2019. évi LI. törvény

a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a védelmi együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről[1]

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a védelmi együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

"MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK KORMÁNYA KÖZÖTT A VÉDELMI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL

TARTALOM

Bevezetés

I. Hatály és célok

II. Fogalommeghatározások

III. Belépés a Meghatározott Létesítményekbe és Területekre és ezek használata

IV. A védelmi célú felszerelések, ellátmányok és anyagok előre telepítése

V. Ingatlanok tulajdonjoga

VI. Biztonság

VII. Belépés és kilépés

VIII. Logisztikai támogatás

IX. Gépjárművek

X. Vezetői engedélyek

XI. Repülőgépek, hajók és járművek mozgása

XII. Büntető joghatóság

XIII. Őrizet és láthatás

XIV. Fegyelem

XV. Kártérítések

XVI. Hivatalos célú adómentességek

XVII. Személyes célú adómentességek

XVIII. Hivatalos célú behozatal és kivitel

XIX. Személyes célú behozatal és kivitel

XX. Vámeljárások

XXI. Katonai szolgáltatási tevékenységek

XXII. Katonai postahivatalok

XXIII. Valuta és pénzváltás

XXIV. Munkaerő

XXV. Szerződésekkel kapcsolatos eljárások

XXVI. Vállalkozók jogállása

XXVII. Környezet, egészség és biztonság

XXVIII. Közműszolgáltatások és hírközlés

XXIX. Végrehajtás és vitarendezés

XXX. Hatálybalépés, módosítások és időtartam

A. FÜGGELÉK A Meghatározott Létesítmények és Területek

Magyarország Kormánya ("Magyarország") és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya (az "Egyesült Államok"), a továbbiakban együttesen a "Felek" és külön-külön a "Fél";

az 1949. április 4-én Washingtonban aláírt Észak-atlanti Szerződésből származó jogok és kötelezettségek ismeretében;

figyelembe véve, hogy az Egyesült Államok ("USA") fegyveres erői, hozzátartozóik és USA-vállalkozók Magyarország területén tartózkodhatnak annak érdekében, hogy, a Felek közös érdekei alapján, elősegítsék a béke és biztonság erősítését, valamint részt vegyenek a közös védelmi erőfeszítésekben;

elismerve, hogy az USA fegyveres erőinek tevékenysége hozzájárul Magyarország és a térség biztonságának és stabilitásának erősítéséhez;

megerősítve, hogy az együttműködés alapja a Felek szuverenitásának és az Egyesült Nemzetek Alapokmánya céljainak és elveinek maradéktalan tisztelete;

szem előtt tartva, hogy ezen Megállapodás alapján az USA fegyveres erői Magyarország jóváhagyásával, Magyarország Alaptörvényének és más magyar jogszabályok maradéktalan tiszteletben tartásával tartózkodnak Magyarország területén;

azzal az óhajjal, hogy együttműködjenek az USA Magyarországon tartózkodó fegyveres erőinek méltányos és fenntartható támogatásában;

figyelemmel az Észak-atlanti Szerződésben részes felek közötti, a fegyveres erőik jogállására vonatkozó, Londonban 1951. június 19-én aláírt és 1953. augusztus 23-án hatályba lépett egyezményre ("NATO SOFA"), valamint annak a NATO SOFA-t kiegészítő külön megállapodásokra vonatkozó rendelkezéseire;

figyelemmel a Magyar Honvédelmi Minisztérium és az Amerikai Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma közötti, Budapesten és Stuttgartban 2014. november 26-án és december 10-én aláírt, és 2014. december 14-én hatályba lépett Beszerzési és Keresztkiszolgálási Egyezményre ("ACSA");

figyelemmel Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, Washingtonban 1995. május 16-án aláírt és 1996. június 4-én hatályba lépett, a minősített katonai információk védelme tárgyában létrejött egyezményre ("Információbiztonsági Egyezmény");

figyelemmel annak szükségességére, hogy erősítsék a közös biztonságukat, hozzájáruljanak a nemzetközi békéhez és stabilitáshoz, valamint elmélyítsék az együttműködést a védelem és a biztonság terén; és

azzal az óhajjal, hogy egyezményt kössenek Magyarország és az Egyesült Államok közötti fokozott együttműködésről;

a következőkben állapodtak meg:

I. CIKK

HATÁLY ÉS CÉLOK

1. Ez a Megállapodás Magyarország és az Egyesült Államok közötti továbbfejlesztett partnerség, védelmi és biztonsági együttműködés kereteit rögzíti, valamint a NATO SOFA egyezményben meghatározott azon feltételeket egészíti ki, amelyek az USA fegyveres erőinek és hozzátartozóik Magyarország területén tartózkodását szabályozzák, és az abban meghatározott esetekben, az USA-vállalkozók magyarországi jelenlétére és tevékenységre vonatkoznak.

2. A Felek jelen Megállapodás és a végrehajtási megállapodások szerinti kötelezettségei - összhangban a nemzetközi joggal - nem sérthetik sem a Felek területi szuverenitását és fegyveres erőik feletti szuverenitását, sem a Felek önvédelemhez való jogát.

II. CIKK

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

E Megállapodás alkalmazásában az alábbi rész a következő fogalmakat határozza meg:

1. Az "USA fegyveres erői" a fegyveres erők és a polgári állomány, az USA Magyarország területén tartózkodó fegyveres erőinek valamennyi javai, berendezése és katonai célú ellátmánya és felszerelése (ezen belül az Egyesült Államok által vagy megbízásából üzemeltetett repülőgépek, hajók és járművek) együttesét jelenti.

2. A "fegyveres erő" jelentése megegyezik a NATO SOFA egyezmény I. cikk 1. bekezdésének (a) pontjában meghatározottakkal.

3. Amennyiben jelen Megállapodás XII., XIII. és XV. cikke másként nem rendelkezik, a "polgári állomány" jelentése megegyezik a NATO SOFA egyezmény I. cikke 1. bekezdésének (b) pontjában leírtakkal és magában foglalja

a) a nem magyarországi, gazdasági társaságnak nem minősülő szervezetek olyan alkalmazottjait is, akik az Amerikai Egyesült Államok állampolgárai, vagy akiknek a rendszeres tartózkodási helyük az Amerikai Egyesült Államok területén van, és nem rendelkeznek rendszeres tartózkodási hellyel Magyarországon, és akik kizárólag az USA fegyveres erők jólétéhez, közszelleméhez vagy képzéséhez való hozzájárulás céljából kísérik el ezeket a fegyveres erőket Magyarország területére, és

b) azok a hozzátartozók, akiket az USA fegyveres erői, továbbá az e pontban foglalt, gazdasági társaságnak nem minősülő szervezetek, többek között, e Megállapodás XXI. és XXII. cikkében tervezett katonai szolgáltatási tevékenységek céljára alkalmaznak. Az USA fegyveres erőinek hatóságai, a magyar hatóságok kérésére, kötelesek megerősíteni e hozzátartozók alkalmazotti jogállását.

4. Az "USA-vállalkozók" nem magyar egyéneket, jogi személyeket és alkalmazottaikat jelentik, akik/amelyek nem magyar állampolgárok és közvetlen vagy alvállalkozói szerződéses kapcsolatban állnak az USA Védelmi Minisztériumával.

5. Kivéve, amikor a jelen Megállapodás XIII. cikke másként rendelkezik, a "hozzátartozó" jelentése megegyezik a NATO SOFA egyezmény I. cikke 1. bekezdésének (c) pontjában leírtakkal, és idetartoznak a fegyveres erők és a polgári állomány tagjainak azok a családtagjai is, akik

a) gazdasági, jogi vagy egészségügyi okokból ezektől a tagoktól függenek és kapnak támogatást, és

b) ezekkel a tagokkal közös szálláshelyen élnek, és

c) a fegyveres erők hatóságainak egyetértésével tartózkodnak Magyarország területén.

6. A "Meghatározott Létesítmények és Területek" e Megállapodás A. függelékében felsorolt, Magyarország területén található létesítményeket és területeket jelentik, valamint olyan egyéb létesítményeket és területeket, amelyeket Magyarország esetleg a jövőben közös megállapodás alapján bocsát rendelkezésre, és amelyek vonatkozásában, e Megállapodás alapján, belépésre és használatra jogosultak az USA fegyveres erői, a hozzátartozók, az USA-vállalkozók, és a közösen elfogadott egyéb személyek. E Megállapodás III. cikkével összhangban a Felek közösen léphetnek be a Meghatározott Létesítményekbe és Területekre, és azokat közösen használhatják, kivéve azokat a részeket, ahová, a Felek vagy Végrehajtási Megbízottjaik kifejezett kijelölése alapján, kizárólag az USA fegyveres erői léphetnek be, illetve amelyeket kizárólag az USA fegyveres erői használhatnak.

7. A "Végrehajtási Megbízott" az Egyesült Államok részéről az USA Védelmi Minisztériumát, Magyarország részéről a Honvédelmi Minisztériumot vagy ezek kijelölt képviselőit jelenti.

8. A "hivatalos USA-információ" az Egyesült Államok tulajdonát képező, általa vagy számára előállított vagy általa ellenőrzött információt jelenti.

III. CIKK

A MEGHATÁROZOTT LÉTESÍTMÉNYEKBE ÉS TERÜLETEKRE VALÓ BELÉPÉS ÉS AZOK HASZNÁLATA

1. Magyarország szuverenitásának és törvényeinek, nemzetközi jogi kötelezettségeinek maradéktalan tiszteletben tartásával, továbbá mindkét Fél nézeteinek egyeztetésével és figyelembe vételével, az USA fegyveres erői műveleti ellenőrzésre jogosultak a Meghatározott Létesítmények és Területek felett annak érdekében, hogy oda az USA fegyveres erői, a hozzátartozók, az USA-vállalkozók, és a közös megállapodás szerinti egyéb személyek beléphessenek, és azokat látogatás, kiképzés, gyakorlatok, katonai mozgások, áthaladás, támogatási és ahhoz kapcsolódó tevékenységek céljára, repülőgépek és hajók üzemanyaggal való feltöltésére, repülőgépek leszállására és javítására, járművek, hajók és repülőgépek átmeneti karbantartására, a személyzet elszállásolására, hírközlésre, a haderők és katonai célú ellátmányok és berendezések elhelyezésére és telepítésére, katonai célú ellátmányok és berendezések előre telepítésére, biztonsági támogatási és együttműködési tevékenységekre, közös és együttes kiképzési tevékenységekre, humanitárius és katasztrófaelhárítási tevékenységekre, közös megállapodás szerinti tevékenységeket támogató kivitelezési munkákra, valamint olyan egyéb célokra használják, amelyekben a Felek vagy a végrehajtó képviselőik megállapodhatnak, ide értve azokat is, amelyeket az Észak-atlanti Szerződés keretében hajtanak végre. A meghatározott, Magyarország által rendelkezésre bocsátott ilyen létesítményeket és területeket vagy azok részeit az USA fegyveres erőinek kizárólagos használatára vagy az USA fegyveres erői és a Magyar Honvédség közös használatára lehet kijelölni.

2. Elismerve, hogy a Magyar Honvédség létesítményei, ahol a Meghatározott Létesítmények és Területek találhatók, továbbra is a Magyar Honvédség ellenőrzése alatt maradnak, Magyarország felhatalmazza az USA fegyveres erőit, hogy, biztonsági szempontból, szabályozzák a belépést azon Közösen Meghatározott Létesítményekbe, vagy területekre, vagy ezek részeibe amelyek az USA fegyveres erői kizárólagos használatára vannak rendelkezésre bocsátva. A magyar és az USA Végrehajtási Megbízottjai, biztonsági célokból, koordinálnak egymással a belépésről azokba a Meghatározott Létesítményekbe és Területekre, amelyeket az USA fegyveres erői és a Magyar Honvédség közösen használnak. A magyar Végrehajtási Megbízottak és az USA Végrehajtási Megbízottjai közösen meghatározott eljárásokat alakítanak ki az USA fegyveres erői és a Magyar Honvédség közötti funkcionális kapcsolatokat illetően.

3. Kérésre, amennyire az megvalósítható, a magyar Végrehajtási Megbízott lehetőséget biztosít, az USA fegyveres erői és az USA-vállalkozók számára olyan közterületekre és létesítményekre (ezen belül közutakra, kikötőkbe és repülőterekre) történő átmeneti belépésre és ezek átmeneti használatára, amelyek nem a Meghatározott Létesítmények és Területek részei, ideértve azokat, amelyek Magyarország vagy az önkormányzatok tulajdonában állnak, valamint a magántulajdonú területeket és létesítményeket (ezen belül utakat, kikötőket és repülőtereket) is. E lehetőség biztosítása nem jár költségekkel sem az USA fegyveres erői, sem az USA-vállalkozók számára.

4. A Meghatározott Létesítmények és Területek rendelkezésre bocsátása és ezek használata során a Felek kellő figyelmet fordítanak a műveleti és biztonsági szempontokra.

5. Magyarország bérleti díj vagy hasonló költségtérítés igénye nélkül biztosítja az USA fegyveres erői számára a Meghatározott Létesítményeket és Területeket, azokat is, amelyeket az USA fegyveres erői és a Magyar Honvédség közösen használnak.

6. A magyar hatóságokkal egyeztetve, az USA fegyveres erői és az USA-vállalkozók kivitelezési munkákat végezhetnek és módosításokat, fejlesztéseket hajthatnak végre a Meghatározott Létesítményekben és Területeken, hogy elősegítsék az e Megállapodás 1. pontjában leírt tevékenységeket és célokat. Az USA fegyveres erői egyeztetik a magyar hatóságokkal az ilyen kivitelezési munkákkal, módosításokkal és fejlesztésekkel kapcsolatos kérdéseket, azzal a közös szándékkal, hogy az USA fegyveres erői által vagy megbízásukból megvalósított minden ilyen projekt műszaki követelményei és kivitelezési szabványai, ideértve az építési területre irányadó biztonsági szabványokat is, mindkét Fél előírásaival és normáival összhangban álljanak. Ennek érdekében az előző pont rendelkezéseit a közösen elfogadott eljárásrendnek megfelelően kell végrehajtani, ideértve a kiviteli terveket, a kézikönyveket és egyéb kapcsolódó dokumentumokat is. Az USA fegyveres erői az állományuk tagjaival is elvégeztethetnek ilyen kivitelezési munkákat, módosításokat és fejlesztéseket.

