatkozik, és
a rendelésnél az
oldaliságot fel kell
tüntetni.
érsebészet,
gyermeksebészet,
sebészet, plasztikai (égési)
sebészet, ortopédia-
traumatológia, ortopédia,
traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, palliativ orvoslás licenc-szel rendelkező szakorvos
28804 06 06 30 03Csőkötszereknormatív80%33méter
28904 06 06 30 09Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
kompressziós ruházatok
normatív80%62db
29004 12HASISÉRV-
SEGÉDESZKÖZÖK
2910412 09Sérvtapaszok, övek és
sérv kötők
Hasfali sérv, operált hasfali
sérv, köldök sérv
Az eszköz rendelése
akkor történhet, ha a
beteg nem műthető
vagy a műtétet nem
vállalja és e tények a
beteg
dokumentációjában
rögzítésre kerülnek
sebészet,
gyermeksebészet,
szülészet-nőgyógyászat,
gyermeknőgyógyászat,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat),
klinikai onkológia, sugárterápia
29204 12 09 03Normál méretű sérvkötők
29304 12 09 03 03Normál méretű adaptív
sérvkötők
normatív70%122db
29404 12 09 06Extra méretű sérvkötők
29504 12 09 06 03Extra méretű adaptív
sérvkötők
normatív70%242db
29604 12 09 09Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
sérvkötők
Kizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos vagy
adaptív termékkel
[242]
29704 12 09 09 03Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített normál
méretű sérvkötők
normatív80%122db
29804 12 09 09 05Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített normál
méretű sérvkötők, haskötő
pelottával
normatív80%122db
29904 12 09 09 09Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített, extra
méretű köldök- és
hasfalsérvkötők
normatív80%122db
3000412 09 09 12Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített, extra
méretű hasfalsérvkötők
normatív80%122db
30104 12 09 12Haskötő-tartozékokKizárólag egyedi
méretvétel alapján
egyedileg készített hasi
sérvkötőkhöz
30204 12 09 12 03Haskötő-tartozékok:
hasemelők
normatív70%122db
30304 12 09 12 06Haskötő-tartozékok: széles
hasemelők
normatív70%122db
30404 12 09 12 09Haskötő-tartozékok:
oldalgumi ékek
normatív70%122pár
30504 12 09 12 12Haskötő-tartozékok:
oldalgumik
normatív70%122pár
30604 12 09 12 15Haskötő-tartozékok:
sérvpárnák
normatív70%122db
30704 12 09 12 18Haskötő-tartozékok:
hasemelő párnák
normatív70%122db
30804 12 09 12 21Haskötő-tartozékok:
oldalgombolások
normatív70%122db
30904 12 09 12 24Haskötő-tartozékok:
nagyméretű sérvpárnák
normatív70%122db
31004 12 09 12 27Haskötő-tartozékok:
második vászonbélések
normatív70%122db
31104 12 09 12 30Haskötő-tartozékok: drill-
bélések
normatív70%122db
31204 12 09 12 33Haskötő-tartozékok:
harisnyatartók
normatív70%122csomag
31304 12 09 12 36Haskötő-tartozékok:normatív70%122db
[243]
hegpárnák
31404 12 09 12 39Haskötő-tartozékok:
vállszalagok
normatív70%122db
31504 12 09 12 42Haskötő-tartozékok:
sérvpárnák, stomanyílások
normatív70%122db
31604 12 09 15LágyéksérvkötőkLágyéksérvsebészet,
gyermeksebészet,
szülészet-nőgyógyászat,
gyermeknőgyógyászat,
urológia, andrológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat),
31704 12 09 15 03Adaptív, egyoldali
lágyéksérvkötők
normatív70%121db
31804 12 09 15 06Adaptív, kétoldali
lágyéksérvkötők
normatív70%121db
31904 12 09 15 09Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
lágyéksérvkötők
normatívKizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el adaptív
termékkel.
80%121db
3200412 0918Here- vagy combsérvkötőkHeresérv, combsérvsebészet,
gyermeksebészet,
szülészet-nőgyógyászat,
gyermeknőgyógyászat,
urológia, andrológia,
fizikális medicina és
rehabilitációs orvoslás,
orvosi rehabilitáció, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat),
3210412 09 18 03Egyoldali here- vagy
comb sérvkötők
normatív70%121db
3220419SEGÉDESZKÖZÖK
GYÓGYSZERBEADÁSHOZ
3230419 06Befecskendező
pisztolyok
Intenzifikált
inzulinkezelésre szoruló
diabetes mellitus (naponta
három vagy több
alkalommal
inzulinkezelésre szoruló)
18éven aluli beteg részére
belgyógyászat, csecsemő-
és gyermekgyógyászat,
endokrinológia
[244]
3240419 06 03Befecskendező pisztolyok
3250419 06 03 03Befecskendező pisztolyoknormatív80%361db
3260419 09Egyszer használatos
fecskendők
3270419 09 03Tűvel egybeépített, holttér
nélküli, egyszer
használatos fecskendők
32804 19 09 03 03Tűvel egybeépített, holttér nélküli, egyszer használatos fecskendőknormatívInzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. Napi kétszeri
inzulinadás esetén
belgyógyászat, csecsemő- és gyermek­gyógyászat, endokrinológia, valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa is. Az inzulinkezelésre vonatkozó szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama: 12 hónap.80%360db
32904 19 09 03 03Tűvel egybeépített, holttér nélküli, egyszer használatos fecskendőkemeltInzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. Napi háromszori inzulinadás eseténbelgyógyászat, csecsemő- és gyermek­gyógyászat, endokrinológia, valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa is. Az inzulinkezelésre vonatkozó szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama: 12 hónap80%390db
33004 19 09 03 03Tűvel egybeépített, holttér
nélküli, egyszer használatos
fecskendők
kiemeltInzulinkezelésre
szoruló diabetes
mellitus. Napi
négyszeri vagy
annál többszöri
inzulinadás esetén
belgyógyászat,
csecsemő- és
gyermek-
gyógyászat,
endokrinológia,
valamint szakorvos
javaslatára a beteg
háziorvosa is.
Az inzulinkezelésre
vonatkozó
szakorvosi javaslat
maximális
érvényességi
időtartama:
12 hónap
80%3120db
3310419 09 06Tű nélküli, egyszer
használatos fecskendők
3320419 09 06 03Tű nélküli, egyszer
használatos fecskendők
normatívKrónikus betegségek
otthoni
gyógyszerterápiájához
Kizárólag a beteg
háziorvosa
80%160db
[245]
333041915Egyszer használatos
fecskendőtűk
3340419 1503Egyszer használatos
fecskendőtűk
3350419 15 03 03Egyszer használatos
fecskendőtűk
normatívKrónikus betegségek
otthoni
gyógyszerterápiájához
Tű nélküli,egyszer
használatos
fecskendőkhöz rendelhető
Kizárólag a beteg
háziorvosa
80%1120db
33604 19 15 06Egyszer használatos pen
tűk
33704 19 15 06 03Egyszer használatos pen tűknormatívInzulinkezelésre
szoruló diabetes
mellitus
A kihordási időre rendelhető mennyiség egy penre vonatkozik. Rendeléskor a penek számát fel kell tüntetnibelgyógyászat,
csecsemő- és
gyermek-
gyógyászat,
endokrinológia,
valamint szakorvos
javaslatára a beteg
háziorvosa is.
Az inzulinkezelésre
vonatkozó
szakorvosi javaslat
maximális
érvényességi
időtartama:
12 hónap
80%350db
33804 19 21Fecskendőkkel
kapcsolatos adagoló
eszközök
33904 19 21 03Inzulinadagolók
34004 19 21 03 03InzulinadagolóknormatívInzulinkezelésre szoruló
diabetes mellitus
belgyógyászat, csecsemő-
és gyermekgyógyászat,
endokrinológia
80%361db
34104 19 21 06Adagoló penek
34204 19 21 06 03Adagoló peneknormatívInzulinkezelésre szoruló
diabetes mellitus,
amennyiben a beteg
- intenzifikált inzulin-
terápiában (legalább napi
háromszori inzulinadás)
részesül vagy
- 18 év alatti vagy
- terhes vagy
- vak vagy
- gyengénlátó vagy
-felső végtagjára
mozgáskorlátozott
Inzulinfajtánként 1-1
pen rendelhető
belgyógyászat, csecsemő-
és gyermekgyógyászat,
endokrinológia
80%361db
34304 19 24Infúziós pumpák
34404 19 24 03Inzulinpumpák és
tartozékaik
[246]
34504 19 24 03 03Inzulinpumpáknormatív- HbAlc-értéke
ismételten >7,0%,
prekoncepcionális
gondozás során
>6,5%, vagy
- napi vércukor-
ingadozása jelentős
(>=10,0 mmol/l),
vagy
- hajnali jelenség
igazolható (reggeli
éhomi vércukor
ismételten >8,0
mmol/l), vagy
- havonta legalább 3
alkalommal
észlelhető klinikai
tünetekkel járó
hypoglykaemia,
vagy
hypoglykaemiaérzet
csökkenése vagy
elvesztése
dokumentálható,
vagy
- súlyos
hypoglykaemia
(vércukor <3,0
mmol/l) jelentkezik
legalább 1 ízben 6
hónap alatt.
Ismétlődő (évi >3
alkalommal
jelentkező), súlyos
(kórházi felvételt
igénylő), nem a
beteg
együttműködési
hiánya okozta
ketoacidosis esetén
a HbA1c-értéktől és
diabetes-tartamtól
függetlenül is
rendelhető 1-es
típusú diabetesben.
Ismételt rendelés
esetén:
- az utolsó fél évben
mért HbA1c-
értékek átlaga
<8,0%, és
- az utolsó fél évben
mért napi vércukor-
ingadozás kisebb,
mint a
pumpakezelés
megkezdése előtti érték, vagy
- a hypoglykaemiás
epizódok száma
csökkent
a pumpakezelés
előtti időszakhoz
viszonyítva, vagy
- a beharangozó
tünetek nélküli
hypoglykaemiák
száma csökkent
a pumpakezelés
előtti időszakhoz
viszonyítva.
1. Kizárólag 18 év
feletti, legalább
három éve
1. típusú diabetes
mellitusban szenvedő
betegek számára
rendelhető
2. Közgyógyellátás
jogcímen nem
rendelhető
3. Adott eszköz csak
3 hónapos
próbakezelési
időszak után
rendelhető
társadalombiztosítási
támogatással
A 18. számú
melléklet 2. pontja
szerint
belgyógyászat,
csecsemő- és
gyermekgyógyászat,
endokrinológia
80%481db
[247]
34604 19 24 03
03
Inzulinpumpákemelt- HbA1c-értéke
ismételten >7,0%,
prekoncepcionális
gondozás során
>6,5%, vagy
- napi vércukor-
ingadozás jelentős
(>=10,0 mmol/l),
vagy
- hajnali jelenség
igazolható (reggeli
éhomi vércukor
ismételten >8,0
mmol/l), vagy
- havonta legalább
3 alkalommal
észlelhető klinikai
tünetekkel járó
hypoglykaemia,
vagy
- hypoglykaemia-
érzet csökkenése
vagy elvesztése
dokumentálható,
vagy
- súlyos
hypoglykaemia
1. 18 év alatti betegek részére
vagy a nappali tagozaton
középiskolai vagy felsőfokú
tanulmányokat folytató betegek
számára a tanulmányok
befejezéséig, de legfeljebb 24
éves korig rendelhető, ha a
beteg legalább egy éve 1. típusú
diabetes mellitusban szenved;
2. 1 év alatti betegek esetében a
manifesztálódó diabetes
diagnózis felállítása után
azonnal rendelhető
3. 3 év alatti betegek esetében a
manifesztálódó diabetes esetén
egy év betegségtartamnál
korábban is rendelhető, ha a
hagyományos napi kétszer adott
premix inzulinkezeléssel
anyagcsere egyensúly nem
érhető el, és a kiszámíthatatlan
étkezési szokások és aktivitási
szintek
miatt hypoglykaemia veszélye áll
fenn
4. 6 év alatti betegek esetében a
manifesztálódó diabetes esetén
A 18. számú
melléklet 2. pontja
szerint
belgyógyászat,
csecsemő- és
gyermekgyógyászat,
endokrinológia
98%481db
[248]
(vércukor <3,0
mmol/l) jelentkezik
legalább 1 ízben 6
hónap alatt
Ismétlődő (évi >3
alkalommal
jelentkező), súlyos
(kórházi felvételt
igénylő), nem a
beteg
együttműködési
hiánya okozta
ketoacidosis
esetén a HbAlc-
értéktől és
diabetes-tartamtól
függetlenül is
rendelhető 1-es
típusú diabetesben.
Ismételt rendelés
esetén:
- az utolsó fél
évben mért HbAlc-
értékek átlaga
<8,0%, és
- az utolsó fél
évben mért napi
vércukor-ingadozás
kisebb, mint a
pumpakezelés
megkezdése előtti
érték, vagy
- a hypoglykaemiás
epizódok száma
csökkent a
pumpakezelés
előtti időszakhoz
viszonyítva, vagy
- a beharangozó
tünetek nélküli
hypoglykaemiák
száma csökkent a
pumpakezelés
előtti időszakhoz
viszonyítva.
egy év betegségtartamnál
korábban is rendelhető,
amennyiben a naponta kétszer
adott premix és egyszer
preprandialisan adott
gyorshatású inzulin kezelés
kombinációjával anyagcsere
egyensúly nem érhető el
5. Adott eszköz csak 3 hónapos
próbakezelési időszak után
rendelhető társadalombiztosítási
támogatással
[249]
34704 19 24 03 06Inzulinpumpa tartozékok:
infúziós szerelék
normatívKizárólag társa­dalombiztosítási támogatással rendelt
inzulinpumpához
1. Közgyógyellátás jogcímen nem rendelhetőA 18.
számú mellék­let
2. pontja szerint
belgyógyászat, csecsemő- és gyermek­gyógyászat, endokrinológia80%660db
34804 19 24 03 06Inzulinpumpa
tartozékok:
infúziós szerelék
emeltKizárólag társadalombiztosítási
támogatással rendelt
inzulinpumpához
18 év alatti betegek részére
vagy a nappali tagozaton
középiskolai vagy felsőfokú
tanulmányokat folytató
betegek számára
a tanulmányok befejezéséig,
de legfeljebb 24 éves korig
rendelhető, ha a beteg
1. típusú diabetes
mellitusban szenved
A 18. számú melléklet
2. pontja szerint
belgyógyászat, csecsemő-
és gyermekgyógyászat,
endokrinológia
98%6100db
[250]
34904 19 24 03 09Inzulinpumpa tartozékok:
patron, adapter
normatívKizárólag társa-
dalombiztosítási
támogatással
rendelt
inzulinpumpához
1. Közgyógyellátás
jogcímen nem
rendelhető
A 18.
számú
mellék-
let
2. pontja
szerint
belgyógyászat,
csecsemő- és
gyermek-
gyógyászat,
endokrinológia
80%660db
35004 19 24 03 09Inzulinpumpa
tartozékok:
patron, adapter
emeltKizárólag társadalombiztosítási
támogatással rendelt
inzulinpumpához
18 év alatti betegek részére
vagy a nappali tagozaton
középiskolai vagy felsőfokú
tanulmányokat folytató
betegek számára
a tanulmányok
befejezéséig, de legfeljebb
24 éves korig rendelhető,
ha a beteg 1. típusú
diabetes mellitusban
szenved
A 18. számú melléklet
2. pontja szerint
belgyógyászat, csecsemő-
és gyermekgyógyászat,
endokrinológia
98%660db
350/a04 19 24 03 12Automata
inzulinpumpák
normatív- legalább 6 hónap
igazolt, átlagosan
75% feletti
szenzorhasználat
- HbAlc-értéke
ismételten >7,0%,
prekoncepcionális
gondozás során
>6,5%, vagy
- napi vércukor-
ingadozása jelentős
(>=10,0 mmol/l),
vagy
- hajnali jelenség
igazolható (reggeli
éhomi vércukor
ismételten >8,0
mmol/l), vagy
- havonta legalább
3 alkalommal
észlelhető klinikai
tünetekkel járó
hypoglykaemia, vagy
- hypoglykaemia-
érzet csökkenése
vagy elvesztése
dokumentálható,
vagy
- súlyos
hypoglykaemia
(vércukor <3,0
mmol/l) jelentkezik
legalább 1 ízben
6 hónap alatt.
Ismétlődő (évi >3
alkalommal
jelentkező), súlyos
(kórházi felvételt
igénylő), nem a
beteg
együttműködési
hiánya okozta
ketoacidosis esetén a
HbA1c-értéktől és
diabetes-tartamtól
függetlenül is
rendelhető 1-es
típusú diabetesben.
Ismételt rendelés
esetén:
a pumpakezelés
kezdetéhez képest
legalább 10%os
javulás a következő
anyagcsere
paraméterekben: TIR,
TBR, GMI és
az Auto módban
eltöltött idő legalább
80%.
1. Kizárólag 18 év feletti,
legalább három éve
1-es típusú diabetes
mellitusban szenvedő
betegek számára
rendelhető
2. Közgyógyellátás
jogcímen nem rendelhető
3. Adott eszköz csak
3 hónapos próbakezelési
időszak után rendelhető
társadalombiztosítási
támogatással
A 18. számú
melléklet 2. pontja
szerint
belgyógyászat,
csecsemő- és
gyermekgyógyászat,
endokrinológia
80%481db
350/b04 19 24 03 12Automata
inzulinpumpák
emelt- legalább 6 hónap
igazolt, átlagosan
75% feletti
szenzorhasználat
- HbA1c-értéke
ismételten >7,0%,
prekoncepcionális
gondozás során
>6,5%, vagy
- napi vércukor-
ingadozása jelentős
(>=10,0 mmol/l),
vagy
- hajnali jelenség
igazolható (reggeli
éhomi vércukor
ismételten >8,0
mmol/l), vagy
- havonta legalább
3 alkalommal
észlelhető klinikai
tünetekkel járó
hypoglykaemia, vagy
- hypoglykaemia-
érzet csökkenése
vagy elvesztése
dokumentálható,
vagy
- súlyos
hypoglykaemia
(vércukor <3,0
mmol/l) jelentkezik
legalább 1 ízben
6 hónap alatt.
Ismétlődő (évi >3
alkalommal
jelentkező), súlyos
(kórházi felvételt
igénylő), nem a
beteg
együttműködési
hiánya okozta
ketoacidosis esetén
a HbA1c-értéktől és
diabetes-tartamtól
függetlenül is
rendelhető l-es
típusú diabetesben.
Ismételt rendelés
esetén:
a pumpakezelés
kezdetéhez képest
legalább 10%os
javulás a következő
anyagcsere
paraméterekben: TIR,
TBR, GMI és
az Auto módban
eltöltött idő legalább
80%.
1. 18 év alatti betegek
részére vagy a nappali
tagozaton középiskolai
vagy felsőfokú
tanulmányokat folytató
betegek számára
a tanulmányok
befejezéséig, de legfeljebb
24 éves korig rendelhető,
ha a beteg legalább 1 éve
1-es típusú diabetes
mellitusban szenved
2. Adott eszköz csak
3 hónapos próbakezelési
időszak után rendelhető
társadalombiztosítási
támogatással
A 18. számú
melléklet 2. pontja
szerint
belgyógyászat,
csecsemő- és
gyermekgyógyászat,
endokrinológia
98%481db
[251]
35104 24FIZIKAI, ÉLETTANI ÉS
BIOKÉMIAI VIZSGÁLÓ
KÉSZÜLÉKEK ÉS
ANYAGOK
35204 2412Vérelemző anyagok
35304 24 12 03VércukorszintmérőkInzulinkezelésre szoruló
diabetes mellitus
belgyógyászat, csecsemő-
és gyermekgyógyászat,
endokrinológia
35404 24 12 03 03Vércukorszintmérőknormatív50%721db
354/a04 24 12 03 06Beszélő funkcióval rendelkező
vércukorszintmérők
normatívaz összevont adóalap adóját
csökkentő kedvezmény
igénybevétele szempontjából
súlyos fogyatékosságnak
minősülő betegségekről szóló
kormányrendelet szerinti látási
fogyatékosok részére
Az eszköz
rendelkezzen
magyarul beszélő
funkcióval.
50%721db
354/b04 24 12 03 09Vércukor- és ketonmérőknormatívInzulinkezelésre szoruló
diabetes mellitus
18 év alatti betegek részére
vagy a nappali tagozaton
középiskolai vagy felsőfokú
tanulmányokat folytató
betegek számára
a tanulmányok
befejezéséig, de legfeljebb
24 éves korig rendelhető
belgyógyászat,
csecsemő- és
gyermekgyógyászat,
endokrinológia
50%721db
35504 24 12 06Tesztcsíkok
35604 24 12 06 03Tesztcsíkok támogatott
vércukorszintmérőkhöz
normatívInzulinkezelésre
szoruló diabetes
mellitus. Napi
kétszeri
inzulinadás esetén
belgyógyászat,
csecsemő- és
gyermek-
gyógyászat,
endokrinológia,
valamint szakorvos
javaslatára a beteg
háziorvosa is.
Az inzulinkezelésre
vonatkozó
szakorvosi javaslat
maximális
érvényességi
időtartama:
12 hónap
80%32doboz
35704 24 12 06 03Tesztcsíkok támogatott
vércukorszintmérőkhöz
emeltInzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. Napi háromszori inzulinadás eseténbelgyógyászat, csecsemő- és gyermek­gyógyászat, endokrinológia, valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa is. Az inzulinkezelésre vonatkozó szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama: 12 hónap80%36doboz
35804 24 12 06 03Tesztcsíkok támogatott
vércukorszintmérőkhöz
kiemelt1. Inzulinkezelésre szoruló
diabetes mellitus, amennyiben
- napi négyszeri vagy annál
többszöri inzulinadás szükséges
vagy
- a beteg 6 évnél fiatalabb.
2. Gesztációs diabetes
Gesztációs diabetes
esetén legfeljebb
egy kihordási időre
elegendő mennyiség
rendelhető.
belgyógyászat,
csecsemő- és
gyermekgyógyászat,
endokrinológia,
valamint szakorvos
javaslatára a beteg
háziorvosa is.
Az inzulinkezelésre
vonatkozó szakorvosi
javaslat maximális
érvényességi
időtartama:
12 hónap
80%39doboz
[252]
35904 24 12 06 06Tesztcsíkok nem
támogatott
vércukorszintmérőkhöz
normatívInzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. Napi kétszeri
inzulinadás esetén
belgyógyászat, csecsemő- és gyermek­gyógyászat, endokrinológia, valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa is. Az inzulinkezelésre vonatkozó szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama: 12 hónap80%32doboz
36004 24 12 06 06Tesztcsíkok nem
támogatott
vércukorszintmérőkhöz
emeltInzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. Napi háromszori inzulinadás eseténbelgyógyászat, csecsemő- és gyermek­gyógyászat, endokrinológia, valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa is. Az inzulinkezelésre vonatkozó szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama: 12 hónap80%36doboz
36104 24 12 06 06Tesztcsíkok nem támogatott
vércukorszintmérőkhöz
kiemelt1. Inzulinkezelésre szoruló
diabetes mellitus, amennyiben
- napi négyszeri vagy annál
többszöri inzulinadás szükséges
vagy
- a beteg 6 évnél fiatalabb.
