Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

341/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az egyes kormányzati szakfeladatok átvételével összefüggő módosításáról

A Kormány

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 5. § tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1c) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 6-11. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

2. § A közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) Az agrárpolitikáért felelős miniszter a közösségi agrármarketing és közösségi bormarketing (a továbbiakban együttesen: közösségi agrármarketing) tevékenységhez kapcsolódó állami feladatokat, valamint a halfogyasztás népszerűsítésére irányuló marketing-, kommunikációs és promóciós feladatokat az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. útján látja el, amely során agrármarketing-célú támogatás nyújtására is jogosult.

(2) Az agrárpolitikáért felelős miniszter az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. közreműködésével összehangolja Magyarország közösségi agrármarketing tevékenységét, ezzel kapcsolatban a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek munkáját, meghatározza a Nemzeti Agrármarketing Program útján a közösségi agrármarketing feladatok ellátását, annak módját."

3. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MTÜ Statútum) 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A turisztikai ügynökség javaslatot tesz a turizmusért felelős miniszternek)

"a) a turizmust, különösen a turisztikai marketingtevékenységet, a turisztikai országmárka-fejlesztést, valamint annak külföldi és hazai kommunikációját, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységet, az utazási és utazást közvetítői szerződést, a falusi és agroturizmust, a borturizmust, a magyar bor egységes állami kommunikációját, az egészségturizmust, a szálláshely-szolgáltatást, a lovas turisztikai szolgáltatást, az idegenvezetést, a konferenciaturizmust, a nemzetközi küldőpiacok fejlesztését és az ott folyó munka szakmai irányítását, valamint a vendéglátást érintő szabályozásra, egyúttal részt vesz a feladatait érintő előterjesztések közigazgatási egyeztetésében, véleményezésében, véleményt nyilvánít a turizmussal, a turisztikai felsőoktatási képzéssel és szakemberképzéssel, valamint idegenforgalmi, turisztikai, vendéglátó- és szállodaipari szakmunkásképzéssel és a vendéglátással kapcsolatos jogalkalmazási kérdésekben,"

(2) Az MTÜ Statútum 5. § (1) bekezdés 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A turisztikai ügynökség)

"15. a borturizmushoz kapcsolódó tevékenysége keretében kidolgozza a magyar borkultúra, valamint a magyar borvidékek hazai és külföldi népszerűsítését célzó programot, marketing-kommunikációs eszközök alkalmazásával támogatja a magyar bor egységes és magas színvonalú megjelenítését itthon és külföldön, kapcsolatot tart az érintett terméktanácsokkal, szakmai szervezetekkel, kormányzati és nem kormányzati szereplőkkel,"

4. § Az MTÜ Statútum 4. § (1) bekezdés g) pontjában az "állami bormarketinget" szövegrész helyébe az "a magyar bor egységes állami kommunikációját" szöveg lép.

4. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

5. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 94/2018. Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdése a következő 6. ponttal egészül ki:

(A miniszterelnök kabinetfőnöke a Kormány)

"6. mozgóképszakmai hatóság működtetéséért"

(felelős tagja.)

6. § A 94/2018. Korm. rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § A Kormány a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 18. § (2) bekezdésében meghatározott miniszterként a miniszterelnök kabinetfőnökét jelöli ki."

7. § A 94/2018. Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A miniszterelnök kabinetfőnöke a vendéglátásért való felelőssége keretében előkészíti

a) a vendéglátásra, valamint

b) a magyar borturizmusra, valamint a magyar bor egységes kommunikációjára

vonatkozó jogszabályokat."

8. § (1) A 94/2018. Korm. rendelet 80. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter az agrárpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti)

"e) - a 12. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogszabályok kivételével - a közösségi agrármarketingre"

(vonatkozó jogszabályokat.)

(2) A 94/2018. Korm. rendelet 80. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(A miniszter az agrárpolitikáért való felelőssége keretében)

"n) a 12. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak kivételével ellátja a közösségi bormarketing kapcsán jelentkező valamennyi állami feladatot."

9. § A 94/2018. Korm. rendelet) 116. §-a a következő 25. és 26. ponttal egészül ki:

[Az innovációért és technológiáért felelős miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

"25. foglalkoztatáspolitikáért,

26. társadalmi párbeszédért"

[felelős tagja.]

