353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről

A Kormány a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában, a 26. § tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. §[1] E rendelet hatálya - a vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatások kivételével - a mezőgazdasági, a halászati, az erdészeti, a vadgazdálkodási állami támogatásokra (a továbbiakban együtt: agrár állami támogatás), és az azok folyósításával kapcsolatos, a kifizetéssel nem járó támogatási intézkedésekre, a támogatást nyújtó szervekre, a támogatások kedvezményezettjeire és ezen támogatások Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részére történő bejelentésében közreműködő szervezetekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. állami támogatás: az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás és a csekély összegű (de minimis) támogatás;

2. bejelentés: az állami támogatás EUMSz 108. cikk (3) bekezdése szerinti bejelentése a Bizottság részére;

3. diszkont kamatláb: a különböző években folyósított állami támogatások, illetve a több év alatt megvalósított projektek felmerült költségei jelenértékének kiszámításához használt kamatláb, amely egyenlő a referencia alapkamatláb 100 bázisponttal növelt értékével;

4. egyedi támogatás: a közösségi eljárási rendelet 1. cikk e) pontjában meghatározott támogatás;

5. egyéni referencia kamatláb: különösen a kedvezményes kamatú és kamatmentes kölcsönök, továbbá a változó kamatlábon alapuló kamattámogatások támogatástartalmának kiszámításához használt, a referencia alapkamatlábból számított, a hitelkockázattól függően eltérő összehasonlító kamatláb;

5a.[2] egy és ugyanazon vállalkozás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet [a továbbiakban: általános csekély összegű (de minimis) rendelet] 2. cikk (2) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet [a továbbiakban: a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) rendelet] 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott vállalkozás;

6. egyszerűsített bejelentés: a végrehajtási rendelet 4. cikkében meghatározott eljárás;

7. elszámolható költségek: az egyes támogatási típusokra és kategóriákra vonatkozó közösségi jogszabályokban és egyéb rendelkezések alapján az e címen meghatározott költségek;

8. erdészeti állami támogatás: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott célok teljesítése érdekében végzett tevékenységekre nyújtott állami támogatás;

9. halászati állami támogatás: a halászati és akvakultúra - termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-ei 104/2000/EK tanácsi rendelet 1. cikkében felsorolt tenger- vagy belvizekben halászott termékek, illetve akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos tevékenységekre nyújtott állami támogatás;

10. jogellenes támogatás: a közösségi eljárási rendelet 1. cikk f) pontjában meghatározott támogatás;

11.[3] kedvezményezett: az a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával, mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával, halgazdálkodással, erdőgazdálkodással, vadgazdálkodással foglalkozó vállalkozás, amely az EUMSz. 107. cikk (1) bekezdése szerinti előnyben részesül vagy részesült;

12. közösségi eljárási rendelet: az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet;

13. létező támogatás: a közösségi eljárási rendelet 1. cikk b) pontjában meghatározott támogatás;

14. mezőgazdasági állami támogatás: az EUMSZ I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges előállítására, a mezőgazdasági termékekfeldolgozására vagy a mezőgazdasági termékekforgalmazására irányuló tevékenységekre nyújtott állami támogatás;

15. mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Tv.) meghatározottak szerinti szerv;

16. mezőgazdasági termékek: az EK-Szerződés I. Mellékletében felsorolt termékek a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-termékek kivételével; a 4502, a 4503 és a 4504 KN-kód alá tartozó termékek (parafatermékek); illetve az 1234/2007/EK tanácsi rendeletben említett, tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek;

17. mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása: az EK-Szerződés I. Mellékletében felsorolt termékek a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-termékek kivételével; a 4502, a 4503 és a 4504 KN-kód alá tartozó termékek (parafatermékek); illetve az 1234/2007/EK tanácsi rendeletben említett, tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek elsődleges előállítására irányuló tevékenység;

18. mezőgazdasági termékek feldolgozása: a mezőgazdasági termékeken végzett minden olyan művelet, amelynél a művelet eredményeként létrejött termékek szintén mezőgazdasági termékeknek minősülnek, kivéve a gazdaságon belüli olyan tevékenységeket, amelyekkel az állati vagy növényi mezőgazdasági termékeket előkészítik az első alkalommal való értékesítésre;

19. mezőgazdasági termékek forgalmazása: a mezőgazdasági termékekre irányuló értékesítés, értékesítésre való felkínálás, leszállítás vagy bármely más módon történő forgalmazás céljából való birtoklás vagy bemutatás, kivéve az elsődleges mezőgazdasági termelő által a viszonteladóknak vagy feldolgozóknak való első értékesítést és bármely olyan tevékenységet, amely a mezőgazdasági termékeket ilyen első értékesítésre előkészíti; az elsődleges mezőgazdasági termelő által a végső fogyasztónak való értékesítés akkor minősül mezőgazdasági termékek forgalmazásának, ha ez a tevékenység külön erre a célra fenntartott helyiségben történik;

20. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) 6. §-a szerinti vállalkozás;

21. referencia alapkamatláb: a Bizottság által az egyéves bankközi kínálati kamatláb alapján meghatározott mérték, amely az egyéni referencia kamatláb, a diszkont kamatláb és a visszafizettetési kamatláb alapja;

22. támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa százalékos formában kifejezve;

23. támogatási program: a közösségi eljárási rendelet 1. cikk d) pontjában meghatározott támogatás;

24. támogatási kategória: az állami támogatásokra vonatkozó uniós jogi aktusokban foglalt állami támogatási jogalap;

25. támogatással való visszaélés: a közösségi eljárási rendelet 1. cikk g) pontjában megnevezett magatartás;

26. támogatási tervezet elkészítéséért felelős szerv: a támogatási program, az egyedi támogatást tartalmazó jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, illetve a pályázati felhívás elkészítéséért felelős szerv;

27. támogatást folyósító szerv: az állami támogatásnak a támogatás kedvezményezettjéhez történő eljuttatásának pénzügyi lebonyolításában részt vevő szerv;

28. támogatást nyújtó szerv: a támogatási tervezet elkészítéséért felelős szerv döntése alapján a támogatási programot tartalmazó jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, egyedi támogatást tartalmazó okirat vagy határozat végrehajtásáért felelős szerv vagy személy;

29. támogatástartalom: a kedvezményezett számára akár több forrásból nyújtott állami támogatásnak a 2. mellékletben meghatározott módszer alapján számított értéke;

30. új támogatás: a közösségi eljárási rendelet 1. cikk c) pontjában meghatározott támogatás;

31. vadgazdálkodási állami támogatás: a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvényben meghatározott célok teljesítése érdekében végzett tevékenységekre nyújtott állami támogatás;

32. végrehajtási rendelet: az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK rendeletének végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet;

33.[4] vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatás: a mindenkori vidékfejlesztési és halászati társfinanszírozott fejlesztési programokról szóló uniós rendeletek állami támogatásokra vonatkozó cikke szerinti támogatás.