7. Az USA fegyveres erői fedezik a Meghatározott, kizárólagos használatukra rendelkezésükre bocsátott Létesítmények és Területek kivitelezési és fejlesztési, valamint működtetési és karbantartási költségeit, kivéve, ha ettől eltérő megállapodás jön létre.

8. A Felek a használat arányában fedezik a Meghatározott, közös használatra rendelkezésre bocsátott, vagy az USA fegyveres erői és a Magyar Honvédség által egyébként közösen használt Létesítmények és Területek kivitelezési és fejlesztési, valamint működtetési és karbantartási költségeit, kivéve, ha ettől eltérő megállapodás jön létre.

9. Az USA fegyveres erői által lebonyolított kivitelezési projektek finanszírozása az USA törvényeivel és jogszabályaival összhangban valósul meg.

10. A magyar Végrehajtási Megbízott, az Egyesült Államokra anyagi terhet nem róva, segíti elő, ésszerű mértékben, az USA fegyveres erői ilyen vállalkozásait úgy, hogy beszerzi a szükséges magyar jóváhagyásokat és engedélyeket ezekhez az USA fegyveres erői által vagy a megbízásukból teljesített kivitelezési munkákhoz, módosításokhoz és fejlesztésekhez. A magyar hatóságok ilyen jóváhagyásainak és engedélyeinek kiadása nem jár költségekkel sem az USA fegyveres erői, sem az USA-vállalkozók számára. Kérésre az USA fegyveres erőinek hatóságai a magyar Végrehajtási Megbízott rendelkezésére bocsátják valamennyi olyan információt és tervet, továbbá megadnak minden olyan segítséget, amelyekre az engedélyezési és engedélyeztetési eljárásokhoz van szükség.

11. A Felek együttműködnek a Meghatározott Létesítmények és Területek, azok közvetlen és csatlakozó környezete használatával és fejlesztésével kapcsolatos tervezésben, hogy hosszú távra biztosítsák e Megállapodás végrehajtását.

IV. CIKK

VÉDELMI CÉLÚ FELSZERELÉSEK, ELLÁTMÁNYOK ÉS ANYAGOK ELŐRE TELEPÍTÉSE

1. Magyarország szuverenitásának és törvényeinek, beleértve nemzetközi jogi kötelezettségeinek maradéktalan tiszteletben tartásával, továbbá egyeztetés mellett és mindkét Fél nézeteinek figyelembe vételével, az USA fegyveres erői a Meghatározott Létesítményekben és Területeken, valamint az egyéb közösen elfogadott helyeken katonai célú berendezéseket, ellátmányokat és eszközöket ("előre telepített felszerelés") szállíthatnak, telepíthetnek előre és tárolhatnak. Az USA fegyveres erői előre tájékoztatják a Magyar Honvédséget az általuk Magyarország területére szállítani és ott előre telepíteni szándékolt előre telepített felszerelés fajtáiról, mennyiségéről és szállítási ütemezéséről, valamint az ilyen szállításokat végző USA-vállalkozókról.

2. Az USA fegyveres erői kizárólagos használatára szolgálnak az ilyen, előre telepített felszerelések és azok tárolására kijelölt létesítmények vagy azok részei. Az USA fegyveres erői kizárólagosan szabályozzák az ilyen, előre telepített felszerelésekhez való hozzáférést, ezek felhasználását és a felettük való rendelkezést, és bármikor, korlátozás nélkül jogosultak az ilyen, előre telepített felszerelések elszállítására Magyarország területéről.

3. Az USA fegyveres erői és az USA-vállalkozók korlátozás nélkül hozzáférhetnek a tároló létesítményekhez, és használhatják őket az előre telepített felszerelések tárolására, ideértve az ilyen, előre telepített felszerelések szállítását, felügyeletét, használatát, karbantartását és elszállítását is, függetlenül attól, hogy ezek a tároló létesítmények Meghatározott Létesítmények és Területek-e. Az USA fegyveres erői által vagy megbízásukból üzemeltetett repülőgépek, járművek és hajók használhatják Magyarország repülőtereit, belföldi kikötőit és egyéb, megállapodás szerinti helyeit az USA fegyveres erői ilyen előre telepített felszereléseinek az ország területére történő szállítása, ottani tárolása és karbantartása, valamint a területről való elszállítása céljából.

4. A Felek szükség szerint egyeztetnek egymással a jelen cikk szerinti tevékenységekről.

V. CIKK

INGATLANOK TULAJDONJOGA

1. Minden, a Meghatározott Létesítményekhez és Területekhez rögzített épület, áthelyezhetetlen szerkezet és építmény Magyarország tulajdonában marad, ideértve azokat is, amelyeket az USA fegyveres erői alakítottak át vagy alakítottak ki. Minden ilyen, az USA fegyveres erői által létrehozott épület, szerkezet és építmény, a felépítését követően, Magyarország tulajdonába kerül, de azokat az USA fegyveres erői mindaddig használják, amíg ezt igénylik.

2. Az USA fegyveres erői visszaadnak, Magyarország kizárólagos és tehermentes tulajdonaként, minden Meghatározott Létesítményt és Területet, ill. azok minden részét, az USA fegyveres erői által kivitelezett épülettel, áthelyezhetetlen szerkezettel és szerelvénnyel együtt, amennyiben már nem tartanak igényt ezekre, feltéve, hogy ez nem jár költséggel az Egyesült Államok számára. A Felek vagy Végrehajtási Megbízottjaik egyeztetnek egymással a Meghatározott Létesítmények és Területek visszaadásának feltételeiről, ideértve az Egyesült Államok által végzett fejlesztések vagy építkezések közösen meghatározott maradványértékének megtérítését is.

3. Az USA fegyveres erői és USA-vállalkozók tulajdonában marad minden, általuk e Megállapodással kapcsolatban Magyarország területére importált vagy ott beszerzett berendezés, felszerelés, ellátmány, áthelyezhető szerkezet és egyéb ingóság mindaddig, amíg le nem mondanak a tulajdonjogról.

4. A Felek vagy kijelölt képviselőik egyeztethetnek egymással az USA fegyveres erői olyan berendezéseinek az USA törvényei és jogszabályai által megengedett módon történő lehetséges átadásáról vagy megvételéről, amelyeket az Egyesült Államok szükségletei szempontjából feleslegessé váltnak minősítettek.

VI. CIKK

BIZTONSÁG

1. A Magyar Honvédség és az Egyesült Államok fegyveres erőinek hatóságai szorosan együttműködnek annak érdekében, hogy biztosítsák az USA fegyveres erői, a hozzátartozóik, az USA-vállalkozók és az előre telepített felszerelés biztonságát és védelmét, valamint a hivatalos USA-információk védelmét és biztonságát. Eszközei és képességei függvényében, Magyarország minden indokolt intézkedést megtesz e védelem és a biztonság érdekében.

2. A Felek megállapodnak, hogy a minősített katonai információt az Információbiztonsági Megállapodás és egyéb, adott esetben alkalmazandó megállapodások rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni.

3. Magyarország ezennel felruházza az USA fegyveres erőit mindazon jogokkal és jogosultságokkal, amelyek a Meghatározott Létesítmények és Területek általuk történő működtetéséhez vagy védelméhez szükségesek, ideértve az USA fegyveres erői, a hozzátartozók és az USA-vállalkozók a Meghatározott Létesítményeken és Területeken belüli vagy azok közeli környezetében történő védelméhez szükséges megfelelő intézkedéseket is. Az Egyesült Államok egyezteti ezeket az intézkedéseket és a fegyveres erők védelmére vonatkozó terveket a megfelelő magyar hatóságokkal, kivéve, ha sürgős műveleti körülmények nem teszik lehetővé az ilyen egyeztetést.

4. Magyarország elsődleges kötelezettsége marad a biztonság a Meghatározott Létesítményeken és Területeken kívül.

VII. CIKK

BELÉPÉS ÉS KILÉPÉS

1. Magyarország nem kéri a menetparancsoknak a NATO SOFA egyezmény III. cikke 2. bekezdésének (b) pontja szerinti ellenjegyzését.

2. A NATO SOFA megállapodással összhangban, Magyarország mentesíti az útlevél bemutatása és vízumkötelezettség alól a területére történő belépéskor és az onnan való kilépéskor a fegyveres erők részére kiállított személyazonosító igazolvánnyal és érvényes menetparanccsal rendelkező tagjait. Továbbá, a Magyarország területére történő belépéskor és a kilépéskor Magyarország mentesíti a vízumkötelezettség alól a polgári állomány tagjait, a hozzátartozókat és USA-vállalkozókat, akik érvényes útlevéllel és az USA Védelmi Minisztériuma által kiállított személyazonosító igazolvánnyal, menetparanccsal rendelkeznek, vagy akik részére az Egyesült Államok illetékes hatósága meghatalmazó iratot állított ki. A magyar hatóságok a magyar jogszabályok által előírt bejegyzéseket vezetnek be a polgári állomány tagjai, a hozzátartozók és USA-vállalkozók útlevelébe.

3. A Magyarország területére történő belépés és a Magyarország területén történő tartózkodás tekintetében, az USA fegyveres erők, a hozzátartozók és az USA-vállalkozók mentesülnek a külföldiek ellenőrzését és regisztrációját szabályozó jogszabályok alól.

4. E Megállapodás hatályba lépésekor az Egyesült Államok haladéktalanul Magyarország Végrehajtási Megbízottjának rendelkezésére bocsátja az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma által kibocsátott személyazonosító igazolványok minta eredeti példányait, a hozzájuk tartozó leírással együtt.

5. Amennyiben az USA fegyveres erőinek valamely tagja elhalálozik vagy, áthelyezés következtében távozik az országból, hozzátartozója, az elhalálozás vagy áthelyezés után legfeljebb kilencven (90) nap időtartamra, megtartja az e Megállapodás szerinti hozzátartozói jogállást. Amennyiben hozzátartozó gyermekek tanintézetbe iratkoztak be Magyarország területén a tag halála vagy áthelyezése előtt, a hozzátartozók, legalább harminc (30) naptári napig a tanév végét vagy a beiratkozás lejártát követően, megtartják ezt a jogállásukat.

VIII. CIKK

LOGISZTIKAI TÁMOGATÁS

1. Magyarország minden tőle telhetőt megtesz, hogy a belföldi nemzeti követelményeket és a rendelkezésre álló kapacitásokat figyelembe véve, kérelem alapján logisztikai támogatást nyújtson az USA fegyveres erőknek az ezen Megállapodás szerinti tevékenységeik végzéséhez.

2. Ide vonatkozóan az ilyen logisztikai támogatás nyújtása és annak megtérítése az ACSA vagy az azt felváltó egyezmények szerint történik.

3. Az olyan logisztikai támogatások esetén, amelyekre nem vonatkozik e cikk 2. pontja, Magyarország, a közösen meghatározott eljárásoknak megfelelően, az USA fegyveres erőket olyan elbánásban részesíti, amely nem kedvezőtlenebb, mint amelyet a Magyar Honvédség élvez.

IX. CIKK

GÉPJÁRMŰVEK

1. A magyar hatóságok elfogadják az USA fegyveres erők, a hozzátartozók és az USA-vállalkozók gépjárműveinek és vontatmányainak az USA katonai és polgári hatóságai általi nyilvántartását és kiadott engedélyeit. Az USA fegyveres erők hatóságainak kérésére, az illetékes magyar hatóságok térítésmentesen és vizsgálati kötelezettség nélkül, az illetékes magyar hatóságok által kialakított eljárásnak megfelelően, rendszámtáblákat adnak ki az USA fegyveres erők hivatalos, nem taktikai járműveihez. Az USA fegyveres erők tagjai és a hozzátartozók magántulajdonában lévő gépjárműveik esetében kérésre, a közösen meghatározott eljárásokkal összhangban a magyar lakosság számára általánosan bevezetett formával megegyező rendszámtáblákat kapnak.

2. Magyarországi tartózkodásuk alatt az USA fegyveres erők tagjai, a hozzátartozók, és az USA-vállalkozók feladata, hogy biztosítsák a Magyarországon használt magántulajdonú gépjárműveik és utánfutóik megfelelő biztonságát, továbbá, hogy eleget tegyenek a magántulajdonú gépjárműveik és utánfutóik kötelező felelősségbiztosítási fedezetére vonatkozó magyar jogszabályoknak.

3. Az USA fegyveres erőinek hatóságai megfelelő biztonsági rendszabályokat alkalmaznak az általuk nyilvántartott és engedélyezett, az USA fegyveres erői által Magyarország területén használt gépjárművek és utánfutók vonatkozásában.

4. E Megállapodás XII. cikkében meghatározott eseteket kivéve és elismerve, hogy elsődlegesen a magyar rendőrség feladata kivizsgálni a Magyarország területén bekövetkező közlekedési szabálysértéseket és baleseteket, Magyarország és az USA fegyveres erők hatóságai közösen meghatározott eljárás szerint működnek együtt a szabálysértések és a balesetek kivizsgálásában és kezelésében.

X. CIKK

VEZETŐI ENGEDÉLYEK

1. Az USA hatóságai által az USA fegyveres erők tagjának vagy az USA-vállalkozónak kiadott, a birtokosát a fegyveres erők járműveinek, hajóinak vagy repülőgépeinek vezetésére feljogosító vezetői engedély vagy egyéb jogosítvány érvényes az ilyen tevékenységekre Magyarország területén is.

2. A magyar hatóságok közlekedési vizsga és díj nélkül érvényesnek fogadják el az Egyesült Államok, annak egyes államai és állami egységei által kibocsátott vezetői engedélyeket a magántulajdonú gépjárműveknek az USA fegyveres erőnek tagjai, a hozzátartozók és az USA-vállalkozók általi vezetéséhez. Nemzetközi vezetői engedélyek megléte nem megkövetelt.