10. § A 94/2018. Korm. rendelet 11. alcíme a következő 137/D. és 137/E. §-sal egészül ki:

"137/D. § (1) A miniszter a foglalkoztatáspolitikáért való felelőssége keretében előkészíti

a) - a mezőgazdasági foglalkoztatás tekintetében az agrárpolitikáért felelős miniszter együttműködésével -a munkaviszonyra, a közalkalmazotti jogviszonyra,

b) a bérpolitika kialakítására, a munkáltató fizetésképtelensége esetén igénybe vehető bérgarancia-támogatásra,

c) - az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatásának elősegítése tekintetében a társadalmi felzárkózásért felelős miniszterrel együttműködve - a foglalkoztatás elősegítésére - ide nem értve a közfoglalkoztatást és a foglalkoztatási rehabilitációt - és az álláskeresők támogatására,

d) a munkaügyi kapcsolatokra,

e) a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére,

f) a munkaügyi ellenőrzésre és az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a foglalkoztatáspolitikáért való felelőssége keretében - a közfoglalkoztatás és a foglalkoztatási rehabilitáció kivételével -

a) kidolgozza a Kormány foglalkoztatáspolitikai, valamint - a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve - életszínvonal- és térségi kohéziós politikai koncepcióját és érvényesíti azokat egyéb kormányzati koncepciók és programok kialakításánál,

b) ellátja a foglalkoztatáspolitika koordinációjával kapcsolatos feladatokat,

c) meghatározza a foglalkoztatáspolitika és az álláskeresők ellátásának eszközrendszerét, a munkaerőpiaci szolgáltatások szabályait és irányítja a munka-, pálya-, álláskeresési, foglalkoztatási tanácsadással kapcsolatos feladatokat, elemzi és ellenőrzi azok működését,

d) programokat dolgoz ki a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatására, a foglalkoztatási válsághelyzetekből adódó kedvezőtlen munkaerőpiaci hatások csökkentésére és - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve - az atipikus foglalkoztatás bővítésére,

e) figyelemmel kíséri a foglalkoztatási folyamatokat, elkészíti a munkaerő-keresletre és -kínálatra vonatkozó prognózisokat,

f) felelős a bérpolitikáért, ennek keretében

fa) kidolgozza a kormányzati bérpolitikára vonatkozó javaslatokat, és - a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve - előterjeszti a Kormánynak a költségvetési intézményi szféra illetményrendszereinek összehangolt alakítására vonatkozó javaslatokat,

fb) értékeli a szektorok, ágazatok, szakmák kereseti viszonyait,

fc) koordinálja a versenyszféra keresetalakulásának befolyásolását célzó, érdekegyeztetéssel kapcsolatos kormányzati feladatokat, és kidolgozza az érdekegyeztető tárgyalásokon a versenyszféra keresetalakulására és a kötelező legkisebb munkabér meghatározására vonatkozó kormányzati tárgyalási pozíciókat,

g) felelős a munkavédelemért, ennek keretében

ga) irányítja a munkavédelem országos programjának végrehajtását,

gb) meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést biztosító szabályokat, ideértve a munkahelyek, a munkaeszközök, az egyéni védőeszközök, a munkakörülményi tényezők és a munkaalkalmasság követelményeit, és

gc) összehangolja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésében közreműködő szervek tevékenységét,

h) részt vesz a Kormány elosztás- és jövedelempolitikai koncepciójának kialakításában,

i) képviseli a Kormányt a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetben.

137/E. § A miniszter a társadalmi párbeszédért való felelőssége keretében

a) összehangolja - a makroszintű társadalmi párbeszéd vonatkozásában - a kormányzati szervek érdekegyeztetéssel kapcsolatos tevékenységét,

b) részt vesz a gazdasági, munkaügyi, foglalkoztatási, szakképzési, munkavédelmi, valamint fogyasztóvédelmi érdekegyeztetésben, továbbá ellátja a Kormány képviseletét a feladatköréhez tartozó érdekegyeztető testületekben, és figyelemmel kíséri az érdekegyeztetésben létrejött megállapodások végrehajtását,

c) figyelemmel kíséri a munkaügyi kapcsolatok és az érdekegyeztetés folyamatait, a munkaügyi viták és konfliktusok feloldásának rendjét, és javaslatot dolgoz ki az érdekegyeztetés és a társadalmi párbeszéd intézmény- és fórumrendszerének továbbfejlesztésére,

d) gondoskodik a civil szektorral való kapcsolattartás ágazati politikájának kialakításáról és megvalósításának összehangolásáról."

11. § A 94/2018. Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés j) pontjában a "kizárólagosan ellátja az állami bormarketing" szövegrész helyébe az "ellátja a magyar borturizmus, valamint a magyar bor egységes kommunikációja" szöveg lép.

12. § Hatályát veszti a 94/2018. Korm. rendelet

a) 64. § (1) bekezdés 4. és 12. pontja,

b) 70. §-a,

c) 77. §-a.

5. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 341/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 32. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"32. a központi költségvetés LXIII. fejezeténél az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 116. §-a szerinti tagja"

Tartalomjegyzék