34. visszafizettetési kamatláb: a végrehajtási rendelet 9. cikkében foglaltak alapján megállapított, a jogellenesnek minősített támogatás esetén alkalmazott, a támogatás kedvezményezettje által fizetendő kamat alapjául szolgáló késedelmi kamatláb.

II. FEJEZET

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK TERVEZETEINEK ÁLTALÁNOS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

3. § A támogatási program, az egyedi támogatás, valamint a bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó létező támogatási programokból nyújtott támogatás tervezete (a továbbiakban együtt: támogatási tervezet) tartalmazza az 1. mellékletben meghatározott adattartalmat.

4. § (1) A támogatást nyújtó szerv az állami támogatás odaítélésekor tájékoztatja a kedvezményezettet a nyújtott támogatás támogatástartalmáról.

(2)[5] Az általános csekély összegű (de minimis) rendelet, a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) rendelet és az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. július 24-i 875/2007/EK bizottsági rendelet [a továbbiakban: a halászati csekély összegű (de minimis) rendelet] [a továbbiakban együtt: csekély összegű (de minimis) rendeletek] hatálya alá tartozó támogatások kivételével, amennyiben a támogatási program, egyedi támogatás, pályázati felhívás, közjogi szervezetszabályozó eszköz alapján több jogcímen nyújtható állami támogatást tartalmaz, amelyet több támogatást nyújtó szerv ítél oda, úgy a támogatási program vagy az egyedi támogatás összesített támogatástartalmáról az állami támogatást elsőként odaítélő szerv vezet nyilvántartást a vonatkozó támogatási összegekről és támogatási intenzitási mértékekről szóló uniós jogi aktusokban foglaltak betartása érdekében.

5. § (1) Ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában igénybe vett összes állami támogatás - ideértve a csekély összegű (de minimis) rendeletek alapján nyújtott támogatást is - nem haladhatja meg az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokban meghatározott mértékeket, összegeket.

(2) Ha az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabály másként nem rendelkezik, nehéz helyzetben lévő vállalkozás nem részesülhet állami támogatásban.

III. FEJEZET

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁST TARTALMAZÓ TERVEZETEKKEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK

3. Az állami támogatások bejelentésére és vizsgálatára vonatkozó közös szabályok

6. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó állami támogatások uniós szabályoknak való megfelelésének vizsgálatával és a Bizottság részére történő bejelentésével kapcsolatos feladatokat az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.

(2) A miniszter (1) bekezdés szerinti eljárása nem mentesíti a támogatási tervezet elkészítéséért felelős szervet a támogatási tervezet közigazgatási egyeztetési eljárás keretében történő egyeztetése alól, továbbá ezen közigazgatási egyeztetésekre szánt előterjesztések részét kell, hogy képezze az 1. melléklet szerinti adattartalom.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok az alábbi ügyek intézésére terjednek ki:

a) a rendelet hatálya alá tartozó létező támogatásnak minősülő állami támogatások bejelentése, egyszerűsített bejelentése,

b) e rendelet hatálya alá tartozó új támogatások bejelentése, egyszerűsített bejelentése,

c) a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági csoportmentességi rendelet), a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2008. július 22-i 736/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: halászati csoportmentességi rendelet), vagy a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) rendeletekben (a továbbiakban együtt: csoportmentességi rendeletek) foglaltak alapján a Bizottság tájékoztatása, valamint

d)[6] a csekély összegű (de minimis) rendeletek hatálya alá tartozó agrár állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

(4) A támogatási tervezet elkészítéséért felelős szerv - az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon - papír alapú és elektronikus formában a Bizottság részére történő bejelentést igénylő, a csoportmentességi rendeletek, illetve a csekély összegű (de minimis) rendeletek hatálya alá tartozó támogatási tervezet egy példányának benyújtásával előzetesen tájékoztatja a minisztert a tervezet alapján nyújtandó támogatásról.

(5) A támogatási tervezet elkészítéséért felelős szerv bármely támogatási feltétel módosítása esetén a (4) bekezdésben meghatározottak szerint ismételten tájékoztatni köteles a minisztert.

7. § (1) Amennyiben szükséges, úgy a miniszter a támogatási tervezet vizsgálata során - a támogatás uniós jogszabályokkal való összhangjának megítélése érdekében - az általa megadott formában, határidő tűzésével további információkat kérhet a támogatási tervezet elkészítéséért felelős szervtől, amelyeket az köteles a megadott határidőben rendelkezésre bocsátani.

(2) A miniszter az általa teljesnek ítélt információk alapján a - támogatási tervezet elkészítéséért felelős szerv 6. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatása szerinti - támogatási tervezetet a tájékoztatás kézhezvételétől számított harminc napon belül megvizsgálja.

8. § (1) Amennyiben a vizsgálat alapján megállapítást nyer, hogy a támogatási tervezet állami támogatást tartalmaz, úgy a miniszter a 11. § (1)-(2) bekezdésében és a 12. §-ban, valamint a 13-16. §-ban foglaltak szerint jár el.

(2) Amennyiben a vizsgálat alapján a miniszter azt állapítja meg, hogy a részére bejelentett támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, e tényről a tájékoztatás kézhezvételétől számított harminc napon belül értesíti a támogatási tervezet elkészítéséért felelős szervet.

(3) Ha a támogatási tervezet elkészítéséért felelős szerv nem ért egyet a miniszter (2) bekezdés szerinti megállapításával, a minisztertől írásban kérheti, hogy a támogatási tervezetet a miniszter a Bizottság részére jelentse be annak érdekében, hogy a Bizottság állapítsa meg, hogy a támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak.

(4) Amennyiben a miniszter vizsgálata alapján megállapítást nyer, hogy a támogatási tervezet az uniós szabályokkal nincs összhangban, úgy a miniszter erről tájékoztatja a támogatási tervezet elkészítéséért felelős szervet, és ebben az esetben a miniszter jogosult a támogatás uniós szabályokkal való összhangjának megteremtése érdekében történő javaslattételre.

(5) Amennyiben a támogatási tervezet elkészítéséért felelős szerv nem ért egyet a miniszter (4) bekezdésben tett javaslatával, úgy a javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban kérheti a minisztertől a támogatási tervezet eredeti formában történő továbbítását a Bizottság részére.

(6) Amennyiben a miniszter tudomást szerez arról, hogy a támogatás a 6. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettség elmulasztása mellett kerül bevezetésre, a miniszter a támogatásról utólagos tájékoztatást kérhet a támogatási tervezet elkészítéséért felelős szervtől a 6. § (1) bekezdés szerinti vizsgálat befejezéséig, továbbá a támogatás működtetésének felfüggesztését kérheti a támogatást nyújtó szervtől. Ezzel egyidejűleg a 6. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettség elmulasztásáról a miniszter tájékoztatja a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős minisztert.

(7) Amennyiben a (6) bekezdés szerinti, bejelentési kötelezettség alá tartozó támogatás vonatkozásában a Bizottság a közösségi eljárási rendelet alapján elrendeli a támogatás visszafizetését, a miniszter kezdeményezésére a támogatást nyújtó szerv köteles a támogatás visszafizetését a visszafizettetési kamatláb alapján megnövelt összegben elrendelni.

(8)[7] Horizontális, a nemzetgazdaság több ágazatára kiterjedő és e rendelet hatálya alá tartozó agrár állami támogatást is tartalmazó, 11. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 13. § (1) bekezdése szerinti támogatási tervezet Bizottság részére - elektronikus interaktív felületen (a továbbiakban: SANI rendszerben) kitöltött formanyomtatványok alapján - történő bejelentésére jogosult szerv a miniszter és a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának előzetes egyeztetése alapján kerül kijelölésre.

9. § (1) A miniszter az állami támogatást tartalmazó támogatási tervezetekkel, valamint a 8. § (6) bekezdés szerinti támogatásokkal kapcsolatosan elvégzett vizsgálat eredményéről írásban, valamint elektronikus úton értesíti a támogatási tervezet elkészítéséért felelős szervet.

(2) Az állami támogatásról rendelkező jogszabály tervezetét kizárólag a miniszter (1) bekezdés szerinti értesítését követően lehet állami, helyi önkormányzati vagy más szervezet számára véleményezés céljából rendelkezésre bocsátani.

(3) A Bizottság részére történő bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó állami támogatások esetében a támogatási tervezet

a) a közösségi eljárási rendelet 4. cikk (2) vagy (3) bekezdése, vagy 7. cikk (2)-(3) bekezdése szerinti bizottsági határozat meghozataláig,

b) ha a Bizottság a közösségi eljárási rendelet 7. cikk (4) bekezdése alapján feltételeket határoz meg, e feltételek teljesüléséig, vagy

c) a 15. § (2) bekezdése szerinti esetben a miniszter 15. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatásának kézhezvételéig nem léphet hatályba.

(4) A mezőgazdasági és a halászati csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatások esetében a támogatási tervezet nem léphet hatályba a támogatási programról, illetve egyedi támogatásról készült információs összefoglaló adatlapnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéig.

(5) Nem kell a Bizottság részére bejelenteni a létező támogatási programból nyújtott támogatást, azonban a létező támogatásokat érintő, a végrehajtási rendelet 4. cikk (2) bekezdése szerinti változtatások egyszerűsített bejelentést vonnak maguk után, amelyet a miniszter részére történő 6. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatást követően a végrehajtási rendelet II. mellékletében szereplő egyszerűsített bejelentési formanyomtatvány kitöltése után, annak a Bizottság részére történő továbbításával a miniszter elvégez.

4. Jogellenesen nyújtott állami támogatásokkal kapcsolatos szabályok

10. § (1) Amennyiben a támogatást nyújtó szerv saját hatáskörében eljárva, a miniszter vagy egyéb szerv tájékoztatása alapján támogatással való visszaélést észlel, köteles intézkedéseket hozni a jogellenes magatartás megszüntetése, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizettetési kamatlábbal megnövelt összegben történő visszafizettetése, vagy az egyéb szükséges intézkedések megtétele céljából. A megtett intézkedésekről a támogatást nyújtó szerv köteles a miniszter részére írásban tájékoztatást nyújtani.

(2) Ha a Bizottság elrendeli az állami támogatás felfüggesztését, az elrendelésről szóló dokumentum kézhezvételétől számított tíz napon belül a miniszter felhívja a támogatást nyújtót a felfüggesztéshez szükséges intézkedés megtételére.

(3) Ha a Bizottság elrendeli az állami támogatás visszafizettetését, a miniszter felhívja a támogatást nyújtó szervet a visszafizetés kamattal növelt mértékben történő elrendelésére.

5. A csekély összegű (de minimis) rendeletek és a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó támogatási tervezetekkel kapcsolatos eljárás

11. § (1) A miniszter a támogatási tervezetet

a) a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetében a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 20. cikk (1) bekezdésében hivatkozott információkkal,

b) a halászati csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetében a halászati csoportmentességi rendelet 25. cikk (1) bekezdésében hivatkozott információkkal,

c) az általános csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetében az általános csoportmentességi rendelet 9. cikk (1) bekezdésében hivatkozott információkkal

az előírt határidőben továbbítja a Bizottság részére a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon keresztül.

(2)[8] A Bizottság külön kérésére a miniszter a csekély összegű (de minimis) rendeletek hatálya alá tartozó agrár állami támogatás támogatás esetében - a csekély összegű (de minimis) rendeletek alkalmazásával kapcsolatos, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által működtetett nyilvántartási rendszer alapján - az MVH által összeállított információkat továbbítja a Bizottság részére.

(3)[9] Az általános csekély összegű (de minimis) rendelet hatálya alá tartozó agrár állami támogatás kedvezményezettjei vonatkozásában a (2) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszer működtetése céljából

a) az MVH évenként legalább egy alkalommal tájékoztatja a nem nyilvános agrár állami támogatási adatokról a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.) szabályozott módon az általános csekély összegű (de minimis) rendelet végrehajtásához kapcsolódóan,

b) a Kincstár az általa működtetett kincstári monitoring rendszer alapján adatot szolgáltat kedvezményezettenkénti bontásban az Ávr.-ben szabályozott módon a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a) pontban szabályozott adatszolgáltatásában szereplő - az általános csekély összegű (de minimis) rendelet hatálya alá tartozó agrár állami támogatásban részesülő - kedvezményezettekről az MVH részére.

(4)[10] A (2) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszer működésének céljából a támogatást nyújtó szerv a kedvezményezett részére szóló, a (8) bekezdés szerinti értesítés adatait elektronikus formában köteles a csekély összegű (de minimis) rendeletek hatálya alá tartozó agrár állami támogatás esetében az MVH részére is, valamint az általános csekély összegű (de minimis) rendelet hatálya alá tartozó agrár állami támogatás esetében az Ávr.-ben szabályozott módon, külön a Kincstár részére is megküldeni.

(5)[11] A (2) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszerben szereplő adatok, a (3) bekezdés b) pontja alapján és a támogatást nyújtó szerv által szolgáltatott adatok, valamint a csekély összegű (de minimis) rendeletek által előírt, kedvezményezettek által tett nyilatkozatok alapján - az agrár állami támogatás kedvezményezettjei vonatkozásában - az MVH mint támogatást nyújtó szerv ellenőrzi, hogy egy kedvezményezettre vonatkozóan a tárgyévet és az azt megelőző két - a számvitelről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) 11. §-ában meghatározott - üzleti évet magában foglaló időszakot tekintve

a) a csekély összegű (de minimis) támogatás jogcímeken a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) rendelet 3. cikk (2) bekezdésében, a halászati csekély összegű (de minimis) rendelet 3. cikk (2) bekezdésében, valamint az általános csekély összegű (de minimis) rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott összegek külön-külön ne kerüljenek túllépésre és a csekély összegű (de minimis) támogatások együttes összege ne haladja meg a 200 000 eurót, továbbá

b) a mezőgazdasági és a halászati csekély összegű (de minimis) támogatások halmozott összegei a tárgyévben és az azt megelőző két naptári év tekintetében ne haladják meg a vonatkozó bizottsági rendeletek mellékleteiben Magyarország számára meghatározott összegeket.

(6) A csoportmentességi rendeletek vagy a csekély összegű (de minimis) rendeletek hatálya alá tartozó támogatások esetében a támogatást nyújtó szerv köteles biztosítani, hogy a vonatkozó bizottsági rendeletek átláthatóságra és ellenőrzésre vonatkozó cikkeiben foglalt feltételek a támogatások nyilvántartásával kapcsolatban teljesüljenek. Ennek érdekében a csekély összegű (de minimis) rendeletek hatálya alá tartozó támogatások esetében a támogatást nyújtó szerv a támogatás megalapozása érdekében, annak odaítélése előtt megkeresi az MVH-t, amely a (2) bekezdés szerinti nyilvántartása alapján a támogatást nyújtó szerv számára adatot szolgáltat.

(7)[12] Ha a támogatást nyújtó szerv az MVH által rendelkezésre bocsátott, (2) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszer szerinti adatok alapján észleli, hogy az adott kedvezményezett vonatkozásában a (6) bekezdésben meghatározott feltételek a nyújtani tervezett agrár állami támogatás vonatkozásában nem teljesülnek, úgy a támogatást nyújtó szerv megtagadja a tervezett támogatás nyújtását.

(8)[13] Ha egy agrár állami támogatás a csekély összegű (de minimis) rendeletek valamelyikének hatálya alá tartozik, úgy a támogatást nyújtó szerv köteles az ilyen címen juttatott támogatás jogcíméről és támogatástartalmáról a kedvezményezettet írásban értesíteni.

(9)[14] Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, a csekély összegű (de minimis) rendeletek alapján nyújtott támogatások a támogatott tevékenység alapján kerülnek elkülönítésre.

11/A. §[15] (1) Amennyiben a kedvezményezett más, a tárgyévben vagy az azt megelőző két üzleti évben csekély összegű (de minimis) támogatást igénybe vett kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, az általános és mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kedvezményezett a támogatást nyújtó szervnek nyilatkozzon arról, hogy mely egyéb vállalkozásokkal tekinthető egy és ugyanazon vállalkozásnak. Ezt a nyilatkozatot a támogatást nyújtó szerv továbbítja a csekély összegű támogatásokról nyilvántartási rendszert működtető MVH részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot a csekély összegű (de minimis) támogatás első alkalommal történő igénylésekor kell megtenni.

(3) Amennyiben az egy és ugyanazon vállalkozásra vonatkozó tényállás megszűnik, arról az érintett vállalkozások bármelyike jogosult legkésőbb a változást követő első alkalommal igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatást megelőzően az MVH-nak nyilatkozni.

(4) Az MVH a 11. § (2) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszerben az egy és ugyanazon vállalkozásnak tekintendő kedvezményezettek vonatkozásában a 11. § (5) bekezdés a) pontja szerinti összegeket összevontan kezeli.

(5) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti átalakulást (egyesülés, szétválás) követően a csekély összegű (de minimis) támogatás első alkalommal történő igénylésekor a jogutód kedvezményezett tájékoztatást nyújt az MVH részére az átalakulás tényéről.

(6) A kedvezményezett (5) bekezdés szerinti tájékoztatása alapján az MVH a 11. § (2) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszerben

a) az egyesülő vállalkozások részére az egyesülés időpontjának évében, valamint az azt megelőző kettő üzleti évben megítélt valamennyi csekély összegű támogatását figyelembe veszi;

b) a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást a támogatott tevékenységet átvállaló vállalkozás tekintetében veszi figyelembe azzal, hogy amennyiben nem állapítható meg, hogy mely vállalkozás veszi át a korábban csekély összegű (de minimis) támogatással támogatott tevékenységet, a csekély összegű támogatást szétválással érintett új vállalkozások között a saját tőkéjük - a szétválás tényleges időpontjában érvényes - könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani.

(7) Amennyiben a Számv. tv. 11. §-a szerinti kivételek alapján a kedvezményezett a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmaz vagy új üzleti évre tér át, arról a támogatás első alkalommal történő vagy az áttérést követően bármely csekély összegű (de minimis) támogatás igénylésekor az MVH részére tájékoztatást nyújt.

(8) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat és az (5) és (7) bekezdésben foglalt tájékoztatások bármelyikének elmulasztása a Tv. 69. § (1) bekezdés a) pontja szerinti valótlan tényközlésnek minősül.

(9) A csekély összegű (de minimis) rendeletek hatálya alá tartozó agrár állami támogatás igénylésekor a kedvezményezett nyilatkozik a támogatást nyújtó szerv részére az általa, valamint a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás által a tárgyévet és az azt megelőző két üzleti évet magába foglaló időszakban igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatás mértékéről.