2. Gesztációs diabetes
Gesztációs diabetes
esetén legfeljebb
egy kihordási időre
elegendő mennyiség
rendelhető.
belgyógyászat,
csecsemő- és
gyermekgyógyászat,
endokrinológia,
valamint szakorvos
javaslatára a beteg
háziorvosa is.
Az inzulinkezelésre
vonatkozó szakorvosi
javaslat maximális
érvényességi
időtartama:
12 hónap
80%39doboz
361/a04 24 12 06 09Tesztcsíkok
ketonméréshez
normatívInzulinkezelésre
szoruló diabetes
mellitus
18 év alatti betegek
részére vagy a nappali
tagozaton középiskolai
vagy felsőfokú
tanulmányokat folytató
betegek számára
a tanulmányok
befejezéséig, de legfeljebb
24 éves korig rendelhető
belgyógyászat,
csecsemő- és
gyermekgyógyászat,
endokrinológia
80%625db
361/b04 24 12 09KetonmérőkInzulinkezelésre szoruló
diabetes mellitus
belgyógyászat,
csecsemő- és
gyermekgyógyászat,
endokrinológia
361/c04 24 12 09 03Ketonmérő
készülékek
normatív18 év alatti betegek
részére vagy a
nappali tagozaton
középiskolai vagy
felsőfokú
tanulmányokat
folytató betegek
számára
a tanulmányok
befejezéséig, de
legfeljebb 24 éves
korig rendelhető
belgyógyászat,
csecsemő- és
gyermekgyógyászat,
endokrinológia
50%721db
36204 27INGERLŐK
36304 27 09Nem ortézisként használt
izomingerlők
Végtagok pareticus, bénult
izmainak rehabilitációja
céljára, valamint
inkontinencia esetén
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
reumatológia, neurológia,
gyermekneurológia,
sebészet,
gyermeksebészet,
idegsebészet, urológia,
szülészet-nőgyógyászat,
gyermeknőgyógyászat,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, nefrológia, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
[253]
36404 27 09 03Nem ortézisként használt
izomingerlők
36504 27 09 03 03Elemmel működő, nem
ortézisként használt
izomingerlők
normatív50%721db
36604 27 09 03 06Hálózatról működő, nem
ortézisként használt
izomingerlők
normatív80%1201db
367042715Fülzúgás elleni maszkok
36804 27 15 03Eszközök a tinnitus
kezeléséhez
Tinnitust előidéző szervi
megbetegedések kizárása
esetén gégészeti,
neurológiai,
otoneurológiai, szemészeti
akut vagy krónikus
kórfolyamat megítélésének
függvényében, szájon át
történő vagy infúziós
kezelés
eredménytelensége
esetén, vagy ha tartós
eredmény nem
mutatkozott a nem
eszközös terápia mellett.
A kihordási időre rendelhető mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik. A rendelésnél a vényen az oldaliságot fel kell tüntetni.audiológia, fül-orr-
gégegyógyászat, gyermek
fül-orr-gégegyógyászat
36904 27 15 03 03Noisereknormatív50%721db
37004 27 15 03 06Maskereknormatív50%721db
37104 39LÁTÁSGYAKORLÁSI
SEGÉDESZKÖZÖK
37204 39 03Segédeszközök okklúziós
kezeléshez
[254]
37304 39 03 03SzemtakarókStrabizmus, amblyopia,
diplopia
- Diplopia esetén fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat), neurológia,
gyermekneurológia,
szemészet,
gyermekszemészet;
- Strabizmus és amblyopia
esetén: szemészet,
gyermekszemészet, valamint
szakorvos javaslatára a beteg
háziorvosa is.
A szakorvosi javaslat
maximális érvényességi
időtartama: 6 hónap
37404 39 03 03 03Szemtakaróknormatív80%390db
3750445GERINCNYÚJTÁS
ESZKÖZEI
3760445 03Fekvő helyzetű húzásra
alkalmas eszközök
37704 45 03 03Fekvő helyzetű húzásra
alkalmas eszközök
A térd-és csípőízület
megbetegedése esetén
vagy más okból fellépő
flexiós kontraktúrák
oldására a nyaki
gerincszakaszon jelentkező
fájdalmak csillapítására
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia
37804 45 03 03 03Nyújtókészülékek fekvő
helyzetben történő
húzásra, támla nélkül
normatív80%361db
37904 45 03 03
06
Nyújtóké-
szülékek
fekvő
helyzetben
történő
húzásra,
támlás
normatív80%361db
3800445 06Álló helyzetű húzásra
alkalmas eszközök
38104 45 06 03Álló helyzetű húzásra
alkalmas eszközök
38204 45 06 03 03Ajtóra akasztható
nyújtókészülékek
normatívA gerinc degeneratív
elváltozásaihoz társuló
izomspazmusok,
myogelosis és kisízületi
disztorziók okozta
fájdalmak esetén
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia
80%361db
[255]
38304 45 06 03 06Függesztő készülékek
kartartó nélkül
normatívA gerinc degeneratív
elváltozásaihoz társuló
izomspazmusok,
myogelosisok és kisízületi
disztorziók okozta
fájdalmak esetén
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia
80%361db
38404 45 06 03 09Függesztő készülékek
kartartóval
normatívTérd- és csípőízületi
elváltozás vagy
gerincelváltozás esetén,
ahol a trakciós kezelés
fekvő testhelyzetben
indokolt
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia
80%361db
38504 45 06 03 12Gerinchúzó készülékeknormatívNyaki gerincelváltozás
esetén, ahol a trakciós
kezelés fekvő helyzetben
indokolt
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia
80%361db
3860448MOZGÁS-, ERŐ- ÉS
EGYENSÚLYGYAKORLÓ
ESZKÖZÖK
387044812Ujj- és kéztorna-eszközökRadiális paresis, extensor ín
sérülése, ulnaris paresis,
rheumatoid arthritis
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina,
neurológia,
gyermekneurológia,
idegsebészet,
gyermeksebészet,
kézsebészet, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
38804 48 12 03Ujj-és kézgyakoroltató
eszközök paresisre,
paralysisre
38904 48 12 03 03Ujj- és kézlazító eszközöknormatív70%121db
39004 48 12 03 06Radialis bénulás kezelőknormatív70%121db
391044815Kar-, törzs- és lábtorna-
eszközök
39204 48 15 03CsípőtornáztatókCsípőízületi kontraktúra
kezelésére
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
39304 48 15 03 03Csípőtornáztatóknormatív70%121db
[256]
39404 48 15 06Alsóvégtag-húzó
készülékek
A gerinc degeneratív
elváltozásaihoz társuló
izomspazmusok,
myogelosisok és kisízületi
disztorziók okozta
fájdalmak esetén
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
39504 48 15 06 03Alsóvégtag-húzó
készülékek
normatív70%121db
39606ORTÉZISEK ÉS
PROTÉZISEK
39706 03GERINCORTÉZIS-
RENDSZEREK
39806 03 06Ágyék- keresztcsont
ortézisek
Lumbago,
postdiscectomias
szindróma, spondylosis,
spondylarthrosis,
spondylolisthesis, fractura
ossis pubis sine
dislocatione
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
reumatológia, neurológia,
gyermekneurológia,
idegsebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
39906 03 06 03Méret sorozatos ágyék-
keresztcsont ortézisek
40006 03 06 03 03Méretsorozatos ágyék-
keresztcsont ortézisek
vászonból vagy
gumiszövetből
normatív50%121db
40106 03 06 06Adaptív ágyék-
keresztcsont ortézisek
Kizárólag abban az
esetben rendelhető, ha a
beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
láthatóéi méretsorozatos
termékkel
40206 03 06 06 03Adaptív ágyék-
keresztcsont ortézisek
normatív70%121db
40306 03 06 09Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített ágyék-
keresztcsont ortézisek
Kizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos vagy
adaptív termékkel
[257]
40406 03 06 09 03F 24 ágyékfűzőknormatív80%121db
40506 03 06 09 06F 25 hosszú gerincfűzőknormatív80%121db
40606 03 06 09 09F 26 hosszú gerincfűzők
melltartóval
normatív80%121db
40706 03 09Mellkas-ágyék-
keresztcsont ortézisek
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
reumatológia, neurológia,
gyermekneurológia,
idegsebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
40806 03 09 03Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
mellkas-ágyék-
keresztcsont ortézisek
40906 03 09 03 06Boston-rendszerű mellkas-
ágyék-keresztcsont
ortézisek
normatívLumbalis scoliosis,
Scheuermann-kór,
postoperativ strukturális
defektus
80%121db
41006 03 09 03 09Charleston-rendszerű
mellkas-ágyék-
keresztcsont ortézisek
normatívStrukturális scoliosis80%121db
41106 03 09 03 12Cheneau-rendszerű
mellkas-ágyék-
keresztcsont ortézisek
normatívHáti strukturális
deformitás, scoliosis,
Scheuermann-kór,
postoperativ strukturális
defektus
80%121db
41206 03 09 03 15Gschwend-rend szerű
mellkas-ágyék-
keresztcsont ortézisek
normatívScheuermann-kór80%121db
41306 03 09 03 18Milwaukee-rendszerű
mellkas-ágyék-
keresztcsont ortézisek
normatívNyaki és magas háti
strukturális deformitás,
scoliosis, Scheuermann-kór
80%121db
41406 03 09 03 21Stagnara-rendszerű
mellkas-ágyék-
keresztcsont ortézisek
normatívHáti strukturális
deformitás, súlyosabb fokú
scoliosis, Scheuermann-kór
80%121db
415.06 03 09
03 24
Ülőkorzett-
rendszerű
mellkas-ágyék-
keresztcsont
ortézisek
normatívKépalkotó
diagnosztikai
vizsgálattal igazolt
háti strukturális
deformitás,
súlyosabb fokú
scoliosis esetén, ha
a beteg ülő
helyzetben a törzs
függőleges
megtartására
önerőből képtelen rendszerbetegség
részeként fennálló
súlyos fokú háti,
ágyéki scoliosis
esetén, ha a beteg
a deformitás foka,
vagy egyéb súlyos
tartó- és mozgásrendszeri
összetett betegség
miatt nem képes
az álló helyzetre
kifejlesztett
korzettet hordani,
illetve az
alapbetegsége
miatt az ülés/törzs
stabilitását nem
képes megtartani
vagy az nagyon
gyenge, instabil
18 év feletti beteg részére
Az eszköz ártámogatással
történő rendeléséhez az
egészségbiztosító ellenőrző
főorvosának ellenjegyzése
szükséges.
80%181db
415/a.06 03 09 03
24
Ülőkorzett-
rendszerű
mellkas-ágyék-
keresztcsont
ortézisek
emeltKözponti
idegrendszeri
érintettség vagy
egyéb
neuromuscularis
megbetegedés
vagy
mozgásszerveket
érintő
18 év alatti beteg részére80%121db
41606 03 09 03 27Traumás gerincortézisnormatívTraumás sérülés vagy
osteoporosis eredetű
csigolyatörés
80%121db
416/a06 03 09 06Adaptív
mellkas-
ágyék-
keresztcsont
ortézisek
az adaptációt ortopéd
műszerész, vagy
ortopéd kötszerész
szakképesítéssel
rendelkező személy
végezheti
[258]
41706 03 09 06
03
Mobilis
korrigáló
fűzők
normatívScoliosis80%121db
417/a06 03 09 06
06
Dinamikus
gerinc-
ortézisek
normatívOsteoporosis eredetű
csigolyatörést követő
rehabilitációban
80%121db
41806 03 12NyakortézisekSpondylosis, discopathia,
spondylarthrosis a nyaki
szakaszon, torticollis,
csigolyatumor, nyaki
distorsio, degeneratív
elváltozások,
idegfájdalmak, egyszerű
stabil törések, luxáció,
luxációs törések primer
nyújtását követően,
dislocatiora hajlamos
elváltozásoknál a fájdalom
csökkentésére,
megelőzésére
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
reumatológia, neurológia,
gyermekneurológia,
idegsebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
41906 03 12 03Rugalmas nyakortézisek
42006 03 12 06Merev nyakortézisek
42106 03 12 06 03Méretsorozatos merev
nyakortézisek
normatív50%121db
42206 03 12 06 06Adaptív merev
nyakortézisek
normatívKizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos
termékkel
70%121db
42306 03 15Nyak-mellkas ortézisek
42406 03 15 03Nyak-mellkas ortézisekDegeneratív elváltozások,
idegfájdalmak, egyszerű
stabil törések, luxatio,
artritis; luxatios törések
primer nyújtását követően
diszlokációra hajlamos
elváltozásoknál a fájdalom
csökkentésére,
megelőzésére
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
reumatológia, neurológia,
gyermekneurológia,
idegsebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
42506 03 15 03 03Méretsorozatos nyak-
mellkas ortézisek
normatív50%121db
42606 06FELSŐ VÉGTAGOK
ORTÉZISRENDSZEREI
(TESTEN VISELT)
18 éves kor alatti
égési sérültek
részére is
rendelhető a
hegesedés
következtében
kialakuló
kontraktúrák
megelőzése
céljából
[259]
42706 06 06KézortézisekA kihordási időre
rendelhető mennyiség
egy oldali ellátásra
vonatkozik. Rendelésnél
az oldaliságot fel kell
tüntetni
42806 06 06 06Adaptív kézortézisekDistorsio, subluxatio,
luxatio, arthritis,
tendovaginitis,
postoperativ állapot
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
reumatológia, neurológia,
gyermekneurológia,
kézsebészet,
gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
42906 06 06 06 03Műanyag kézrögzítőknormatív70%121db
43006 06 06 06 06Gumiszövetes,
fémmerevítésű kézrögzítők
normatív70%121db
43106 06 06 09Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
kézortézisek
Rheumatoid arthritis, n.
radialis paresis,
izomeredetű bénulások,
központi idegrendszeri
eredetű bénulás
Kizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el adaptív
termékkel
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
reumatológia, neurológia,
gyermekneurológia,
kézsebészet,
gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, idegsebészet, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
43206 06 06 09 03Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített,
gumiszövetes kézortézisek
normatív80%121db
43306 06 06 09 06Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített,
műanyag kézrögzítők
normatív80%121db
[260]
43406 06 09CsuklóortézisekRheumatoid arthritis, n.
radialis paresis,
izomeredetű bénulások,
központi idegrendszeri
eredetű bénulás,fájdalmas
csuklóízületi mozgások
kiiktatása
A kihordási időre
rendelhető mennyiség
egy oldali ellátásra
vonatkozik. Rendelésnél
az oldaliságot fel kell
tüntetni
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
reumatológia, neurológia,
gyermekneurológia,
kézsebészet,
gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, idegsebészet, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
43506 06 09 06Adaptív csuklóortézisek
43606 06 09 06 03Műanyag csuklórögzítőknormatív70%121db
43706 06 09 09Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
csuklóortézisek
Kizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el adaptív
termékkel
43806 06 09 09 03Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
műanyag csuklórögzítők
normatív80%121db
43906 06 09 09 06Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített,
gumiszövetes
csuklóortézisek
normatív80%121db
44006 0612Csukló-kéz ortézisekDistorsio, subluxatio,
luxatio, arthritis,
tendovaginitis,
postoperatív állapot,
központi és perifériás
idegbénulás
A kihordási időre
rendelhető mennyiség
egy oldali ellátásra
vonatkozik. Rendelésnél
az oldaliságot fel kell
tüntetni
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
reumatológia, neurológia,
gyermekneurológia,
kézsebészet,
gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, idegsebészet, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
44106 06 12 06Adaptív csukló-kéz
ortézisek
44206 06 12 06 03Műanyag csukló-kéz
rögzítők
normatív70%121db
44306 06 12 06 06Műanyag palmáris
alkarsínek
normatív70%121db
443/a
[261]
44406 0615KönyökortézisekPostoperativ állapot,
könyökízületi instabilitás,
arthrosis, arthritis
A kihordási időre
rendelhető mennyiség
egy oldali ellátásra
vonatkozik. Rendelésnél
az oldaliságot fel kell
tüntetni
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
reumatológia, kézsebészet,
gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
44506 06 15 06Adaptív könyökortézisek
44606 06 15 06 09Gumiszövetes,
fémmerevítésű
könyökortézisek
normatív70%121db
44706 06 15 09Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
könyökortézisek
Kizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el adaptív
termékkel
44806 06 15 09 03Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített,
műanyag, fix
könyökortézisek
normatív80%121db
44906 06 15 09 06Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített,
műanyag könyökortézisek,
előkészített ízülettel
normatív80%121db
45006 06 24Váll-könyök ortézisekVállízület, álízület és felső
végtag műtétei után,
luxatio humeroscapularis,
luxatio acromioclavicularis,
contusio omii, humerus
diaphysis középső 3/5-
ének törései, velőűrsínezés
után a stabilitás fokozására,
lemezes OS után, ha a
belső rögzítés mellett külső
stabilizáció is szükséges;
törés elhúzódó gyógyulása
esetén
A kihordási időre
rendelhető mennyiség
egy oldali ellátásra
vonatkozik. Rendelésnél
az oldaliságot fel kell
tüntetni.
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
reumatológia, kézsebészet,
gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
45106 06 24 06Adaptív váll-könyök
ortézisek
45206 06 24 06 03Műanyag váll-könyök
rögzítők
normatív70%121db
[262]
45306 06 24 09Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített váll-
könyök ortézisek
Kizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el adaptív
termékkel
45406 06 24 09 03Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített,
műanyag váll-könyök-
ortézisek
normatív80%121db
45506 12ALSÓ VÉGTAGOK
ORTÉZISRENDSZEREI
(TESTEN VISELT)
18 éves kor alatti
égési sérültek részére
is rendelhető
a hegesedés
következtében
kialakuló
kontraktúrák
megelőzése céljából
45606 12 03LábortézisekA 06 12 03 18 15 és
06 12 03 18 18 ISO-
kódú csoportok
kivételével a
kihordási időre
rendelhető
mennyiség egy oldali
ellátásra vonatkozik.
A rendelésnél az
oldaliságot fel kell
tüntetni
4570612 03 03Lábortézisek dongalábra
4580612 03 03 03Méretsorozatos, egy síkban
korrigáló lábortézisek
dongalábra
normatívPes adductusortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
98%121db
45906 12 03 03 06Méretsorozatos, három
síkban korrigáló
lábortézisek dongalábra
normatívPes equinovarusortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
98%121db
46006 12 03 03 09Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
lábortézisek dongalábra
normatívVeleszületett dongaláb,
centrális vagy perifériás
neurológiai károsodás
miatt kialakult kóros
lábtartás
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
98%121db
46106 12 03 06Lábortézisek diabeteses
neuropathias lábra
Diabeteses neuropathias
láb krónikus talpi fekéllyel
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
[263]
46206 12 03 06 03Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
lábortézisek diabeteses,
neuropathias lábra
normatív80%121db
46306 12 03 09Lábortézisek erősen
deformált lábra
Pes excavatus, pes
adductus, pes varus, pes
valgus
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
46406 12 03 09 03Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
lábortézisekerősen
deformált lábra
normatív80%121db
46506 12 03 15Lábortézisek a láb
izomzatának bénulására
Peroneus paresis, plaegiaortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
46606 12 03 15 03Lábortézisek a láb
feszítőizomzatának kisfokú bénulására
normatív90%61db
46706 12 03 15 06Lábortézisek a láb
feszítőizomzatának
nagyfokú bénulására
normatív90%121db
46806 1203 18Lúdtalpbetétek
469061203 18 15Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített merev
betétek
normatívPes planovalgus esetén 18
év alatti betegnek
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia
50%121pár
470061203 18 18Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
félmerev betétek
normatívPes planus, pes
calceneovalgus esetén 18
év alatti betegnek
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia
50%121pár
4710612 06Boka-láb ortézisekA kihordási időre
rendelhető mennyiség
egy oldali ellátásra
vonatkozik. Rendelésnél
az oldaliságot fel kell
tüntetni
47206 12 06 03Méret sorozatos boka-láb
ortézisek
[264]
47306 12 06 03 09Fémmerevítésű méretsorozatos boka-láb ortéziseknormatívKrónikus bokaízületi
instabilitás, krónikus
bokaízületi gyulladás,
szalagsérülés konzervatív
kezelése
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
50%121db
47406 12 06 06Adaptív boka-láb ortézisek
47506 12 06 06 03Peroneus-emelőknormatívIzolált peroneus-bénulás, ha a quadriceps és az Achilles izomereje megtartott és a bénulás nem spasztikus eredetűortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
neurológia,
gyermekneurológia,
idegsebészet,
gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, reumatológia, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
90%121db
47606 12 06 06 06Boka-láb ortézisek
lábszártörésre
normatívLábszártörés, szeptikus
törés, osteosynthesis után,
Achilles-ín sérülés
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
70%121db
47706 12 06 09Egyedi
méretvétel
alapján
egyedileg
készített boka-
láb ortézisek
Az eszköz nem
rendelhető dinamikus
adaptív boka-láb
ortézissel együttesen.
47806 12 06 09 03Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített boka-
láb ortézisek fixált
bokaízülettel
normatívCentrális és perifériás
bénulás
Kizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos vagy
adaptív termékkel
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
reumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
90%121db
47906 12 06 09 03Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített boka-
láb ortézisek fixált
bokaízülettel
emeltCentrális és perifériás
bénulás
1. Kizárólag 18 évalatti
betegek számára
rendelhető
2. Kizárólag abban az
esetben rendelhető, ha a
beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el méretsorozatos
vagy adaptív termékkel
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
reumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
98%121db
[265]
48006 12 06 09 06Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített,
patellaínra támaszkodó
boka-láb ortézisek fixált
bokaízülettel
normatívKrónikus bokaízületi
megbetegedések esetén a
bokaízület részleges
tehermentesítésére,
Achilles-ínszakadás
postoperativ szakában
Kizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos vagy
adaptív termékkel
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
reumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
90%121db
48106 12 06 09 06Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített,
patellaínra támaszkodó
boka-láb ortézisek fixált
bokaízülettel
emeltKrónikus bokaízületi
megbetegedések esetén a
bokaízület részleges
tehermentesítésére,
Achilles-ínszakadás
postoperativ szakában
1. Kizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
2. Kizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos vagy
adaptív termékkel
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
reumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
98%121db
48206 12 06 09 09Ortézisek lábbénulásranormatívAlsó végtag veleszületett
bénulása
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
90%121db
48306 12 06 09 09Ortézisek lábbénulásraemeltAlsó végtag veleszületett
bénulása
Kizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
98%121db
483/a06 12 06 12Dinamikus
adaptív boka-
láb ortézisek
- 3. aktivitási szint: a
beteg korlátlan
eszközhasználatra
képes.
