33/2019. (III. 5.) Korm. rendelet

az igazságügyi szolgáltatásokkal, valamint az emberkereskedelem áldozatainak azonosításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 74. § a) és b) pontjában, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjában, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28/A. §-ában, valamint a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 205. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha az önkéntesen közreműködő szervezet működése során olyan magyar állampolgárról vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyről szerez tudomást, akiről alappal feltehető, hogy az emberkereskedelem áldozata, vele azonosító beszélgetést folytathat le. Ha az önkéntesen közreműködő szervezet az azonosító beszélgetés során megállapítja, hogy a beszélgetésbe bevont személy valószínűsíthetően emberkereskedelem áldozata, erről a tényről az azonosító adatlap megküldésével haladéktalanul értesíti a területi áldozatsegítő szolgálatot. A területi áldozatsegítő szolgálat az azonosító adatlapokat haladéktalanul rögzíti a Rendszerbe."

2. Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A miniszter az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája működtetéséért felelős szervként képzésszervezést támogató informatikai rendszert működtet, amelyen keresztül az általa szervezett képzésre, továbbképzésre és vizsgára a kötelezett a jelentkezését benyújthatja."

(2) Az R1. 4. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter áldozatsegítő szolgálatként eljárva)

"a) az áldozatsegítési eljárásban személyre szabott tájékoztatást nyújt és ennek érdekében megszakítás nélkül, folyamatosan működteti az erre a célra fenntartott, díjmentesen hívható Áldozatsegítő Vonalat, továbbá az áldozatsegítő központokban biztosítja a bűncselekmények és a tulajdon elleni szabálysértések áldozatai részére az érdekérvényesítés elősegítése szolgáltatás igénybevételének lehetőségét,"

(3) Az R1. 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Azon személy esetén, akiről a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény szerinti eljárásban megállapították, hogy bűncselekmény áldozata és jogosult az áldozatsegítési szolgáltatások igénybevételére, a bűncselekménnyel okozott kár, illetve a bűncselekménnyel összefüggésben keletkezett jog- vagy érdeksérelem elhárításához szükséges jogi segítségnyújtási támogatások engedélyezésével kapcsolatos eljárás lefolytatására az a járási hivatal is illetékes, amely a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény szerinti eljárást lefolytatta. Ha az áldozat kéri, az ügyet a lakóhelye, a tartózkodási helye vagy a munkavégzésének helye szerint illetékes járási hivatalhoz kell áttenni."

(4) Az R1. 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha a 2017. január 1-jét megelőzően jogerősen megállapított, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény szerinti támogatást az áldozatnak vissza kell térítenie, erre a tartózkodási helye, ennek hiányában a lakóhelye szerinti járási hivatal kötelezi. Ha sem a tartózkodási hely, sem pedig a lakóhely nem állapítható meg, a támogatást engedélyező fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala jár el, Pest megyében az Érdi Járási Hivatal, Budapesten a XI. Kerületi Hivatal."

(5) Az R1.

a) 4. § (1) bekezdés b) pontjában a "működtet" szövegrész helyébe a "működtethet" szöveg,

b) 17. § (1) és (3) bekezdésében a "jogszabályi rendelkezések" szövegrészek helyébe a "hatásköri és illetékességi szabályok" szöveg

lép.

3. A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

3. § A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdésében az "a területi hivatal - a számla" szövegrész helyébe az "a területi hivatal a számlát rögzíti a támogatások nyilvántartásába, majd - a számla" szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék