Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

43/2019. (IX. 20.) AM rendelet

az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés k) pontjában,

a 2., 3., 6. és 7. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 4. és 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosítása

1. § Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

a) 6. § (2) bekezdésében a "bejelentett területének" szövegrész helyébe az "az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 1. § 23. pontja szerinti támogatható területének (a továbbiakban: támogatható terület)" szöveg,

b) 6. § (2) és (2a) bekezdésében a "bejelentett területhez" szövegrész helyébe a "támogatható területhez" szöveg

lép.

2. A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet módosítása

2. § A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet] 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően, a 2019. tárgyévben a szárított takarmányt előállító üzemben a tárgyévben szárított takarmány előállítás céljára legalább azt a tüzelőanyag-mennyiséget kell felhasználni, amely a bázis időszak átlagában az ügyfél által szárított takarmány előállítás céljára felhasznált és a bázis időszakban lefolytatott helyszíni ellenőrzések jegyzőkönyveiben rögzített tüzelőanyag mennyiségének legalább harmadát eléri."

3. § A 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet

a) 4. § (6) bekezdésében az "agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe az "európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet]" szöveg,

b) 5. § (4) bekezdés b) pontjában az "az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe az "a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet" szöveg

lép.

3. A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet módosítása

4. § A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a "2018. évre" szövegrész helyébe a "2019. évre", valamint a "40 millió" szövegrész helyébe a "25 millió" szöveg,

b) 4. § (3) bekezdésében a "2018. évre" szövegrész helyébe a "2019. évre" szöveg,

c) 5. § (1) bekezdésében a "2018. július 23. és 2018. augusztus 27." szövegrész helyébe a "2019. szeptember 23. és október 7." szöveg

lép.

4. A pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről szóló 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet módosítása

5. § A pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről szóló 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet [a továbbiakban: 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet] 6. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"g) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikkének (5) bekezdése értelmében a 2018-as pénzügyi évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről szóló, 2018. november 26-i 2018/1848/EU bizottsági végrehajtási rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

6. § Az 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet 1. § 3. pontjában a "2017/2197/EU bizottsági végrehajtási rendelet" szövegrész helyébe a "2018/1848/EU bizottsági végrehajtási rendelet" szöveg lép.

5. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet módosítása

7. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet [a továbbiakban: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet] 27. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Kamarai meghatalmazott eljárása esetén a 22. § (4) bekezdése, valamint a 23. § (4) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban meghatározott határidőt a Kincstár hivatalból egy alkalommal meghosszabbíthatja."

8. § A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet a következő 29/C. §-sal egészül ki:

"29/C. § E rendeletnek az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2019. (IX. 20.) AM rendelettel [a továbbiakban: 43/2019. (IX. 20.) AM rendelet] megállapított 27. § (5) bekezdését a 43/2019. (IX. 20.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

9. § A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 19. § (4) bekezdésében a "tárgyév június 20-áig" szövegrész helyébe a "tárgyév június 19-éig" szöveg lép.

6. A szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelet módosítása

10. § A szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2019. (V. 27.) AM rendelet] 2. § (2) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"Támogatás igénybevételére az a szárítmány-előállító tevékenységet folytató vállalkozás (a továbbiakban: igénylő) jogosult, aki vagy amely"

11. § A 20/2019. (V. 27.) AM rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:

"8. § (1) E rendeletnek az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2019. (IX. 20.) AM rendelettel [a továbbiakban: 43/2019. (IX. 20.) AM rendelet] megállapított 2. § (2) bekezdését a 43/2019. (IX. 20.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a 43/2019. (IX. 20.) AM rendelettel hatályon kívül helyezett 3. § (3) bekezdés c) pontját a folyamatban lévő eljárásokban sem kell alkalmazni,"

12. § Hatályát veszti a 20/2019. (V. 27.) AM rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja.

7. A baromfi- és sertéságazati piaci szereplők foglalkoztatási célú jövedelempótló támogatásáról szóló 27/2019. (VI. 14.) AM rendelet módosítása

13. § A baromfi- és sertéságazati piaci szereplők foglalkoztatási célú jövedelempótló támogatásáról szóló 27/2019. (VI. 14.) AM rendelet 5. § (1) bekezdésében a "2 milliárd forint" szövegrész helyébe a "2,4 milliárd forint" szöveg lép.

8. Záró rendelkezés

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

Tartalomjegyzék