- Karbon, kevlár,
üvegszál
felhasználásával,
prepeg eljárással
készül.
- Energia tárolásra
alkalmas.
- A kihordási időből
adódóan a terméknek
legalább 3 millió
ciklusra szóló
tesztdokumentációval
kell rendelkeznie.
- Első eszköz ellátásnál a
megfelel ő eszköz
kiválasztását és
adaptációs igényét, a
szükséges tartozékok
meghatározását csak
megfelel ő team (orvos,
gyártói jogosítvánnyal
rendelkező ortopédiai
műszerész,
gyógytornász)
végezheti.
- Az eszköz nem
rendelhető egyedi
méretvétel alapján
egyedileg készített
boka-láb ortézissel
együttesen.
mozgásszervi
rehabilitációs
szakambulancia
vagy osztály
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia,
fizikális medicina és
rehabilitációs
orvoslás,
rehabilitációs
medicina, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyógyászat)
483/b06 12 06 12 03Dinamikus
boka-láb
ortézisek
alacsony
energiatároló
képességgel
normatívA láb, lábszár
centrális vagy
perifériális
bénulásos kórképei,
proszupinációs
izomegyensúly
zavar (disbalance).
Megtartott térd
extensio, stabil
térdízület.
Plantarflexio
izomereje
megtartott.
Spazmus esetén
Módosított
Asworth Skála
(MAS) szerinti érték:
1.
Kontraindikáció:
jelentős görcsös
bénulás (spaszticitás),
jelentős
bokaduzzanat,
fekély által
veszélyeztetett
diabéteszes láb
90%241db
483/c06 12 06 12 09Térdízület
működését
befolyásoló
dinamikus
boka-láb
ortézisek
magas
energiatároló
képességgel
normatívA láb, lábszár
centrális vagy
perifériális
bénulásos kórképei
és a következő
kórképek
valamelyike: pro-
szupinációs izom-
egyensúly zavar
(disbalance) vagy
boka instabilitás
vagy spazmus
[Módosított
Asworth Skála
(MAS) szerinti érték:
1-2) vagy a láb
plantarflexio
izomerejének
csökkenése (mért
izomerő 0-3) vagy
crouchgait
(guggoló járás)
vagy quadriceps
paresis (a térd
extensio
izomerejének
csökkenése, mért
izomerő 2-3).
Kontraindikáció:
jelentős görcsös
bénulás
(spaszticitás),
jelentős
bokaduzzanat,
fekély által
veszélyeztetett
diabéteszes láb
Ventrális megtámasztás90%241db
4840612 09Térd ortézisekA kihordási időre
rendelhető mennyiség
egy oldali ellátásra
vonatkozik. Rendelésnél
az oldaliságot fel kell
tüntetni
48506 12 09 06Adaptív térdortézisek
48606 12 09 06 03Adaptív térdortézisek
gumiszövetes oldalsínnel
normatívTérdízületi instabilitásortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, reumatológia, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
70%121db
[266]
48706 12 09 06 06Adaptív térdortézisek
gumiszövetes,
szabályozható
mozgásterjedelmű
oldalsínnel
normatívTérdműtétet követő kezelésre, amennyiben a műtét után átmeneti ideig (várhatóan 6 hétig) a térdizület mozgása csak korlátozott mozgástartományban engedélyezhetőortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, reumatológia, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)70%121db
48806 12 09 09Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
térdortézisek
48906 12 09 09 03Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
műanyag térdortézisek
merev térdízülettel
normatívLezajlott degeneratív
térdízületi betegség után 3
hónapnál hosszabb ideig
tartó kezelésre
Kizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el adaptív
termékkel
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, reumatológia, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
80%121db
49006 12 09 09 06Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
műanyag térdortézisek
változtatható
mozgástartománnyal
(gyermek)
normatívNagyfokú térdízület-
instabilitás esetén 18 év
alatti betegek 6 hétnél
hosszabb ideig tartó
kezelésére
Kizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el adaptív
termékkel
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, reumatológia, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
80%121db
49106 12 09 09 09Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
műanyag térdortézisek
változtatható
mozgástartománnyal
(felnőtt)
normatívNagyfokú térdízület-
instabilitás esetén 18 év
feletti betegek 6 hétnél
hosszabb ideig tartó
kezelésére
Kizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el adaptív
termékkel
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, reumatológia, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
80%121db
49206 12 09 09 12Térdízületi
kontraktúrakezelők
normatívLábszár-
amputációt
követően
a térdízületi
kontraktúra
megelőzésére
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, sebészet,
gyermeksebészet,
érsebészet, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
80%121db
49306 12 15CsípőortézisekA 06 12 15 06 03
ISO-kódú csoport
kivételével a
kihordási időre
rendelhető
mennyiség egy oldali
ellátásra vonatkozik.
Rendelésnél az
oldaliságot fel kell
tüntetni
[267]
49406 12 15 03Méretsorozatos
csípőortézisek
49506 12 15 03 03Abdukciós síneknormatívCsípő veleszületett
subluxatiója, instabil csípő,
csípő egyéb deformitása,
csípő dysplasiája
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia
70%121db
49606 12 15 03 06Osteoporosis-ortéziseknormatívOsteoporosis (T-Score < -
2,5)
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, reumatológia, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
70%121db
49706 12 15 06Adaptív csípőortézisek
49806 12 15 06 03Abdukciós hevedereknormatívCsípő veleszületett
subluxatiója, instabil csípő,
csípő egyéb deformitása,
csípő dysplasiája
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia
80%121db
49906 12 15 09Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
csípőortézisek
50006 12 15 09 03Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
csípőortézisek merev
ízülettel
normatívCoxitis, előrehaladott
coxarthrosis
Kizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos vagy
adaptív termékkel
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
98%121db
50106 12 15 09 06Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
csípőortézisek szabad
ízülettel
normatívOsteochondritis, Perthes-
kór
Kizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos vagy
adaptív termékkel
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
98%241db
50206 12 18Csípő-térd-
boka-láb
ortézisek
A 06 12 18 03 27 és
06 12 18 03 30 ISO-
kódú csoportok
kivételével a
kihordási időre
rendelhető
mennyiség egy oldali
ellátásra vonatkozik.
Rendelésnél az
oldaliságot fel kell
tüntetni
[268]
5030612 1803Négykörsínes térd-boka-
láb ortézisek
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
5040612 18 03 03Egyoldali négykörsínes
térd-boka-láb ortézisek
normatívMusculus quadriceps
bénulása
98%181db
5050612 18 03 06Egyoldali négykörsínes
térd-boka-láb ortézisek
térdzárral
normatívMusculus quadriceps
bénulása
98%181db
5060612 18 03 09Egyoldali négykörsínes
térd-boka-láb ortézisek
tehermentesítő
tubertámasszal
normatívMusculus quadriceps
bénulása
98%181db
5070612 1803 12Egyoldali négykörsínes
térd-boka-láb ortézisek
térdzárral és
tehermentesítő
tubertámasszal
normatívMusculus quadriceps
bénulása
98%181db
5080612 1803 15Egyoldali négykörsínes
térd-boka-láb ortézisek,
combrészen tokkal
normatívMusculus quadriceps
bénulása
98%181db
5090612 1803 18Egyoldali négykörsínes
térd-boka-láb ortézisek
térdzárral, tehermentesítő
tubertámasszal,
combrészen tokkal
normatívMusculus quadriceps
bénulása
98%181db
51006 12 1803 21Egyoldali medenceöves-
négykörsínes csípő-térd-
boka-láb ortézisek
zárszerkezettel, fémsínnel
normatívEgyoldali csípő, comb és
lábszár együttes bénulása
esetén
98%181db
51106 12 18 03 24Egyoldali törzs-csípő-térd-
boka-láb ortézisek,
fémsínnel
normatívEgyoldali csípő, comb és
lábszár együttes bénulása
esetén, amennyiben ahhoz
az ágyéki gerincszakasz
izomzatának nagyfokú
gyengülése társul
98%181db
51206 12 18 03 27Kétoldali medenceöves-
négykörsínes csípő-térd-
boka-láb ortézisek
zárszerkezettel, fémsínnel
normatívKétoldali csípő, comb és
lábszár együttes bénulása
98%181db
[269]
51306 12 18 03 30Kétoldali törzs-csípő-térd-
boka-láb ortézisek,
fémsínnel
normatívKétoldali csípő, comb és
lábszár együttes bénulása
esetén, amennyiben ahhoz
az ágyéki gerincszakasz
izomzatának nagyfokú
gyengülése társul
98%181db
51406 12 18 03 33Perthes-kórt kezelő csípő-
térd-boka-láb ortézisek
normatívPerthes-kór98%241db
5150612 30Tartozékok a1só végtag-ortézisekhezKizárólag egyedi
méretvétel alapján
egyedileg készített
alsóvégtag-ortézisekhez
A 06 12 30 03 45 ISO-kódú
csoport kivételével
a kihordási időre
rendelhető mennyiség
egyoldali ellátásra
vonatkozik. A rendelésnél
a vényen az oldaliságot fel
kell tüntetni
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia,
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás,
rehabilitációs
medicina, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyógyászat)
5160612 30 03Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez
5170612 30 03 03Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: kengyel
normatív90%122db
5180612 30 03 03Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: kengyel
emeltKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
98%122db
518/a06 12 30 03 03Tartozékok
alsóvégtag-ortézisekhez:
kengyel
kiemeltJárógépet
használó beteg
részére, akinek
egyedi méretvétel
alapján egyedileg
készített ortopéd
cipőt emelt
jogcímen
rendeltek.
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
90%61db
51906 12 30 03 06Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: előrevezetett,
beépített kengyel
normatív90%122db
52006 12 30 03 06Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: előrevezetett,
beépített kengyel
emeltKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
98%122db
52106 12 30 03 09Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: készen
vásárolt kengyel
normatív90%121db
52206 12 30 03 09Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: készen
vásárolt kengyel
emeltKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
98%121db
52306 12 30 03 12Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: csúszó
kengyel Perthes-kórt
kezelő ortézishez
normatív90%121db
52406 12 30 03 12Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: csúszó
kengyel Perthes-kórt
kezelő ortézishez
emeltKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
98%121db
52505 12 30 03 15Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: ellenoldali
talpmagasítás
normatív90%121db
52605 12 30 03 15Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: ellenoldali
talpmagasítás
emeltKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
98%121db
52705 12 30 03 18Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: korlátozható
mozgású bokaízület
normatív90%121db
52805 12 30 03 18Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: korlátozható
mozgású bokaízület
emeltKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
98%121db
52905 12 30 03 21Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: szandál,
biztosított támasztású
boka ízülettel
normatív90%121db
53005 12 30 03 21Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: szandál,
biztosított támasztású
boka ízülettel
emeltKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
98%121db
53105 12 30 03 24Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: boka szíj
normatív90%121db
53205 12 30 03 24Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: boka szíj
emeltKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
98%121db
53305 12 30 03 27Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: térd
hyperextensióját gátló
szíjazat
normatív90%121db
53405 12 30 03 27Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: térd
hyperextensióját gátló
szíjazat
emeltKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
98%121db
53505 12 30 03 30Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: quadriceps
térdhúzó
normatív90%121db
53605 12 30 03 30Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: quadriceps
térdhúzó
emeltKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
98%121db
53705 12 30 03 33Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: gluteus-húzó
normatív90%121db
[270]
53806 12 30 03 33Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: gluteus-húzó
emeltKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
98%121db
53906 12 30 03 36Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: térdsapka
normatív90%121db
54006 12 30 03 36Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: térdsapka
emeltKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
98%121db
54106 12 30 03 39Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: combtoldalék
normatív90%121db
54206 12 30 03 39Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: combtoldalék
emeltKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
98%121db
5430612 30 03 42Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: deréköv
egyoldali járást segítő
eszközhöz
normatív90%121db
5440612 30 03 42Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: deréköv
egyoldali járást segítő
eszközhöz
emeltKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
98%121db
5450612 30 03 45Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: deréköv
kétoldali járást segítő
eszközhöz
normatív90%121db
5460612 30 03 45Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: deréköv
kétoldali járást segítő
eszközhöz
emeltKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
98%121db
54706 18FELSŐ
VÉGTAGOK
PROTÉZIS-
RENDSZEREI
1. A 06 18 24 03 03,
06 18 24 03 06, 06
18 24 03 12 és 06 18
24 03 15 ISO-kódú
csoportok kivételével
a kihordási időre
rendelhető
mennyiség egy oldali
ellátásra vonatkozik,
a rendelésnél az
oldaliságot fel kell
tüntetni.
2. A nettó 300 000
forintot meghaladó
közfinanszí rozás
alapjául elfogadott
árú eszközök
támogatásához az
adott beteg számára
történő ismételt
rendeléskor az
egészségbiztosító
ellenőrző
főorvosának
ellenjegyzése
szükséges
[271]
5480618 03Részleges kézprotézisekEgy vagy több kézujj,
ujj rész hiánya, kéz
részleges vagy teljes
veleszületett vagy szerzett
hiánya
sebészet,
gyermeksebészet,
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
kézsebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
549051803 03Részleges kézprotézisek
ujjcsonkra, kézcsonkra
5500518 03 03 03Ujj pótlások kesztyűvel,
hozott kesztyűbe dolgozva
normatív98%241db
5510518 03 03 05Részleges vagy teljes
kézpótlások
normatív98%241db
552051803 03 09Ellentámaszok
kézcsonkhoz, nyitott végű
alkartokkal
normatív98%241db
55305 18 03 03 12Vállhúzós horgok
kézcsonkhoz, nyitott tokkal
normatív98%241db
55405 1803 03 15Szilikonos ujjpótlásoknormatív98%241db
55505 18 03 03 18Szilikonos kézpótlásoknormatív98%241db
5560618 09Alkarcsonkprotézisek
55705180903Kozmetikus protézisek
alkarcsonkra
Kéz és alkar veleszületett
vagy szerzett hiánya
sebészet,
gyermeksebészet,
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
558051809 03 03Alkarok amputáltaknaknormatív98%241db
5590518 09 03 05Alkarok az alsó harmadban
amputáltaknak
normatív98%241db
56005180903 09Alkarok a középső
harmadban amputáltaknak
normatív98%241db
56105180903 12Pronációs kezek
alkarcsonkra
normatív98%241db
[272]
5620618 09 06Munka kar-protézisek
alkarcsonkra
Kéz és alkar veleszületett
vagy szerzett hiánya
esetén a munkaképesség,
tanulóképesség vagy
önálló életvitelre való
képesség visszanyerése
céljából
sebészet,
gyermeksebészet,
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
5630618 09 06 03Műkezeknormatív98%241db
5640618 09 06 06Munka kar-protézisek
bőrből, műanyag kézzel
normatív98%241db
5650618 09 06 09Munka kar-protézisek
bőrből, ízületes
felkarmandzsettával
normatív98%241db
5660618 09 06 12Szerszámbefogó bőrtokoknormatív98%241db
567061809 06 15Gépjárműkormány-
befogók
normatív98%241db
5680618 09 09Vállhúzós protézisek
alkarcsonkra
Kéz és alkar veleszületett
vagy szerzett hiánya
sebészet,
gyermeksebészet,
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
5690618 09 09 03Vállhúzós protézisek
alkarcsonkra műanyag
tokkal
normatív98%241db
570061815Felkarcsonkprotézisek
5710618 1503Kozmetikus protézisek
felkarcsonkra
Alkar és felkar veleszületett
vagy szerzett hiánya
esetén.
sebészet,
gyermeksebészet,
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
5720618 15 03 03Kozmetikus protézisek
felkarcsonkra, rugós ujjal
vagy kesztyűvel
normatív98%241db
5730618 15 03 06Kozmetikus protézisek
felkarcsonkra: passzív
felkar
normatív98%241db
[273]
5740618 15 06Vállhúzós protézisek
felkarcsonkra
Alkar és felkar veleszületett
vagy szerzett hiánya
esetén.
sebészet,
gyermeksebészet,
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
5750618 15 06 03Vállhúzós protézisek
hosszú felkarcsonkra
normatív98%241db
5760618 15 06 06Vállhúzós protézisek
felkarcsonkra,
öntőgyantából
normatív98%241db
577061815 09Munka kar-protézisek
felkarcsonkra
Alkar és felkar veleszületett
vagy szerzett hiánya
esetén a munkaképesség,
tanulóképesség vagy
önálló életvitelre való
képesség visszanyerése
céljából.
sebészet,
gyermeksebészet,
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
578061815 09 03Munka kar-protézisek
felkarcsonkra, rugós ujjú
kézzel
normatív98%241db
579061815 09 06Munka kar-protézisek
felkarcsonkra,
szerszám befogóval
normatív98%241db
580061818VállcsonkprotézisekFelkar veleszületett vagy
szerzett hiánya
sebészet,
gyermeksebészet,
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
5810618 1803Kozmetikus protézisek
vállcsonkra
5820618 1803 03Kozmetikus protézisek
vállcsonkra műanyagból
normatív98%241db
5830618 1803 06Kozmetikus protézisek
vállcsonkra bőrből
normatív98%241db
5840618 1806Vállhúzós protézisek
vállcsonkra
[274]
5850618 1806 03Vállhúzós protézisek
vállcsonkra, műanyagból
normatív98%241db
5860618 24Kiegészítők felsővégtag-
protézisekhez
Kizárólag felsővégtag-
protézisekhez
sebészet,
gyermeksebészet,
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
5870618 24 03Kiegészítők felsővégtag-
protézisekhez
5880618 24 03 03Normál béleletlen
bőrkesztyű-pár
normatív98%241pár
5890618 24 03 06Speciális szabású,
béleletlen bőrkesztyű-pár
normatív98%241pár
5900618 24 03 09Műanyag kézhuzatnormatív98%241db
5910618 2403 12Egyujjas védőkesztyű flanel
béléssel
normatív98%241pár
5920618 2403 15Egyujjas védőkesztyű
báránybőr béléssel
normatív98%241pár
5930618 24 03 18Csonkharisnyanormatív98%241pár
59406 24ALSÓ VÉGTAGOK
PROTÉZISRENDSZEREI
1. A kihordási időre rendelhető mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik,
a rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni

2. A nettó
400 000 forintot meghaladó közfinanszírozás alapjául elfogadott árú eszközök támogatásához az adott beteg számára az első végleges protézist követő ismételt rendeléskor az egészségbiztosító ellenőrző főorvosának ellenjegyzése szükséges
[275]
59506 24 03Részleges
lábprotézisek
Láb veleszületett
vagy szerzett,
részleges vagy teljes
hiánya
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat),
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos, rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
59605 24 03 03Műanyag protézisek
lábcsonkra
59705 24 03 03 03Műanyag protézisek
lábcsonkra, lábszárközépig
érő támasszal
normatív98%241db
59805 24 03 03 05Műanyag protézisek
lábcsonkra, térdig érő
támasszal
normatív98%241db
59905 24 03 03 09Műanyag protézisek
lábcsonkra, térdig érő
tokkal
normatív98%241db
60005 24 03 03 12Műanyag protézisek
lábcsonkra, ízületes
oldalsínnel
normatív98%241db
60105 24 03 05Fatokos protézisek
lábcsonkra
60205 24 03 05 03Fatokos protézisek
lábcsonkra, térdig érő
támasszal
normatív98%241db
60305 24 03 05 05Fatokos protézisek
lábcsonkra, térdig érő
tokkal
normatív98%241db
60405 24 03 05 09Fatokos protézisek
lábcsonkra, bőr
combtokkal
normatív98%241db
60505 24 03 09Bőrtokos protézisek
lábcsonkra
60605 24 03 09 03Bőrtokos protézisek
lábcsonkra: bőrszandál
normatív98%241db
[276]
60706 24 03 09 06Bőrtokos protézisek
lábcsonkra, bokaízület
nélkül
normatív98%241db
60806 24 03 09 09Bőrtokos protézisek
lábcsonkra, mozgó bokával
normatív98%241db
60906 24 09Lábszárcsonkprotézisek
61006 24 09 03Műanyag
protézisek
lábszár-
csonkra
Láb és lábszár
veleszületett vagy
szerzett hiánya
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-gyászát), ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
61106 24 09 03 03Műanyag protézisek
lábszárcsonkra, szíjas
függesztéssel
normatív98%121db
61206 24 09 03 06Műanyag protézisek
lábszárcsonkra, oldalsínnel
normatív98%121db
61306 24 09 03 09Műanyag protézisek
lábszárcsonkra,
tubertámasszal
normatív98%241db
61406 24 09 03 12Műanyag térdeplős
protézisek lábszárcsonkra
normatív98%241db
[277]
61506 24 09 06Fatokos
protézisek
lábszár-
csonkra
Láb és lábszár
veleszületett vagy
szerzett hiánya
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat), ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
61606 24 09 06 03Fatokos protézisek
lábszárcsonkra: csizmaláb
normatív98%241db
61706 24 09 06 06Fatokos protézisek
lábszárcsonkra, ízületes
oldalsínnel
normatív98%241db
61806 24 09 06 09Fatokos protézisek lábszárcsonkra, tubertámasszalnormatív98%241db
61906 24 09 06 12Fatokos protézisek
lábszárcsonkra, belső
tokkal és ízületes
oldalsínnel
normatív98%241db
62006 24 09 06 15Fatokos protézisek
lábszárcsonkra, belső
tokkal és ülőtámasszal
normatív98%241db
62106 24 09 06 18Fatokos térdeplős
protézisek lábszárcsonkra
normatív98%241db
[278]
62206 24 09 09Bőrtokos
protézisek
lábszár-
csonkra
Láb és lábszár
veleszületett vagy
szerzett hiánya
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat), ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
62305 24 09 09 03Bőrtokos protézisek
lábszárcsonkra: csizmaláb
normatív98%241db
62405 24 09 09 05Bőrtokos protézisek
lábszárcsonkra, ízületes
oldalsínnel és bőr
combtokkal
normatív98%241db
62505 24 09 09 09Bőrtokos protézisek
lábszárcsonkra,
tubertámasszal
normatív98%241db
626052409 09 12Bőrtokos protézisek
lábszárcsonkra, belső
tokkal és ízületes
oldalsínnel
normatív98%241db
627052409 09 15Bőrtokos protézisek
lábszárcsonkra, belső
tokkal és tubertámasszal
normatív98%241db
62805 24 09 09 18Bőrtokos térdeplős
protézisek lábszárcsonkra
normatív98%241db
62905 24 09 09 21Bőrtokos félbőrös
protézisek lábszárcsonkra
normatív98%241db
63005 24 09 09 24Bőrtokos protézisek
lábszárcsonkra,
tubertámasszal
normatív98%241db
63105 24 09 09 27Bőrtokos félbőrös
protézisek lábszárcsonkra,
tubertámasszal
normatív98%241db
[279]
63206 24 09 12Csővázas
protézisek
lábszár-
csonkra 1.
aktivitási
szintű
amputáltak
részére
Láb és lábszár és
comb veleszületett
vagy szerzett hiánya
1. aktivitási szint: a
beteg beltéri
protézishasználatra
képes
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat), ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
63306 24 09 12 03Csővázas protézisek
lábszárcsonkra, szíjas
felfüggesztéssel
normatív98%241db
63406 24 09 12 06Csővázas protézisek
lábszárcsonkra, ízületes
oldalsínnel
normatív98%241db
63506 24 09 15Csővázas
protézisek
lábszár-
csonkra, 2.