3. Magyarország nem írja elő, hogy az USA fegyveres erők tagjai és az USA-vállalkozók Magyarország hatóságai által kibocsátandó engedélyt szerezzenek be ahhoz, hogy hivatalos vagy szerződéses feladataik részeként szolgáltatást nyújtsanak az USA fegyveres erőknek, a hozzátartozóknak vagy az USA-vállalkozóknak, valamint a közös megállapodás szerinti egyéb személyeknek.

XI. CIKK

REPÜLŐGÉPEK, HAJÓK ÉS JÁRMŰVEK MOZGÁSA

1. Az USA fegyveres erők által vagy kizárólagosan részükre üzemeltetett repülőgépek, hajók és járművek szabadon ki- és beléphetnek, valamint közlekedhetnek Magyarország területén, betartva a vonatkozó légi, belföldi vízi és szárazföldi biztonsági és közlekedési szabályokat. Az Egyesült Államok repülőgépei, hajói és járművei mentesülnek az Egyesült Államok hozzájárulása nélküli fedélzetre lépés és belső átvizsgálás alól.

2. Az USA fegyveres erők által vagy kizárólagosan számukra üzemeltetett repülőgépek jogosultak az átrepülésre, a légi üzemanyag-utántöltés elvégzésére, a le- és felszállásra Magyarország területén. Az ilyen repülőgépeket Magyarország területén nem terhelik légi irányítási díjak, illetékek és egyéb költségek (pl. átrepülési, en route vagy repülőtéri navigációs díj), valamint a kormány tulajdonában álló vagy általa üzemeltetett repülőtereken leszállási és parkolási díjak sem.

3. Az USA fegyveres erők által vagy kizárólagosan számukra üzemeltetett hajókat Magyarország területén nem terhelik révkalauzi vagy kikötői díjak, kirakóhajó-költségek, kikötői illetékek és hasonló költségek a kormány tulajdonában álló vagy általa üzemeltetett kikötőkben.

4. Az USA fegyveres erők és a megbízásukból dolgozó USA-vállalkozók méltányos díjat fizetnek a kért és kapott szolgáltatásokért, amely nem lehet kedvezőtlenebb, mint amit a Magyar Honvédség fizetne, az adók, az illetékek és hasonló terhek levonásával.

A Felek illetékes hatóságai együttműködnek fegyverek, nehéz berendezések és veszélyes anyagok Magyarország területén történő amerikai szállításának eljárásaiban.

XII. CIKK

BÜNTETŐ JOGHATÓSÁG

1. Magyarország elismeri annak különleges fontosságát, hogy az USA fegyveres erők hatóságai fegyelmi felügyeletet gyakoroljanak a fegyveres erők tagjai felett, valamint az ilyen felügyelet hatását a műveleti készültségre. Ezért az Egyesült Államok kérésére, a kölcsönös védelem iránti elkötelezettség támogatása érdekében, Magyarország, szuverén mérlegelés alapján, ezennel lemond az elsődleges büntető joghatóság gyakorlásának jogáról, a NATO SOFA egyezmény VII. cikke 3. bekezdésének (c) pontjában foglaltak szerint. Súlyos bűncselekmények Magyarország számára különösen fontos különleges eseteiben a magyar hatóságok az USA fegyveres erők illetékes hatóságainak küldött írásbeli nyilatkozattal visszavonhatják a joghatóság gyakorlásáról való lemondást e cikk 2. pontjában említett értesítés kézhez vételétől számított harminc (30) napon belül.

2. Kisebb súlyú bűncselekményekre kidolgozható egyedi megállapodásoktól függően, az USA fegyveres erők értesítik a magyar hatóságokat az e cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó minden esetről.

3. A magyar hatóságok nem szabhatnak ki elzárást az USA fegyveres erők tagjaival szemben a magyar jog szerinti szabálysértésekkel kapcsolatban.

4. Ha a magyar hatóságok vádat emelnek az USA fegyveres erők bármely tagja vagy egy hozzátartozó ellen, a joghatóságot az általános eljárási rend szerinti magyar bíróság gyakorolja.

5. Az USA fegyveres erők tagjai és a hozzátartozók ellen, távollétükben, a hozzájárulásuk nélkül nem születhet ítélet, kivéve, ha a tárgyalás napjáról értesítő szabályos idézés ellenére jogellenesen nem jelentek meg a bíróság előtt vagy az USA katonai hatósága előtt.

6. Annak meghatározása céljából, hogy egy feltételezett bűncselekmény az USA fegyveres erők valamely tagja hivatalos feladatának teljesítése során elkövetett tett vagy mulasztás következménye-e a NATO SOFA megállapodás VII. cikke 3. bekezdése (a) pontjának (ii) alpontja szerint, az USA Magyarország területén tartózkodó fegyveres erői legmagasabb szintű illetékes hatóságának erre a tényre vonatkozó igazolását kell döntő bizonyítékul elfogadni. Amennyiben, a magyar hatóságok véleménye szerint az eset körülményei az igazolás felülvizsgálatát teszik szükségessé, az USA és Magyarország hatóságai haladéktalanul egyeztetnek egymással. A magyar hatóságoknak lehetőségük van az eggyel magasabb amerikai katonai szint megerősítését kérni.

7. E cikk alkalmazásában azok a hozzátartozók, akik magyar állampolgárok vagy Magyarországon szokásos tartózkodási hellyel rendelkeznek, nem tekinthetők a polgári állomány részének még abban az esetben sem, ha az USA fegyveres erők vagy a II. cikk 3. bekezdésében bemutatott nem kereskedelmi szervezetek alkalmazásában állnak.

XIII. CIKK

FOGVATARTÁS ÉS LÁTHATÁS

1. A magyar hatóságok azonnal értesítik az USA fegyveres erők hatóságait, ha az USA fegyveres erők egy tagját vagy egy hozzátartozót letartóztattak vagy őrizetbe vettek a magyar hatóságok. Az USA fegyveres erők hatóságai haladéktalanul találkozhatnak minden ilyen személlyel, amikor kérik, és jelen lehetnek minden eljárási cselekménynél, ideértve az ilyen tagok vagy hozzátartozók magyar hatóságok általi kihallgatását is.

2. Az USA fegyveres erők azon tagja vagy az a hozzátartozó, aki ellen a magyar hatóságok nyomozást folytatnak, vagy akivel szemben a magyar hatóságok által indított büntetőeljárás van folyamatban, a hatóságok kérésére, mindaddig az USA fegyveres erők hatóságainak ellenőrzése alatt marad, vagy az alá kerül, amíg le nem zárul minden kapcsolódó bírósági eljárás, ideértve a fellebbezési eljárásokat is. Ilyen esetekben a kérésre kizárólag akkor kerülhet sor, ha az USA fegyveres erők hatóságai igazolják, hogy biztosítani tudják a fegyveres erők tagjának vagy a hozzátartozónak a megjelenését a magyar hatóságok előtt minden olyan eljárás során, amely szükségessé teheti az ilyen személy jelenlétét. Amennyiben a magyar bírósági eljárások a megindításukat követő egy (1) éven belül nem fejeződnek be, az USA fegyveres erők hatóságai mentesülnek a vádlott megjelenése biztosításának kötelezettsége alól. Ez az időtartam, a magyar hatóságok kérésére, meghosszabbítható az USA fegyveres erők hatóságai és az illetékes magyar hatóságok egyetértésével. Az USA fegyveres erők hatóságai a kérést jóindulatúan kötelesek elbírálni.

3. A magyar hatóságok általi letartóztatásban vagy az USA fegyveres erők hatóságainak őrizetében töltött minden időt be kell számítani az adott ügyben esetleg kiszabott büntetésbe.

4. E cikk előző pontjai alkalmazásában azok az egyének, akik magyar állampolgárok vagy Magyarországon szokásos tartózkodási hellyel rendelkeznek, nem tekinthetők a polgári állomány részének, illetve hozzátartozónak.

5. A Felek eltérő megállapodásának hiányában a magyar bíróság által az USA fegyveres erők tagjára vagy a hozzátartozóra kiszabott bármely szabadságvesztés-büntetést egy vagy több, a Felek által erre a célra kijelölt magyar büntetés-végrehajtási intézetben kell letölteni. A magyar hatóságokkal egyeztetve -az USA fegyveres erők hatóságai e személyeket a szokásos látogatási időn kívül meglátogathatják és segítséget nyújthatnak nekik egészségüket, jólétüket, szellemi állapotukat érintően, ideértve a ruházattal, élelemmel, ágyneművel, orvosi és fogorvosi ellátással, lelkipásztori tanácsadással kapcsolatos segítséget is. A magyar hatóságokkal egyeztetve a családtagok e személyeket a szokásos látogatási időben vagy külön megállapodás szerinti rendben meglátogathatják, és segítséget nyújthatnak e személyeknek egészségüket, jólétüket, szellemi állapotukat érintően.

XIV. CIKK

FEGYELEM

Az USA fegyveres erők hatóságai felelnek a fegyelem fenntartásáért az USA fegyveres erőket illetően, és katonai rendőrséget hozhatnak létre az USA fegyveres erők elhelyezésére szolgáló Elfogadott Létesítményekben és Területeken. A közösen elfogadott eljárásokkal összhangban, az USA fegyveres erők hatóságai, a magyar tisztviselőkkel egyeztetve, engedélyezhetik az ilyen egységek alkalmazását az USA fegyveres erők elhelyezésére szolgáló katonai létesítmények környezetében is.

XV. CIKK

KÁRTÉRÍTÉSI KÖVETELÉSEK

1. Az USA fegyveres erők tagjainak, köztük a polgári állománynak, hivatalos feladataik teljesítése során elkövetett cselekményei vagy mulasztásai miatt felmerült kártérítési követelést az illetékes magyar hatóságnak lehet bejelenteni, és azokat a NATO SOFA egyezmény VIII. cikkében foglalt előírások szerint kell kezelni.

Eltérve a Feleknek a NATO SOFA VIII. cikkével összhangban, a kártérítési követelésekre vonatkozó együttműködésre tett kötelezettségvállalásától, ilyen egyének ellen nem indítható eljárás és nem szabható ki rájuk kapcsolódó büntetés sem. A Felek vagy Végrehajtási Megbízottjaik egyeztetnek minden olyan egyéb követelés, köztük harmadik személy követelése, kezelésének legmegfelelőbb módjáról, amelyekre nem terjed ki a NATO SOFA.

2. E cikk alkalmazásában a "polgári állomány" magában foglal minden olyan, az USA kormányának alkalmazásában álló személyt, állampolgárságától és állandó lakóhelyétől függetlenül, aki az USA fegyveres erők által kijelölt hivatalos feladatot teljesít, azonban nem terjed ki az USA-vállalkozókra, egyéb vállalkozókra és ezek vagy a nem kereskedelmi szervezetek alkalmazottjaira, állampolgárságuktól és állandó lakóhelyüktől függetlenül.

3. Annak meghatározásához, hogy a lehetséges kárfelelősség az USA fegyveres erők vagy a polgári állomány valamely tagja által, hivatalos feladat teljesítése során elkövetett cselekedet vagy mulasztás következménye-e, az Egyesült Államok Magyarországon tartózkodó fegyveres erők illetékes hatóságának erre vonatkozó igazolását döntő bizonyítékul kell elfogadni. A magyar hatóságoknak lehetőségük van az eggyel magasabb amerikai katonai szint megerősítését kérni.

4. Az USA fegyveres erők tagjai, ideértve a polgári állományt is, nem szenvedhetnek el mulasztási ítéletet vagy egyéb érdeksérelmet, amikor a hivatalos feladataik vagy megfelelően engedélyezett eltávozásuk miatt ideiglenesen nem lehetnek jelen a nem büntetőjogi eljáráson.

5. A Végrehajtási Megbízottak közötti technikai megállapodások és közösen elfogadott eljárásaik biztosítják a kártérítési követelések elbírálását.

XVI. CIKK

HIVATALOS CÉLÚ ADÓMENTESSÉGEK

Az általános forgalmi adó ("áfa"), a használati, jövedéki és hasonló, illetve ezeket később kiváltó adók tekintetében mentesség alkalmazandó az USA fegyveres erők által vagy a javukra végzett, beszerzésekre olyan, katonai célú felszerelések, ellátmányok, szolgáltatások, berendezések és egyéb vagyontárgyak vonatkozásában, amelyeket

(a) az USA fegyveres erők mint végfelhasználók számára szereznek be,

(b) amelyeket az USA fegyveres erőkkel vagy nevükben eljárva kötött szerződés teljesítése során használnak majd fel, vagy

(c) az USA fegyveres erők által használt javakba vagy létesítményekbe építik be őket.

Az USA fegyveres erők az illetékes magyar hatóságoknak közösen meghatározott igazolást nyújtanak be, hogy az ilyen katonai célú felszerelések, ellátmányok, szolgáltatások, berendezések és egyéb vagyontárgyak részükre szolgálnak.

2. A mentesség közvetlenül a vásárláskorérvényesül, amennyiben az ügylethez csatolták a fenti 1. pontban említett megfelelő igazolást.

3. A jövedéki adó hatálya alá eső üzemanyagok esetében a mentesség kizárólag akkor érvényesül közvetlenül a vásárláskor, ha az üzemanyagot adóraktárból vagy a Magyar Honvédség készletéből vásárolták.

XVII. CIKK

SZEMÉLYES ADÓMENTESSÉGEK

1. Az USA fegyveres erők tagjai és a hozzátartozók Magyarország területén mentesülnek a személyes felhasználás céljára az országba behozott vagy ott beszerzett tárgyi ingóságaik beszerzése, tulajdonlása, birtoklása, felhasználása, egymás közötti átruházása vagy halálesettel kapcsolatos átruházása alapján fizetendő valamennyi adó, illeték, engedélyezési díj és hasonló közteher, ezen belül áfa, megfizetése alól. A mentesség visszatérítéssel vagy a kölcsönösen megállapított eljárásnak megfelelően érvényesül. A kölcsönösen megállapított eljárásnak megfelelően, az ilyen áruk mennyisége nem haladhatja meg a személyes használatban indokolt mennyiséget és nem kelthetik azt a benyomást, hogy az árukat kereskedelmi célokra vásárolták vagy szerezték be.

2. Az e cikk 1. pontjában említett mentességek hatálya alá eső termékeket, a XIX. cikk 1. pontjában említett termékeket és a más módon, adó- és díjmentesen, használati vagy hasonló díj megfizetése nélkül beszerzett árut tilos értékesíteni vagy más módon átruházni Magyarország területén tartózkodó olyan személyek részére, akik nem jogosultak áruk adó- és díjmentes, használati vagy hasonló díj megfizetése nélküli beszerzésére, kivéve, amikor az illetékes magyar hatóságok engedélyezik az ilyen átruházást, továbbá az alkalmazandó adót, díjat, használati vagy hasonló díjat megfizették. Az olyan személyekkel folytatott ügyletek utáni adó, díj, használati díj vagy hasonló díjak megfizetése, akik nem jogosultak ilyen áruk adó- és díjmentes, használati vagy hasonló díj megfizetése nélküli beszerzésére, a ilyen javak végső átvevőjének kötelessége. Az USA fegyveres erők tagjai és a hozzátartozók szabadon átruházhatják egymásra az e cikk 1. pontjában és a XIX. cikk 1. pontjában ismertetett vagyontárgyakat. Az ilyen átruházások után nem kell adót, díjat, használati vagy hasonló díjat fizetni. Az USA fegyveres erők nyilvántartást vezetnek ezekről az átruházásokról. A magyar hatóságok elfogadják a megfelelően benyújtott rendőrségi jegyzőkönyveket annak bizonyítékaként, hogy az USA fegyveres erők tagjainak és a hozzátartozók ilyen javait eltulajdonították. Ez az érintetteket mentesíti adó, díj, használati díj vagy hasonló díjak megfizetése alól.

3. Az USA fegyveres erők tagjai és a hozzátartozók, akik Magyarország területén rádió- vagy televízióadás vételére vagy internetkapcsolatra alkalmas készüléket birtokolnak vagy használnak, mentesülnek az ilyen használattal vagy birtoklással kapcsolatos adók, illetékek, engedélyezési díjak és hasonló közterhek alól.

4. Az USA fegyveres erők tagjai és a hozzátartozók tulajdonában álló gépjárművek mentesülnek a magyar közúti adók, regisztrációs vagy engedélyezési díjak és hasonló közterhek alól, azonban a lakosság által fizetett út-, híd- és alagút-használati díjak alól nem.

5. A NATO SOFA egyezmény X. cikkében előírt jövedelemadó-mentesség arra a jövedelemre is érvényes, amelyet az USA fegyveres erők tagjai, a hozzátartozók és az USA-vállalkozók e Megállapodás II. cikkének 3. pontjában hivatkozott szervezetek alkalmazottjaként és XXI-XXII. cikkében meghatározott tevékenységekért, valamint Magyarország területén kívüli forrásból kapnak.

6. Nem alkalmazandók a Magyarország területén adómentes jövedelemre a magyar törvények és jogszabályok arra vonatkozó rendelkezései, miszerint a munkáltató vagy az önfoglalkoztató jövedelemadó-előleget és társadalombiztosítási járulékot köteles levonni és befizetni.

7. Az e Megállapodás értelmében adómentes munkaviszony, önmagában, a magyar társadalombiztosítási törvények értelmében nem hoz létre sem kötelezettséget, sem jogosultságot.

8. Ezt a cikket szükség szerint, a kölcsönösen meghatározott eljárások szerint kell végrehajtani.

XVIII. CIKK

HIVATALOS CÉLÚ BEHOZATAL ÉS KIVITEL

1. A NATO SOFA egyezmény XI. cikkére tekintettel Magyarország területére behozhatók azok a katonai célú felszerelések, ellátmányok, berendezések és egyéb vagyontárgyak,

(a) amelyeket az USA fegyveres erők importálnak,

(b) amelyek végső felhasználói az USA fegyveres erők, vagy amelyek végső felhasználása az USA fegyveres erők számára vagy érdekében történik, ideértve az e Megállapodás XXI. és XXII. cikkében meghatározott katonai szolgáltató tevékenységek támogatását is,

(c) amelyeket az USA fegyveres erőkkel vagy nevükben eljárva kötött szerződés teljesítése során használnak fel vagy fogyasztanak el, vagy

(d) amelyeket az USA fegyveres erői által használt árukba vagy létesítményekbe építenek be.

Az ilyen behozatal mentesül a vámok, behozatali, vagy regisztrációs díjak és egyéb hasonló közterhek alól, ideértve, többek között, a használati és jövedéki adókat, valamint az áfát.

2. A Felek, a szükséges mértékben, együttműködnek annak biztosításában, hogy az importált felszerelések, ellátmányok, berendezések és egyéb vagyontárgyak mennyisége indokolt mértékű legyen. Az USA fegyveres erők a NATO SOFA egyezmény XI. cikkének 4. pontjában foglalt előírások szerinti igazolást nyújtanak be a magyar hatóságoknak arról, hogy az ilyen felszerelések, ellátmányok, berendezések és egyéb vagyontárgyak megfelelnek az e cikk rendelkezései szerinti mentesítésnek. Az igazolás benyújtása helyettesíti az USA fegyveres erők által vagy számára jelen cikk alapján behozott vagy kivitt javak magyar hatóságok által végzett vámvizsgálatot. Amennyiben vállalkozók hoznak be felszereléseket, ellátmányokat, berendezéseket és egyéb vagyontárgyakat a jelen cikk alapján, az USA fegyveres erők biztosítják, hogy a vállalkozók a tételeket kizárólag az USA fegyveres erőkkel kötött szerződés teljesítéséhez használják.

3. A jelen cikk 1. pontjában foglalt felszerelések, ellátmányok, berendezések és egyéb vagyontárgyak mentesülnek minden olyan adó és egyéb teher alól, amelyet ezekre egyébként a behozataluk vagy beszerzésük után kivetnének.

4. A jelen cikk 1. pontjában foglalt felszerelések, ellátmányok, berendezések és egyéb vagyontárgyak Magyarország területéről történő kivitele mentesül a magyar kiviteli vám alól.

XIX. CIKK

SZEMÉLYES CÉLÚ BEHOZATAL ÉS KIVITEL

1. Az USA fegyveres erők tagjai, a hozzátartozók és az USA-vállalkozók a Magyarország területére szóló kirendelésük idején vám- és adómentesen hozhatják be a személyes ingóságaikat, bútoraikat, tizennyolc (18) éves vagy idősebb személyenként egy magántulajdonú gépjárművet és az egyéb, személyes vagy háztartási felhasználásra vagy fogyasztásra szánt javaikat. Ez a mentesség, az USA fegyveres erők tagjai és a hozzátartozók esetében, nemcsak az e személyek tulajdonában álló javakra érvényes, hanem azokra is, amelyeket ajándékként vagy Magyarország területén nem letelepedett személyekkel kötött szerződések teljesítése kapcsán küldenek nekik. Üzemanyag, dohány- és alkoholtermékek behozatali mentessége a kölcsönösen meghatározott mennyiségi korlátozás függvénye.

2. Az e cikk 1. pontjában foglalt javakat, valamint az egyéb, vám-, költség- és díjmentesen megszerzett árukat tilos értékesíteni vagy más módon átruházni Magyarország területén olyan személyeknek, akik nem jogosultak az ilyen javak vámmentes behozatalára, kivéve, ha az ilyen átruházást az illetékes magyar hatóságok jóváhagyják. A behozatalt követő egy (1) év elteltével, nincs szükség erre a jóváhagyásra. . Az ilyen javak végső átvevője köteles az ezek behozatalára nem jogosult személyekkel megvalósuló tranzakciók utáni vám megfizetésére. Az USA fegyveres erők tagjai, a hozzátartozók és az USA-vállalkozók szabadon átruházhatják egymásra az e cikk 1. pontjában ismertetett vagyontárgyakat. Az ilyen átruházások vámmentesek. Az USA fegyveres erők nyilvántartást vezetnek ezekről a vámmentes átruházásokról. A magyar hatóságok elfogadják a megfelelően benyújtott rendőrségi jegyzőkönyveket annak bizonyítékaként, hogy az USA fegyveres erők tagjainak, a hozzátartozók és az USA-vállalkozók adó- és vámmentes javait eltulajdonították. Ez az érintetteket mentesíti mindenféle vám megfizetése alól.

3. Az USA fegyveres erők tagjai, a hozzátartozók és az USA-vállalkozók a szolgálati időszakukban általuk Magyarország területére behozott (vagy ott megszerzett) minden árut kiviteli vám és terhek nélkül re-exportálhatnak (vagy vihetnek ki).

XX. CIKK

VÁMELJÁRÁSOK

1. Magyarország minden megfelelő intézkedést meghoz annak érdekében, hogy az e Megállapodás szerint tervezett behozatal és kivitel vámvizsgálata akadály nélkül és gyorsan történjen meg. A vámvizsgálatokat a lehető leghamarabb el kell végezni.

2. Az e Megállapodás hatálya alá tartozó vámvizsgálatokat az illetékes magyar hatóságok és az USA fegyveres erők közötti megállapodás szerinti eljárással hajtják végre. Kérésre az USA fegyveres erők tagjai és a családtagok behozott és kivitt személyes vagyontárgyának a magyar vámhatóság általi vámvizsgálatára a kölcsönösen meghatározott eljárásoknak megfelelően, a személy tartózkodási helyén is sor kerülhet, amikor a vagyontárgyat leszállítják vagy elszállításra átveszik.

3. A hivatalos USA-információkat, ideértve az USA fegyveres erők minősített katonai információit, vámvizsgálat nélkül lehet Magyarország területére behozni és onnan kivinni. A "minősített információ" jelentése megegyezik az Információbiztonsági Megállapodásban vagy az azt később kiváltó megállapodásokban leírtakkal, és a kezelése azok rendelkezései szerint történik. A hivatalos USA-információkat, ideértve az USA fegyveres erők minősített katonai információit, az USA fegyveres erők illetékes hatóságainak megfelelően jelölniük és igazolniuk kell.

4. Az USA fegyveres erők elhelyezésére használt létesítményekben az USA fegyveres erők hatóságai meghozzák azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek megakadályozzák a visszaélést a NATO SOFA megállapodás és e Megállapodás vámrendelkezései szerint adott jogokkal. Az USA fegyveres erők hatóságai és a magyar hatóságok együttműködnek a vámszabályok bármely állítólagos megsértésének kivizsgálásában.

XXI. CIKK

KATONAI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK

1. Az USA fegyveres erők katonai szolgáltatási tevékenységeket hozhatnak létre, amelyeket az USA fegyveres erők tagjai, a hozzátartozók és a közös megállapodás alapján felhatalmazott egyéb személyi állomány használnak.

A katonai szolgáltatási tevékenységek szervezetek, köztük katonaiszolgáltatás-árusítóhelyek, helyőrségi üzletek, banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások, egyéb boltok, étkezdék, szociális és oktatási központok és rekreációs szolgáltatási területek, kölcsönösen elfogadott helyeken, Magyarország területén, amelyek az USA fegyveres erők tagjai, a hozzátartozók és közös megállapodás alapján felhatalmazott egyéb személyi állomány részére nyújt szolgáltatásokat. Az USA fegyveres erők hatóságai a fenti katonai szolgáltatási tevékenységeket közvetlenül vagy szerződés útján működtethetik és tarthatják fenn. Az ilyen katonai szolgáltatási tevékenységek végzését Magyarország nem köti engedélyhez, jóváhagyáshoz, felügyeleti vagy másfajta szabályozói felügyelethez.

2. Az USA fegyveres erők szerződéses kapcsolatba léphetnek pénzintézetekkel annak érdekében, hogy azok Magyarország területén az USA fegyveres erők, a hozzátartozók és az USA-vállalkozók kizárólagos használatára banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokat nyújtsanak.

3. Az e cikkben foglalt tevékenységek és szervezetek ugyanazon adó- és vámmentességekben részesülnek, mint az USA fegyveres erők. Az ilyen tevékenységeket a vonatkozó USA-jogszabályokkal összhangban tartják fenn és működtetik. A katonai szolgáltatási tevékenységek esetében nem szednek be és fizetnek meg adókat vagy más díjakat a működésükkel kapcsolatos tevékenységekre.

4. Az USA fegyveres erők megfelelő intézkedéseket vezetnek be annak megakadályozására, hogy az e cikk 1. és 2. pontjában leírt tevékenységek révén Magyarország területére behozott vagy ott megszerzett árukat és vagyontárgyakat olyan személyeknek értékesítsék, akik nem jogosultak a katonai szolgáltatási tevékenységek igénybevételére.

XXII. CIKK

KATONAI POSTAHIVATALOK

1. Az Egyesült Államok katonai postahivatalokat létesíthet, tarthat fenn és működtethet az USA fegyveres erők, a hozzátartozók és az USA-vállalkozók használatára az USA fegyveres erők által használt helyszíneken. E postahivatalokat az Egyesült Államok alkalmazandó törvényeivel összhangban kell működtetni és üzemeltetni.

2. Az ilyen postahivatalokban feladott küldeményeket USA-bélyegekkel lehet ellátni.

3. Az USA fegyveres erők hivatalos postai küldeményei mentesülnek a vizsgálat, átkutatás és lefoglalás alól.

4. Az USA fegyveres erők hatóságai megfelelő és szükséges intézkedéseket állapítanak meg a katonai postahivatalokban, megakadályozandó, hogy az USA fegyveres erők tagjai, a hozzátartozók és az USA-vállalkozók szabálytalanul szállítsanak árut Magyarország területére.

5. A katonai postahivatalok útján küldött nem hivatalos küldemény vámvizsgálatát az illetékes magyar hatóságok és az USA fegyveres erők között kölcsönösen kialakított eljárásoknak megfelelően kell végrehajtani.

XXIII. CIKK

VALUTA ÉS PÉNZVÁLTÁS

1. Az USA fegyveres erőknek jogukban áll bármilyen összegű USA-valutát vagy az Egyesült Államok pénznemében kifejezett pénzeszközt behozni, kivinni és használni.

2. Az USA fegyveres erők hatóságai a következő területeken érvényes valutákat és azokban kifejezett pénzeszközöket oszthatják ki vagy válthatják át az USA fegyveres erők tagjai és a hozzátartozók számára:

(a) Amerikai Egyesült Államok,

(b) Magyarország,

(c) az eurózóna, és

(d) bármely más ország, az engedélyezett utazások, köztük a szabadság alatti utazások céljára szükséges mértékben.

3. Az USA fegyveres erők tagjai és a hozzátartozók jogosultak:

(a) USA-valutát és az Egyesült Államok pénznemében kifejezett eszközöket behozni és kivinni, valamint

(b) Magyarország területéről bármely valutát és bármely pénznemekben kifejezett eszközöket kivinni, feltéve, hogy az USA fegyveres erők ezen tagjai vagy a hozzátartozók az ilyen valutát illetve pénzeszközöket Magyarország területére behozták, vagy az USA fegyveres erőktől kapták.

4. Az USA fegyveres erők tagjai és a hozzátartozók feladata a Felek deviza- és valutajogszabályainak betartása.

XXIV. CIKK

MUNKAERŐ

1. Az USA fegyveres erők és az e Megállapodás XXI. és XXII. cikkében bemutatott katonai szolgáltató tevékenységeket végző szervezetek felvehetnek és alkalmazhatnak hozzátartozókat, valamint Magyarország területén munkavállalásra jogosult személyeket, és e cikk szerint foglalkoztathatják ezen alkalmazottakat. A hozzátartozóknak nincs szükségük munkavállalási engedélyre.

2. Az alkalmazás feltételeit az USA fegyveres erők és e szervezetek határozzák meg a vonatkozó USA-jogszabályokkal összhangban, figyelembe véve a szokásos béreket és Magyarország munkajogi rendelkezéseit, amennyiben azok nem ellentétesek az e Megállapodásban foglaltakkal és az Egyesült Államok katonai előírásaival. A bérek és fizetések, juttatások, kiegészítések és béremelések az USA-törvényekben és jogszabályokban foglaltaknak felelnek meg.

XXV. CIKK

SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK

1. Az USA fegyveres erők szerződést köthetnek bármilyen katonai célú felszerelés, ellátmány, berendezés és szolgáltatás (ezen belül kivitelezési munkák) Magyarország területén történő biztosítására a vállalkozó, szállító vagy az ilyen katonai célú felszereléseket, ellátmányokat, berendezéseket és szolgáltatásokat biztosító személy kiválasztására vonatkozó megkötés nélkül. Az ilyen szerződéseket az USA törvényei és jogszabályai szerint kell előkészíteni, odaítélni és végrehajtani, ideértve azt, hogy a szerződések odaítélése során mindent el kell követni az átlátható, nemzetiség és a bejegyzés helye szerinti különbségtétel nélküli folyamat biztosítása érdekében.

2. Az áruk, közmű- és egyéb szolgáltatások beszerzése terén Magyarország nem részesítheti kedvezőtlenebb elbánásban az USA fegyveres erőket, mint a Magyar Honvédséget.

3. Azok a személyek, akik jelenléte szerződés teljesítéséhez szükséges, az USA fegyveres erők kérésétől számított tíz munkanapon belül, illetve, rendkívüli esetben, legfeljebb öt munkanapon belül, beléphetnek a magyar hatóságok ellenőrzése alatt álló létesítményekbe és területekre. A belépés, biztonsági okból vagy az egyén kötelességszegése miatt, megtagadható vagy visszavonható. Ha a megfelelő magyar hatóságok megtagadják vagy visszavonják a belépési engedélyt, döntésüket írásban indokolniuk kell az USA fegyveres erők megfelelő hatóságainak. Amikor a belépésről még nem született döntés, az amerikai vagy a magyar fegyveres erők közösen meghatározott eljárásoknak megfelelően kísérhetik ezeket a személyeket a fent említett létesítményekben és területeken.

4. E cikk végrehajtásának elősegítése érdekében az USA fegyveres erők hatóságai az e cikk 3. pontjában hivatkozott személyeket és a szerződés célját azonosító információkat bocsátanak a magyar Végrehajtási Megbízott rendelkezésére a kölcsönösen meghatározott eljárásoknak megfelelően.

XXVI. CIKK

VÁLLALKOZÓK JOGÁLLÁSA

Az USA-vállalkozók mentesülnek a magyar törvények és jogszabályok alól az USA fegyveres erőkkel munkák elvégzésére kötött szerződések feltételeit illetően, valamint a vállalkozásokra és gazdasági társaságokra vonatkozó engedélyezést és nyilvántartást illetően, de kizárólag a Magyarország területén az USA fegyveres erőknek szállított áruk és nyújtott szolgáltatások vonatkozásában. Az ilyen vállalkozók mentesülnek minden olyan társasági adó megfizetése alól, amely kizárólag az USA fegyveres erők számára értékesített áruk és szolgáltatások vagy az USA fegyveres erők számára végzett kivitelezési munkák következtében merül fel. Az ilyen vállalkozókra nem vet ki sem Magyarország, sem annak bármely közigazgatási egysége semmilyen jövedelem- vagy nyereségadót a jövedelem vagy a nyereség azon része után, amely az USA fegyveres erőkkel kötött közvetlen vagy alvállalkozói szerződésből származik.

XXVII. CIKK

KÖRNYEZET, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

1. A Felek jelen Megállapodást Magyarország természeti környezete, valamint az emberi egészség védelmével és a munkavédelem elveivel összeférhető módon szándékoznak végrehajtani, továbbá megelőző, nem reaktív megközelítést követnek a természet, az emberi egészség és a biztonság kérdésében. Ennek érdekében a Felek együttműködnek, biztosítandó, hogy a felmerülő problémákkal haladéktalanul foglalkoznak a maradandó környezeti károsodás és az emberi egészség és biztonság veszélyeztetésének elkerülése érdekében. Az Egyesült Államok megerősíti, hogy az USA-szabályzatok végrehajtása során figyelembe kívánja venni a magyar környezet-, egészség- és balesetvédelmi jogszabályokat. Magyarország megerősíti, hogy a környezet-, egészség- és munkavédelmi jogszabályok és egyéb rendelkezések végrehajtása során kellő figyelmet fordít az USA fegyveres erők, a hozzátartozók és az USA-vállalkozók egészségére és biztonságára.

2. A Felek illetékes hatóságai egyeztetni kívánnak a környezet- és az egészségvédelem, továbbá a biztonság kérdésében.

3. A veszélyes hulladékok környezetbarát kezelése érdekében Magyarország kijelöl egy olyan intézményt, amely illetékes hatóságnak tekintendő a Bázelben 1989. március 22-én elfogadott, a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló egyezmény és végrehajtási jogszabályai által megkövetelt értesítések céljára. Az USA fegyveres erők rendelkezésre bocsátják a Magyarország számára az ilyen kötelezettségei teljesítéséhez szükséges információkat.

XXVIII. CIKK

KÖZMŰSZOLGÁLTATÁSOK ÉS HÍRADÁS

1. Az USA fegyveres erők és az USA-vállalkozók adó- és kormányzati díjak és illetékek nélkül, valamint olyan feltételekkel, ezen belül olyan díjakkal és költségekkel, vehetnek igénybe víz-, elektromos áram- és más közszolgáltatásokat, amelyek nem kedvezőtlenebbek a Magyar Honvédség számára Magyarországon hasonló körülmények között rendelkezésre állóknál. Az USA fegyveres erőket terhelő költségek arányosak az általuk használt közszolgáltatásokkal.

2. A Felek tudomásul veszik, hogy az USA fegyveres erőknek szükségük lehet rádiófrekvenciák használatára. Az Egyesült Államok számára megengedett a saját telekommunikációs rendszerek használata (a "telekommunikáció"-nak a Nemzetközi Telekommunikációs Unió 1992. évi alkotmányában és egyezményében szereplő meghatározása szerint). Ez magában foglalja azt a jogot, hogy olyan eszközöket és szolgáltatásokat használjanak, amelyek a távközlési rendszerek teljes képességének biztosításához szükségesek, valamint a jogot, hogy erre a célra minden szükséges rádiófrekvencia-tartományt használjanak. A rádiófrekvenciák használata költségmentes az Egyesült Államok számára. A kölcsönösen meghatározott eljárásoknak megfelelően, az USA fegyveres erők, a káros interferencia elkerülése érdekében, egyeztetnek a magyar Végrehajtási Megbízottal a frekvenciák használatáról, kivéve, amikor a műveleti körülmények nem tesznek lehetővé egyeztetést.

XXIX. CIKK

VÉGREHAJTÁS ÉS JOGVITÁK

1. Az e Megállapodás szerinti minden kötelezettség teljesítésére a rendelkezésre álló és jóváhagyott finanszírozási forrás függvényében kerül sor.

2. Adott esetben a Felek vagy Végrehajtási Megbízottjaik végrehajtási megállapodásokat vagy egyezségeket köthetnek a jelen Megállapodás rendelkezéseinek teljesítése érdekében.

3. A Végrehajtási Megbízottak szükség szerint egyeztetnek egymással, hogy biztosítsák jelen Megállapodás megfelelő végrehajtását. A Végrehajtási Megbízottak eljárásokat dolgoznak ki a személyzetük közötti egyeztetésekre minden olyan ügyben, amely e Megállapodás hatékony végrehajtását érinti.

4. A vitákat a lehető legalacsonyabb szinten kell rendezni; szükség esetén a Végrehajtási Megbízottaknak kell felterjeszteni áttekintésre és rendezésre. Azokat a vitákat, amelyeket a Végrehajtási Megbízottak nem tudnak rendezni, a Felek elé kell terjeszteni a szükséges egyeztetés és rendezés érdekében.

5. Az e Megállapodás értelmében egyeztetésre szoruló vitás kérdéseket a Felek nem terjesztik nemzeti vagy nemzetközi bíróság, törvényszék vagy hasonló testület, sem egyéb harmadik személy elé rendezés céljából.

XXX. CIKK

HATÁLYBA LÉPÉS, MÓDOSÍTÁSOK ÉS IDŐTARTAM

1. A Felek jegyzékváltással tájékoztatják egymást arról, hogy végrehajtották a jelen Megállapodás hatályba lépéséhez szükséges eljárásokat, köztük a jelen Megállapodás szerinti jelenléthez és tevékenységekhez szükséges engedélyeket. E Megállapodás a később elküldött jegyzék kézhezvételét követő harmincadik (30.) napon lép hatályba.

2. Hatályba lépésekor e Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között létrejött, Budapesten 1997. május 14-én aláírt és 1997. június 23-án hatályba lépett, az Egyesült Államok fegyveres erőinek a Magyar Köztársaság területén végzett tevékenységére vonatkozó megállapodás helyébe lép.

3. E Megállapodást a Felek írásbeli megállapodással módosíthatják. A módosítás a jelen cikk 1. bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően lép hatályba.

4. E Megállapodás egy kezdeti tíz (10) éves időtartamra jön létre. A Megállapodás e kezdeti időtartamot követően is hatályban marad, azonban bármelyik fél felmondhatja egy (1) éves határidővel diplomáciai csatornákon a másik félhez eljuttatott írásbeli jegyzék útján.

5. E Megállapodás A függeléke a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi és a Felek vagy Végrehajtási Megbízottjaik írásbeli megállapodásával módosítható.

FENTIEK HITELÉÜL alulírottak, a kormányuktól kapott megfelelő felhatalmazás alapján, aláírták ezt a Megállapodást.

KÉSZÜLT Washington, 2019. április hónap 4. napján, két példányban, magyar és angol nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

"A" FÜGGELÉK

Az Elfogadott Létesítmények és Területek

A Végrehajtási Megbízottak az alábbi létesítményeken vagy területeken belül jogosultak egyes részek kijelölésére:

• Kecskeméti repülőbázis

• Pápai repülőbázis

• Tatai helyőrség és kiképzési terület

• Várpalotai helyőrség és kiképzési terület"

"AGREEMENT ON DEFENSE COOPERATION BETWEENTHE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES

CONTENTS

Preamble

I. Scope and Purpose

II. Definitions

III. Access to and Use of Agreed Facilities and Areas

IV. Prepositioning of Defense Equipment, Supplies, and Materiel

V. Property Ownership

VI. Security

VII. Entry and Exit

VIII. Logistics Support

IX. Motor Vehicles

X. Licenses

XI. Movement of Aircraft, Vessels, and Vehicles

XII. Criminal Jurisdiction

XIII. Custody and Access

XIV. Discipline

XV. Claims

XVI. Official Tax Exemptions

XVII. Personal Tax Exemptions

XVIII. Official Importation and Exportation

XIX. Personal Importation and Exportation

XX. Customs Procedures

XXI. Military Service Activities

XXII. Military Post Offices

XXIII. Currency and Exchange

XXIV. Labor

XXV. Contracting Procedures

XXVI. Status of Contractors

XXVII. Environment, Human Health, and Safety

XXVIII. Utilities and Communications

XXIX. Implementation and Disputes

XXX. Entry Into Force, Amendment, and Duration

ANNEX A Agreed Facilities and Areas

The Government of Hungary ("Hungary") and the Government of the United States of America (the "United States"), hereinafter referred to collectively as "the Parties" and individually as a "Party",

Cognizant of the rights and obligations deriving from the North Atlantic Treaty, signed at Washington on April 4, 1949;

Considering that United States ("U.S.") forces, their dependents, and U.S. contractors may be present in the territory of Hungary to further the efforts of the Parties to promote peace and security in the areas of mutual interest and benefit and to take part in common defense efforts;

Acknowledging that the activities of U.S. forces, contributes to strengthening the security and stability of Hungary and the region;

Affirming that such cooperation is based on full respect for the sovereignty of each Party and the purposes and principles of the United Nations Charter;

Bearing in mind that the presence of U.S. forces in the territory of Hungary under this Agreement is with the consent of Hungary and with full respect for the Fundamental Law of Hungary and other Hungarian law;

Desiring to cooperate in supporting those U.S. forces that may be present in the territory of Hungary in an equitable and sustainable manner;

Recognizing the Agreement Between the Parties to the North Atlantic Treaty Regarding the Status of Their Forces, signed at London June 19, 1951 (the "NATO SOFA"), which entered into force August 23, 1953, including its provision regarding separate arrangements supplementary to the NATO SOFA;

Recognizing the Acquisition and Cross Servicing Agreement Between the Ministry of Defense of Hungary and the Department of Defense of the United States of America, signed at Budapest and Stuttgart November 26 and December 10, 2014 (the "ACSA"), which entered into force December 10, 2014;

Recognizing the Agreement Between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the United States of America Concerning Security Measures for the Protection of Classified Military Information, signed at Washington May 16, 1995 (the "Information Security Agreement"), which entered into force June 4, 1996;

Recognizing the need to enhance their common security, to contribute to international peace and stability, and to deepen cooperation in the areas of defense and security; and

Desiring to conclude an agreement on the enhanced cooperation between the United States and Hungary;

Have agreed as follows:

ARTICLE I

SCOPE AND PURPOSE

1. This Agreement sets forth the framework for enhanced partnership and defense and security cooperation between the United States and Hungary and supplements the terms and conditions set forth in the NATO SOFA that govern the presence of U.S. forces and their dependents in the territory of Hungary and, in specific situations indicated herein, the presence and activities of U.S. contractors in the territory of Hungary.

