340/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosításával összefüggő módosításáról

A Kormány

a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. §, a 4. §, a 7. § 1-3. pontja, valamint a 8. § 1. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV. törvény 109. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. §, a 6. §, a 7. § 4. pontja és a 8. § 2. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § 5-9. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § 10. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § 11-19. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV. törvény 109. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 6. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (6) bekezdés 4. pontjában kapott

felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a következő II/B. fejezettel egészül ki:

"II/B. FEJEZET

KÖZÖS HIVATALI SZERVEZET

4/B. § (1) A 4/A. § (3) bekezdése szerinti közös biztonsági vezető a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet szerinti, a miniszterelnök

a) kormányzati igazgatási és

b) politikai

munkaszervezete esetében a biztonsági vezető feladatait mindkét minősített adatot kezelő szerv vonatkozásában elláthatja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a biztonsági vezető az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti minősített adatot kezelő szervvel

a) munkaviszonyban,

b) kormányzati szolgálati jogviszonyban,

c) közszolgálati jogviszonyban,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) bírói, igazságügyi, ügyészi szolgálati jogviszonyban,

f) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy

g) a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti szolgálati jogviszonyban

áll.

(3) A 4/A. § (3) bekezdése szerinti közös titkos ügykezelő feladatait az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti minősített adatot kezelő szervek vonatkozásában ellátja."

2. A minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

2. § A minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet szerinti, a miniszterelnök

a) kormányzati igazgatási és

b) politikai

munkaszervezete esetében a rendszerbiztonsági felügyelő, valamint a rendszeradminisztrátor a jogszabályokban meghatározott feladatait mindkét minősített adatot kezelő szerv vonatkozásában elláthatja."

3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[Az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdése és a (4) bekezdés szerinti költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv) (1) bekezdés szerinti feladatait]

"c) az Áht. 10. § (4c) bekezdése szerinti esetben a törvényben vagy kormányrendeletben kijelölt költségvetési szerv az állományába tartozó alkalmazottakkal, a munkamegosztási megállapodásban meghatározottak szerint"

[látja el, kivéve ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti feladatok ellátása szolgáltatás vásárlásával történik.]

(2) Az Ávr. 9. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:

"(5b) A Miniszterelnöki Kormányiroda gazdasági szervezeti feladatai ellátására a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktfr.) 6/B. § (2) bekezdésében kijelölt szerv a központi költségvetés XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezetbe sorolt központi költségvetési szervi, fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok tekintetében - az 1. melléklet I. pont 21. alpont a) és b) pontjában meghatározott előirányzatok kivételével - a tervezéssel, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásával (gazdálkodással), finanszírozással, adatszolgáltatással és a beszámolással kapcsolatos feladatokat a gazdasági szervezete útján, a 9. § (5) bekezdés c) pontja szerinti megállapodás alapján látja el. A megállapodásban rögzíteni kell az Áht.-ban és az e rendeletben, továbbá az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: államháztartási számviteli kormányrendelet) meghatározott kötelezettségek teljesítését biztosító feltételeket, továbbá a költségvetési szervi előirányzatok, a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok tekintetében ellátandó feladatokat, hatásköröket."

4. § Az Ávr. 11. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél gazdasági vezetőt nem kell megbízni, e rendelet gazdasági vezetőre meghatározott követelményeit)

"c) törvény vagy kormányrendelet által kijelölt, a Kormány vagy a miniszterelnök irányítása alá tartozó költségvetési szerv gazdasági szervezete vezetőjére"

[kell alkalmazni, kivéve ha az önkormányzati hivatal, illetve a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv állományában van olyan személy, aki megfelel az e rendelet gazdasági vezetőre meghatározott követelményeknek és a költségvetési szerv vezetője a 9. § (1) bekezdése szerinti feladatok ellátására írásban kijelölte. Az e bekezdésben meghatározott esetben a 9. § (1) bekezdése szerinti feladatok ellátásáért az a) és b) pontban meghatározott személy felel az e bekezdésben meghatározott kivétellel.]

5. § Az Ávr. 52. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A kötelezettséget vállaló szerv vezetője írásban kötelezettségvállalási joggal ruházhatja fel)

"e) az Áht. 10. § (4c) bekezdése szerinti esetben a törvényben vagy kormányrendeletben kijelölt költségvetési szerv alkalmazásában álló személyt."