és 3.
aktivitási
szintű
amputáltak
részére
Láb és lábszár
veleszületett vagy
szerzett hiánya
esetén, ideiglenes
protézis legalább
három hónapig
történő kötelező
viselése után, ha a
csonk kialakult, és a
protézis használója
felkészült az eszköz
viselésére.
2. aktivitási szint: a
beteg kültérben
korlátozott
protézishasználatra
képes
3. aktivitási szint: a
beteg korlátlan
protézishasználatra
képes beltérben és
kültérben
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat), ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
63606 24 09 15 03Csővázas protézisek hosszú
lábszárcsonkra
normatív98%361db
63706 24 09 15 06Csővázas protézisek rövid
lábszárcsonkra
normatív98%361db
[280]
63806 24 09 18Lábszárpro-
tézisek az alsó
végtagok
fejlődési
rendellenes-
ségeire
Láb és lábszár
veleszületett vagy
szerzett hiánya
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, ortopédia-
traumatológia,
orvosi rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat), ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
63906 24 09 18 03Műanyag lábszárprotéziseknormatív98%121db
64006 24 09 18 06Bőr lábszárprotéziseknormatív98%121db
64106 2412Térdcsonkprotézisek
64206 24 12 03Térdcsonk-
protézisek
Láb és lábszár
veleszületett vagy
szerzett hiánya
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi
rehabilitáció (csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat), ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
64306 24 12 03 03Térdcsonkprotézisek
térdízületi csonkra
normatív98%241db
64406 24 12 03 06Térdcsonkprotézisek,
tubertámasszal
normatív98%241db
64506 24 12 03 09Térdcsonkprotézisek
exarticularis csonkra
normatív98%361db
64606 24 12 03 12Térdcsonkprotézisek
térdízületi exarticularis
csonkra
normatív98%241db
[281]
64706 2415Combcsonkprotézisek
64806 24 15 03Fatokos
protézisek
combcsonk-ra
Láb, lábszár és comb
veleszületett vagy
szerzett hiánya
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat), ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
64906 24 15 03 03Fatokos protézisek
combcsonkra, térdfékkel
normatív98%241db
65006 24 15 03 06Fatokos protézisek
combcsonkra, záras
térdízülettel
normatív98%241db
65106 24 15 03 09Fatokos protézisek
combcsonkra, belső záras
térdízülettel
normatív98%241db
65206 24 15 06Félbőrös,
bőrös
protézisek
combcsonkra
Láb, lábszár és comb
veleszületett vagy
szerzett hiánya
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia,
orvosi rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat)
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
65306 24 15 06 03Félbőrös, bőrös protézisek
combcsonkra, térdfékkel
normatív98%241db
[282]
65406 24 15 06 06Félbőrös, bőrös protézisek
combcsonkra, záras
térdízülettel
normatív98%241db
65506 24 15 06 09Félbőrös, bőrös protézisek
combcsonkra, belső záras
térdízülettel
normatív98%241db
65606 24 15 06 12Félbőrös, bőrös protézisek
hosszú combcsonkra
normatív98%241db
65706 24 15 06 15Félbőrös, bőrös protézisek
combcsonkra, térdzárral
normatív98%241db
65806 24 15 09Műanyag
protézisek
combcsonk-ra
Láb, lábszár és comb
veleszületett vagy
szerzett hiánya
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat),
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
65906 24 15 09 03Műanyag protézisek
combcsonkra, térdízület
nélkül
normatív98%241db
66006 24 15 09 06Műanyag protézisek
combcsonkra, térdízülettel
normatív98%241db
[283]
66106 24 15 12Csővázas
protézisek
combcsonkra
1. aktivitási
szintű
amputáltak
részére
Láb és lábszár és
comb veleszületett
vagy szerzett hiánya
1. aktivitási szint: a
beteg beltéri
protézishasználatra
képes
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat),
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
66206 24 15 12 03Csővázas protézisek
combcsonkra, térdfékkel
normatív98%241db
66306 24 15 12 06Csővázas protézisek
combcsonkra, belső záras
térdízülettel
normatív98%241db
66406 24 15 12 09Csővázas protézisek
combcsonkra, bőrtokos,
belső záras térd ízülettel
normatív98%241db
6650624 15 12 12Csővázas protézisek
combcsonkra, zárt
térdízülettel
normatív98%241db
6660624 15 12 15Csővázas protézisek
combcsonkra, nyitható
térdízülettel
normatív98%241db
66706 24 15 12 18Csővázas könnyített
protézisek combcsonkra
normatív98%241db
6680624 15 12 21Csővázas
könnyűprotézisek
combcsonkra
normatív98%241db
[284]
66906 24 15 15Csővázas
protézisek
combcsonk-ra,
2. és 3.
aktivitási
szintű
amputáltak
részére
Láb, lábszár és comb
veleszületett vagy
szerzett hiánya esetén
ideiglenes protézis
legalább három
hónapig történő
kötelező viselése után,
ha a csonk kialakult,
és a protézis
használója felkészült
az eszköz viselésére
2. aktivitási szint: a
beteg kültérben
korlátozott
protézishasználatra
képes
3. aktivitási szint: a
beteg korlátlan
protézishasználatra
képes beltérben és
kültérben
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat),
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
67006 24 15 15 03Csővázas protézisek hosszú
combcsonkra
normatív98%361db
67106 24 15 15 06Csővázas protézisek rövid
combcsonkra
normatív98%361db
67206 24 15 18Geriátriai
protézisek
combcsonkra
Láb, lábszár és comb
veleszületett vagy
szerzett hiánya
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat),
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
67306 2415 18 03Geriátriai protézisek
combcsonkra térdzárral
normatív98%241db
[285]
67406 24 15 21Combproté-
zisek az alsó
végtagok
fejlődési
rendellenes-
ségeire
A comb fejlődési
rendellenességre
visszavezethető hiánya
esetén
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat),
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
67506 24 15 21 03Combprotézisek térd ízület
nélkül
normatív98%121db
67606 24 15 21 06Combprotézisek
térdízülettel
normatív98%121db
67706 24 15 21 09Combtokos
combprotézisek
normatív98%121db
67806 2418Csípőcsonkprotézisek
67906 24 18 03Fatokos
protézisek
csípőízületi
csonkra
Láb, lábszár és
comb veleszületett
vagy szerzett hiánya
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina,
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat),
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
68006 24 18 03 03Fatokos kanadai protézisek
csípőízületi csonkra
normatív98%121db
[286]
68106 24 18 06Csővázas
protézisek
csípőízületi
csonkra,
verőér-
szűkület miatt
amputáltak
részére
Verőér-szűkület, vagy
medence-resectio
miatti amputáció
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat),
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
68206 24 18 06 03Csővázas protézisek
csípőízületi csonkra,
verőér-szűkület miatt
amputáltak részére,
műanyag medencekosárral
normatív98%121db
68306 24 18 09Csővázas
protézisek
csípőízületi
csonkra, nem
verőér-
szűkület miatt
amputáltak
részére
Nem verőér-szűkület
miatti amputáció,
valamint medence-
resectio esetén 2. és 3.
aktivitási szintű
betegek részére, vagy
1. aktivitási szintű
betegek részére
dokumentáltan
indokolt esetben
1. aktivitási szint: a
beteg beltéri
protézishasználatra
képes
2. aktivitási szint: a
beteg kültérben
korlátozott
protézishasználatra
képes
3. aktivitási szint: a
beteg korlátlan
protézishasználatra
képes beltérben és
kültérben
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat),
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
68406 24 18 09 03Csővázas protézisek
csípőízületi csonkra, nem
verőér-szűkület miatt
amputáltak részére
normatív98%361db
[287]
68506 24 48Ideiglenes protézisek a járástanítás korai lehetővé tétele céljából1. Szövődménymentes esetben
az ideiglenes protézisellátást
(méretvételt) az amputációt
követően a 10. és 14. nap között
el kell indítani. Később induló
protetizálás esetén a késedelem okát
a betegdokumentációban fel kell
tüntetni. 2. Ha ideiglenes protézis rendelésére
kerül sor, a beteg számára végleges
protézis legkorábban az ideiglenes
protézis rendelését követő 3 hónap
elteltével lehetséges. 3. A 2. és 3.
aktivitási szintű betegnek rendelt
csővázas protézis rendelését
megelőzően ideiglenes protézis
rendelése és legalább 3 hónapos
használata kötelező.
68606 24 48 03Nem átalakítható
ideiglenes protézisek
alsóvégtag-amputáltak
korai mobilizálására
68706 24 48 03 03Nem átalakítható
ideiglenes protézisek
lábszárcsonkra
normatívLáb, lábszár és comb
veleszületett vagy szerzett
hiánya
sebészet, gyermek sebészet, ortopédia traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)98%121db
68806 24 48 03 06Nem átalakítható
ideiglenes protézisek
combcsonkra
normatívLáb, lábszár és comb
veleszületett vagy szerzett
hiánya
sebészet, gyermek sebészet, ortopédia traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)98%121db
68906 24 48 06Átalakítható ideiglenes
protézisek alsóvégtag-
amputáltak korai
mobilizálására
69006 24 48 06 03Átalakítható ideiglenes
csővázas protézisek
normatívLáb, lábszár és comb
veleszületett vagy szerzett
hiánya
sebészet, gyermek sebészet, ortopédia traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)98%121db
[288]
69106 24 54Kiegészítők
alsóvégtag-
protézisek-hez
Kizárólag alsóvégtag-
protézisekhez
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat),
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
69205 24 54 09Függesztések
69305 24 54 09 03Lábszárfüggesztőknormatív98%121db
69405 24 54 09 05Combfüggesztőknormatív98%121db
69505 24 54 09 09Marx-rendszerű függesztő
bandázsok
normatív98%121db
69605 24 54 09 12Vállszalagoknormatív98%121db
6970524 54 09 15ízületes oldalsínes
medence- vagy derékövek
normatív98%121db
697/a.06 24 54 09 18Liner-eknormatív3. aktivitási szint esetén,
amennyiben a beteg
dokumentáltan nem
látható el szilikonos
csonkharisnyával
70%121db
69805 24 54 12Medencekosarak
69905 24 54 12 03Bőr medencekosaraknormatív98%121db
70005 24 54 12 05Műanyag medencekosaraknormatív98%121db
70106 30EGYÉB NEMVÉGTAG-
PROTÉZISEK
70206 30 03ParókákAlopecia totalis, alopecia
areata, hajas fejbőr skalpolásos
leszakadása
bőrgyógyászat,
klinikai onkológia,
sugárterápia,
hematológia,
sebészet,
traumatológia,
ortopédia-
traumatológia
70305 30 03 03Parókákvalódi hajbólKizárólag allergológiai
vizsgálattal igazolt
műszálallergia esetén
rendelhető
70405 30 03 03 03Parókákvalódi hajbólnormatív80%121db
70505 30 03 05Parókák műszálból
70505 30 03 05 03Parókák műszálbólnormatív80%121db
70706 3018EmlőprotézisekA kihordási időre
rendelhető mennyiség
egy oldali ellátásra
vonatkozik. Rendelésnél
az oldaliságot fel kell
tüntetni
sebészet, klinikai
onkológia, sugárterápia
70806 30 18 03Ideiglenes emlőprotézisekTeljes vagy részleges
emlőeltávolítás után a seb
gyógyulásáig, a
sugárterápia befejezéséig
70906 30 18 03 03Ideiglenes emlőprotéziseknormatív80%121db
71006 30 18 06Szilikonos emlőprotézisek
71106 30 18 06 03Szilikonos teljes
emlőprotézisek
normatívFejlődési rendellenesség
esetén vagy teljes
amputáció után a teljes
sebgyógyulást vagy
sugárkezelést követően
80%121db
71206 30 18 06 06Szilikonos részleges
emlőprotézisek
normatívEmlőmegtartó műtétek
(subcutan mastectomia,
quadrans resectio) után a
hiányzó emlő térfogatának
pótlására a teljes
sebgyógyulást vagy
sugárkezelést követően
80%121db
71306 30 18 06 09Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített,
szilikonos teljes
emlőprotézis
normatívAz emlő teljes eltávolítása
után a teljes sebgyógyulást
vagy sugárkezelést
követően kizárólag abban
az esetben, ha a beteg
adaptív termékkel nem
látható el
80%121db
71406 30 21SzemprotézisekA kihordási időre
rendelhető mennyiség
egy oldali ellátásra
vonatkozik. Rendelésnél
az oldaliságot fel kell
tüntetni
71506 30 21 03EpithesisekSzem vagy szemüreg
rosszindulatú
megbetegedései, szem
eltávolítását indikáló
sérülések
klinikai onkológia,
sugárterápia, szemészet,
gyermekszemészet, arc-
állcsont-szájsebészet
71606 30 21 03 03Kemény epithesiseknormatív98%121db
71706 30 21 03 06Puhán maradó epithesiseknormatív98%121db
71806 30 21 06MűszernekSérült szemcsonkklinikai onkológia,
sugárterápia, szemészet,
gyermekszemészet, arc-
állcsont-szájsebészet
71906 30 21 06 03Méretsorozatos műszerneknormatív80%121db
72006 30 21 06 06Egyedi méretvétel alapján
egyedileg készített
műszernek
normatívKizárólag abban az
esetben rendelhető, ha
a beteg mérete és
deformitása miatt
dokumentáltan nem
látható el
méretsorozatos
termékkel
80%121db
72106 30 24FülprotézisekA kihordási időre
rendelhető mennyiség
egy oldali ellátásra
vonatkozik. Rendelésnél
az oldaliságot fel kell
tüntetni
72206 30 24 03FülprotézisekA fül egyéb területeinek
rosszindulatú daganatos
megbetegedései vagy
pótlást igénylő sérülései
klinikai onkológia,
sugárterápia, fül-orr-
gégegyógyászat, gyermek
fül-orr-gégegyógyászat,
arc-állcsont-szájsebészet
72306 30 24 03 03Kemény fülprotéziseknormatív80%361db
72406 30 24 03 06Puhán maradó
fülprotézisek
normatív80%361db
72506 30 27OrrprotézisekOrr egyéb területeinek
rosszindulatú daganatos
megbetegedései vagy
pótlást igénylő sérülései
klinikai onkológia,
sugárterápia, fül-orr-
gégegyógyászat, gyermek
fül-orr-gégegyógyászat,
arc-állcsont-szájsebészet
72606 30 27 03Orrprotézisek
72706 30 27 03 03Kemény orrprotéziseknormatív80%361db
72806 30 27 03 06Puhán maradó
orrprotézisek
normatív80%361db
72906 30 30Összetett arcprotézisekAz arc egyéb területeinek
rosszindulatú daganatos
megbetegedései vagy
pótlást igénylő sérülései
klinikai onkológia,
sugárterápia, fül-orr-
gégegyógyászat, gyermek
fül-orr-gégegyógyászat,
arc-állcsont-szájsebészet
73006 30 30 03Összetett arcprotézisek
73106 30 30 03 03Kemény összetett
arcprotézisek
normatív80%361db
73206 30 30 03 06Puhán maradó összetett
arcprotézisek
normatív80%361db
73306 30 33Szájpadprotézisek
73406 30 33 03Egyéb szájpadprotézisekSzájpadlás veleszületett
rendellenessége vagy
daganatos
megbetegedése
következtében létrejött
szájpadláshiány zárására
klinikai onkológia,
sugárterápia, fül-orr-
gégegyógyászat, gyermek
fül-orr-gégegyógyászat,
arc-állcsont-szájsebészet,
konzerváló fogászat és
fogpótlástan,
parodontológia,
fogszabályozás,
gyermekfogászat,
dentoalveoláris sebészet
73506 30 33 03 03Obturátoroknormatív80%361db
73606 30 33 06Állkapocs-előrehelyező
szájprotézisek
Enyhe és közepes
obstruktiv alvási apnoe
fül-orr-gégegyógyászat,
gyermekfül-orr-
gégegyógyászat, arc-
állcsont-szájsebészet,
konzerváló fogászat és
fogpótlástan,
parodontológia,
fogszabályozás,
gyermekfogászat,
dentoalveoláris sebészet
73706 30 33 06 03Állkapocs-előrehelyező
szájprotézisek
normatív80%181db
73806 30 33 09SzájpadláslemezekDown-kóros betegek
jelentős szájpadelváltozása
klinikai onkológia,
sugárterápia, fül-orr-
gégegyógyászat, gyermek
fül-orr-gégegyógyászat,
arc-állcsont-szájsebészet,
konzerváló fogászat és
fogpótlástan,
parodontológia,
fogszabályozás,
gyermekfogászat,
dentoalveoláris sebészet
73906 30 33 09 03Beszédjavító szájharangoknormatív80%21db
[289]
74006 30 36MűfogsorokA támogatási listában
csillaggal (*) jelölt
eszközök kizárólag
allergológiai vizsgálattal
igazolt akrilátallergia
esetén rendelhetők
arc-állcsont-
szájsebészet,
konzerváló
fogászat és
fogpótlástan,
parodontológia,
fogszabályozás,
gyermekfogászat, dentoalveoláris
sebészet, fog- és szájbetegségek (fogorvos), fogorvos
74106 30 36 03 03Kivehető fogpótlások:
fogsoralaplemez akrilátból
normatívFoghiánytípusok
osztályozásának
megfelelően tervezett
fogpótlás esetén
50%481db
74206 30 36 03 03Kivehető fogpótlások:
fogsoralaplemez akrilátból
emeltArc, állcsont, szájüreg
fejlődési rendellenességei,
daganatos
megbetegedései,
maradandó baleseti
(traumás) sérülése esetén,
a stomatognath rendszer
egyéb súlyos
megbetegedései esetén,
csontvelő-transzplantált
betegnél góckutatás miatt
elvégzett fogextra hálást
követően
80%481db
74306 30 36 03 06Kivehető fogpótlások:
fogsoralaplemez
öntőakrilátból
normatívFoghiánytípusok
osztályozásának
megfelelően tervezett
fogpótlás esetén
50%481db
74406 30 36 03 06Kivehető fogpótlások:
fogsoralaplemez
öntőakrilátból
emeltArc, állcsont, szájüreg
fejlődési rendellenességei,
daganatos megbetegedései,
maradandó baleseti
(traumás) sérülése esetén, a
stomatognath rendszer
egyéb súlyos
megbetegedései esetén;
csontvelő-transzplantált
betegnél góckutatás miatt
elvégzett fogextra hálást
követően
80%481db
[290]
74506 30 36 03 09Kivehető fogpótlások:
keményakrilát műfog
normatívFoghiánytípusok
osztályozásának
megfelelően tervezett
fogpótlás esetén
50%4814db
74606 30 36 03 09Kivehető fogpótlások:
keményakrilát műfog
emeltArc, állcsont, szájüreg
fejlődési rendellenességei,
daganatos
megbetegedései,
maradandó baleseti
(traumás) sérülése esetén;
a stomatognath rendszer
egyéb súlyos
megbetegedései esetén,
csontvelő-transzplantált
betegnél góckutatás miatt
elvégzett fogextra hálást
követően
80%4814db
74706 30 36 03 12Kivehető fogpótlások:
sellak vagy mélyhúzott
egyéni kanál
normatívFoghiánytípusok
osztályozásának
megfelelően tervezett
fogpótlás esetén
50%481db
74806 30 36 03 12Kivehető fogpótlások:
sellak vagy mélyhúzott
egyéni kanál
emeltArc, állcsont, szájüreg
fejlődési rendellenességei,
daganatos
megbetegedései,
maradandó baleseti
(traumás) sérülése esetén,
a stomatognath rendszer
egyéb súlyos
megbetegedései esetén;
csontvelő-transzplantált
beteg góckutatása miatt
elvégzett fogextra hálást
követően
80%481db
74906 30 36 03 15Kivehető fogpótlások:
egyéni kanál akrilátból
normatívFoghiánytípusok
osztályozásának
megfelelően tervezett
fogpótlás esetén
50%481db
[291]
75006 30 36 03 15Kivehető fogpótlások:
egyéni kanál akrilátból
emeltArc, állcsont, szájüreg
fejlődési rendellenességei,
daganatos
megbetegedései,
maradandó baleseti
(traumás) sérülése esetén,
a stomatognath rendszer
egyéb súlyos
megbetegedései esetén,
csontvelő-transzplantált
beteg góckutatása miatt
elvégzett fogextra hálást
követően
80%481db
75106 30 36 03 18Kivehető fogpótlások:
előregyártott
kapocselemből készített
vagy hajlított drótkapcsok
normatívFoghiánytípusok
osztályozásának
megfelelően tervezett
fogpótlás esetén
50%483db
75206 30 36 03 18Kivehető fogpótlások:
előregyártott
kapocselemből készített
vagy hajlított drótkapcsok
emeltArc, állcsont, szájüreg
fejlődési rendellenességei,
daganatos
megbetegedései,
maradandó baleseti
(traumás) sérülése esetén,
a stomatognath rendszer
egyéb súlyos
megbetegedései esetén,
csontvelő-transzplantált
beteg góckutatása miatt
elvégzett fogextra hálást
követően
80%483db
75306 30 36 03 21Kivehető fogpótlások:
mintára öntött alsó vagy
felső fémlemez
normatívFoghiánytípusok
osztályozásának
megfelelően tervezett
fogpótlás esetén
50%481db
75406 30 36 03 21Kivehető fogpótlások:
mintára öntött alsó vagy
felső fémlemez
emeltArc, állcsont, szájüreg
fejlődési rendellenességei,
daganatos megbetegedései,
maradandó baleseti
(traumás) sérülése esetén, a
stomatognath rendszer
egyéb súlyos
megbetegedései esetén,
csontvelő-transzplantált
beteg góckutatása miatt
elvégzett fogextra hálást
követően
80%481db
[292]
75506 30 36 03 24Kivehető fogpótlások:
alábélelés
normatívFoghiánytípusok
osztályozásának
megfelelően tervezett
fogpótlás esetén
50%481db
75606 30 36 03 24Kivehető fogpótlások:
alábélelés
emeltArc, állcsont, szájüreg
fejlődési rendellenességei,
daganatos
megbetegedései,
maradandó baleseti
(traumás) sérülése esetén,
a stomatognath rendszer
egyéb súlyos
megbetegedései esetén,
csontvelő-transzplantált
beteg góckutatása miatt
elvégzett fogextra hálást
követően
80%481db
75706 30 36 03 27Kivehető fogpótlások: nem
akrilát bázisú alaplemez
normatívFoghiánytípusok
osztályozásának
megfelelően tervezett
fogpótlás esetén
50%481db
75806 30 36 03 27Kivehető fogpótlások: nem
akrilát bázisú alaplemez
emeltArc, állcsont, szájüreg
fejlődési rendellenességei,
daganatos
megbetegedései,
maradandó baleseti
(traumás) sérülése esetén,
a stomatognath rendszer
egyéb súlyos
megbetegedései esetén,
csontvelő-transzplantált
beteg góckutatása miatt
elvégzett fogextra hálást
követően
80%481db
75906 30 36 03 30Kivehető fogpótlások:
porcelán műfog-garnitúra
normatívFoghiánytípusok
osztályozásának
megfelelően tervezett
fogpótlás esetén
50%481db
[293]
76006 30 36 03 30Kivehető fogpótlások:
porcelán műfog-garnitúra
emeltArc, állcsont, szájüreg
fejlődési rendellenességei,
daganatos
megbetegedései,
maradandó baleseti
(traumás) sérülése esetén,
a stomatognath rendszer
egyéb súlyos
megbetegedései esetén,
csontvelő-transzplantált
beteg góckutatása miatt
elvégzett fogextra hálást
követően
80%481db
76106 30 36 06Rögzített fogpótlások
76206 30 36 06 03Rögzített fogpótlások:
egybeöntött fémkorona
normatívFoghiányok pótlására, a szakma szabályai szerint50%601db
76306 30 36 06 03Rögzített fogpótlások:
egybeöntött fémkorona
emeltArc, állcsont, szájüreg
fejlődési rendellenességei,
daganatos
megbetegedései,
maradandó baleseti
(traumás) sérülése esetén,
a stomatognath rendszer
egyéb súlyos
megbetegedései esetén,
csontvelő-transzplantált
betegnél góckutatás miatt
elvégzett fogextra hálást
követően.