2. The Parties' respective obligations under this Agreement and any implementing agreements or arrangements are without prejudice to each Party's sovereignty over its territory and their respective forces, and each Party's right of self-defense, consistent with international law.

ARTICLE II

DEFINITIONS

For purposes of this Agreement, the following terms are hereunder defined:

1. "U.S. forces" means the entity comprising the force and the civilian component, and all property, equipment, and materiel (including vehicles, vessels, and aircraft operated by or for the United States) of the U.S. Armed Forces present in the territory of Hungary.

2. "Force" has the meaning set forth in Article I, paragraph 1(a), of the NATO SOFA.

3. Except as otherwise provided in Articles XII, XIII, and XV of this Agreement, "civilian component" has the meaning set forth in Article I, paragraph 1(b), of the NATO SOFA, and also includes:

a) employees of non-Hungarian, non-commercial organizations who are nationals of the United States of America or ordinarily resident in the territory of the United States and who are not ordinarily resident in the territory of the Hungary, and who, solely for the purpose of contributing to the welfare, morale, or education of the U.S. forces, are accompanying those forces in the territory of Hungary; and

b) dependents employed by the U.S. forces, including for the purposes of the military service activities contemplated in Articles XXI and XXII of this Agreement, and by the non-commercial organizations referred to in this paragraph. U.S. forces authorities shall confirm the employment status of such dependents upon request of Hungarian authorities.

4. "U.S. contractors" means non-Hungarian individuals, legal entities, and their employees who are not nationals of Hungary that are under contract or subcontract to the U.S. Department of Defense.

5. Except as otherwise provided in Article XIII of this Agreement, "Dependent" has the meaning set forth in Article I, paragraph 1(c), of the NATO SOFA, and also includes a family member of a member of the force or the civilian component who:

(a) is financially, legally, or for reasons of health dependent upon and supported by such member;

(b) shares the quarters occupied by such member; and

(c) is present in the territory of Hungary with the consent of the authorities of the force.

6. "Agreed Facilities and Areas" means the facilities and areas in the territory of Hungary listed in Annex A to this Agreement, and such other facilities and areas in the territory of Hungary as may be provided by Hungary in the future and mutually agreed, to which U.S. forces, dependents, U.S. contractors, and others as mutually agreed, shall have the rights of access and use pursuant to this Agreement. In accordance with Article III of this Agreement, the Parties shall have joint access and use to Agreed Facilities and Areas, except for any portions thereof specifically designated by the Parties or their Executive Agents for the exclusive access and use of U.S. forces.

7. "Executive Agent" means the U.S. Department of Defense for the United States and the Ministry of Defence of Hungary for Hungary, or their respective designees.

8. "Official U.S. Information" means information that is owned by, produced for or by, or is subject to the control of the United States.

ARTICLE III

ACCESS TO AND USE OF AGREED FACILITIES AND AREAS

1. With full respect for the sovereignty and laws of Hungary, including its international legal obligations, and with consultation and consideration of the views of both Parties, U.S. forces are authorized operational control of Agreed Facilities and Areas for the purposes of access and use by U.S. forces, dependents, U.S. contractors, and others as mutually agreed, for visits; training; exercises; maneuvers; transit; support and related activities; refueling of aircraft; bunkering of vessels; landing and recovery of aircraft; temporary maintenance of vehicles, vessels, and aircraft; accommodation of personnel; communications; staging and deploying of forces and materiel; pre-positioning of equipment, supplies, and materiel; security assistance and cooperation activities; joint and combined training activities; humanitarian and disaster relief activities; construction in support of mutually agreed activities; and such other purposes as the Parties or their Executive Agents may agree, including those undertaken in the framework of the North Atlantic Treaty. Such Agreed Facilities and Areas provided by Hungary, or portions thereof, may be designated as either for exclusive use by U.S. forces or for joint use by U.S. forces and Hungarian Defence Forces.

2. Recognizing that the Hungarian Defence Forces remain in command of Hungarian Defence Forces' installations upon which Agreed Facilities and Areas are located, Hungary authorizes U.S. forces to control entry to those Agreed Facilities and Areas, or any portions thereof, that have been provided for exclusive use by U.S. forces. The Hungarian and U.S. Executive Agents shall coordinate regarding entry procedures for Agreed Facilities and Areas jointly used by U.S. forces and Hungarian Defence Forces, for purposes of safety and security. The Hungarian and U.S. Executive Agents shall establish mutually determined procedures concerning the functional relations between the U.S. forces and Hungarian Defence Forces.

3. When requested, the Hungarian Executive Agent shall facilitate, insofar as possible, temporary access and use by U.S. forces and U.S. contractors to public land and facilities (including roads, ports, and airfields) that are not a part of an Agreed Facility and Area, including those owned or controlled by Hungary or by local governments, and to private land and facilities (including roads, ports, and airfields) for use in support of U.S. forces. Such facilitation shall be without cost to U.S. forces or U.S. contractors.

4. In making Agreed Facilities and Areas available and in the use of such Agreed Facilities and Areas, the Parties shall give due regard to operational and security concerns.

5. Hungary shall furnish, without rental or similar costs to U.S. forces, all Agreed Facilities and Areas, including those jointly used by U.S. forces and Hungarian Defence Forces.

6. In coordination with Hungarian authorities, U.S. forces and U.S. contractors may undertake construction activities on, and make alterations and improvements to, Agreed Facilities and Areas in furtherance of the activities and purposes set forth in paragraph 1 of this Article. U.S. forces shall coordinate with the competent authorities of Hungary on issues regarding such construction, alterations, and improvements based on the Parties' shared intent that the technical requirements and construction standards, including construction site safety standards, of any such projects undertaken by or on behalf of U.S. forces should be consistent with the requirements and standards of both Parties. Towards this end, the preceding provisions of this paragraph shall be implemented in accordance with mutually determined procedures, including the provision of "as built" drawings, manuals and other related documentation. U.S. forces may carry out such construction, alterations, and improvements with members of the force.

7. U.S. forces shall be responsible for the construction and development costs for Agreed Facilities and Areas provided for the exclusive use of U.S. forces, and for the operations and maintenance costs thereof, unless otherwise agreed.

8. The Parties shall be responsible on the basis of proportionate use for the construction and development costs and operations and maintenance costs of Agreed Facilities and Areas provided for joint use, or otherwise used jointly by U.S. forces and Hungarian Defence Forces, unless otherwise agreed.

9. Funding of construction projects undertaken by U.S. forces shall be in accordance with U.S. laws and regulations.

10. At no cost to the United States, the Hungarian Executive Agent shall, to a reasonable extent, facilitate the efforts of U.S. forces in these undertakings by obtaining the necessary Hungarian authorizations and permits for such construction, alterations, and improvements, performed by or on behalf of U.S. forces. Hungarian authorities shall issue such authorizations and permits to U.S. forces or contractors at no cost. Upon request, U.S. forces authorities shall provide to the Hungarian Executive Agent all necessary information, appropriate plans, and other assistance as necessary to support the authorization or permit procedure.

11. The Parties shall cooperate on planning regarding the use and development at, around, and adjacent to Agreed Facilities and Areas to ensure the implementation of this Agreement over the long term.

ARTICLE IV

PREPOSITIONING OF DEFENSE EQUIPMENT, SUPPLIES, AND MATERIEL

1. With full respect for the sovereignty and laws of Hungary, including its international legal obligations, and with consultation and consideration of the views of both Parties, U.S. forces may transport, preposition, and store defense equipment, supplies, and materiel ("prepositioned materiel") at Agreed Facilities and Areas, and at other locations as mutually agreed. U.S. forces shall notify, in advance, the Hungarian Defence Forces regarding the types, quantities, and delivery schedules of such prepositioned materiel that U.S. forces intend to transport or preposition in the territory of Hungary, as well as regarding U.S. contractors who make such deliveries.

2. The prepositioned materiel of U.S. forces and the facilities or portions thereof designated for storage of such prepositioned materiel shall be for the exclusive use of U.S. forces. U.S. forces shall have exclusive control over the access to, use of, and disposition of such prepositioned materiel and shall have the unencumbered right to remove such prepositioned materiel at any time from the territory of Hungary.

3. U.S. forces and U.S. contractors shall have unimpeded access to and use of storage facilities for all matters related to the prepositioning and storage of prepositioned materiel, including delivery, management, inspection, use, maintenance, and removal of such prepositioned materiel, regardless of whether these storage facilities are Agreed Facilities and Areas. Aircraft, vehicles, and vessels operated by or for U.S. forces shall have access to aerial ports and inland marine ports of Hungary and other locations, as agreed, for the delivery to, storage and maintenance in, and removal from the territory of Hungary of U.S. forces' prepositioned materiel.

4. The Parties shall consult, as necessary, concerning activities under this Article.

ARTICLE V

PROPERTY OWNERSHIP

1. All buildings, non-relocatable structures, and assemblies affixed to the land in Agreed Facilities and Areas, including those altered or improved by U.S. forces, shall remain the property of Hungary. All such buildings, structures, and assemblies constructed by the U.S. forces shall become the property of Hungary, once constructed, but shall be used by U.S. forces until no longer needed by U.S. forces.

2. U.S. forces shall return as the sole and unencumbered property of Hungary any Agreed Facility or Area, or any portion thereof, including buildings, non-relocatable structures, and assemblies constructed by U.S. forces once no longer used by U.S. forces, provided that the United States shall incur no expense to do so. The Parties or their Executive Agents shall consult regarding the terms of return of any Agreed Facility or Area, including compensation for the mutually determined residual value of improvements or construction made by the United States.

3. U.S. forces and U.S. contractors shall retain title to all equipment, materiel, supplies, relocatable structures, and other movable property they have imported into or acquired within the territory of Hungary in connection with this Agreement unless and until such time as they surrender title.

4. The Parties or their designees may consult regarding the possible transfer or purchase of U.S. forces' equipment determined to be excess to the needs of the United States, as may be authorized by U.S. laws and regulations.

ARTICLE VI

SECURITY

1. Hungarian and U.S. forces authorities shall cooperate closely to ensure the protection, safety, and security of U.S. forces, dependents, U.S. contractors, and prepositioned materiel, as well as the protection and security of Official U.S. Information. Within its means and capabilities, Hungary shall take reasonable measures as are necessary to ensure such protection, safety, and security.

2. The Parties agree that the handling of classified military information shall be in accordance with the provisions of the Information Security Agreement and other agreements, as applicable.

3. Hungary hereby authorizes U.S. forces to exercise all rights and authorities necessary for U.S. forces' operation or defense of Agreed Facilities and Areas, including taking appropriate measures to protect U.S. forces, dependents, and U.S. contractors within or in the vicinity of Agreed Facilities and Areas. The United States shall coordinate such measures and force protection plans with the appropriate authorities of Hungary, unless urgent operational circumstances do not permit such coordination.

4. Hungary retains primary responsibility for security outside of Agreed Facilities and Areas.

ARTICLE VII

ENTRY AND EXIT

1. Hungary shall not require countersignature of movement orders under Article III, paragraph 2(b), of the NATO SOFA.

2. In accordance with the NATO SOFA, Hungary shall not require passports or visas for entry into and departures from the territory of Hungary for members of the force holding the required personal identity card and a valid movement order. Further, for the purposes of entry into and departure from the territory of Hungary, visas shall not be required by Hungary for members of the civilian component, dependents, and U.S. contractors holding a valid passport and a U.S. Department of Defense identification card, movement order, or letter of authorization issued by the competent authority of the United States. Hungarian authorities shall make any annotations required by Hungarian law in the passports of members of the civilian component, dependents, and U.S. contractors.

3. For the purposes of entry and stay in the territory of Hungary, members of the U.S. forces, dependents, and U.S. contractors shall be exempt from regulations governing the control and registration of aliens.

4. The United States shall, upon the entry into force of this Agreement, provide to the Executive Agent of Hungary representative depictions with informational descriptions of U.S. Department of Defense identification cards.

5. Should a member of the U.S. forces die or leave the territory of Hungary on transfer, the dependents of such member shall continue to be accorded the status of dependents under this Agreement for a period of ninety (90) days after such death or transfer. In cases where dependent children are enrolled in education facilities in the territory of Hungary prior to the member's death or transfer, the dependents shall continue to be accorded the status of dependents for a period of not less than thirty (30) calendar days after the end of the school year or termination of enrollment.

ARTICLE VIII

LOGISTICS SUPPORT

1. Hungary shall use best efforts, considering its internal national requirements and available capabilities, to provide to U.S. forces, upon request, logistics support to conduct activities under this Agreement.

2. As appropriate, such logistics support shall be provided, and reimbursement made, in accordance with the ACSA or successor agreements.

3. For any logistic support not addressed by paragraph 2 of this Article, Hungary shall accord to the U.S. forces treatment no less favorable than is accorded to the Hungarian Defence Forces, in accordance with mutually determined procedures.

