Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

51/2015. (IX. 7.) FM rendelet

a pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1.[1] közvetlen támogatás: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 73/2009/EK tanácsi rendelet) 1. mellékletében, valamint a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet) 1. mellékletében nevesített közvetlen támogatási jogcímek;

2.[2] pénzügyi fegyelem: a 73/2009/EK tanácsi rendelet 11. cikkében, az 1307/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkében, valamint a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikkében meghatározott kiigazítás;

3.[3] tagállami keret: az (EU) 2022/2344 bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében meghatározott összeg;

4.[4]

5. visszatérítés: a pénzügyi fegyelem kapcsán alkalmazott kiigazítás során elvont összeg Európai Unió által fel nem használt, és a tagállam számára jóváhagyott része.

2. Visszatérítésre jogosultak köre

2. § (1) Visszatérítésre azon mezőgazdasági termelő jogosult,

a)[5] aki 2021. évi közvetlen támogatás iránti kérelmet nyújtott be, és

b)[6] akivel szemben a 2021. évi közvetlen támogatások odaítélése tárgyában hozott és 2023. szeptember 1-jéig véglegessé vált döntések alapján pénzügyi fegyelem kapcsán kiigazítás került alkalmazásra.

(1a)[7] Az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltaknak megfelelő mezőgazdasági termelő halála vagy jogutódlással történő megszűnése esetén a mezőgazdasági termelő örököse vagy jogutóda akkor jogosult visszatérítésre, ha a támogatásra való jogosultságot alátámasztó jogerős hagyatékátadó végzés, szétválás esetén a támogatásra való jogosultságot alátámasztó okirat 2023. szeptember 29-éig benyújtásra kerül a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére.

(1b)[8] Nem jogosult visszatérítésre az a mezőgazdasági termelő, aki vagy amely részére a 3. § (3) bekezdése szerinti kifizetés neki felróható okból nem teljesíthető. Ez a jogkövetkezmény kizárólag akkor alkalmazható, ha a 3. § (3) bekezdése szerinti kifizetés napján nincs folyamatban - a mezőgazdasági termelő fizetési számlájára vonatkozó - a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 29. § (1) és (3) bekezdése szerinti változás bejelentés alapján indult eljárás.

(2)[9] 2023. szeptember 1-je után jogerőre emelkedett, közvetlen támogatás odaítélése tárgyában hozott határozat alapján megállapított támogatási összegre alkalmazott pénzügyi fegyelemből adódó támogatás-csökkentés a jogerőre emelkedés évét követő visszatérítés kapcsán kerül figyelembe vételre.

3. Visszatérítésről való döntés és kifizetés

3. § (1)[10] A visszatérítésről a Kincstár hivatalból indult eljárás keretében, határozatban dönt.

(2)[11] A visszatérítés összegét a Kincstár a 2023. szeptember 1-jéig jogerőre emelkedett, 2021. évi közvetlen támogatás odaítélése tárgyában hozott döntések alapján, a közvetlen támogatás odaítélése tárgyában hozott döntésben alkalmazott pénzügyi fegyelemből adódó csökkentés arányában határozza meg, azzal, hogy a visszatérítések együttes összege nem haladhatja meg az adott évre meghatározott tagállami keretet.

(3)[12] A Kincstár a visszatérítésből eredő összeget - figyelemmel a 4. § (1) bekezdésében foglaltakra - 2023. október 15-éig fizeti ki a mezőgazdasági termelő ügyfél-nyilvántartási rendszerben szereplő fizetési számlájára.

4. Egyéb rendelkezések

4. § (1)[13] A visszatérítés keretében megállapított összegből levonásra kerül a 2021. év vonatkozásában megállapított, a kölcsönös megfeleltetés szabályainak megsértése miatt kiszabott szankció összege.