(10) A támogatást nyújtó szerv a kedvezményezett (9) bekezdésben meghatározott nyilatkozatában szereplő adatokat a 11. § (6) bekezdés szerinti megkeresés előtt elektronikus formában köteles az MVH-nak megküldeni.

(11) A kedvezményezett, valamint a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás által a tárgyévet és az azt megelőző két üzleti évet magába foglaló időszakban igénybe vett mezőgazdasági és halászati csekély összegű (de minimis) támogatás mértékéről szóló nyilatkozatnak a 11. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszerben szereplő adatok minősülnek.

12. § (1) Ha a miniszter azt állapítja meg, hogy a bejelentett támogatási tervezet - megfelelő módosítással - a csekély összegű (de minimis) rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősülhet, a támogatási tervezet elkészítéséért felelős szerv tájékoztatása megtételétől számított harminc napon belül előzetes véleményt ad ki, amelyben javaslatot tesz a támogatási tervezet elkészítéséért felelős szervnek a támogatási tervezet módosítására.

(2) Az (1) bekezdés szerinti javaslatnak megfelelően módosított támogatási tervezetet a támogatási tervezet elkészítéséért felelős szerv az előzetes vélemény kézhezvételétől számított tizenöt napon belül megküldi a miniszternek. Ezen határidőt követően a támogatási tervezettel kapcsolatos 6. § (4) bekezdése és 7. § szerinti eljárások alkalmazandók.

(3) Ha a támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás

a) a csekély összegű (de minimis) rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó és feltételeinek megfelelő támogatásnak minősül, akkor a miniszter a 11. § (1)-(2) bekezdése alapján,

b) nem tartozik a csekély összegű (de minimis) rendeletek, vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá, de megfelel valamely más támogatási kategória feltételeinek, akkor a miniszter a 13-16. § alapján, vagy

c) nem tartozik a csekély összegű (de minimis) rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá, és nem felel meg valamely más támogatási kategória feltételeinek, akkor a miniszter a 14. § (3) bekezdés b) pontja, és a 14. § (4)-(5) bekezdése alapján

jár el.

6. Az Európai Bizottság részére történő bejelentést igénylő támogatási tervezetekkel kapcsolatos eljárás

13. § (1) A miniszter a 6. § (1) bekezdése alapján lefolytatott vizsgálata alapján a Bizottságnak történő bejelentésre alkalmasnak ítélt 6. § (3) bekezdés a) és b) pontja alá tartozó támogatási tervezetet és annak- a támogatási tervezet elkészítéséért felelős szerv által miniszter kérésére készített - angol nyelvű összefoglalóját a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon keresztül megküldi a Bizottságnak, és ezzel egyidejűleg bejelentési értesítőt ad ki, amelyet megküld a támogatási tervezet elkészítéséért felelős szerv számára.

(2) Amennyiben a Bizottság a bejelentett támogatásokkal kapcsolatban kiegészítő információkat kér, a miniszter, vagy felkérésére a miniszter által megadott határidőre a támogatási tervezet elkészítéséért felelős szerv köteles ezeket összeállítani, és a kiegészítő információt a miniszter a végrehajtási rendelet 8. cikkében foglaltak figyelembevétele mellett továbbítja a Bizottságnak.

14. § (1) Ha a miniszter azt állapítja meg, hogy a hozzá bejelentett támogatási tervezet nem egyeztethető össze az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal vagy kiegészítésre szorul és ezért a Bizottság felé hivatalos bejelentésre nem alkalmas, akkor a támogatási tervezet elkészítéséért felelős szerv 6. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatásának kézhezvételétől számított harminc napon belül előzetes véleményt ad ki, amelyben javaslatot tesz a támogatási tervezet elkészítéséért felelős szervnek az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal való összhang megteremtésére. A támogatási tervezet elkészítéséért felelős szerv az előzetes vélemény kézhezvételétől számított nyolc napon belül a miniszterrel a támogatási tervezetről egyeztetést kezdeményezhet.

(2) A támogatási tervezet elkészítéséért felelős szerv az (1) bekezdés szerinti javaslatnak megfelelően módosított támogatási tervezetet az előzetes vélemény kézhezvételétől számított tizenöt napon belül megküldi a miniszternek. Ezen határidőt követően a támogatási tervezettel kapcsolatos 6. § (4) bekezdése és 7. § szerinti eljárások alkalmazandók.

(3) Ha a miniszter a támogatási tervezetről megállapítja, hogy

a) az hivatalos bejelentésre alkalmas, akkor a részére megtett 6. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított harminc napon belül a 13. § (1) bekezdése szerint jár el,

b) az hivatalos bejelentésre továbbra is alkalmatlan, e tényről és arról, hogy a támogatási tervezetet a Bizottságnak nem továbbítja, a részére megtett 6. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított harminc napon belül értesíti a támogatási tervezet elkészítéséért felelős szervet.

(4) Ha a támogatási tervezet elkészítéséért felelős szerv nem ért egyet a miniszter (3) bekezdés b) pontja szerinti megállapításával, akkor a (3) bekezdés b) pontja szerinti értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban a miniszterhez fordulhat, és kérheti a minisztertől a támogatási tervezetet eredeti formában történő továbbítását a Kormány részére, amelynek Bizottság részére történő hivatalos bejelentéséről a Kormány egyedi ügyben hozott, nem nyilvános határozatban dönt.

15. § (1) A Bizottság támogatási tervezettel kapcsolatos határozatáról a miniszter tizenöt napon belül értesíti a támogatást nyújtó illetve a támogatási tervezet elkészítéséért felelős szervet.

(2) Ha a Bizottság az állami támogatás engedélyezése tekintetében nem hoz határozatot a közösségi eljárási rendelet 4. cikkében meghatározott határidőn belül, akkor a miniszter a támogatási tervezet elkészítéséért felelős szerv kérésére a közösségi eljárási rendelet 4. cikk (6) bekezdése alapján előzetesen értesíti a Bizottságot.

(3) Ha a Bizottság a (2) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül nem hoz a támogatási tervezettel kapcsolatos döntést, akkor a miniszter tájékoztatja a támogatási tervezet elkészítéséért felelős szervet, hogy az állami támogatás végrehajtható.

16. § (1) A miniszter jóváhagyás céljából a Bizottság részére bejelent bármely más állami támogatást, amely esetében állami támogatásokra vonatkozó uniós szabály a Bizottság részére történő bejelentési kötelezettségről rendelkezik.

(2) A miniszter az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok alapján tájékoztatja a Bizottságot bármely más állami támogatásról, amely esetében állami támogatásokra vonatkozó uniós szabály a Bizottság részére történő tájékoztatási kötelezettségről rendelkezik.

IV. FEJEZET

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT ELJÁRÁSOK

7. Általános együttműködési kötelezettség

17. § (1) A Bizottság megkeresésére a miniszter felhívja a támogatási tervezet elkészítéséért felelős, illetve a támogatást nyújtó szervet adatszolgáltatásra és nyilatkozattételre. A támogatási tervezet elkészítéséért felelős, illetve támogatást nyújtó szerv köteles a megkeresésben foglaltak szerinti adatszolgáltatásnak a miniszter által meghatározott határidőn belül a miniszter részére eleget tenni.

(2)[16] Az agrár állami támogatásokkal kapcsolatos, a közösségi eljárási rendeletben meghatározott tagállami feladatok végrehajtása érdekében a miniszter írásbeli megkeresésére a támogatási tervezet elkészítéséért felelős, illetve a támogatást nyújtó szerv köteles a szükséges adatokat a miniszter rendelkezésére bocsátani.

(3) Az állami támogatás kedvezményezettje és az érdekelt fél köteles együttműködni a támogatást nyújtó szervvel, a miniszterrel, valamint a Bizottsággal, ennek keretében adatszolgáltatásra és nyilatkozattételre is kötelezhető.

8. A létező támogatási programmal kapcsolatos eljárás

18. § (1) Ha a Bizottság a közösségi eljárási rendelet 17. cikk (2) bekezdése alapján létező támogatási programot kifogásol, vagy a közösségi eljárási rendelet 18. cikke szerinti ajánlást készít, amelyben a közösségi eljárási rendelet 18. cikke szerinti intézkedéseket javasol, a miniszter a Bizottság megkeresését, valamint a megkereséssel kapcsolatos álláspontját a megkeresés kézhezvételétől számított nyolc napon belül megküldi a támogatási tervezet elkészítéséért felelős szervnek azzal a felhívással, hogy a Bizottság kifogásaira és a miniszter álláspontjára a felhívás kézhezvételétől számított nyolc napon belül érdemben nyilatkozzon.

(2) Ha a támogatási tervezet elkészítéséért felelős szerv a miniszter álláspontjával egyetért, a miniszter az álláspontot a Bizottság által megadott határidőn belül megküldi a Bizottságnak.

(3) Ha a támogatási tervezet elkészítéséért felelős szerv a miniszter álláspontjával nem ért egyet, a miniszter álláspontjának kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a Kormányhoz fordulhat. Ebben az esetben a miniszter a közösségi eljárási rendelet 17. cikk (2) bekezdésének megfelelően kéri a Bizottságtól az eljárási határidő meghosszabbítását.

(4) A miniszter a Kormánynak a (3) bekezdés szerinti döntését a döntés meghozatalától számított öt napon belül megküldi a Bizottságnak.

9. Az állami támogatás felfüggesztése, visszafizettetése

19. § (1) Ha a Bizottság elrendeli az állami támogatás felfüggesztését, az elrendelésről szóló dokumentum kézhezvételétől számított tíz napon belül a miniszter felhívja a támogatást nyújtó szervet a felfüggesztéshez szükséges intézkedés megtételére.

(2) Ha a Bizottság elrendeli az állami támogatás visszafizettetését, a miniszter felhívja a támogatást nyújtó szervet a visszafizetés kamattal növelt mértékben történő elrendelésére.

V. FEJEZET

TÁMOGATÁSTARTALOM ÉS TÁMOGATÁSHALMOZÓDÁS

20. §[17] E rendelet hatálya alá tartozó támogatási konstrukciók támogatástartalmának kiszámítását - az adott konstrukcióra vonatkozó külön rendelkezés hiányában - a 2. melléklet szerint kell elvégezni. Az egyes konstrukciókra vonatkozóan jogszabályban előírt támogatási intenzitás betartása érdekében a konstrukció keretében a kedvezményezettet a részére nyújtott támogatástartalomról tájékoztatni kell, és a kedvezményezettenkénti támogatástartalomról nyilvántartást kell vezetni. A tájékoztatás és nyilvántartás - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - a támogatást nyújtó szervek feladata.

21. § Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, akkor az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokban euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott forint/euro devizaárfolyam alkalmazandó.

22. § (1) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján közzétett referencia alapkamatláb, diszkont kamatláb és visszafizettetési kamatláb alkalmazandó az e rendelet szerinti eljárásokban.

(2) A 2. melléklet B) pontjában meghatározott támogatási formák támogatástartalmának számítására vonatkozóan a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.

VI. FEJEZET

JELENTÉSEK

23. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó támogatásokkal kapcsolatos, a közösségi eljárási rendelet 21. cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján készített éves jelentés elkészítéséhez a támogatást nyújtó szervek kötelesek a szükséges információkat a miniszter által meghatározott határidőben és formában rendelkezésre bocsátani.

(2) A miniszter az éves jelentéstételi kötelezettségét a végrehajtási rendelet 5. cikkében meghatározott módon, és a végrehajtási rendelet 6. cikk (1) bekezdésében jelzett határidő betartásával köteles teljesíteni a Bizottság részére.

(3) Ha állami támogatásokra vonatkozó uniós szabály - az (1) bekezdésben meghatározott éves jelentési kötelezettségen túl - a Bizottság részére történő egyéb beszámolási kötelezettséget ír elő, akkor a támogatást nyújtó szerv a beszámolót az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályban meghatározott adattartalommal és határidő letelte előtt harminc nappal, elektronikus formában, míg egyedi bizottsági határozat esetében a bizottsági határozatban megjelölt határidő letelte előtt harminc nappal megküldi a miniszter részére.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet 26. §-a 2013. január 2-án lép hatályba.