80%601db
76406 30 36 06 06Rögzített fogpótlások:
korona keményműanyag
leplezéssel
normatívFoghiányok pótlására, a szakma szabályai szerint50%601db
[294]
76506 30 36 06 06Rögzített fogpótlások:
korona keményműanyag
leplezéssel
emeltArc, állcsont, szájüreg
fejlődési rendellenességei,
daganatos
megbetegedései,
maradandó baleseti
(traumás) sérülése esetén,
a stomatognath rendszer
egyéb súlyos
megbetegedései esetén,
csontvelő-transzplantált
beteg góckutatása miatt
elvégzett fogextra hálást
követően.
80%601db
76606 30 36 06 09Rögzített fogpótlások:
fémhídtag leplezés nélkül
normatívFoghiányok pótlására, a szakma szabályai szerint50%601db
76706 30 36 06 09Rögzített fogpótlások:
fémhídtag leplezés nélkül
emeltArc, állcsont, szájüreg
fejlődési rendellenességei,
daganatos
megbetegedései,
maradandó baleseti
(traumás) sérülése esetén,
a stomatognath rendszer
egyéb súlyos
megbetegedései esetén,
csontvelő-transzplantált
beteg góckutatása miatt
elvégzett fogextra hálást
követően.
80%601db
76806 30 36 06 12Rögzített fogpótlások:
hídtag keményműanyag
leplezéssel
normatívFoghiányok pótlására, a szakma szabályai szerint50%601db
[295]
76906 30 36 06 12Rögzített fogpótlások:
hídtag keményműanyag
leplezéssel
emeltArc, állcsont, szájüreg
fejlődési rendellenességei,
daganatos
megbetegedései,
maradandó baleseti
(traumás) sérülése esetén,
a stomatognath rendszer
egyéb súlyos
megbetegedései esetén,
csontvelő-transzplantált
beteg góckutatása miatt
elvégzett fogextra hálást
követően.
80%601db
77006 30 36 06 15Rögzített fogpótlások:
csapos sapka, csapos
műcsonk, csapos sapkás
műcsonk
normatívFoghiányok pótlására, a szakma szabályai szerint50%601db
77106 30 36 06 15Rögzített fogpótlások:
csapos sapka, csapos
műcsonk, csapos sapkás
műcsonk
emeltArc, állcsont, szájüreg
fejlődési rendellenességei,
daganatos
megbetegedései,
maradandó baleseti
(traumás) sérülése esetén,
a stomatognath rendszer
egyéb súlyos
megbetegedései esetén,
csontvelő-transzplantált
beteg góckutatása miatt
elvégzett fogextra hálást
követően.
80%601db
77206 30 36 06 18Rögzített fogpótlások:
csapos sapkás hátlemez,
keményműanyag
leplezéssel
normatívFoghiányok pótlására, a szakma szabályai szerint50%601db
[296]
77306 30 36 06 18Rögzített fogpótlások:
csapos sapkás hátlemez,
keményműanyag
leplezéssel
emeltArc, állcsont, szájüreg
fejlődési rendellenességei,
daganatos
megbetegedései,
maradandó baleseti
(traumás) sérülése esetén;
a stomatognath rendszer
egyéb súlyos
megbetegedései esetén;
csontvelő-transzplantált
beteg góckutatása miatt
elvégzett fogextra hálást
követően.
80%601db
77406 30 36 06 21Rögzített fogpótlások:
primer teleszkópkorona
normatívFoghiányok pótlására, a szakma szabályai szerint50%601db
77506 30 36 06 21Rögzített fogpótlások:
primer teleszkópkorona
emeltArc, állcsont, szájüreg
fejlődési rendellenességei,
daganatos
megbetegedései,
maradandó baleseti
(traumás) sérülése esetén;
a stomatognath rendszer
egyéb súlyos
megbetegedései esetén;
csontvelő-transzplantált
beteg góckutatása miatt
elvégzett fogextra hálást
követően.
80%601db
77606 30 36 06 24Rögzített fogpótlások:
szekunder teleszkópkorona
tartással
normatívFoghiányok pótlására, a szakma szabályai szerint50%601db
[297]
77706 30 36 06 24Rögzített fogpótlások:
szekunder teleszkópkorona
tartással
emeltArc, állcsont, szájüreg
fejlődési rendellenességei,
daganatos
megbetegedései,
maradandó baleseti
(traumás) sérülése esetén;
a stomatognath rendszer
egyéb súlyos
megbetegedései esetén;
csontvelő-transzplantált
beteg góckutatása miatt
elvégzett fogextra hálást
követően.
80%601db
77806 30 36 06 27Rögzített fogpótlások:
szekunder teleszkópkorona
tartással, keményműanyag
leplezéssel
normatívFoghiányok pótlására, a szakma szabályai szerint50%601db
77906 30 36 06 27Rögzített fogpótlások:
szekunder teleszkópkorona
tartással, keményműanyag
leplezéssel
emeltArc, állcsont, szájüreg
fejlődési rendellenességei,
daganatos
megbetegedései,
maradandó baleseti
(traumás) sérülése esetén;
a stomatognath rendszer
egyéb súlyos
megbetegedései esetén;
csontvelő-transzplantált
beteg góckutatása miatt
elvégzett fogextra hálást
követően.
80%601db
[298]
78006 30 37Fogszabályozás
segédeszközei
Arc, állcsont,
szájüreg fejlődési
rendellenességei, daganatos
megbetegedései, maradandó
baleseti
(traumás)
sérülése esetén;
a stomatognath
rendszer egyéb
súlyos megbetegedései
esetén;
csontvelő-
transzplantált
beteg
góckutatása
miatt elvégzett
fogextrahálást
követően;
kizárólag 18
éven aluli
betegnek a fogazat
fejlődési és
alaki rendellenességei esetén
arc-állcsont-
száj sebészet,
konzerváló fogászat és fogpótlástan, parodontológia, fogszabályozás,
gyermekfogászat, dentoalveoláris
sebészet
78106 30 37 03Kivehető fogszabályozó
készülékek
78206 30 37 03 03Kivehető fogszabályozó
készülékek: retenciós
lemez
normatív80%121db
78306 30 37 03 06Kivehető fogszabályozó
készülékek: aktív lemez,
tágító csavarral
normatív80%121db
78406 30 37 03 09Kivehető fogszabályozó
készülékek: Y-lemez vagy
kétcsavaros lemez
normatív80%121db
78506 30 3703 12Kivehető fogszabályozó
készülékek: Headgear
beépítése drótból
normatív80%121db
78606 30 3703 15Kivehető fogszabályozó
készülékek: állsapka
normatív80%121db
78706 30 37 03 18Kivehető fogszabályozó
készülékek: pitvarlemez
normatív80%121db
78806 30 37 03 21Kivehető fogszabályozó
készülékek: harapásemelő
sín
normatív80%121db
78906 30 37 03 24Kivehető fogszabályozó
készülékek: Delaire-maszk
normatív80%121db
79006 30 37 03 27Kivehető fogszabályozó
készülékek: aktivátor
csavar nélkül
normatív80%121db
[299]
79105 30 37 03 30Kivehető fogszabályozó
készülékek: aktivátor
csavarral
normatív80%121db
79205 30 37 03 33Kivehető fogszabályozó
készülékek: Klammt- vagy
Balters-féle készülék
normatív80%121db
79305 30 37 03 35Kivehető fogszabályozó
készülékek: Rehák-féle
dinamikus készülék
normatív80%121db
79405 30 37 03 39Kivehető fogszabályozó
készülékek: Fránkel-féle
készülék
normatív80%121db
79505 30 37 03 42Kivehető fogszabályozó
készülékek: Hansa készülék
normatív80%121db
79605 30 37 03 45Kivehető fogszabályozó
készülékek: segéd rugó,
duc, horog, beépítés
normatív80%121db
79705 30 37 03 48Kivehető fogszabályozó
készülékek: ferdesík
normatív80%121db
79805 30 37 05Rögzített fogszabályozó
készülékek
Lingualis, palatinalis és
transpalatinális ív
Multiband készülékhez
rendelhető, ha a kezelés
alatt csere szükséges
79905 30 37 05 03Rögzített fogszabályozó
készülékek: Multiband
vagy ragasztott Brackettes
készülék (részelemekkel)
normatív80%241db
80005 30 37 05 05Rögzített fogszabályozó
készülékek: lingualis vagy
palatinalis ív
normatív80%241db
80105 30 37 05 09Rögzített fogszabályozó
készülékek: transpalatinális
ív, forrasztva
normatív80%241db
80205 30 3705 12Rögzített fogszabályozó
készülékek: lingualis,
palatinalis, labialis ív
készülék
normatív80%241db
80306 33ORTOPÉD
CIPŐK ÉS
TARTOZÉKAIK
Az eszköz rendelésekor a lábról
a deformitást bemutató
fotódokumentációt kell készíteni,
melyet az egészségügyi dokumentáció
részeként kell kezelni, megőrizni.
A fotódokumentációt úgy kell
elkészíteni, hogy az elősegítse az orvosi
indikáció fennállásának megállapítását
és ellenőrzését. Az indikáció
igazolása képalkotó diagnosztikai
vizsgálat keretében készült lelettel
is alátámasztható, ez esetben nem
szükséges a rendeléskor fotó készítése.
Az eszköz beteg részére történő átadása
során a beteg lábát és az elkészült cipőt
a lábon bemutató fotódokumentációt
kell készíteni, melyet a kiadási
dokumentáció részeként kell megőrizni.
Az eszköz papíralapú vényen nem
rendelhető.
[300]
80406 33 06Egyedi
méretvétel
alapján,
egyedileg
készített cipők,
deformált lábra
18 éves kor alatti égésisérültek részére isrendelhető a hegesedés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából.Járóképes beteg számára rendelhető.
A kihordási időre felírható mennyiség
egyoldali ellátásra vonatkozik.
A rendelésnél a vényen az oldaliságot
fel kell tüntetni.
A beteg orvosi dokumentációjában
az indikációt fel kell tüntetni.
80506 33 06 03Cipő, deformált láb
párjának ellátásához,
vagy protézishez, vagy
ortézishez
80606 33 06 03 03C-0 Egyedi párja cipő másik
lábra
normatívPárja cipő másik lábra vagy
kozmetikus művégtagra
vagy alsóvégtag protézisre
vagy külsőkengyeles
járókészülékhez
Az árban foglalt
tartozékok: bőr
bélés 16,99 cm
szármagasságig,
cipőszár-kapcsoz
ás 16,99 cm
szármagasságig,
magasabb
cipőszár 25 cm
szármagasságig,
bőr bélés
17,00-25,00
cm-ig, cipőszár-
kapcsozás
17,00-25,00
cm-ig. Azonos
kihordási időn
belül vagy
lúdtalpbetét
vagy ortopéd
cipő rendelhető.
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
50%121db
80706 33 06 03 03C-0 Egyedi párja cipő másik
lábra
emeltPárja cipő másik lábra vagy
kozmetikus művégtagra
vagy alsóvégtag protézisre
vagy külsőkengyeles
járókészülékhez.
Alsóvégtag-paralysis vagy súlyos paresis esetén rendelhető.
Az árban foglalt
tartozékok: bőr
bélés 16,99 cm
szármagasságig,
cipőszár-kapcso-
zás 16,99 cm
szármagasságig,
magasabb
cipőszár 25 cm
szármagasságig,
bőr bélés
17,00-25,00
cm-ig, cipőszár-
kapcsozás
17,00-25,00
cm-ig.
ortopédia-
traumátólógia,
ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
50%61db
80806 33 06 06Ortopéd cipők, deformált
lábra
80906 33 06 06 03C-1 Ortopéd cipő
deformált lábra
normatív30 fokot meghaladó hallux valgus vagy kalapácsujj
fennállása vagy hallux rigidus vagya láb ízületeinek
előrehaladott fájdalmas arthrosisos elváltozásai vagy
valgus sarokdőlés (CVPTV érték>3) vagy pesplanovalgus esetén, ha talpi nyomást megjelenítő
eszközön a talpszéli szalag szélessége meghaladja a teljes talpszélesség 2/5-öd
részét
Az árban foglalt
tartozékok:
szendvics-
szerkezetű
beépített betét,
bőr bélés
16,99 cm
szármagasságig,
cipőszár-
kapcsozás
16,99 cm
szármagasságig,
magasabb
cipőszár 25 cm
szármagasságig,
bőr bélés
17,00-25,00
cm-ig, cipőszár-
kapcsozás
17,00-25,00
cm-ig. Azonos
kihordási időn
belül vagy
lúdtalpbetét
vagy ortopéd
cipő rendelhető.
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
50%121db
[301]
809/a06 33 06 06 03C-1 Ortopéd
cipő deformált
lábra
emeltHa a láb valgus (CVPTV érték>3) deformitása áll fenn, vagy pesplanovalgus
esetén, ha talpi nyomást megjelenítő eszközön a talpszéli szalag szélessége
meghaladja a teljes
talpszélesség 2/5-öd részét.
16 év alatti betegnek rendelhető.
Azonos kihordási időn belül vagy
lúdtalpbetét
vagy ortopéd
cipő rendelhető.
Az árban foglalt
tartozékok:
szendvics-
szerkezetű
beépített betét,
talp-és sarokdöntés,
cipőszárban
végig kéreg
16,99 cm
szármagasságig,
bőr bélés
16,99 cm
szármagasságig,
cipőszár-
kapcsozás
16,99 cm
szármagasságig.
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
70%121db
81006 33 06 06 06C-2 Ortopéd cipő erősen deformált lábranormatívHa a láb equinus, calcaneus, cavus, adductus, varus
deformitása áll fenn
(Dimeglio>0), vagy
nagymértékű nyirokpangás
miatti deformitás esetén, vagy belső szandálos
járókészülékhez, vagy az alsó végtag rövidülésének
korrekciójára, ha legfeljebb 4,50 cm magas emelés szükséges.
Korrekció jelzése: /A/C/E.
Az árban foglalt
tartozékok:
szendvics-
szerkezetű
beépített betét,
cipőszárban
végig kéreg
16,99 cm
szármagasságig,
bőr bélés
16,99 cm
szármagasságig,
cipőszár-
kapcsozás
16,99 cm
szármagasságig,
magasabb
cipőszár 25 cm
szármagasságig,
bőr bélés
17,00-25,00
cm-ig, cipőszár-
kapcsozás
17,00-25,00
cm-ig, gördülő
talp,talp-és
sarokdöntés,
laticelpárna a
talp teljes
felületén,
acéllemez a
talpfelület alá.
Azonos
kihordási időn
belül vagy
lúdtalpbetét
vagy ortopéd
cipő rendelhető.
A vényen a
korrekciót fel
kell tüntetni.
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
80%121db
81106 33 06 06 06C-2 Ortopéd cipő erősen
deformált lábra
emeltHa a láb equinus, calcaneus, cavus, adductus, varus
deformitása áll fenn
(Dimeglio>0), vagy
nagymértékű nyirokpangás
miatti deformitás esetén, vagy belső szandálos járókészülékhez, vagy az alsó végtag rövidülésének
korrekciójára, ha legfeljebb 4,50 cm magas emelés szükséges.
Korrekció jelzése: /A/C/E. Alsóvégtag-paralysis vagy súlyos paresis esetén rendelhető.
Az árban foglalt
tartozékok:
szendvicsszerkezetű
beépített betét,
cipőszárban végig kéreg 16,99 cm
szármagasságig,
bőr bélés 16,99 cm
szármagasságig,
cipőszár-kapcsozás
16,99 cm szármagasságig,
magasabb
cipőszár 25 cm
szármagasságig,
bőr bélés 17,00-25,00 cm-ig, cipőszár-kapcsozás 17,00-25,00 cm-ig, gördülő talp,talp-és
sarokdöntés,
laticelpárna a
talp teljes felületén,
acéllemez a talpfelület alá.
A vényen a
korrekciót fel
kell tüntetni.
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
80%61db
81206 33 06 06 09C-3 Ortopéd cipő csonkolt
vagy rövidült végtagra
normatív4,50 cm-t meghaladó
alsóvégtag-rövidülés esetén 25 cm-ig tartó emeléssel vagy mobilizátor
alkalmazásánál vagy
csonkolt lábak Pirogov, Chopart, Lisfranc szintű vagy
bármely metatarsus bázisáig terjedő csonkolás esetén.
Az árban foglalt
tartozékok:
szendvics-
szerkezetű
beépített betét,
cipőszárban
végig kéreg
16,99 cm
szármagasságig,
bőr bélés
16,99 cm
szármagasságig,
cipőszár-
kapcsozás
16,99 cm
szármagasságig,
magasabb
cipőszár 25 cm
szármagasságig,
bőr bélés
17,00-25,00
cm-ig, cipőszár-
kapcsozás
17,00-25,00
cm-ig, gördülő
talp, talp-és
sarokdöntés,
laticelpárna a
talp teljes
felületén,
acéllemez a
talpfelület alá.
Azonos
kihordási időn
belül vagy
lúdtalpbetét
vagy ortopéd
cipő rendelhető.
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
90%121db
[302]
81306 33 06 06 09C-3 Ortopéd cipő csonkolt vagy rövidült végtagraemelt4,50 cm-t meghaladó
alsóvégtag-rövidülés esetén, 25 cm-ig tartó emeléssel
vagy mobilizátor
alkalmazásánál vagy
csonkolt lábak Pirogov, Chopart, Lisfranc szintű vagy
bármely metatarsus bázisáig
terjedő csonkolás esetén.
Alsóvégtag-paralysis vagy súlyos paresis esetén rendelhető.
Az árban foglalt
tartozékok:
szendvics-
szerkezetű
beépített betét,
cipőszárban
végig kéreg
16,99 cm
szármagasságig,
bőr bélés
16,99 cm
szármagasságig,
cipőszár-kapcsoz
ás 16,99 cm
szármagasságig,
magasabb
cipőszár 25 cm
szármagasságig,
bőr bélés
17,00-25,00
cm-ig, cipőszár-
kapcsozás
17,00-25,00
cm-ig, gördülő
talp,talp-és
sarokdöntés,
laticelpárna a
talp teljes
felületén,
acéllemez a
talpfelület alá.
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
90%61db
81406 33 06 06 12C-4 Ortopéd cipő erősen
deformált és rövidült
végtagra
normatív4,50 cm-t meghaladó
alsóvégtag-rövidülés esetén, 25 cm-ig tartó külső-belső
emeléssel és a láb equinus, calcaneus, cavus, valgus
(CVPTV érték>3), varus (Dimeglio>0), adductus
deformitása vagy
nagymértékű nyirokpangás
miatti deformitása esetén.
Az árban foglalt
tartozékok:
szendvics-
szerkezetű
beépített betét,
cipőszárban
végig kéreg
16,99 cm
szármagasságig,
bőr bélés
16,99 cm
szármagasságig,
cipőszár-kapcso-
zás 16,99 cm
szármagasságig,
magasabb
cipőszár 25 cm
szármagasságig,
bőr bélés
17,00-25,00
cm-ig, cipőszár-
kapcsozás
17,00-25,00
cm-ig, gördülő
talp,talp-és
sarokdöntés,
laticelpárna a
talp teljes
felületén,
acéllemez a
talpfelület alá.
Azonos
kihordási időn
belül vagy
lúdtalpbetét
vagy ortopéd
cipő rendelhető.
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
90%121db
81506 33 06 06 12C-4 Ortopéd cipő erősen
deformált és rövidült
végtagra
emelt4,50 cm-t meghaladó
alsóvégtag-rövidülés esetén, 25 cm-ig tartó külső-belső
emeléssel és a láb equinus, calcaneus, cavus, valgus
(CVPTVérték>3),varus (Dimeglio>0), adductus
deformitása vagy nagy mértékű nyirokpangás miatti
deformitása esetén.
Alsóvégtag-paralysis vagy súlyos paresis esetén rendelhető.
Az árban foglalt
tartozékok:
szendvics-
szerkezetű
beépített betét,
cipőszárban
végig kéreg
16,99 cm
szármagasságig,
bőr bélés
16,99 cm
szármagasságig,
cipőszár-
kapcsozás
16,99 cm
szármagasságig,
magasabb
cipőszár 25 cm
szármagasságig,
bőr bélés
17,00-25,00
cm-ig, cipőszár-
kapcsozás
17,00-25,00
cm-ig, gördülő
talp,talp-és
sarokdöntés,
laticelpárna a
talp teljes
felületén,
acéllemez a
talpfelület alá.
ortopédia, traumatológia, ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
90%61db
81606 33 06 09Ortopéd cipők,
neuropatías láb
ellátására
[303]
81706 33 06 09 03C-5 Ortopéd cipő
neuropátiás láb ellátására
normatívKialakult angiopathia vagy olyan fokú neuropathia
esetén, ahol a 128-as
rezgésszámú hangvillával
kimutatottan a 8 fokozatú skálán belül 5-ös érték alatti a beteg vibrációs érzésküszöbe vagy a lábon seb, fekély, vagy Compartment szindróma
vagy Charcot-láb alakult ki.