ARTICLE IX

MOTOR VEHICLES

1. Hungarian authorities shall honor the registration and licensing by U.S. military and civilian authorities of motor vehicles and trailers of the U.S. forces, dependents, and U.S. contractors. Upon the request of U.S. forces authorities, Hungarian authorities shall issue, without charge or inspection, Hungarian license plates for U.S. forces' official, non-tactical vehicles in accordance with procedures established by the competent Hungarian authorities. Upon request, private motor vehicles of the members of the U.S. forces and dependents shall be issued license plates that are indistinguishable from those issued to the Hungarian population at large in accordance with mutually determined procedures.

2. It is the duty of members of the U.S. forces, dependents, and U.S. contractors to maintain adequate safety of their vehicles and trailers operated in Hungary and to respect the law of Hungary regarding automobile liability insurance coverage for their private motor vehicles and trailers while in Hungary.

3. U.S. forces authorities shall take adequate safety measures with respect to motor vehicles and trailers registered and licensed by them or used by U.S. forces in the territory of Hungary.

4. Notwithstanding Article XII of this Agreement and recognizing that the Hungarian police maintain primary responsibility for the investigation of traffic offenses and traffic accidents that occur in Hungarian territory, Hungarian and U.S. forces authorities shall cooperate in the investigation and handling of such offenses and accidents according to mutually determined procedures.

ARTICLE X

LICENSES

1. A license or other permit issued by U.S. authorities to a member of the U.S. forces or a U.S. contractor, empowering the holder to operate vehicles, vessels, or aircraft of the force shall be valid for such operation within the territory of Hungary.

2. Hungarian authorities shall accept as valid, without a driving test or fee, driving licenses issued by the United States, its States, or political subdivisions for the operation of private motor vehicles by members of the U.S. forces, dependents, and U.S. contractors. International drivers' licenses shall not be required.

3. Hungary shall not require members of the U.S. forces or U.S. contractors to obtain professional licenses issued by Hungary in relation to the provision of services provided as part of their official or contractual duties to U.S. forces, dependents, or U.S. contractors, as well as to other persons as mutually agreed.

ARTICLE XI

MOVEMENT OF AIRCRAFT, VESSELS, AND VEHICLES

1. Aircraft, vessels and vehicles operated by or exclusively for U.S. forces may enter, exit, and move freely within the territory of Hungary with respect for the relevant rules of air, inland navigation, and land safety, and movement. U.S. Government aircraft, vessels, and vehicles shall be free from boarding and inspection without the consent of the United States.

2. Aircraft operated by or exclusively for U.S. forces shall be authorized to over-fly, conduct aerial refueling, land, and take off within the territory of Hungary with respect for the relevant rules of air safety and navigation. Such aircraft shall not be subject to air navigation fees, dues, or other charges (such as overflight, en route, or terminal navigation fees), and shall not be subject to landing or parking fees at government-owned and operated airfields in the territory of Hungary.

3. Vessels operated by or exclusively for U.S. forces shall not be subject to payment of pilotage or port fees, lighterage charges, harbor dues, or similar charges at government-owned and operated ports in the territory of Hungary.

4. U.S. forces and U.S. contractors operating on behalf of U.S. forces shall pay reasonable charges for services requested and received, at rates no less favorable than those paid by the Hungarian Defence Forces less taxes and similar charges.

5. The competent authorities of the Parties shall cooperate regarding procedures for U.S. transportation of arms, heavy equipment, and hazardous materials within the territory of Hungary.

ARTICLE XII

CRIMINAL JURISDICTION

1. Hungary recognizes the particular importance of U.S. forces authorities' disciplinary control over members of the U.S. forces and the effect that such control has on operational readiness. Therefore, at the request of the United States and in furtherance of its commitment to mutual defense, Hungary hereby exercises its sovereign discretion to waive its primary right to exercise criminal jurisdiction as provided by Article VII, paragraph 3(c), of the NATO SOFA. In specific cases of major offenses of particular importance to Hungary, Hungarian authorities may withdraw the waiver by providing a statement in writing to the competent U.S. forces authorities not later than thirty (30) days after receipt of the notification described in paragraph 2 of this Article.

2. Subject to any particular arrangements that may be made for minor offenses, U.S. forces shall notify the Hungarian authorities of each case falling under the provisions of paragraph 1 of this Article.

3. No confinement shall be imposed by Hungarian authorities upon members of the U.S. forces in connection with administrative offenses under Hungarian law.

4. Whenever a member of the U.S. forces, or a dependent, is prosecuted by Hungarian authorities, jurisdiction shall be exercised by Hungarian civilian courts of ordinary jurisdiction.

5. Members of the U.S. forces and dependents shall not be tried in absentia without their consent unless they have wrongfully avoided appearance before the court after properly receiving notice of the date of trial and they have improperly absented themselves from U.S. military authority.

6. For purposes of determining whether an alleged criminal offense has arisen out of any act or omission done in the performance of official duty by a member of the U.S. forces under Article VII, subparagraph 3(a)(ii), of the NATO SOFA, certification by the highest appropriate U.S. forces authority in the territory of Hungary that such act or omission was done in the performance of official duty shall constitute conclusive proof of the fact. In those cases where the Hungarian authorities believe the circumstances of the case require review of the duty certificate, United States and Hungarian authorities will consult immediately. Hungarian authorities retain the option of requesting confirmation from the next higher U.S. military echelon.

7. For the purposes of this Article, dependents who are nationals of, or ordinarily resident in, Hungary shall not be considered part of civilian component even when employed by U.S. forces or the non-commercial organizations described in Article II, paragraph 3.

ARTICLE XIII

CUSTODY AND ACCESS

1. Hungarian authorities shall notify U.S. forces authorities immediately when a member of the U.S. forces, or a dependent is arrested or detained by Hungarian authorities. U.S. forces authorities shall have prompt access to any such individual whenever requested, and shall be permitted to be present during all proceedings, including interrogations of such member or dependent by Hungarian authorities.

2. A member of the U.S. forces or a dependent under investigation or pending trial by Hungarian authorities shall remain, or be placed, under the control of U.S. forces authorities, if such authorities so request, until the conclusion of all related court proceedings, including appellate proceedings. In such cases, a request shall be made only if U.S. forces authorities certify that they are able to assure the appearance at such proceedings of the member of the U.S. forces, or dependent, before Hungarian authorities in any proceedings that may require the presence of such person. In the event Hungarian court proceedings are not completed within one (1) year of their commencement, U.S. forces authorities shall be relieved of the obligation to assure appearance of the accused. Upon request of Hungarian authorities, this period of time may be extended as agreed to by U.S. forces authorities and appropriate Hungarian authorities. U.S. forces authorities shall give sympathetic consideration to such a request.

3. Any period of time spent in restraint exercised by Hungarian authorities or custody exercised by U.S. forces authorities shall be credited against any sentence to confinement eventually adjudged in the same case.

4. For the purposes of the preceding paragraphs of this Article, individuals who are nationals of or ordinarily resident in Hungary shall not be considered part of the civilian component or as a dependent.

5. Except as otherwise agreed by the Parties, confinement imposed by a Hungarian court upon a member of the U.S. forces, or a dependent, shall be served in one or more Hungarian penal institutions designated for such purposes by the Parties. In coordination with Hungarian authorities, U.S. forces authorities shall be permitted to visit such persons outside of regular visiting hours and to provide such persons with assistance, including for their health, welfare, and morale, such as clothing, food, bedding, medical and dental care, and religious counseling. In coordination with Hungarian authorities family members of members of the U.S. forces or dependents shall be permitted, to visit such persons in accordance with regular visiting hours and as also may be agreed by special arrangement, and to provide such persons with appropriate assistance, including for their health, welfare, and morale.

ARTICLE XIV

DISCIPLINE

U.S. forces authorities shall be responsible for the maintenance of discipline over U.S. forces and may establish military police units in the Agreed Facilities and Areas where U.S. forces are located. In accordance with mutually agreed procedures, U.S. forces authorities may also authorize the use of such units in communities near military facilities and areas where U.S. forces are located, in coordination with Hungarian officials.

ARTICLE XV

CLAIMS

1. Claims arising out of acts or omissions attributable to members of the U.S. forces, including the civilian component, done in the performance of their official duties, may be presented to the appropriate Hungarian authorities and processed according to the provisions contained in Article VIII of the NATO SOFA. Notwithstanding the commitment of the Parties to cooperate regarding compensation for such claims consistent with Article VIII of the NATO SOFA, such individual members shall not be subject to any proceedings or related penalties. The Parties or their Executive Agents shall consult on the most appropriate way to handle any other claim, including a claim by a third party that is not covered by the NATO SOFA.

2. For purposes of this Article, the term "civilian component" shall include all persons, regardless of their nationality or place of residence, who are U.S. Government employees acting in the performance of official duty as assigned by the U.S. forces, but shall not include U.S. contractors, other contractors and employees of contractors, or non-commercial organizations, regardless of their nationality or place of residence.

3. For purposes of determining whether potential civil liability has arisen out of any act or omission done in the performance of official duty by a member of the U.S. forces, including the civilian component, certification by the appropriate U.S. forces authority that such act or omission was done in the performance of official duty shall constitute conclusive proof of the fact. Hungarian authorities retain the option of requesting confirmation from the next higher U.S. military echelon.

4. Members of the U.S. forces, including the civilian component, shall not suffer default judgments or actions prejudicial to their interests when official duties or duly authorized absences temporarily prevent their attendance at non-criminal proceedings.

5. Technical arrangements and mutually determined procedures among the Executive Agents shall establish the framework for the processing of claims.

ARTICLE XVI

OFFICIAL TAX EXEMPTIONS

1. With respect to value added taxes ("VAT"), sales taxes, use taxes, excise taxes, or similar or successor taxes, an exemption shall apply to purchases by, for, or on behalf of U.S. forces of materiel, supplies, services, equipment, and other property (a) acquired for the ultimate use by U.S. forces ; (b) to be consumed in the performance of a contract with or on behalf of U.S. forces; or (c) to be incorporated into articles or facilities used by U.S. forces. U.S. forces shall provide to competent Hungarian authorities a mutually determined certification that such materiel, supplies, services, equipment, and other property are for U.S. forces.

2. The exemption shall be applied directly at the point of purchase, if the transaction is accompanied by the appropriate certification referenced in paragraph 1 above.

3. In case of fuels subject to excise tax, the exemptions shall be applied directly at the point of purchase only if the fuels are acquired from a tax warehouse or from the stock of the Hungarian Defence Forces.

ARTICLE XVII

PERSONAL TAX EXEMPTIONS

1. Members of the U.S. forces and dependents shall be exempt from any tax, fee, license charge, or similar charges, including VAT, in the territory of Hungary on the purchase, ownership, possession, use, transfer between themselves, or transfer in connection with death of their tangible movable property imported into the territory of Hungary or acquired there for their own personal use. Such exemptions shall be applied by reimbursement or in accordance with mutually determined procedures. In accordance with mutually determined procedures, such goods may not exceed reasonable amounts for personal use and must not indicate, by their nature or quantity, that the goods are being purchased or acquired for commercial reasons.

2. Goods subject to the exemptions referred to in paragraph 1 of this Article, as well as the goods referred to in paragraph 1 of Article XIX or goods otherwise acquired free of tax, fees, license charges, or similar charges, may not be sold or otherwise transferred to persons in the territory of Hungary who are not entitled to acquire such goods free of tax, fee, license charge, or similar charges, unless such transfer is approved by the appropriate Hungarian authorities and pending the payment of the applicable tax, fee, license charge, or similar charges. Payment of taxes, fee, license charge, or similar charges due as the result of transactions with persons not entitled to acquire such goods free from tax, fee, license charge, or similar charges shall be the responsibility of the ultimate recipient of such goods. Members of the U.S. forces and dependents, may freely transfer property referred to in paragraph 1 of this Article and paragraph 1 of Article XIX between themselves and such transfers shall be free of tax, fee, license charge, or similar charges. U.S. forces shall maintain records of these transfers. Hungarian authorities shall accept duly filed police reports as conclusive proof that such goods of members of the U.S. forces and dependents have been stolen, which shall relieve the individuals of any liability for payment of the tax, fee, license charge, or similar charges.

3. Members of the U.S. forces and dependents who possess or use sound and television broadcast receiving apparatus and Internet-capable devices in the territory of Hungary shall be exempt from taxes fees, license charges, or similar charges related to such use or possession.

4. Motor vehicles owned for personal use by members of the U.S. forces and dependents shall be exempt from Hungarian road taxes, registration taxes, license fees, and similar charges, but not from the payment of tolls for the use of roads, bridges, and tunnels paid by members of the general public.

5. The exemption from taxes on income provided by Article X of the NATO SOFA shall also apply to income received by members of the U.S. forces, dependents, and U.S. contractors from employment with the organizations referred to in Article II, paragraph 3, of this Agreement, and activities addressed in Articles XXI and XXII of this Agreement, and from sources outside the territory of Hungary.

6. The provisions of Hungarian laws and regulations pertaining to the obligation of an employer or self-employed individual to withhold or prepay income taxes and any compulsory social security contributions or payments shall not be applicable to income exempt from taxation in the territory of Hungary.

7. Employment that is exempt from taxation under this Agreement shall not, on its own, generate obligations or entitlements under Hungarian social security laws.

8. This Article shall be implemented, as necessary, in accordance with mutually determined procedures.

ARTICLE XVIII

OFFICIAL IMPORTATION AND EXPORTATION

1. With reference to Article XI of the NATO SOFA, materiel, supplies, equipment, and other property (a) imported by U.S. forces; (b) which are for the ultimate use by, for, or on behalf of U.S. forces, including to support military service activities provided for in Articles XXI and XXII of this Agreement; (c) which are to be used or consumed in the performance of a contract with or on behalf of U.S. forces; or (d) which are to be incorporated into articles or facilities used by U.S. forces, shall be permitted entry into the territory of Hungary. Such entry shall be free from duties, import or registration fees, and other similar charges, including but not limited to use taxes, excise taxes, and VAT.