24/A. §[18] E rendeletnek az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet, valamint a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 355/2013. (X. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 20. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

10. Az Európai Unió jogának való megfelelés

25. § Ez a rendelet

a) az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-ei 659/1999/EK tanácsi rendelet (HL L83, 27.3.1999);

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet;

c) a Tanács EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK rendeletének végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet;

d) a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet;

e) a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2008. július 22-i 736/2008/EK bizottsági rendelet;

f) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet;

g) az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet;

h) az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. július 24-i 875/2007/EK bizottsági rendelet;

i) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet;

j) a referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának módosításáról szóló (2008/C 14/02) bizottsági közlemény

k)[19] az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1407/2013/EU rendelet;

l)[20] az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

26. §[21]

27. §[22]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelethez[23]

Tájékoztatás az agrár állami támogatásokról

AB
1Általános szempontokMagyarázó
megjegyzések
2Az agrár állami támogatási konstrukció megnevezése
3A támogatási tervezet elkészítéséért felelős szerv
4A támogatást nyújtó szerv megnevezése
5A támogatást folyósító szerv megnevezése
6Nemzeti vagy regionális program
7A megfelelő aláhúzandó:
a) támogatási program
b) támogatási programon alapuló támogatás, amelyet egyedileg kell bejelenteni
a Bizottság részére
c) nem támogatási programon alapuló egyedi támogatás
8Létező támogatás helyébe lép, vagy annak módosítása, vagy új támogatás
9A támogatás elsődleges célja és másodlagos célja/céljai
10A támogatás leírása:
- a támogatási kategória (uniós jogalap) megnevezése
- a kedvezményezettek köre
- formája (vissza nem térítendő és visszatérítendő pénzeszközök nyújtása, kamatmentes
hitel, kedvezményes kamatozású hitel, kamattámogatás, kedvezményes feltételű
kezességvállalás, állami támogatásnak minősülő tőkejuttatás, adókedvezmény, adóalap-
kedvezmény, ingyenesen és kedvezményes feltételek mellett nyújtott szolgáltatás,
ingatlanjuttatás, követelésről való lemondás, tartozásátvállalás, kedvezményes bérlet vagy
kedvezményes lízing stb.) vissza nem térítendő/visszatérítendő támogatás, kedvezményes
kamatozású hitel, kamattámogatás, adókedvezmény, kedvezményes kezességvállalás,
árfolyamgarancia stb.)
- az egyedi támogatás odaítélésének időpontja/támogatási program időtartama
- feltételei
- a támogatás minimális/maximális összege és mértéke a támogatási intenzitás, illetve
a támogatástartalom maximális mértékében vagy összegében kifejezve
- a saját forrás mértéke
- az elszámolható költségek köre
- mely ágazatokra (TEÁOR) terjed ki
- támogatási program esetén az abból történő támogatásnyújtást kizáró feltételek
- egyedi támogatás, támogatási program, vagy az az alapján megkötött támogatási
szerződések megsértésének szankciói
- egyéb információk
11A támogatás/támogatástervezet jogszabályi alapja vagy alapjai (kérjük, csatolja ennek
másolatát)
12Tartalmaz-e a program "működési támogatást"?
13Kapcsolódik-e a támogatás valamilyen módon exporttevékenységhez?
14Halmozható-e a támogatás ugyanazon elszámolható költségek tekintetében más
támogatással? Ha igen, milyen eljárásrend kapcsolódik az ilyen esetekhez, illetve
tartalmaz-e a programrendelkezéseket a támogatás halmozódásának korlátozására?
15Illetékes kapcsolattartó elérhetőségei
16Egyéb információk

2. melléklet a 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Útmutató a támogatástartalom számításához

Az alábbiak szerinti leggyakoribb támogatási formák fogalmától és támogatástartalmának számításától eltérő képletek alkalmazása akkor elfogadható, ha azt

a) az Európai Bizottság közzétette,

b) a miniszter az Európai Bizottsággal egyezteti, és azt az Európai Bizottság jóváhagyja, vagy

c) a támogatást nyújtó a miniszterrel egyezteti, és azt az uniós állami támogatási szabályokkal összhangban a miniszter jóváhagyja.

A) Vissza nem térítendő támogatás

Fogalom: a kedvezményezett olyan direkt pénztranszferben részesül, amelyet nem terhel visszafizetési kötelezettség.

Támogatástartalom: a kapott támogatás teljes összegének jelenértéke, ahol

Q1 - a több részletben folyósított támogatás első évi részösszege (az 1. év a támogatás megítélésének éve)

Q2 - a több részletben folyósított támogatás második évi részösszege

Q3 - a több részletben folyósított támogatás harmadik évi részösszege

(... )

Qn - a több részletben folyósított támogatás n. évi részösszege

i - diszkont kamatláb

B) A kedvezményes kamatú és kamatmentes hitel/kölcsön, változó kamatlábon alapuló kamattámogatás

Az e bekezdésbe tartozó konstrukciók támogatástartalmának számítási módjára vonatkozóan az államháztartásért felelős miniszter közleményt ad ki.

Fogalom: a kedvezményezett a piaci kamatnál kedvezőbb feltételekkel (alacsonyabb kamatláb mellett) kap hitelt.

Támogatástartalom: a kedvezményes kamattal ténylegesen megfizetendő kamatelemek és tőketörlesztési elemek jelenértékeinek összege levonva a piaci kamatlábbal számított elvi kamatelemek és tőketörlesztési elemek jelenértékeinek összegéből.

C) Kezességvállalás

Fogalom: a kezességvállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a kezesség jogosultja részére a kezességvállalás mértékének megfelelően helyt áll, ha a kezesség kedvezményezettje a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

Támogatástartalom: a kezességvállalás eredményeképpen a kedvezményezett a piaci kamatlábnál alacsonyabb kamatláb mellett jut hitelhez, ezenkívül a támogatást nyújtó a piaci kezességvállalási díjnál alacsonyabb díjat is kiköthet. A kezességvállalással fedezett hitel törlesztő részletei, valamint ugyanennek a hitelnek az egyéni referencia kamatlábbal számított törlesztő részletei közötti különbség, jelenértékre számítva, illetve a kezességvállalásért feltételesen fizetendő hitelt érdemlően bizonyított piaci (számított) díj és a ténylegesen fizetendő díj különbsége jelenértékének összege. (A kamatláb-különbözet miatti támogatás és a díjkülönbözet összege.)

A támogatástartalom számítása az alábbi képlet szerint történik, ahol:

i - diszkont kamatláb a támogatás odaítélésének napján

PD - (számított) százalékos piaci kezességvállalási díj

GD - tényleges százalékos (kezességvállalási szerződés szerinti) garanciadíj

PR1 - a kezességvállalásért az első évben fizetendő piaci (számított) díj

PR1' - a kezességvállalásért az első évben ténylegesen fizetendő díj

PRn - a kezességvállalásért az n. évben fizetendő piaci (számított) díj

PRn' - a kezességvállalásért az n. évben ténylegesen fizetendő díj

TT = kamatláb-különbözet miatti támogatástartalom + díjkülönbözetből adódó támogatástartalom

Amennyiben a kezességvállalással fedezett hitel kamatlába meghaladja a hitelhez kockázata alapján tartozó egyéni referencia kamatlábat, akkor a kamatláb-különbözet miatti támogatástartalom összege nullának tekintendő, és csak a kezességvállalásért feltételesen fizetendő hitelt érdemlően bizonyított piaci (számított) díj, illetve a ténylegesen fizetendő díjkülönbségének számítása szükséges.