Gördülő talppal, speciális lábortézissel, amennyiben a
végtaghossz különbsége nem haladja meg a 1,5 cm-t.
Az árban foglalt
tartozékok: bőr
bélés 16,99 cm
szármagasságig,
cipőszár-
kapcsozás 16,99
cm
szármagasságig,
magasabb
cipőszár 25 cm
szármagasságig,
bőr bélés
17,00-25,00
cm-ig, cipőszár-
kapcsozás
17,00-25,00
cm-ig, gördülő
talp, egyedi
lábágy,
acéllemez a
talpfelület alá.
Azonos
kihordási időn
belül vagy
lúdtalpbetét
vagy ortopéd
cipő rendelhető.
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
80%121db
81806 33 06 09 03C-5 Ortopéd cipő
neuropátiás láb ellátására
emeltKialakult angiopathia vagy olyan fokú neuropathia esetén, ahol a 128-as
rezgésszámú hangvillával
kimutatottan a 8 fokozatú skálán belül 5-ös érték alatti
a beteg vibrációs
érzésküszöbe vagy a lábon seb, fekély, vagy Compartment szindróma vagy Charcot-láb alakult ki.
Gördülő talppal, speciális lábortézissel, amennyiben a
végtaghossz különbsége nem haladja meg a 1,5 cm-t.
Alsóvégtag-paralysis vagy súlyos paresis esetén rendelhető.
Az árban foglalt
tartozékok: bőr
bélés 16,99 cm
szármagasságig,
cipőszár-
kapcsozás
16,99 cm
szármagasságig,
magasabb
cipőszár 25 cm
szármagasságig,
bőr bélés
17,00-25,00
cm-ig, cipőszár-
kapcsozás
17,00-25,00
cm-ig, gördülő
talp, egyedi
lábágy,
acéllemez a
talpfelület alá.
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
80%61db
81906 33 12Tartozékok ortopéd
cipőkhöz
18 éves kor alatti égési
sérültek részére is
rendelhető
a hegesedés
következtében
kialakuló kontraktúrák
megelőzése céljából.
A kihordási időre felírható mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik. A rendelésnél a vényen az oldaliságot fel kell tüntetni.
82006 33 12 03Kiegészítő tartozékok, és
technológiák egyedileg
gyártott, vagy hozott
ortopéd cipőkhöz
82106 33 12 03 03Hosszított éksaroknormatívA láb hosszboltozatai
süllyedésekor, pronált vagy
szupinált saroktengely
esetén a járásbiztonság
növelésére.
ortopédia, traumatológia, ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
50%122db
[304]
82206 33 12 03 03Hosszított éksarokemeltA láb hosszboltozatai
süllyedésekor, pronált vagy
szupinált saroktengely
esetén a járásbiztonság
növelésére.
ortopédia, traumatológia, ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
50%62db
82306 33 12 03 06Gördülő talpnormatívVérkeringés károsodás
miatt kialakult ulcus vagy
annak veszélye, súlyos
metatarsalgia, vagy előláb
csonkolás
tehermentesítésére
ortopédia, traumatológia, ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
50%122db
82406 33 12 03 06Gördülő talpemeltVérkeringés károsodás
miatt kialakult ulcus vagy
annak veszélye, súlyos
metatarsalgia, vagy előláb
csonkolás
tehermentesítésére
ortopédia, traumatológia, ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
50%62db
82506 33 12 03 09Rezgéscsillapító saroktömbnormatívSaroksarkantyú vagy
Achilles-ín szakadás,
sérülés esetén anti-shock
sarok beépítése a lépés-
stressz csökkentésére
ortopédia, traumatológia, ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
50%122db
82606 33 12 03 09Rezgéscsillapító saroktömbemeltSaroksarkantyú, vagy
Achilles-ín szakadás,
sérülés esetén anti-shock
sarok beépítése a lépés-
stressz csökkentésére
ortopédia, traumatológia, ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
50%62db
82706 33 12 03 12Járótalp szélesítésenormatívFokozott tengelykorrekciós
igény esetén a
járásbiztonság
növeléséhez
ortopédia, traumatológia, ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
50%122db
82806 33 12 03 12Járótalp szélesítéseemeltFokozott tengelykorrekciós
igény esetén a
járásbiztonság
növeléséhez
ortopédia, traumatológia, ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
50%62db
82906 33 12 03 15Cipőmegerősítésnormatív35 feletti
testtömegindexnél (BMI),
vagy spasztikus láb esetén
"sarokfészek" kialakítása
izom disbalance
korrekciójára
ortopédia, traumatológia, ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
50%122db
83006 33 12 03 15Cipőmegerősítésemelt35 feletti testtömegindexnél
(BMI), vagy spasztikus láb
esetén "sarokfészek"
kialakítása izom disbalance
korrekciójára
ortopédia, traumatológia, ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
50%62db
[305]
83106 33 12 03 18Csúszásgátló talp készítésenormatívOrtopéd cipő téli
járásbiztonságánakfokozása
ortopédia, traumatológia, ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
50%122db
83206 33 12 03 18Csúszásgátló talp készítéseemeltOrtopéd cipő téli
járásbiztonságának
fokozása
ortopédia, traumatológia, ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
50%62db
83306 33 12 03 21Egyedi lábágy készítésenormatívA talpon kialakult seb,
fekély, fokozott
nyomásérzékenység vagy
ezek kialakulásának
veszélye esetén
ortopédia, traumatológia, ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
50%122db
83406 33 12 03 21Egyedi lábágy készítéseemeltA talpon kialakult seb,
fekély, fokozott
nyomásérzékenység vagy
ezek kialakulásának
veszélye esetén
ortopédia, traumatológia, ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
50%62db
83506 33 12 03 24Tépőzár készítésenormatívA cipő felvételét gátló
társult betegség
ortopédia, traumatológia, ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
50%122db
83606 33 12 03 24Tépőzár készítéseemeltA cipő felvételét gátló
társult betegség
ortopédia, traumatológia, ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
50%62db
83706 33 12 03 27Egyedi kaptakészítésnormatívErősen deformált reziduális
dongaláb, bénult
kontraktúrás láb, nyeles
kapta készítése esetén 3D
minta alapján. Minősített
gyártó írásos
szakvéleménye alapján az
orvos ellenjegyzése után. A
kaptát a gyártó a kihordási
idő végéig megőrzi.
ortopédia, traumatológia, ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
50%362db
83806 33 12 03 27Egyedi kaptakészítésemeltErősen deformált, residuális
dongaláb, bénult
kontraktúrás láb, nyeles
kapta készítése esetén, 3D
minta alapján. Minősített
gyártó írásos szakvéleménye
alapján az orvos ellen-
jegyzése után. A kaptát a
gyártó kihordási idő végéig
megőrzi.
ortopédia, traumatológia, ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
50%242db
83906 33 12 03 30Valgus vagy varus
korrekció
normatívFokozott calcaneo-valgus
vagy varus korrigálására.
Csakortopédiailag
megfelelő szerkezetű,
kemény kérgű cipőre
építhető.
ortopédia, traumatológia, ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
50%122db
[306]
84006 33 12 03 30Valgus vagy varus
korrekció
emeltFokozott calcaneo-valgus,
vagy varus korrigálására.
Csak ortopédiailag
megfelelő szerkezetű,
kemény kérgű cipőre
építhető.
ortopédia, traumatológia, ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
50%62db
84106 33 12 03 33Báránybőr bélésnormatívA lábat érintő betegség
esetén, ha a láb fokozott
mechanikai vagy
hővédelme szükséges.
ortopédia, traumatológia, ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
50%122db
84206 33 12 03 33Báránybőr bélésemeltA lábat érintő betegség
esetén, ha a láb fokozott
mechanikai vagy
hővédelme szükséges.
ortopédia, traumatológia, ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
50%62db
84306 33 12 03 36Cipő fej és szárlyukasztásnormatívA betegség kezelésére
előírt, zárt konstrukciójú
lábbelihez a cipő vízgőz
háztartásának javítására.
ortopédia, traumatológia, ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
50%122db
84406 33 12 03 36Cipő fej és szárlyukasztásemeltA betegség kezelésére
előírt, zárt konstrukciójú
lábbelihez a cipő vízgőz
háztartásának javítására.
ortopédia, traumatológia, ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
50%62db
84509SZEMÉLYI
GONDOSKODÁS ÉS
VÉDELEM
SEGÉDESZKÖZEI
84609 03RUHÁK ÉS CIPŐK
84709 03 24Alsóneműk
84809 03 24 03Melltartóksebészet, klinikai
onkológia,
sugárterápia,
plasztikai sebészet
84909 03 24 03 03Normál melltartók szilikonos emlőprotézisheznormatívEmlő teljes vagy
részleges eltávolítása után a külső (ideiglenes
vagy végleges)
protézis viselésére
70%122db
85009 03 24 03 06Extra
melltartók
szilikonos
emlőprotézis-
hez
normatívEmlő teljes vagy
részleges
eltávolítása után a
külső (ideiglenes
vagy végleges)
protézis viselésére
70%122db
850/a09 03 24 03 09Kompressziós
melltartók
fejlődési rendellenesség vagy
rosszindulatú
elváltozás miatti
emlőműtét után
végzett helyreállító
(plasztikai) sebészeti
beavatkozást követő
12 hónapig
70%122db
85109 06TESTEN VISELT
VÉDŐESZKÖZÖK
85209 0618Térd- vagy lábvédő
segédeszközök
A kihordási időre
rendelhető mennyiség
egy oldali ellátásra
vonatkozik. Rendelésnél
az oldaliságot fel kell
tüntetni
[307]
85309 0618 03Csonkharisnyák
85409 0618 03 03Csonkharisnyák normál
csonkra
normatívLáb, lábszár, comb vagy
medence csonkolása után
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina,
gyermeksebészet, sebészet, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
98%62db vagy
méter
85509 06 18 03 06Csonkharisnyák ödémás
csonkra
normatívLáb, lábszár vagy comb
csonkolása utáni nagyfokú
ödéma esetén
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina,
gyermeksebészet, sebészet, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
98%62db
85609 06 18 03 09Csonkharisnyák érzékeny
csonkra, géllel bevonva
normatívLáb, lábszár, comb vagy
medence csonkolása után
atrophias, csontos,
valamint bőrplasztikázott
és heges csonkra
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina,
gyermeksebészet, sebészet, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
98%62db
856/a09 06 18 03 12Csonkharisnyák normál
csonkra csonkbehúzáshoz
normatívAlsó végtag
protézishez
normál csonk
esetén.
A kihordási időre
rendelhető
mennyiség egy
oldali ellátásra
vonatkozik.
Rendelésnél az
oldaliságot fel kell
tüntetni.
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina,
gyermeksebészet,
sebészet, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
98%62méter
856/b09 06 18 03 15Kozmetikai harisnyák
alsóvégtag protézishez
normatívCsővázas alsó
végtag
protézishez
A művégtag
átvétele után eltelt
6. hónapot
követően
rendelhető.
A kihordási időre
rendelhető
mennyiség egy
oldali ellátásra
vonatkozik.
Rendelésnél az
oldaliságot fel kell
tüntetni.
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina,
gyermeksebészet,
sebészet, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
98%62db
85709 12HIGIÉNÉS
SEGÉDESZKÖZÖK
ortopédia­traumatológia, ortopédia, traumatológia, gyermeksebészet, sebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat), neurológia, gyermek­neurológia, idegsebészet, geriátria, reumatológia, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is
8580912 03Szobai WC-k
8590912 03 03Fix szobai WC-kÖnellátásra tartósan
képtelen
mozgáskorlátozottaknak
86009 12 03 03 03Fix szobai WC-knormatív80%601db
86109 12 03 06Gördíthető szobai WC-kÖnellátásra tartósan
képtelen
mozgáskorlátozottaknak
86209 12 03 06 03Gördíthető szobai WC-k
fékkel
normatív80%601db
[308]
8630912 15Emelt toalettülések laza
csatolással
86409 12 15 03WC-magasítókSúlyos coxarthrosis,
gonarthrosis és lumbalis
gerinc degeneratív
elváltozása együttes
fennállása, valamint
csípőtáji törések után
fennálló súlyos
mozgásbeszűkülés, alsó
végtagok súlyos bénulása
86509 12 15 03 03WC-magasítóknormatív80%501db
8660915TRACHEOSTOMIÁS
SEGÉDESZKÖZÖK
86709 15 03Kanülök
86809 15 03 03Műanyag kanülökTartósan kanült
viselők számára.
Gégeexstirpatio,
koponyaagysérülés,
gerincvelősérülés,
neurológiai
megbetegedések
miatt kétoldali
gégemozgató ideg
bénulása miatt
elektroterápiában
részesülő
betegeknek,
tumoros vagy nem
tumoros eredetű
gége- vagy
légcsőszűkület
fül-orr-gége-
gyógyászat, gyermek
fül-orr-gége-
gyógyászat,
arc-állcsont-
szájsebészet
86909 15 03 03 03Beszéd-
szelepes
műanyag
kanülök
normatív98%122db
87009 15 03 03 06Nem beszédszelepes
műanyag kanülök
normatív98%122db
87109 15 03 03 09Műanyag kanülök
hangprotézishez
normatívHangprotézishez gégeexstirpatio után98%122db
87209 1503 03 12Tramucan (Lichten-
berger-féle) váladék-
felfogók 105 és 205 típusú kanülhöz
normatív98%122db
87309 1503 06Szilikon
kanülök
Gégeexstirpatio
után kanul
használatakor,
tracheostoma
esetén
fül-orr-gége-
gyógyászat, gyermek
fül-orr-gége-
gyógyászat,
arc-állcsont-
szájsebészet
87409 15 03 06 03Beszédszelepes
szilikon kanülök
normatív98%122db
87509 15 03 06 06Nem beszédszelepes
szilikon kanülök
normatív98%122db
[309]
876
877
878
879
880
881
88209 15 06Tracheostoma-védők
88309 15 06 03Tracheostoma-védőkTracheostoma eseténfül-orr-gége-
gyógyászat,
gyermek
fül-orr-gége-
gyógyászat,
arc-állcsont és
szájsebészet
88409 15 06 03 03Kanülalátéteknormatív98%66csomag
88509 15 06 03 06Kanül takaróknormatív98%122db
88609 18SZTÓMATERÁPIÁS
SEGÉDESZKÖZÖK
1. A kihordási
időre rendelhető
mennyiség egy
sztómára
vonatkozik.
2. Tápcsatornán
kialakult fisztula
esetén nyitott
sztómazsákból
naponta 1 db
rendelhető.
3. A kihordási
időre azonos
eszköz többféle
típusa is
rendelhető azzal
a megkötéssel,
hogy ezen
eszközök együttes
mennyisége
az egyes termékek
rendelhető
mennyiségei közül
az alacsonyabbat
nem haladhatja
meg.
sebészet,
gyermeksebészet,
urológia, klinikai
onkológia,
sugárterápia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat), szülészet-
nőgyógyászat,
gyermek-
nőgyógyászat
8870918 04Egyrészes, zártvégű
zsákok
Enterostoma
88809180403Egyrészes, öntapadó,
zártvégű zsákok
88909180403 03Egyrészes, öntapadó,
zártvégű, hidrokolloid
zsákok (normál méret)
normatív98%3180db
89009180403 05Egyrészes, öntapadó,
zártvégű, hidrokolloid
zsákok (gyermek méret)
normatívKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
98%3270db
89109180403 09Egyrészes, öntapadó,
zártvégű, hidrokolloid
zsákok (maxi méret)
normatív98%3150db
89209180403 12Egyrészes, öntapadó,
zártvégű, nem-hidrokolloid
zsákok
normatív98%3150db
8930918 05Többrészes, zártvégű
zsákok
Enterostoma
8940918 05 03Kétrészes, zártvégű zsákok
8950918 05 03 03Kétrészes, zártvégű zsákok
(normál méret)
normatív98%3150db
8960918 05 03 05Kétrészes, zártvégű zsákok
(gyermek méret)
normatívKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
98%3270db
8970918 05 03 09Kétrészes, zártvégű zsákok
(maxi méret)
normatív98%3150db
8980918 07Egyrészes, nyíltvégű
zsákok, visszajutást gátló
szeleppel
Urostoma
899091807 03Üríthető, egyrészes
öntapadó, urostoma
zsákok
900091807 03 03Üríthető, egyrészes
öntapadó, urostoma
zsákok (normál méret)
normatív98%3180db
901091807 03 05Üríthető, egyrészes
öntapadó, urostoma
zsákok (gyermek méret)
normatívKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
98%3270db
902091807 03 09Üríthető, egyrészes
öntapadó, urostoma
zsákok (maxi méret)
normatív98%3150db
903091807 05Éjszakai vizeletgyűjtő
zsákok
904091807 05 03Éjszakai vizeletgyűjtő
zsákok
normatív98%320db
9050918 08Többrészes, nyíltvégű
zsákok, visszajutást gátló
szeleppel
Urostoma
9060918 08 03Üríthető, kétrészes zsákok
90709180803 03Üríthető, kétrészes,
öntapadó urostoma zsákok
(normál méret)
normatív98%3150db
90809180803 05Üríthető, kétrészes,
öntapadó urostoma zsákok
(gyermek méret)
normatívKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
98%3270db
90909180803 09Üríthető, kétrészes,
öntapadó urostoma zsákok
(maxi méret)
normatív98%3150db
910091814Tapadólemezek, bőrvédő
gátak
Kétrészes
sztómazsákokhoz
91109181403Alaplapok
9120918 1403 03Alaplapok kétrészes
zsákokhoz (normál méret)
normatív98%330db
9130918 1403 05Alaplapok kétrészes
zsákokhoz (gyermek
méret)
normatívKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
98%345db
9140918 1403 09Alaplapok kétrészes
zsákokhoz (maxi méret)
normatív98%330db
9150918 1403 12Alaplapok kétrészes
zsákokhoz (konvex)
normatív98%330db
915091814 05Sztómavédők
9170918 1405 03PasztáknormatívUrostomás, colostomás,
ileostomás betegeknek,
akiknél dokumentáltan
szükséges az
egyenetlenségek kitöltése
50%33db
9180918 24Irrigációs készletekEnterostoma
9190918 24 03Irrigációs készletek
9200918 24 03 03Irrigációs készleteknormatív98%121db
9210918 24 03 06Tartozékok irrigációs
készletekhez
normatívIrrigációs készletekhez98%310db
9220918 30SztómaernyőkEnterostoma
9230918 3003Sztómasapkák,
sztómadugók
9240918 30 03 03Sztómasapkáknormatív98%390db
[310]
9250918 30 03 06Sztómadugóknormatív98%390db
9260918 39Egyrészes, nyíltvégű
zsákok
Enterostoma
9270918 39 03Egyrészes, öntapadó
zsákok
9280918 39 03 03Egyrészes, öntapadó,
hidrokolloid zsákok
(normál méret)
normatív98%3180db
9290918 39 03 06Egyrészes, öntapadó,
hidrokolloid zsákok
(gyermek méret)
normatívKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
98%3270db
9300918 39 03 09Egyrészes, öntapadó,
hidrokolloid zsákok (maxi
méret)
normatív98%3150db
9310918 42Többrészes, nyíltvégű
zsákok
Enterostoma
9320918 42 03Üríthető, kétrészes zsákok
9330918 42 03 03Üríthető, kétrészes zsákok
(normál méret)
normatív98%3150db
9340918 42 03 06Üríthető, kétrészes zsákok
(gyermek méret)
normatívKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
98%3270db
9350918 42 03 09Üríthető, kétrészes zsákok
(maxi méret)
normatív98%3150db
93609 24VIZELETELVEZETŐKVizeletürítés
akadályozottsága,
neuromuscularis
hólyagdiszfunkció,
gerincvelősérülés okozta
hólyagdiszfunkció,
hólyagnyakszűkület,
hólyag rosszindulatú
daganatai, hólyag
jóindulatú daganatai,
húgycsőszűkület, húgycső
rosszindulatú daganatai,
húgycső jóindulatú
daganatai, prostata-
hyperplasia, prostata-
gyulladás.
sebészet,
gyermeksebészet, urológia,
klinikai onkológia,
sugárterápia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat), neurológia,
gyermekneurológia,
belgyógyászat, szülészet-
nőgyógyászat,
gyermeknőgyógyászat,
nefrológia, vagy szakorvos
javaslatára a beteg
háziorvosa
Szakorvosi javaslat
maximális érvényességi
időtartama: 24 hónap
[311]
93709 24 03Ballonkatéterek
93809 24 03 03Szilikonozott latex
ballonkatéterek
93909 24 03 03 03Szilikonozott latex
ballonkatéterek felnőttek
számára
normatív80%35db
94009 24 03 03 05Szilikonozott latex
ballonkatéterek gyermekek
számára
normatív18 év feletti beteg
számára csak
dokumentált anatómiai
okból rendelhető
80%35db
94109 24 03 03 09Szilikonozott latex
ballonkatéterek ezüsttel
impregnálva
normatív80%35db
94209 24 03 05100%-ban szilikon
ballonkatéterek
94309 24 03 05 03100%-ban szilikon
ballonkatéterek felnőttek
számára
normatív80%35db
94409 24 03 05 05100%-ban szilikon
ballonkatéterek gyermekek
számára
normatív18 év feletti beteg
számára csak
dokumentált anatómiai
okból rendelhető
80%35db
94509 24 06Bevezetőkatéterek
94609 24 05 03Bevezetőkatéterek férfiak
számára
94709 24 05 03 03Műanyag
bevezetőkatéterek férfiak
számára
normatív80%1210db
94809 24 05 03 05Tiemann-
bevezetőkatéterek férfiak
számára
normatív80%1210db
94909 24 05 03 09Hidrofil felületű
bevezetőkatéterek férfiak
számára
normatív80%1210db
95009240503 12Bevezetőkatéter-szett
férfiak számára
normatív80%33csomag
950/a09 24 06 03 15Használatra kész,
előre síkosított,
hidrofil felületű
bevezető katéterek
férfiak számára
80%1210db
95109 24 05 05Bevezetőkatéterek nők és
gyermekek számára
A támogatási listában
csillaggal (*) jelölt
eszközök kizárólag 18
év alattiak számára
rendelhetők
95209 24 05 05 03Műanyag
bevezetőkatéterek nők és
gyermekek számára
normatív80%1210db
[312]
95309 24 06 06 06Hidrofil felületű
bevezetőkatéterek nők és
gyermekek számára
normatív80%1210db
95409 24 06 06 09Bevezetőkatéter-szett nők
számára
normatív80%33csomag
95509 24 06 06 12Bevezetőkatéter-szett
gyermekek számára
normatívKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
80%33csomag
955/a09 24 06 06 15Használatra kész,
előre síkosított,
hidrofil felületű
bevezető katéterek
nők és gyermekek
számára
80%1210db
95609 24 09Vizeletkondomok és
hasonló funkciójú
eszközök
95709 24 09 03Kondomok
95809 24 09 03 03Ragasztócsíkos latex
kondomok
normatív80%390db
95909 24 09 03 06Ragasztócsíkos nem-latex
kondomok
normatív80%390db
96009 24 09 03 09Ragasztós kondomoknormatív80%33csomag
96109 27VIZELETGYŰJTŐKVizeletürítés
akadályozottsága,
neuromuscularis
hólyagdiszfunkció,
gerincvelősérülés okozta
hólyagdiszfunkció,
hólyagnyakszűkület,
hólyag rosszindulatú
daganatai, hólyag
jóindulatú daganatai,
húgycsőszűkület, húgycső
rosszindulatú daganatai,
húgycső jóindulatú
daganatai, prostata-
hyperplasia, prostata-
gyulladás.
sebészet,
gyermeksebészet, urológia,
klinikai onkológia,
sugárterápia,fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat), neurológia,
gyermekneurológia,
belgyógyászat, szülészet-
nőgyógyászat,
gyermeknőgyógyászat,
nefrológia, vagy szakorvos
javaslatára a beteg
háziorvosa
Szakorvosi javaslat
maximális érvényességi
időtartama: 24 hónap
96209 27 05Testen viselt
vizeletgyűjtő zsákok
96309 27 05 03Testen viselt, nyíltvégű
vizeletgyűjtő zsákok
96409 27 05 03 03Testen viselt, nyíltvégű
vizeletgyűjtő zsákok
(gyermek méret)
normatívKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
80%390db
[313]
96509 27 05 03 06Testen viselt, nyíltvégű
vizeletgyűjtő zsákok
(felnőtt méret)
normatív80%390db
96609 27 05 03 09Testen viselt, nyíltvégű
vizeletgyűjtő lábzsákok
normatív80%312db
96709 27 05 03 12Testen viselt, nyíltvégű,
éjszakai vizeletgyűjtő
zsákok
normatív80%312db
968092713Függesztő- és
rögzítőeszközök
vizeletgyűjtőkhöz
Testen viselt vizeletgyűjtő
zsákokhoz
96909 27 13 03Rögzítések
vizeletgyűjtőkhöz
97009 27 13 03 03Zárókapcsoknormatív80%31csomag
97109 27 13 03 09Bőrragasztóknormatív80%33db
9720927 1303 12Rőgzítőpántok
lábzsákokhoz
normatív80%31db
97309 30VIZELETFELSZÍVÓ ÉS DEFEKÁLÁSI SEGÉDESZKÖZÖK3 éves kortól, napi 300 ml
össz-vizeletvesztés felett,
gyógyszeresen, műtétileg,
speciális tornával vagy
ingerlők alkalmazásával
dokumentáltan nem
kezelhető neurogén
hólyag és inkontinenciával
járó hólyag-hiperaktivitás,
középsúlyos és súlyos
stressz-inkontinencia vagy
egyéb meghatározott
középsúlyos és súlyos
inkontinencia esetén, vagy
pszichiátriai vizsgálattal
dokumentált
inkontinencia.