(2) A 3. § (1) bekezdés szerinti határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása során a fellebbezés elbírálásának évében alkalmazandó, adott tagállami keretet szükséges figyelembe venni azzal, hogy a már kifizetett visszatérítés a fellebbezés elbírása után elszámolásra kerül.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet

a)[14] a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

b) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

c) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikke (5) bekezdése értelmében a 2014-es pénzügyi évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről szóló, 2014. november 24-i 1259/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet

d)[15] az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikke (5) bekezdése értelmében a 2015-ös pénzügyi évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről szóló, 2015. november 19-i 2015/2094/EU bizottsági végrehajtási rendelet

e)[16] az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikke (5) bekezdése értelmében a 2016-ös pénzügyi évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről szóló, 2016. november 23-i 2016/2073/EU bizottsági végrehajtási rendelet

f)[17] az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikk (5) bekezdése értelmében a 2017-es pénzügyi évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről szóló, 2017. november 27-i 2017/2197/EU bizottsági végrehajtási rendelet

g)[18] az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikkének (5) bekezdése értelmében a 2018-as pénzügyi évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről szóló, 2018. november 26-i 2018/1848/EU bizottsági végrehajtási rendelet

h)[19] az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikkének (5) bekezdése értelmében a 2019-es pénzügyi évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről szóló, 2019. november 25-i (EU) 2019/1953 bizottsági végrehajtási rendelet

i)[20] az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikkének (5) bekezdése értelmében a 2020-as pénzügyi évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1769 bizottsági végrehajtási rendelet

j)[21] az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikkének (5) bekezdése értelmében a 2021-es pénzügyi évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről szóló, 2021. november 26-i (EU) 2021/2091 bizottsági végrehajtási rendelet

k)[22] a 2022-es pénzügyi évről átvitt előirányzatoknak az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (3) bekezdése szerinti visszatérítéséről szóló, 2022. november 29-i (EU) 2022/2344 bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 26. §-a. Hatályos 2016.09.22.

[2] Megállapította a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 26. §-a. Hatályos 2016.09.22.

[3] Megállapította az 56/2023. (IX. 27.) AM rendelet 4. §-a. Hatályos 2023.09.28.

[4] Hatályon kívül helyezte az 56/2023. (IX. 27.) AM rendelet 9. §-a. Hatálytalan 2023.09.28.

[5] Megállapította az 56/2023. (IX. 27.) AM rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.09.28.

[6] Megállapította az 56/2023. (IX. 27.) AM rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.09.28.

[7] Módosította az 56/2023. (IX. 27.) AM rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2023.09.28.

[8] Beiktatta a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 27. §-a. Hatályos 2016.09.22.

[9] Módosította az 56/2023. (IX. 27.) AM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2023.09.28.

[10] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 93. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[11] Megállapította az 56/2023. (IX. 27.) AM rendelet 6. §-a. Hatályos 2023.09.28.

[12] Módosította az 56/2023. (IX. 27.) AM rendelet 8. § c) pontja. Hatályos 2023.09.28.

[13] Módosította az 56/2023. (IX. 27.) AM rendelet 8. § d) pontja. Hatályos 2023.09.28.

[14] Megállapította a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 29. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.22.

[15] Beiktatta a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 29. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.09.22.

[16] Beiktatta az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet 30. §-a. Hatályos 2017.11.07.

[17] Beiktatta a 28/2018. (X. 5.) AM rendelet 8. §-a. Hatályos 2018.10.06.

[18] Beiktatta a 43/2019. (IX. 20.) AM rendelet 5. §-a. Hatályos 2019.09.22.

[19] Beiktatta a 47/2020. (IX. 30.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.10.01.

[20] Beiktatta a 29/2021. (VIII. 31.) AM rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.09.03.

[21] Beiktatta a 30/2022. (IX. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.09.30.

[22] Beiktatta az 56/2023. (IX. 27.) AM rendelet 7. §-a. Hatályos 2023.09.28.

Tartalomjegyzék