6. § Az Ávr. 55. § (2) bekezdés c) pontja a következő cd) alponttal egészül ki:

(A kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére

a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv esetén)

"cd) a 9. § (5) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy az általa e rendelet előírásainak megfelelően írásban kijelölt, a 9. § (5) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési szerv alkalmazásában álló személy,"

(írásban jogosult.)

7. § Az Ávr.

1. 9. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a "(4a) és (4b)" szövegrész helyébe a "(4a)-(4c)" szöveg,

2. 11. § (3) bekezdés b) pontjában a "vezetőjére" szövegrész helyébe a "vezetőjére, illetve" szöveg,

3. 11. § (3) bekezdés záró szövegrészében az "a) és b) pontban" szövegrész helyébe az "a)-c) pontban" szöveg,

4. 52. § (4) bekezdés d) pontjában a "vezetőjét." szövegrész helyébe a "vezetőjét, valamint" szöveg,

5. 75. § (6a) bekezdésében, 75/A. §-ában, 102/D. § (5a) bekezdésében, 102/E. § (2) bekezdésében és 102/F. § (2) bekezdés c) pontjában az "a támogató" szövegrész helyébe az "a támogató vagy a támogató nevében eljáró szervezet" szöveg,

6. 100. § (3) bekezdésében az "a támogatónak" szövegrész helyébe az "a támogatónak vagy a támogató nevében eljáró szervezetnek" szöveg,

7. 100. § (3) bekezdésében, 101. §-ában, 101/A. § (5) bekezdésében és a 102/F. § (1) és (2) bekezdésének nyitó szövegrészében az "A támogató" szövegrész helyébe az "A támogató vagy a támogató nevében eljáró szervezet" szöveg,

8. 102/E. § (1) bekezdésében a "támogató" szövegrészek helyébe a "támogató vagy a támogató nevében eljáró szervezet" szöveg,

9. 102/E. § (1) bekezdésében az "a támogatót" szövegrész helyébe az "a támogatót vagy a támogató nevében eljáró szervezetet" szöveg,

10. 1. melléklet I. pont 1. alpont a) pontjában az "a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktfr.)" szövegrész helyébe az "a Ktfr." szöveg,

11. 5. mellékletében foglalt táblázat A:5a mezőjében a "szerve" szövegrész helyébe a "szerve, a 9. § (5b) bekezdése szerinti szervezet" szöveg,

12. 5. mellékletében foglalt táblázat A:8 mezőjében a "szerv," szövegrész helyébe a "szerv, a 9. § (5b) bekezdése szerinti szervezet" szöveg,

13. 5. mellékletében foglalt táblázat A:10 mezőjében az "alapjai kezelő szerve" szövegrész helyébe az "alapjai kezelő szerve, a 9. § (5b) bekezdése szerinti szervezet" szöveg,

14. 5. mellékletében foglalt táblázat A:11 mezőjében az "alapjai kezelő szerve," szövegrész helyébe az "alapjai kezelő szerve, a 9. § (5b) bekezdése szerinti szervezet," szöveg,

15. 5. mellékletében foglalt táblázat A:14, A:21 és A:22 mezőjében a "szervezet" szövegrész helyébe a "szervezet, a 9. § (5b) bekezdése szerinti szervezet" szöveg,

16. 5. mellékletében foglalt táblázat A:14b, A:15 és A:17 mezőjében a "szerv" szövegrész helyébe a "szerv, a 9. § (5b) bekezdése szerinti szervezet" szöveg,

17. 5. mellékletében foglalt táblázat A:20 mezőjében a "költségvetési szerv" szövegrész helyébe a "költségvetési szerv, a 9. § (5b) bekezdése szerinti szervezet" szöveg,

18. 6. mellékletében foglalt táblázat B:12 mezőjében a "szerve" szövegrész helyébe a "szerve, vagy a 9. § (5b) bekezdése szerinti szervezet" szövegrész,

19. 6. mellékletében foglalt táblázat B:13 mezőjében a "szerv" szövegrész helyébe a "szerv vagy a 9. § (5b) bekezdése szerinti szervezet" szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti az Ávr.

1. 11. § (3) bekezdés a) pontjában az "illetve" szövegrész,

2. 52. § (4) bekezdés c) pontjában a "valamint" szövegrész.

4. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A központi költségvetés XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezetébe sorolt központi költségvetési szervi, fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok tekintetében - az Ávr. 1. melléklet I. pont 21. alpont a) és b) pontjában meghatározott előirányzatok kivételével - a beszámolási és könyvvezetési feladatokat a Miniszterelnöki Kabinetiroda látja el."