1. A kihordási idő alatt
rendelhető mennyiség
alapján számított,
naponta felhasználható,
egyszer használatos
inkontinenciabetétek és
nadrágpelenkák összes
felszívókapacitása
legfeljebb annyi milliliter
lehet, amennyi alkalmas a
kontrollálatlanul ürülő
napi vizelet-és/vagy
székletmennyiség
biztonságos felszívására
2. A kihordási időre
azonos eszköz többféle
típusa is rendelhető azzal
a megkötéssel, hogy
ezen eszközök együttes
mennyisége nem
haladhatja meg
bármelyik típusú eszköz
rendelhető mennyiségét
3. A szakorvosi javaslat
kiadásakor egy
alkalommal a felsorolt
szakorvosok jogosultak
az eszköz rendelésére
kizárólag a beteg
háziorvosa, a következő
szakképesítéssel
rendelkező szakorvosok
javaslatára: sebészet,
gyermeksebészet, klinikai
onkológia, sugárterápia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat),
neurológia,
gyermekneurológia,
belgyógyászat, szülészet-
nőgyógyászat,
gyermeknőgyógyászat,
nefrológia, pszichiátria,
gyermek-és ifjúsági
pszichiátria, geriatria,
urológia
A szakorvosi javaslat
maximális érvényességi
időtartama: 24 hónap.
[314]
97409 30 04Testen való viselésre
szánt vizeletfelszívó
segédeszközök
97509 30 04 03Egyszer használatos
inkontinenciabetétek
97609 30 04 03 09Egyszer használatos
inkontinenciabetétek 351
ml-900 ml között
normatív80%3270db
97709 30 0403 12Egyszer használatos
inkontinenciabetétek 901
ml-1100 ml között
normatív80%3270db
97809 30 0403 15Egyszer használatos
inkontinenciabetétek 1101
ml-1300 ml között
normatív80%3270db
97909 30 04 03 18Egyszer használatos
inkontinenciabetétek 1301
ml felett
normatív80%3270db
98009 30 04 05Egyszer használatos
nadrágpelenkák
98109 30 04 05 03Egyszer használatos
nadrágpelenkák
gyermekek számára (1100
ml-ig)
normatívKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
80%3350db
98209 30 04 05 05Egyszer használatos
nadrágpelenkák
gyermekek számára (1101
ml-től)
normatívKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
80%3350db
98309 30 04 06 09Egyszer használatos
nadrágpelenkák
700 ml-1200 ml
között (kis méret)
normatív80%3270db
98409 30 04 06 12Egyszer
használatos
nadrágpelenkák
1201 ml-től
(kis méret)
normatív80%3270db
98509 30 04 06 15Egyszer
használatos
nadrágpelenkák
1800 ml-ig
(közepes méret)
normatív80%3270db
98609 30 04 06 18Egyszer
használatos
nadrágpelenkák
1801 ml-től
(közepes méret)
normatív80%3270db
98709 30 04 06 21Egyszer
használatos
nadrágpelenkák
2000 ml-ig (nagy
méret)
normatív80%3270db
98809 30 04 06 24Egyszer
használatos
nadrágpelenkák
2001 ml-től (nagy
méret)
normatív80%3270db
[315]
98909 30 04 21Egyszer használatos
hím vesszőpelenkák
99009 30 04 21 03Egyszer használatos
hím vesszőpelenkák
normatív80%3270db
99109 30 09Függesztő- és
rögzítőeszközök vizelet-
és székletfelszívó
segédeszközökhöz
inkontinenciabetétekhez
99209 30 09 03Rögzítőnadrágok
99309 30 09 03 03Rögzítőnadrágoknormatív50%35db
99409 33MOSDÁSI, FÜRDÉSI ÉS ZUHANYZÁSI SEGÉDESZKÖZÖK
99509 33 03Fürdő- és zuhanyzószékek
99609 33 03 03Fix fürdőkád-
ülőkék
Alsóvégtagot érintő
súlyos
mozgáskorlátozottság
esetén
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat),
reumatológia,
sebészet,
gyermeksebé-szet,
érsebészet,
neurológia,
gyermekneuro-
lógia, idegsebészet,
geriátria, ismételt
rendelés esetén a
beteg háziorvosa is
99709 33 03 03 03Fix fürdőkádülőkéknormatív80%721db
[316]
99809 33 03 06Kifordítható
fürdőkád-
ülőkék
Paraplegia,
hemiplegia, ataxia
esetén
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat),
traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, sebészet,
gyermeksebészet,
érsebészet,
neurológia,
gyermekneuro-
lógia,
idegsebészet,
geriátria, ismételt
rendelés esetén a
beteg háziorvosa is
99909 33 03 06 03Kifordítható
fürdőkádülőkék
normatív80%721db
100012SZEMÉLYES MOZGÁS
SEGÉDESZKÖZEI
100112 03EGY
KARRAL
MŰKÖD-
TETETT,
JÁRÁST
SEGÍTŐ
ESZKÖZÖK
Alsóvégtagok
ízületeinek kopásos
fájdalma, gyulladása,
fejlődési
rendellenessége,
bénulása vagy időskori
gyengesége,
alsóvégtag-sérülések
postoperatív vagy
konzervatív ellátására,
alsóvégtag amputáció
és protetizálás
postoperatív fázisában,
egyensúlyzavar esetén
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat),
traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina,
reumatológia,
sebészet, érsebészet,
gyermeksebé-szet,
neurológia,
gyermekneuro-
lógia, idegsebészet,
geriátria, ismételt
rendelés esetén a
beteg háziorvosa is
100212 03 03Járóbotok
100312 03 03 03Fix járóbotok
100412 03 03 03 03Fix járóbotok funkcionális
T-markolattal
normatív80%362db
100512 03 03 06Állítható járóbotok
100612 03 03 06 03Állítható járóbotok
funkcionális T-markolattal
normatív80%362db
100712 03 03 06 06Állítható, anatómiai
fogantyús járóbotok
normatív80%362db
100812 03 06Könyökmankók
100912 03 06 03Fém könyökmankók
[317]
101012 03 06 03 03Állítható fém
könyökmankók
normatív80%362db
101112 03 12Hónaljmankók
101212 03 12 03Fém hónaljmankók
101312 03 12 03 03Állítható fém
hónaljmankók
normatívA támogatási listában
csillaggal (*) jelölt
eszközök kizárólag 18
év alattiak számára
rendelhetők
80%362db
10141203 16Három- vagy többlábú
járóbotok markolattal
és/vagy alkartámasszal
10151203 1603Háromlábú botokA támogatási listában
csillaggal (*) jelölt
eszközök kizárólag 18
év alattiak számára
rendelhetők
10161203 1603 03Háromlábú botok
markolattal
normatív80%362db
10171203 1606Négylábú botok
101812 03 16 06 03Négylábú botok
markolattal
normatív80%362db
101912 06KÉT
KARRAL
MŰKÖD-
TETETT,
JÁRÁST
SEGÍTŐ
ESZKÖZÖK
Alsóvégtagok
ízületeinek kopásos
fájdalma, gyulladása,
fejlődési
rendellenessége,
bénulása vagy időskori
gyengesége esetén,
alsóvégtag-sérülések
postoperatív vagy
konzervatív ellátására,
alsóvégtag amputáció
és protetizálás
postoperatív fázisában,
egyensúlyzavar esetén.
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat),
traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina,
reumatológia,
sebészet, érsebészet,
gyermeksebé-szet,
neurológia,
gyermekneuro-
lógia, idegsebészet,
geriátria, ismételt
rendelés esetén a
beteg háziorvosa is
102012 06 03JárókeretekA támogatási listában
csillaggal (*) jelölt
eszközök kizárólag 18
év alattiak számára
rendelhetők
102112 06 03 03Nem összecsukható
járókeretek
102212 06 03 03 03Állítható, nem
összecsukható járókeretek
normatív80%361db
[318]
102312 06 03 06Összecsukható járókeretek
102412 06 03 06 03Állítható, összecsukható
járókeretek
normatív80%361db
102512 06 03 06 06Lépegető járókereteknormatív80%361db
102612 06 03 06 09Lépcsőnjáró járókereteknormatív80%361db
102712 06 06Guruló járókeretek
(rollátorok)
A támogatási listában
csillaggal (*) jelölt
eszközök kizárólag 18
év alattiak számára
rendelhetők
102812 06 06 03Guruló járókeretek
102912 06 06 03 03Guruló járókereteknormatív80%361db
10301216MOPEDEK ÉS
MOTORKERÉKPÁROK
Olyan önálló életvitelt
folytató, műlábbal és
ortézissel is tartós kültéri
járásra képtelen
mozgáskorlátozott személy
részére, aki más módon
önerőből, biztonságosan,
az esetleges akadályokat
legyőzve a mindennapi
életvitelhez szükséges
távolságot megtenni
képtelen
Az alábbi eszközök
kihordási időn belül
párhuzamosan nem
rendelhetőek:
- Aktív kerekesszék (12
21 06 09) és moped
vagy motorkerékpár (12
16)
- Elektromos utcai
kerekesszék (12 21 27
03 06) és moped vagy
motorkerékpár (12 16).
Az eszköz
ártámogatással történő
rendeléséhez az egészségbiztosító ellenőrző főorvosának ellenjegyzése szükséges
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina,
szakképesítéssel
rendelkező szakorvos,
rehabilitációra alkalmas
rendelési helyen, ahol az
eszköz kipróbálása és
betanítása biztosított
(gyógytornász vagy
ergoterapeuta jelenléte
biztosított)
1031121606Háromkerekű mopedek
és motorkerékpárok
103212 1606 03Háromkerekű mopedek
103312 16 06 03 03Háromkerekű
robbanómotoros és
elektromos mopedek
normatív80%961db
1034121609Négykerekű mopedek és
motorkerékpárok
103512 16 09 03Négykerekű mopedek
103612 16 09 03 03Négykerekű
robbanómotoros és
elektromos mopedek
normatív80%961db
10371221KEREKESSZÉKEKAzalábbi
eszközkombinációk
kihordási időn belül
párhuzamosan nem
rendelhetők:
- Aktív kerekesszék (12
21 06 09) és elektromos
utcai kerekesszék (12 21
27 03 06)
- Aktív kerekesszék (12
21 06 09) és elektromos
szobai kerekesszék (12
21 2703 03)
- Aktív kerekesszék (12
21 06 09) és moped
vagy motorkerékpár (12
16)
- Elektromos szobai
kerekesszék (12 21 27
03 03) és elektromos
utcai kerekesszék (12 21
27 03 06)
- Elektromos utcai
kerekesszék (12 21 27
03 06) és moped vagy
motorkerékpár (12 16)
- Egykezes, nem-
motorikus
kerekesszékek
hajtókarikával (12 21 15
03 03) és standard
kerekesszék (12 21 06
03, 12 21 06 06)
- Egykezes, nem-
motorikus
kerekesszékek
hajtókarikával (12 21 15
03 03) és aktív
kerekesszék (12 21 06
09)
103812 21 03Kísérő személy által
irányított, kézi
kerekesszékek
103912 21 03 03Gyermekes felnőtt kézi
kerekes székek
[319]
104012 21 03 03 03Gyermek és felnőtt kézi
kerekes székek
normatívMozgássérült vagy önálló
mozgásra nem képes
gyermekek és felnőttek
részére, akik különféle
megtámasztást, rögzítést
igényelnek a szállításukhoz
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina,
ortopédia-
traumatológia, ortopédia,
traumatológia, neurológia,
gyermekneurológia,
idegsebészet,
gyermeksebészet, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
80%721db
104112 21 03 03 03Gyermekes felnőtt kézi kerekesszékekemeltMozgássérült vagy
önálló mozgásra
nem képes
gyermekek
részére, akik
különféle
megtámasztást,
rögzítést
igényelnek a
szállításukhoz
Kizárólag 18 év
alatti betegek
számára
rendelhető
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina,
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia,
neurológia,
gyermek-
neurológia,
idegsebészet,
gyermeksebészet, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
80%361db
104212 21 03 03 06Gyermek és
felnőtt
kerekesszékek
súlyosan
mozgásfo-
gyatékosok
részére
normatívVeleszületett vagy
szerzett súlyos
mozgásfogyatékos-
ság, kommunikációs
hiányosságok vagy
koordinációs zavarok
esetén, amennyiben a
beteg önmagát ellátni,
önállóan tartósan ülni
nem képes,
mozgásához állandó
személyi segítséget
igényel, mozgatását
állandó felügyelet
mellett csak speciális
kerekesszékkel lehet
biztosítani.
Az eszköz
ártámogatással
történő rendeléséhez
az egészségbiztosító
ellenőrző
főorvosának
ellenjegyzése
szükséges
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat)
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszköz kipróbálása
és betanítása
biztosított
(gyógytornász vagy
ergoterapeuta
jelenléte biztosított)
80%721db
[320]
104312 21 03 03 06Gyermek és
felnőtt
kerekesszékek
súlyosan
mozgásfogyatékosok
részére
emeltVeleszületett vagy
szerzett súlyos
mozgásfogyatékos-
ság, kommunikációs
hiányosságok vagy koordinációs zavarok
esetén, amennyiben a
beteg önmagát ellátni,
önállóan tartósan ülni
nem képes,
mozgásához állandó
személyi segítséget
igényel, mozgatását
állandó felügyelet
mellett csak speciális
kerekesszékkel lehet
biztosítani.
1. Kizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
2. Az eszköz
ártámogatással történő rendeléséhez az
egészségbiztosító
ellenőrző főorvosának
ellenjegyzése szükséges
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina,
szakképesítéssel
rendelkező szakorvos, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat),
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszköz kipróbálása
és betanítása
biztosított
(gyógytornász vagy
ergoterapeuta
jelenléte biztosított)
80%361db
104412 21 06Kétkezes, hátsókerék-
meghajtású
kerekesszékek
104512 21 06 03Kétkezes, hátsókerék-
meghajtású, merevvázas
standard kerekesszékek
Nagyfokú végleges
járásnehezítettség esetén,
ha a beteg egyéb járást
segítő eszközzel hosszabb
távú helyváltoztatásra
képtelen
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina,
ortopédia-
traumatológia, ortopédia,
traumatológia, neurológia,
gyermekneurológia,
idegsebészet, gyermeksebészet, sebészet, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
104612 21 06 03 03Kétkezes, hátsókerék-
meghajtású, merevvázas
standard kerekesszékek
normatív80%721db
104712 21 06 03 03Kétkezes, hátsókerék-
meghajtású, merevvázas
standard kerekesszékek
emeltKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
80%361db
104812 21 06 06Kétkezes, hátsókerék-
meghajtású, összecsukható
standard kerekesszékek
Nagyfokú végleges
járásnehezítettség esetén,
ha a beteg egyéb járást
segítő eszközzel hosszabb
távú helyváltoztatásra
képtelen
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina,
ortopédia-
traumatológia, ortopédia,
traumatológia, neurológia,
gyermekneurológia,
idegsebészet,
gyermeksebészet, sebészet, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
[321]
104912 21 06 06 03Kétkezes, hátsókerék-
meghajtású, összecsukható
standard kerekesszékek
normatív80%721db
105012 21 06 06 03Kétkezes, hátsókerék-
meghajtású, összecsukható
standard kerekesszékek
emeltKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
80%361db
105112 21 06 09Kétkezes,
hátsókerék-
meghajtású,
aktív kerekes-
székek
Nagyfokú végleges
járásnehezítettség-gel
rendelkező
mozgáskorlátozott
számára, ha
- a beteg egyéb járást
segítő eszközzel
hosszabb távú
helyváltoztatásra
képtelen és
- mentális és fizikai
állapota alapján
alkalmas mechanikus
kerekesszék
használatára és
- képes standard
kerekesszékkel
önállóan legalább
150 méter
megtételére,
manőverezésre és
- 3-5%-os emelkedő
és lejtő, valamint 2
cm magas küszöb
nem jelent akadályt
számára és
- a következő
feltételek bármelyike
teljesül:
1. alap-, közép- vagy
felsőfokú képzésben
vesz részt,
2. teljes vagy
részmunkaidőben
foglalkoztatott, vagy
3. kiskorú gyermeket
nevel.
1. Csak standard
kerekesszék legalább
hat hónapos
kipróbálását követően
rendelhető, ha a
kipróbálást a rehabilitációs intézmény
dokumentáltan igazolja
2. Az eszköz
ártámogatással történő
rendeléséhez az
egészségbiztosító
ellenőrző főorvosának
ellenjegyzése szükséges
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyógyászat)
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszköz kipróbálása
és betanítása
biztosított
(gyógytornász
vagy ergoterapeuta
jelenléte
biztosított)
105212 21 06 09 03Kétkezes, hátsókerék-
meghajtású, merevvázas
aktív kerekesszékek
normatív80%721db
105312 21 06 09 03Kétkezes, hátsókerék-
meghajtású, merevvázas
aktív kerekesszékek
emeltKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
80%481db
[322]
105412 21 06 09 06Kétkezes, hátsókerék-
meghajtású, összecsukható
aktív kerekesszékek
normatív80%721db
105512 21 06 09 06Kétkezes, hátsókerék-
meghajtású, összecsukható
aktív kerekesszékek
emeltKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
80%481db
10561221 15Egyoldali meghajtású,
nem-motorikus
kerekesszékek
Nagyfokú végleges
járásnehezítettség esetén,
ha a beteg egyéb járást
segítő eszközzel hosszabb
távú helyváltoztatásra
képtelen
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina,
ortopédia-
traumatológia, ortopédia,
traumatológia, neurológia,
gyermekneurológia,
idegsebészet,
gyermeksebészet, sebészet, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
105712 21 1503Egykezes, nem-motorikus
kerekes székek
105812 21 15 03 03Egykezes, nem-motorikus
kerekesszékek
hajtókarikával
normatív80%721db
105912 21 15 03 03Egykezes, nem-motorikus
kerekesszékek
hajtókarikával
emeltKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
80%361db
106012 21 15 03 06Egykezes, nem-motorikus
kerekesszékek hajtókarral
normatív80%721db
106112 21 15 03 06Egykezes, nem-motorikus
kerekesszékek hajtókarral
emeltKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
80%361db
106212 21 15 03 09Egykezes, nem-motorikus
kerekesszékek lengőkarral
normatív80%721db
106312 21 15 03 09Egykezes, nem-motorikus
kerekesszékek lengőkarral
emeltKizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
80%361db
[323]
106412 21 27Elektromos
motorral
meghajtott
kerekes-
székek,
rásegített
kormányzás-
sal
Nagyfokú végleges
járásnehezítettség
esetén, ha a beteg
egyéb járást segítő
eszközzel hosszabb
távú
helyváltoztatásra
képtelen, emellett
olyan fokú felső
végtagi károsodása
van, amely miatt
mechanikus
kerekesszék hajtására
képtelen
Az eszköz
ártámogatással történő
rendeléséhez az
egészségbiztosító
ellenőrző főorvosának
ellenjegyzése szükséges
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat)
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszköz kipróbálása
és betanítása
biztosított
(gyógytornász
vagy ergoterapeuta
jelenléte
biztosított)
106512 21 27 03Elektromos motorral
meghajtott joystick-
irányítású kerekesszékek
106612 21 27 03 03Elektromos motorral
meghajtott Joystick-
irányítású szobai
kerekesszékek
normatív90%961db
106712 21 27 03 06Elektromos motorral
meghajtott joystick-
irányítású utcai
kerekesszékek
normatív90%961db
106812 24KEREKESSZÉKEK EGYÉB
TARTOZÉKAI
106912 24 24Elemek és
akkumulátorok
Kizárólag társa­dalombiztosítási támogatással rendelt elektromos motorral meghajtott kerekesszékekhez vagy elektromos mopedekhezA társadalom­biztosítási támogatással rendelt elektromos kerekesszék vagy elektromos moped rendelését követő 24 hónappal rendelhetőa beteg
háziorvosa, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
107012 24 24 03Meghajtó akkumulátorok
107112 24 24 03 03Akkumulátor
ok elektromos
kerekesszékhez és elektromos
mopedhez (50
Ah alatt)
normatív50%242db
107212 24 24 03 06Akkumulátor
ok elektromos
kerekesszékh
ez és elektromos
mopedhez (50
Ah felett)
normatív50%242db
[324]
10731239TÁJÉKOZÓDÁSI
SEGÉDESZKÖZÖK
Vakság egyik vagy mindkét
szemen, egyik szem vak, a
másik szem csökkentlátó,
csökkentlátás mindkét
szemen
szemészet, gyermekszemészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat), ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is
107412 39 03Tapogatóbotok és pákák
107512 39 03 03Fehér támbotok
107512 39 03 03 03Nem összecsukható fehér
botok
normatív98%121db
107712 39 03 03 05Összecsukható fehér botoknormatív98%121db
1077/a12 39 03 03
09
Nem össze-
csukható
fehér
pásztázó-
botok (110
cm-től)
normatív98%121db
1077/b12 39 03 03
12
Össze-
csukható
fehér
pásztázó-
botok (110
cm-től)
normatív98%121db
107815HÁZTARTÁSI
SEGÉDESZKÖZÖK
107915 09EVÉSI ÉS IVÁSI
SEGÉDESZKÖZÖK
108015 09 30Tápszondák
108115 09 30 03GyomorszondákMesterséges táplálásra
szoruló betegek részére
sebészet,
gyermeksebészet,
belgyógyászat, csecsemő-
és gyermekgyógyászat,
neurológia,
gyermekneurológia,
idegsebészet, klinikai
onkológia, sugárterápia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina,
fül-orr-
gégegyógyászat, gyermek
fül-orr-gégegyógyászat,
arc-állcsont és szájsebészet, geriátria,
vagy szakorvos javaslatára
a beteg háziorvosa
A szakorvosi javaslat
érvényességi időtartama:
24 hónap.