2. The Parties shall cooperate as necessary to ensure that the quantities of materiel, supplies, equipment, and other property imported are reasonable. U.S. forces shall provide Hungarian authorities an appropriate certificate, as provided for in Article XI, paragraph 4 of the NATO SOFA, that such materiel, supplies, equipment, and other property qualify for the exemption under the terms of this Article. Deposit of the certificate shall be accepted in lieu of a customs inspection by Hungarian authorities of the items imported and exported by or for U. S. forces under this Article. When materiel, supplies, equipment, and other property are imported by contractors under the terms of this Article, U.S. forces shall require the contractors to use the items exclusively for the execution of U.S. forces' contracts.

3. The materiel, supplies, equipment, and other property referred to in paragraph 1 of this Article shall be exempt from any tax or other charge that would otherwise be assessed upon such property after its importation or acquisition.

4. The exportation from the territory of Hungary of the materiel, supplies, equipment, and other property referred to in paragraph 1 of this Article shall be exempt from Hungarian export duties.

ARTICLE XIX

PERSONAL IMPORTATION AND EXPORTATION

1. Members of the U.S. forces, dependents, and U.S. contractors may import their personal effects, furniture, one (1) private motor vehicle per person eighteen (18) years or older, and other goods intended for their personal or domestic use or consumption free of customs duty and taxes during their assignment in the territory of Hungary. For members of the U.S. forces and dependents, this privilege shall apply not only to goods that are the property of such persons but also to goods sent to them by way of gift or delivered to them in fulfillment of contracts concluded with persons not domiciled in the territory of Hungary. Exemption on importation of fuel, tobacco, and alcohol products shall be subject to quantitative limits as mutually determined.

2. The goods referred to in paragraph 1 of this Article and other goods acquired free of customs duties, including any similar fees or charges, may not be sold or otherwise transferred to persons in the territory of Hungary who are not entitled to import such goods duty free, unless such transfer is approved by the appropriate Hungarian authorities. Following one (1) year after the importation, such approval shall not be required. Payment of such duties due as the result of transactions with persons not entitled to import such goods free from customs duty shall be the responsibility of the ultimate recipient of such goods. Members of the U.S. forces, dependents, and U.S. contractors may freely transfer property referred to in paragraph 1 of this Article between themselves and such transfers shall be free of duty. U.S. forces shall maintain records of these transfers of duty free merchandise. Hungarian authorities shall accept duly filed police reports as conclusive proof that duty and tax free goods of members of the U.S. forces, dependents, and U.S. contractors have been stolen, which shall relieve the individuals of any liability for payment of the duty.

3. Members of the U.S. forces, dependents, and U.S. contractors may re-export (or export) free of export duties or charges, any goods imported (or acquired) by them into the territory of Hungary during their period of duty.

ARTICLE XX

CUSTOMS PROCEDURES

1. Hungary shall take all appropriate measures to ensure the smooth and rapid clearance of imports and exports contemplated under this Agreement. Any customs inspection shall take place expeditiously.

2. Customs inspections under this Agreement shall be carried out in accordance with procedures mutually agreed between the appropriate Hungarian authorities and U.S. forces. If requested, customs inspections by Hungarian customs authorities of incoming or outgoing personal property of members of the U.S. forces or dependents may be conducted when the property is delivered to or picked up from the individual's residence in accordance with mutually determined procedures.

3. Official U.S. Information, including U.S. forces' classified military information, may be imported into and exported from the territory of Hungary without being subjected to a customs inspection. "Classified military information" has the meaning set forth in, and shall be handled in accordance with the terms of, the Information Security Agreement, or successor agreements. Official U.S. Information, including U.S. forces' classified military information, shall be appropriately marked and shall be certified as such by the appropriate U.S. forces authorities.

4. U.S. forces authorities shall establish the necessary measures at facilities where U.S. forces are located to prevent abuses of the rights granted under the customs provisions of the NATO SOFA and this Agreement. U.S. forces authorities and Hungarian authorities shall cooperate in the investigation of any alleged customs violations.

ARTICLE XXI

MILITARY SERVICE ACTIVITIES

1. U.S. forces may establish military service activities for use by members of the U.S. forces, dependents, and other authorized personnel as mutually agreed. Military service activities are organizations, including military service exchanges, commissaries, banking and other financial activities, other sales outlets, open messes, social and educational centers, and recreational service areas, in the territory of Hungary at mutually agreed locations, that provide services to members of the U.S. forces, dependents, and other authorized personnel as mutually agreed. U.S. forces authorities may operate and maintain the foregoing military service activities directly or through contract. No license, permit, inspection, or other regulatory control shall be required by Hungary for these military service activities.

2. U.S. forces may enter into contracts with financial institutions to operate banking and other financial activities in the territory of Hungary for the exclusive use of U.S. forces, dependents, and U.S. contractors.

3. The military service activities referred to in this Article shall be accorded the same fiscal and customs exemptions granted to the U.S. forces. Such activities shall be maintained and operated in accordance with applicable U.S. regulations. Military service activities shall not be required to collect or pay taxes or other fees for activities related to their operations.

4. U.S. forces shall adopt appropriate measures to prevent the sale of goods and property imported into or acquired in the territory of Hungary by the activities referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article to persons who are not authorized to patronize military service activities.

ARTICLE XXII

MILITARY POST OFFICES

1. The United States, at sites being used by U.S. forces, may establish, maintain, and operate military post offices for use by U.S. forces, dependents, and U.S. contractors. Such post offices shall be maintained and operated in accordance with applicable U.S. regulations.

2. Mail posted at such post offices may bear U.S. stamps.

3. U.S. forces' official mail shall be exempt from inspection, search, or seizure.

4. U.S. forces authorities shall establish appropriate and necessary measures at military post offices to prevent the improper importation of goods into the territory of Hungary by members of the U.S. forces, dependents, and U.S. contractors.

5. Customs inspections of non-official mail sent through military post shall be carried out in accordance with procedures mutually determined between the appropriate Hungarian authorities and U.S. forces.

ARTICLE XXIII

CURRENCY AND EXCHANGE

1. U.S. forces shall have the right to import, export, and use U.S. currency or financial instruments expressed in the currency of the United States in any amount.

2. U.S. forces authorities may distribute to or exchange for members of the U.S. forces and dependents currency of, and instruments denominated in, the currency valid in:

(a) the United States of America;

(b) Hungary;

(c) the Euro zone; and

(d) any other country, to the extent required for the purpose of authorized travel, including travel on leave.

3. Members of the U.S. forces and dependents may:

(a) Import and export U.S. currency and instruments denominated in currency of the United States; and

(b) Export from the territory of Hungary any currency, and instruments denominated in any such currency, provided that such U.S. forces or dependents have either imported such currency or instruments into the territory of Hungary, or received such currency or instruments from U.S. forces.

4. It is the duty of members of the U.S. forces and dependents to respect the foreign exchange and currency laws of each of the Parties.

ARTICLE XXIV

LABOR

1. U.S. forces and organizations conducting those military service activities described in Articles XXI and XXII of this Agreement may recruit and employ dependents, as well as persons authorized to be employed in the territory of Hungary, and may administer those employees in accordance with this Article. Such dependents shall not be required to possess a work permit.

2. Terms and conditions of employment shall be set by U.S. forces and such organizations in accordance with applicable U.S. laws and regulations, taking into consideration prevailing wages and the provisions of labor legislation of Hungary to the degree not inconsistent with this Agreement or the military requirements of U.S. forces. Wages and salaries, benefits, supplementary payments, and increases in such payments shall be in accordance with U.S. laws and regulations.

ARTICLE XXV

CONTRACTING PROCEDURES

1. U.S. forces may contract for any materiel, supplies, equipment, and services (including construction) to be furnished or undertaken in the territory of Hungary without restriction as to choice of contractor, supplier, or person who provides such materiel, supplies, equipment, or services. Such contracts shall be solicited, awarded, and administered in accordance with U.S. laws and regulations, including taking best efforts to ensure a transparent process without distinction regarding nationality and place of registration in awarding such contracts.

2. Hungary shall accord to U.S. forces treatment in the matter of procurement of goods, services, and utilities no less favorable than is accorded to the Hungarian Defence Forces.

3. Individuals, whose presence is required for performance of a contract shall be granted access to facilities and areas to which access is controlled by Hungarian authorities within ten working days and, in exceptional circumstances, within no more than five working days, of a request by U.S. forces authorities. Such access may be denied or withdrawn for reasons of security or due to misconduct on the part of the individual. If the appropriate Hungarian authorities deny or withdraw such access, they shall state the reasons for their decision, in writing, to the appropriate U.S. forces authorities. In situations where such access has not yet been adjudicated, such individuals may be escorted by U.S. or Hungarian forces within the aforementioned facilities and areas, in accordance with mutually determined procedures.

4. To facilitate the implementation of this Article, the U.S. forces authorities shall provide the Hungarian Executive Agent information identifying individuals referenced in paragraph 3 of this Article and the purpose of the contract in accordance with mutually determined procedures.

ARTICLE XXVI

STATUS OF CONTRACTORS

U.S. contractors shall be exempt from Hungarian laws and regulations with respect to the terms and conditions of their employment to perform work under contracts with U.S. forces, and with respect to the licensing and registration of businesses and corporations solely with regard to the provision of goods and services to U.S. forces in the territory of Hungary. Such contractors also shall be exempt from all corporate taxes arising solely from the delivery to U.S. forces of goods or services, or from construction of facilities for U.S. forces. Such contractors also shall not be subject to any form of income or profits tax by Hungary or its political subdivisions on that portion of its income or profits derived from a contract or subcontract with U.S. forces.

ARTICLE XXVII

ENVIRONMENT, HUMAN HEALTH, AND SAFETY

1. The Parties intend to implement this Agreement in a manner consistent with the protection of the natural environment of Hungary and human health and safety, and to pursue a preventative rather than reactive approach to environmental protection, human health, and safety. To this end, the Parties shall cooperate to ensure problems that may arise are dealt with immediately in order to prevent any lasting damage to the environment or endangerment of human health and safety. The United States confirms its intent to respect relevant Hungarian environmental, health, and safety laws in the execution of U.S. policies. Hungary confirms its policy to implement environmental, health, and safety laws, regulations, and standards with due regard for the health and safety of U.S. forces, dependents, and U.S. contractors.

2. The competent authorities of the Parties intend to consult in matters relating to the environment, human health, and safety.

3. To assist in the environmentally sound management of hazardous wastes, Hungary shall designate an entity as the competent authority for the purpose of its required notifications under the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, adopted at Basel on March 22, 1989, and any implementing legislation. U.S. forces shall provide the information required for Hungary to comply with such obligations.

ARTICLE XXVIII

UTILITIES AND COMMUNICATIONS

1. U.S. forces and U.S. contractors shall be allowed to use water, electricity, and other public utilities on terms and conditions, including rates or charges, no less favorable than those available to the Hungarian Defence Forces or Hungary in like circumstances, free from taxes or other government fees or charges. U.S. forces' costs shall be equal to their pro rata share of its use of such utilities.

2. The Parties recognize that it may be necessary for U.S. forces to use the radio spectrum. The United States shall be allowed to operate its own telecommunication systems (as "telecommunication" is defined in the 1992 Constitution and Convention of the International Telecommunication Union). This shall include the right to utilize such means and services as required to ensure full ability to operate telecommunication systems, and the right to use, all necessary radio spectrum for this purpose. Use of the radio spectrum shall be free of cost to the United States. In accordance with mutually determined procedures, U.S. forces, in the interest of avoiding mutually harmful interference, shall coordinate with the Hungarian Executive Agent concerning the use of frequencies, unless urgent operational circumstances do not permit such coordination.

ARTICLE XXIX

IMPLEMENTATION AND DISPUTES

1. All obligations under this Agreement shall be subject to the availability of appropriated funds authorized for these purposes.

2. As appropriate, the Parties or their Executive Agents may enter into implementing agreements or arrangements to carry out the provisions of this Agreement.

3. The Executive Agents shall consult as necessary to ensure the proper implementation of this Agreement. The Executive Agents shall develop procedures for consultation between their respective staffs on all matters concerning the effective implementation of this Agreement.

4. Disputes shall be resolved at the lowest level possible and, as necessary, elevated to the Executive Agents for consideration and resolution. Those disputes that cannot be resolved by the Executive Agents shall be referred to the Parties for consultation and resolution, as appropriate.

5. Disputes and other matters subject to consultation under this Agreement shall not be referred to any national court, or to any international court, tribunal, or similar body or to any other third party for settlement.

ARTICLE XXX

ENTRY INTO FORCE, AMENDMENT, AND DURATION

1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30th) day after the receipt of the later note in an exchange of notes between the Parties indicating that each Party has completed its internal procedures necessary for entry into force of this Agreement, including any necessary authorizations for the presence and activities under this Agreement.

2. Upon entry into force, this Agreement shall supersede the Agreement Between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the United States of America Concerning the Activities of United States Forces in the Territory of the Republic of Hungary, signed at Budapest May 14, 1997, and entered into force June 23, 1997.

3. This Agreement may be amended by written agreement of the Parties. Any such amendment shall enter into force in accordance with the procedure provided for in paragraph 1 of this Article.

4. This Agreement shall have an initial term of ten (10) years. After the initial term, it shall continue in force, but may be terminated by either Party upon one (1) year's written notice to the other Party through diplomatic channels.

5. Annex A to this Agreement shall form an integral part of this Agreement and may be amended by written agreement of the Parties or their Executive Agents.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Washington, this 4 day of April, 2019, in duplicate, in the Hungarian and English languages, both texts being equally authentic.

ANNEX A

Agreed Facilities and Areas

Portions within the following installations or areas as may be designated by the Executive Agents:

■ Kecskemét Air Base

■ Pápa Air Base

• Tata Garrison and Training Area

• Várpalota Garrison and Training Area"

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. § és a 6. § a Megállapodás XXX. cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Megállapodás, illetve a 2. §, a 3. § és a 6. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlöny haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

6. § Hatályát veszti a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Államok Kormánya közötti, az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek a Magyar Köztársaság területén történő tevékenységéről szóló Megállapodás, valamint az annak mellékletét képező Végrehajtási Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 1997. évi XLIX. törvény.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2019. június 18-i ülésnapján fogadta el.