Ellenkező esetben a fenti képlet jobb oldala kiegészül az államháztartásért felelős miniszter által a kedvezményes kamatú hitelek támogatástartalmának számítására vonatkozóan kiadott közleményben foglaltaknak megfelelően.

A díjkülönbözet kiszámításánál a kezességvállalás által lefedett töredékéveket a garantált töredékidőszak hosszának a teljes évhez viszonyított arányában kell figyelembe venni.

D) Kamattámogatás

Fogalom: a kedvezményezett által fizetendő kamat egészének vagy egy részének átvállalása.

Támogatástartalom: az átvállalt kamatösszeg jelenértéke. Amennyiben a kamattámogatás időszakonkénti elemeinek nagysága előzetesen ismert a támogatástartalom számítása a vissza nem térítendő támogatás analógiájára történik, ahol

Q1 - az első évben nyújtott kamattámogatás

Q2 - a második évben nyújtott kamattámogatás

Q3 - a harmadik évben nyújtott kamattámogatás

(... )

Qn - az n. évben nyújtott kamattámogatás

i - diszkont kamatláb

E) Adókedvezmény

Fogalom: a kedvezményezettnek a törvényben meghatározott általánosan érvényes adónál kevesebb adót kell fizetnie az adó alapjának, illetve az adó mértékének csökkentése vagy elengedése miatt.

Támogatástartalom: az adókedvezmény támogatástartalmának kiszámítása a vissza nem térítendő támogatáshoz hasonlóan történik. A számítás során a kapott támogatás, vagyis az adókedvezmény teljes összegének jelenértékét kell kiszámítani.

Az adókedvezmény formájában adott támogatás jelenértékének kiszámítása az alábbi képlettel történik:

ahol

TT = Aj: támogatástartalom, az igénybe vehető/az igénybe vett összes adókedvezmény jelenértéken

X1 = a kérelem, illetve a bejelentés adóévében igénybe vehető/igénybe vett adókedvezmény folyó áron (ha az adókedvezmény igénybevételének kezdő éve kérelem, illetve a bejelentés adóévét követő adóév: X1 = 0).

Xn = a kérelem, illetve a bejelentés adóévét követő n. adóévben igénybe vehető/igénybe vett adókedvezmény folyó áron

r2 = a kérelem, illetve a bejelentés adóévét követő adóévben érvényes diszkont kamatláb

rn = a kérelem, illetve a bejelentés adóévét követő n. adóévben érvényes diszkont kamatláb és 2 ≤ n ≤ 15

Az adókedvezmény támogatástartalmának kiszámítása során az egyes adóévek utolsó napján hatályos diszkont kamatlábat kell figyelembe venni.

F) Tőkejuttatás

Fogalom: a kedvezményezett vállalkozásnak tőkejuttatást biztosít az államháztartás alrendszeréhez tartozó szerv, annak ellenére, hogy a juttatást a piaci magánbefektető elvével nem lehet alátámasztani.

Támogatástartalom: amennyiben a piaci magánbefektető elvének érvényesülése esetén nem került volna sor támogatás nyújtására, akkor a támogatástartalmat a következőképpen kell számítani. A tőkejuttatás megfelelően diszkontált értékéből (beleszámítva a nyújtott tőkét és a tőkejuttatással kapcsolatban felmerült költségeket) le kell vonni a tőkejuttatással megszerzett befektetés diszkontált értékét. A befektetés értékénél közvetlenül a befektetésből származó, a jövőben elvárt eredményeket (veszteséget vagy nyereséget) kell figyelembe venni, amelyeket a várható kockázattal kell módosítani. A befektetés költségeinek, illetve eredményének diszkontálása a vissza nem térítendő támogatáshoz hasonlóan történik, majd a diszkontálással kapott két értéket kell kivonni egymásból.

T1 - az első évben nyújtott tőkejuttatás részösszege (az 1. év a támogatás megítélésének éve)

T2 - a második évben nyújtott tőkejuttatás részösszege

Tn - az n. évben nyújtott tőkejuttatás részösszege

K1 - az első évben a tőkejuttatással közvetlen kapcsolatban felmerülő egyéb költségek

Kn - az n. évben a tőkejuttatással közvetlen kapcsolatban felmerülő egyéb költségek

E1 - a támogatott vállalkozás tőkejuttatásból származó, kockázattal módosított első évi eredménye

E2 - a támogatott vállalkozás tőkejuttatásból származó, kockázattal módosított második évi eredménye

En - a támogatott vállalkozás tőkejuttatásból származó, kockázattal módosított n. évi eredménye

i - diszkont kamatláb

G) Egyéb, nem pénzbeli juttatás

Fogalom: a kedvezményezett a piaci árnál alacsonyabb áron és/vagy kedvezőbb feltételekkel jut valamely ingó vagy ingatlan vagyontárgyhoz, illetve szolgáltatáshoz.

Támogatástartalom: a piaci ár és a fizetett ár különbözetének jelenértéke.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[2] Beiktatta a 28/2014. (II. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2014.03.28.

[3] Megállapította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 93. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[4] Megállapította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 93. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[5] Megállapította a 28/2014. (II. 11.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2014.03.28.

[6] Megállapította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 94. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[7] Megállapította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 95. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[8] Megállapította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 96. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[9] Megállapította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 96. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[10] Megállapította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 96. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[11] Megállapította a 28/2014. (II. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.03.28.

[12] Megállapította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 96. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[13] Megállapította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 96. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[14] Beiktatta a 28/2014. (II. 11.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.03.28.

[15] Beiktatta a 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2014.03.28.

[16] Megállapította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 97. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[17] Megállapította a 355/2013. (X. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.10.09.

[18] Beiktatta a 355/2013. (X. 8.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.10.09.

[19] Beiktatta a 28/2014. (II. 11.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2014.03.28.

[20] Beiktatta a 28/2014. (II. 11.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2014.03.28.

[21] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[22] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[23] Megállapította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 98. §-a. Hatályos 2014.01.01.

Tartalomjegyzék