108215 09 30 03 03Gyomorszondák, 12CH-
18CH
normatív98%53db
108315 09 30 03 05Gyomorszondák, 20CH-
28CH
normatív98%53db
108415 09 30 03 09Gyomorszondák, 30CH-tólnormatív98%53db
1084/a15 09 30 03 12Gyomorszondák,
12CH alatt
98%64db
[325]
108515 09 30 06TápszondákMesterséges táplálásra
szoruló betegek részére
sebészet,
gyermeksebészet,
belgyógyászat, csecsemő-
és gyermekgyógyászat,
neurológia,
gyermekneurológia,
idegsebészet, klinikai
onkológia, sugárterápia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina,
fül-orr-
gégegyógyászat, gyermek
fül-orr-gégegyógyászat,
arc-állcsont és szájsebészet, geriátria,,
vagy szakorvos javaslatára
a beteg háziorvosa
A szakorvosi javaslat
érvényességi időtartama:
24 hónap.
108615 09 30 06 03Tápszondák 500 mm-ignormatív98%6180db
108715 09 30 06 06Tápszondák 500 mm-tőlnormatív98%6180db
108815 09 30 09LeszívókatéterekTracheotomia, gége-,
algarat tumor, gégesérülés,
gége stenosis
sebészet,
gyermeksebészet,
belgyógyászat, csecsemő-
és gyermekgyógyászat,
neurológia,
gyermekneurológia,
idegsebészet, klinikai
onkológia, sugárterápia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina,
fül-orr-
gégegyógyászat, gyermek
fül-orr-gégegyógyászat,
arc-állcsont és szájsebészet, geriátria,,
vagy szakorvos javaslatára
a beteg háziorvosa
A szakorvosi javaslat
érvényességi időtartama:
24 hónap.
108915 09 30 09 03Leszívókatétereknormatív98%6180db
[326]
109015 09 30 12ÖblítőfecskendőkMesterséges
táplálás, katéterek
leszívása (trachea és
egyéb),
hólyagöblítés,
vég bélöblítés és
beöntés
Sebészet, gyermeksebészet, belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, neurológia, gyermekneurológia, klinikai onkológia, sugárterápia, arc-állcsont és szájsebészet,geriátria, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, gasztroenterológia, vagy szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa.
A szakorvosi javaslat érvényességi időtartama: 24 hónap.
109115 09 30 12 03100 ml-es
öblítőfecskendők
normatív98%122db
109215 09 30 12 06150 ml-es
öblítőfecskendők
normatív98%122db
109315 09 30 12 09200 ml-es
öblítőfecskendők
normatív98%122db
1093/a15 09 30 15Enterális
táplálórendszerek
Tartósan (6 héten túl)
gyomor-bél rendszerbe
mesterséges táplálást és
folyadékpótlást igénylő
beteg:
neurológiai megbetegedések
miatt fellépő nyelészavar
vagy nyelési képtelenség,
veleszületett vagy tumoros
vagy nem tumoros
eredetű nyelőcső, szájüregi
vagy a garatot, gégét
érintő elváltozás, amely
nyelészavart okoz és/vagy
aspiráció veszélyével
fenyeget
olyan gyomor-bélrendszeri
vagy egyéb eredetű
betegség, ahol a fizikai
állapota, terhelhetősége
miatt a tápláltsági szint csak
teljesen vagy részlegesen
mesterséges táplálással
biztosítható.
sebészet,
gyermeksebészet,
gasztroenterológia,
kardiológia,
belgyógyászat,
csecsemő- és
gyermekgyógyászat,
neurológia,
gyermekneurológia,
idegsebészet, klinikai
onkológia, sugárterápia,
hematológia,
fizikális medicina és
rehabilitációs orvoslás,
rehabilitációs medicina,
tüdőgyógyászat,
fül-orr-gégészet,
gyermek fül-orr-
gégészet, arc-állcsont-
szájsebészet vagy
szakorvos javaslatára
a beteg háziorvosa is.
A szakorvosi javaslat
maximális érvényességi
időtartama:
12 hónap
1093/b15 90 30 15 03Enterális
táplálópumpák
98%361db
1093/c15 90 30 15 06Gravitációs
szerelékek
enterális
tápláláshoz
98%390db
1093/d15 90 30 15 09Fecskendő
enterális
tápláláshoz
98%326db
1093/e15 90 30 15 12Gasztro-
tubusok
98%61doboz
1093/f15 90 30 15 15Enterális
tápláló-
pumpa
szerelékek
98%390db
109418BÚTORZAT ÉS LAKÁS-
VAGY EGYÉB HELYISÉG-
ÁTALAKÍTÁSOK
109518 09ÜLŐBÚTOROK
109618 09 27Lábszártámaszok,
lábzsámolyok és
lábtámaszok
Kerekesszékekhez,
amennyiben a
kerekesszék
alapkiszereléséhez
tartozó lábtámasz a
beteg mérete,
tömege, vagy
speciális deformitás
miatt alkalmatlan
kizárólag a
kerekesszéket
rendelő szakorvos
109718092703Lábtartók
kerekesszékekhez
109818 09 27 03 03Módosított lábtartók
kerekesszékekhez
normatív80%721pár
109918 09 34HáttámaszokKerekesszékekhez,
amennyiben a kerekesszék
alapki szereléséhez tartozó
háttámasza beteg mérete,
tömege, vagy speciális
deformitás miatt
alkalmatlan
kizárólag a kerekesszéket
rendelő szakorvos
110018 09 34 03Háttámaszok
kerekesszékekhez
110118 09 34 03 03Módosított háttámaszok
kerekesszékekhez
normatív80%721db
110218 09 36Kartámaszok
székekhez
Kerekesszékekhez,
amennyiben a
kerekesszék
alapkiszereléséhez
tartozó kartámasz a
beteg mérete,
tömege, vagy
speciális deformitás
miatt alkalmatlan
kizárólag a
kerekesszéket
rendelő szakorvos
110318 09 36 03Kartámaszok
kerekesszékekhez
[327]
110418 09 36 03 03Módosított kartámaszok
kerekesszékekhez
normatív80%721pár
110518 09 42Antidecubitus-párnák
110618 09 42 03Ülőpárnák felfekvési
sérülések megelőzésére
110718 09 42 03 03Egylégkamrás
antidecubitus-ülőpárna
normatívFelfekvés
megelőzésére,
kialakult felfekvés
kezelésére
érzéskieséssel
rendelkező,
járásképtelen,
mozgássérült
betegeknek,
akiknek az állapota
végleges
ortopédia­traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, sebészet, gyermeksebészet, geriátria, csecsemő- és gyermek­gyógyászat, neurológia, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)80%601db
110818 09 42 03 06Kétlégkamrás
antidecubitus-ülőpárna
normatívFelfekvés
megelőzésére,
kialakult felfekvés
kezelésére
érzéskieséssel
rendelkező,
járásképtelen,
mozgássérült
betegeknek,
akiknek az állapota
végleges
ortopédia­traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, sebészet, gyermeksebészet, geriátria, csecsemő- és gyermek­gyógyászat, neurológia, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)80%601db
110918 09 42 03 09Négylégkamrás
antidecubitus-ülőpárna
normatívKialakult felfekvés
kezelésére
érzéskieséssel
rendelkező,
járásképtelen,
mozgássérült
betegeknek,
akiknek az állapota
végleges
ortopédia­traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, sebészet, gyermeksebészet, geriátria, csecsemő- és gyermek­gyógyászat, neurológia, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)80%601db
[328]
111018 09 42 03
12
Anti-
decubitus-
párnák
kerekes-
székekhez
normatívFelfekvés
megelőzésére
kerekesszéket
használó,
érzéskieséssel nem
rendelkező,
járásképtelen,
mozgássérült
betegnek
kizárólag a beteg
háziorvosa, a
következő
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvosok
javaslatára:
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat),
traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina,
sebészet,
gyermeksebé-
szet, geriátria,
csecsemő- és gyermekgyó-
gyászat,
neurológia.
Szakorvosi
javaslat
érvényességi
időtartama: 6
hónap
80%242db
111118 12ÁGYAK
111218 12 18Antidecubitus-matracok
és alátétek
111318 12 18 03Antidecubitus-matracok
111418 12 18 03 03Antidecubitus-matracoknormatívFelfekvés
megelőzésére,
kialakult felfekvés
kezelésére
érzéskieséssel
rendelkező,
járásképtelen,
mozgássérült
betegeknek,
akiknek az állapota
végleges
kizárólag a beteg
háziorvosa,
a következő
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvosok
javaslatára:
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, sebészet,
gyermeksebészet,
geriátria,
csecsemő- és
gyermek-
gyógyászat,
neurológia
Szakorvosi javaslat
érvényességi
időtartama:
6 hónap
80%241db
[329]
111518 12 18 03 06Antidecubitus-matracok
kézipumpával
normatívFelfekvés
megelőzésére,
kialakult felfekvés
kezelésére
érzéskieséssel
rendelkező,
járásképtelen,
mozgássérült
betegeknek,
akiknek az állapota
végleges
kizárólag a beteg
háziorvosa,
a következő
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvosok
javaslatára:
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, sebészet,
gyermeksebészet,
geriátria,
csecsemő- és
gyermek-
gyógyászat,
neurológia
Szakorvosi javaslat
érvényességi
időtartama:
6 hónap
80%241db
111618 12 18 06Antidecubitus-alátétek
111718 12 18 06 03Egyszer használatos
antidecubitus-alátétek
normatívKialakult felfekvés esetén
járásképtelen,
mozgássérült betegek
számára, akiknek az
állapota végleges
A kihordási időre
rendelhető mennyiség
a felfekvésnek kitett egy
testtájra vonatkozik.
Rendelésnél a testtájat
fel kell tüntetni
kizárólag a beteg
háziorvosa, a következő
szakképesítéssel
rendelkező szakorvosok
javaslatára: ortopédia-
traumatológia, ortopédia,
traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, sebészet,
gyermeksebészet, geriátria,
csecsemő- és
gyermekgyógyászat
Szakorvosi javaslat
érvényességi időtartama: 24
hónap
80%130db
111818 18TÁMASZTÓESZKÖZÖKTartós vagy maradandó
mozgáskárosodással
élőknek,
egyensúlyzavarban
szenvedőknek
ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, sebészet,
gyermeksebészet, geriátria,
csecsemő- és
gyermekgyógyászat
[330]
1119181803Járókorlátok és
támasztókorlátok
1120181803 03Kapaszkodókeretek WC-
hez
112118 18 03 03 03Kapaszkodókeretek WC-
hez
normatív80%721db
1122181805Kapaszkodók és fogantyúk
1123181805 03Egyenes kapaszkodók
11241818 05 03 03Egyenes kapaszkodóknormatív80%721db
1125181805 05Zuhanykapaszkodók
112618 18 05 05 03Zuhanykapaszkodóknormatív80%721db
1127181805 09Fürdőkád-kapaszkodók
1128181805 0903Fürdőkád-kapaszkodóknormatív80%721db
112921SEGÉDESZKÖZÖK
KOMMUNIKÁCIÓHOZ,
TÁJÉKOZTATÁSHOZ ÉS
JELADÁSHOZ
113021 03OPTIKAI SEGÉDESZKÖZÖK
113121 03 03Szemüveglencsék
113221 03 03 03Monofocalis, sphericus
lencsék üvegből
Myopia, hypermetropia,
strabizmus
szemészet,
gyermekszemészet
113321 03 03 03 03Monofocalis, sphericus
lencsék üvegből, 0.00D-
4.00D között
normatív50%242db
113421 03 03 03 05Monofocalis, sphericus
lencsék üvegből, 4.25D-
5.00D között
normatív50%242db
113521 03 03 03 09Monofocalls, sphericus
lencsék üvegből, 6.25D-
8.00D között
normatív50%242db
113621 03 03 03 12Monofocalis, sphericus
lencsék üvegből, 8.25D-
10.00D között
normatív50%242db
113721 03 03 03 15Monofocalis, sphericus
lencsék üvegből, 10.25D-
13.00D között
normatív50%242db
113821 03 03 03 18Monofocalis, sphericus
lencsék üvegből, 13.25D
felett
normatív50%242db
[331]
113921 03 03 05Monofocalis, toricus
lencsék üvegből, cyl. 2.00-
ig
Myopia, hypermetropia,
strabizmus, astigmia
szemészet,
gyermekszemészet
114021 03 03 05 03Monofocalis, toricus
lencsék üvegből, cyl. 2.00-
ig, 0.00D-4.00D között
normatív50%242db
114121 03 03 05 05Monofocalis, toricus
lencsék üvegből, cyl. 2.00-
ig, 4.25D-5.00D között
normatív50%242db
114221 03 03 05 09Monofocalis, toricus
lencsék üvegből, cyl. 2.00-
ig, 5.25D-8.00D között
normatív50%242db
114321 03 03 05 12Monofocalis, toricus
lencsék üvegből, cyl. 2.00-
ig, 8.25D-13.00D között
normatív50%242db
114421 03 03 05 15Monofocalis, toricus
lencsék üvegből, cyl. 2.00-
ig, 13.25D felett
normatív50%242db
114521 03 03 09Monofocalis, toricus
lencsék üvegből, cyl. 2.25-
4.00 között
Myopia, hypermetropia,
strabizmus, astigmia
szemészet,
gyermekszemészet
114621 03 03 09 03Monofocalis, toricus
lencsék üvegből, cyl. 2.25-
4.00 között, 0.00D-4.00D
között
normatív50%242db
114721 03 03 09 05Monofocalis, toricus
lencsék üvegből, cyl. 2.25-
4.00 között, 4.25D-5.00D
között
normatív50%242db
114821 03 03 09 09Monofocalis, toricus
lencsék üvegből, cyl. 2.25-
4.00 között, 5.25D-8.00D
között
normatív50%242db
114921 03 03 09 12Monofocalis, toricus
lencsék üvegből, cyl. 2.25-
4.00 között, 8.25D-13.00D
között
normatív50%242db
115021 03 03 09 15Monofocalis, toricus
lencsék üvegből, cyl. 2.25-
4.00 között, 13.25D felett
normatív50%242db
[332]
115121 03 03 21Bifocalis, sphericus lencsék
üvegből
Konvergens strabizmus
esetén 18 év alatti betegek
számára
szemészet,
gyermekszemészet
115221 03 03 21 03Bifocalis, sphericus lencsék
üvegből, 0.00D-4.00D
között
normatív50%242db
115321 03 03 21 05Bifocalis, sphericus lencsék
üvegből, 4.25D-5.00D
között
normatív50%242db
115421 03 03 21 09Bifocalis, sphericus lencsék
üvegből, 5.25D-8.00D
között
normatív50%242db
115521 03 03 21 12Bifocalis, sphericus lencsék
üvegből, 8.25D-10.00D
között
normatív50%242db
115621 03 03 21 15Bifocalis, sphericus lencsék
üvegből, 10.25D-12.00D
között
normatív50%242db
115721 03 03 21 18Bifocalis, sphericus lencsék
üvegből, 12.25D felett
normatív50%242db
115821 03 03 24Bifocalis, toricus lencsék
üvegből, cyl. 4.00-ig
Astigmia, 18 éves korig
konvergens strabizmus
szemészet,
gyermekszemészet
115921 03 03 24 03Bifocalis, toricus lencsék normatív
üvegből, cyl. 4.00-ig,
0.00D-4.00D között
50%242db
116021 03 03 24 06Bifocalis, toricus lencsék normatív
üvegből, cyl. 4.00-ig,
4.25D-6.00D között
50%242db
116121 03 03 24 09Bifocalis, toricus lencsék
üvegből, cyl. 4.00-ig, 5.25D-
8.00D között
normatív50%242db
116221 03 03 24 12Bifocalis, toricus lencsék
üvegből, cyl. 4.00-ig, 8.25D-
10.00D között
normatív50%242db
116321 03 03 24 15Bifocalis, toricus lencsék
üvegből, cyl. 4.00-ig,
10.00D felett
normatív50%242db
116421 03 03 27Monofocalis sphericus
lencsék műanyagból
Myopia, hypermetropiaszemészet,
gyermekszemészet
116521 03 03 2701Monofocalis sphericus
lencsék műanyagból,
0.00D-4.00D között
normatív50%242db
[333]
116621 03 03 2703Monofocalis sphericus
lencsék műanyagból,
4.25D-6.00D között
normatív50%242db
116721 03 03 27 06Monofocalis sphericus
lencsék műanyagból,
6.25D-8.00D között
normatív50%242db
116821 03 03 27 09Monofocalis sphericus
lencsék műanyagból,
8.25D-10.00D között
normatív50%242db
116921 03 03 27 12Monofocalis sphericus
lencsék műanyagból,
10.25D-13.00D között
normatív50%242db
117021 03 03 27 15Monofocalis sphericus
lencsék műanyagból,
13.00D felett
normatív50%242db
117121 03 03 30Monofocalis, toricus
lencsék műanyagból, cyl.
2.00-ig
Strabizmus, astigmiaszemészet,
gyermekszemészet
117221 03 03 3001Monofocalis, toricus
lencsék műanyagból, cyl.
2.00-ig, 0.00D-4.00D között
normatív50%242db
117321 03 03 30 03Monofocalis, toricus
lencsék műanyagból, cyl.
2.00-ig, 4.25D-6.00D között
normatív50%242db
117421 03 03 30 06Monofocalis, toricus
lencsék műanyagból, cyl.
2.00-ig, 6.25D-8.00D között
normatív50%242db
117521 03 03 30 09Monofocalis, toricus
lencsék műanyagból, cyl.
2.00-ig, 8.25D-10.00D
között
normatív50%242db
117621 03 03 30 12Monofocalis, toricus
lencsék műanyagból, cyl.
2.00-ig, 10.25D-13.00D
között
normatív50%242db
117721 03 03 30 15Monofocalis, toricus
lencsék műanyagból, cyl.
2.00-ig, 13.25D felett
normatív50%242db
[334]
117821 03 03 33Monofocalis, toricus
lencsék műanyagból, cyl.
2.25-4.00 között
Strabizmus, astigmiaszemészet,
gyermekszemészet
117921 03 03 33 01Monofocalis, toricus
lencsék műanyagból, cyl.
2.25-4.00 között, 0.00D-
4.00D között
normatív50%242db
118021 03 03 33 03Monofocalis, toricus
lencsék műanyagból, cyl.
2.25-4.00 között, 4.25D-
5.00D között
normatív50%242db
118121 03 03 33 05Monofocalis, toricus
lencsék műanyagból, cyl.
2.25-4.00 között, 5.25D-
8.00D között
normatív50%242db
118221 03 03 33 09Monofocalis, toricus
lencsék műanyagból, cyl.
2.25-4.00 között, 8.25D-
10.00D között
normatív50%242db
118321 03 03 33 12Monofocalis, toricus
lencsék műanyagból, cyl.
2.25-4.00 között, 10.25D
felett
normatív50%242db
118421 03 03 35Bifocalis, sphericus lencsék
műanyagból
Strabizmus, astigmiaszemészet,
gyermekszemészet
118521 03 03 35 03Bifocalis, sphericus lencsék
műanyagból, 0.00D-4.00D
között
normatív50%242db
118621 03 03 35 05Bifocalis, sphericus lencsék
műanyagból, 4.25D-5.00D
között
normatív50%242db
118721 03 03 35 09Bifocalis, sphericus lencsék
műanyagból, 5.25D-8.00D
között
normatív50%242db
118821 03 03 35 12Bifocalis, sphericus lencsék
műanyagból, 8.25D-10.00D
között
normatív50%242db
118921 03 03 35 15Bifocalis, sphericus lencsék
műanyagból, 10.25D-
12.00D között
normatív50%242db
119021 03 03 35 18Bifocalis, sphericus lencsék
műanyagból, 12.25D felett
normatív50%242db
[335]
119121 03 03 39Bifocalis, toricus lencsék
műanyagból, cyl. 4.00-ig
Strabizmus, astigmiaszemészet,
gyermekszemészet
119221 03 03 39 03Bifocalis, toricus lencsék
műanyagból, cyl. 4.00-ig,
0.00D-4.00D között
normatív50%242db
119321 03 03 39 05Bifocalis, toricus lencsék
műanyagból, cyl. 4.00-ig,
4.25D-5.00D között
normatív50%242db
119421 03 03 39 09Bifocalis, toricus lencsék
műanyagból, cyl. 4.00-ig,
5.25D-8.00D között
normatív50%242db
119521 03 03 39 12Bifocalis, toricus lencsék
műanyagból, cyl. 4.00-ig,
8.25D-10.00D között
normatív50%242db
119621 03 03 39 15Bifocalis, toricus lencsék
műanyagból, cyl. 4.00-ig,
10.25D-12.00D között
normatív50%242db
119721 03 03 39 18Bifocalis, toricus lencsék
műanyagból, cyl. 4.00-ig,
12.25D felett
normatív50%242db
119821 03 06SzemüvegkeretekTámogatott
szemüveglencséhez
szemészet,
gyermekszemészet
119921 03 05 03Felnőtt szemüvegkeretek
120021 03 05 03 03Felnőtt szemüvegkereteknormatív50%241db
120121 03 05