10. § Az Áhsz. 31. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a központi költségvetés XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezetébe sorolt előirányzatok tekintetében - az Ávr. 1. melléklet I. pont 21. alpont a) és b) pontjában meghatározott előirányzatok kivételével - az éves beszámoló elkészítéséért az Ávr. 1. melléklet I. pont 21. alpont nyitó szövegrészében meghatározott fejezetet irányító szerv vezetője és az Ávr. 9. § (5b) bekezdése szerinti gazdasági szervezet vezetője egyetemlegesen felelősek.

(5) A központi költségvetés XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezetébe sorolt előirányzatok tekintetében - az Ávr. 1. melléklet I. pont 21. alpont a) és b) pontjában meghatározott előirányzatok kivételével - az éves beszámolót a (4) bekezdés szerinti személyek a hely és a kelet feltüntetésével írják alá."

11. § Az Áhsz. 32. §-a a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A központi költségvetés XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezetébe sorolt költségvetési szerv esetén - a Szerencsejáték Felügyelet és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal kivételével - az (1) bekezdés szerinti feladatokat az Ávr. 9. § (5b) bekezdése szerinti szervezet látja el.

(6) A központi költségvetés XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezetébe sorolt költségvetési szerv esetén - a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal kivételével - az (1a) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az irányító szerv vezetője a költségvetési szerv éves költségvetési beszámolóját az (1) bekezdés szerinti határidőt követő húsz napon belül felülvizsgálja, és annak javítására, kiegészítésére vonatkozó észrevételeit az Ávr. 9. § (5b) bekezdése szerinti szervezet részére megküldi. A javítások, kiegészítések elvégzését követően az Ávr. 9. § (5b) szerinti szervezet - a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben - jóváhagyja. Az Ávr. 9. § (5b) bekezdése szerinti szervezet az e bekezdés szerinti költségvetési szerv vonatkozásában elkészített és az elektronikus adatszolgáltató rendszerben jóváhagyott adattartalmú aláírt éves költségvetési beszámolót a Kincstár általi elfogadását követő húsz napon belül megküldi az irányító szervnek, amely azt - a felülvizsgálat elvégzését igazoló személy aláírásával ellátva - az Ávr. 9.§ (5b) bekezdése szerinti szervezet részére tíz napon belül visszaküldi.

(7) A központi költségvetés XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezetébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében a fejezetet irányító szerv vagy a fejezetet irányító szerv vezetőjének kijelölése alapján az Ávr. 9. § (5b) bekezdése szerinti szervezet gazdasági vezetője a fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok éves költségvetési beszámolóit március 20-áig elkészíti, és a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölti az éves költségvetési beszámolót alátámasztó - könyvelési rendszerből előállított - teljes főkönyvi kivonattal együtt."

12. § Az Áhsz. 33. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdést a tulajdonosi joggyakorló által készített és a központi költségvetés XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezetébe sorolt, általa kezelt központi kezelésű előirányzatra - az Ávr. 1. melléklet I. pont 21. alpont b) pontjában meghatározott előirányzatok kivételével - elkészített 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti beszámoló esetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fejezetet irányító szerv vagy a fejezetet irányító szerv vezetőjének kijelölése alapján az Ávr. 9. § (5b) bekezdése szerinti szervezet a Kincstár által működtetett elektronikus rendszerbe feltöltött éves költségvetési beszámolót a fenti határidőt követő tíz napon belül felülvizsgálja és - annak javításának, kiegészítésének szükség szerinti elrendelését követően - jóváhagyja. A Kincstár általi felülvizsgálat során jóváhagyott éves költségvetési beszámolót harminc napon belül meg kell küldeni az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek is."

5. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

13. § Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében a "szerv" szövegrész helyébe a "szerv, vagy törvényi, kormányrendeleti kijelölés alapján a gazdasági szervezetének feladatait ellátó államigazgatási szerv" szöveg lép.

6. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

14. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. alcíme a következő 6/B. §-sal egészül ki:

"6/B. § (1) A Miniszterelnöki Kormányiroda a Miniszterelnöki Kabinetirodával közös hivatali szervezet létrehozására jogosult.

(2) A Miniszterelnöki Kormányirodának az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerinti gazdasági szervezeti feladatait a Miniszterelnöki Kabinetiroda látja el."

7. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék