75/2019. (IV. 9.) Korm. rendelet

az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"3. csatlakozás: az az aktus, amivel a helyi önkormányzat - a képviselő-testület, illetve a képviselő-testület szervei -, valamint a csatlakozásra jogosult megkezdi a szolgáltatások tényleges használatát;"

(2) Az R1. 1. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"6. önkormányzati ASP rendszer: az önkormányzati feladatellátást támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást (Application Service Provider, ASP) nyújtó elektronikus információs rendszer;"

2. § Az R1. 6. §-a a következő (4b) és (4c) bekezdéssel egészül ki:

"(4b) Az önkormányzati ASP rendszer működtetője interfészes csatlakozás esetén a csatlakozó önkormányzatnak a 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti szakrendszert biztosítja, ha az interfészes önkormányzat az arra vonatkozó igényét bejelenti a Kincstár felé.

(4c) Az önkormányzati ASP rendszerhez interfészen keresztül csatlakozó önkormányzat a (4b) bekezdés szerinti igénybejelentését bármikor megteheti, azzal, hogy a szakrendszerhez való hozzáférés biztosításának kezdő időpontjáról, valamint annak módjáról a Kincstárral külön megállapodást köt."

3. § Az R1. a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § Azon önkormányzat esetében, ahol a polgármesteri hivatal vagy a közös önkormányzati hivatal, a nemzetiségi önkormányzat vagy az önkormányzati társulás számára olyan gazdálkodási, illetve adminisztrációs feladatot lát el, amelyet az önkormányzati ASP rendszer támogatni képes, e feladat ellátását az önkormányzat az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerein keresztül is elláthatja."

4. § Az R1. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szerződésben a Kincstár vállalja, hogy a csatlakozók önkormányzati ASP rendszerben tárolt adatai biztonságát technológiai és adminisztratív eszközökkel biztosítja és garantálja, hogy azokat csak törvényben meghatározott esetben, valamint a 3. § (2) bekezdés f) pontja szerinti szakrendszer kivételével, az e rendeletben meghatározott szerveknek teszi hozzáférhetővé."

5. § Az R1. 8. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szerződés tartalmazza legalább)

"g) a csatlakozáshoz és az egyes szakrendszerek igénybevételéhez szükséges feladatok technikai, valamint informatikai meghatározását."

6. § Az R1. 5/A. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

"5/A. Az önkéntes csatlakozásra vonatkozó különös szabályok"

7. § Az R1. 8/A. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Csatlakozását megelőzően az (1) bekezdés a) pontja szerinti önkormányzati költségvetési szerv szolgáltatási szerződést köt a Kincstárral. A szolgáltatási szerződés]

"a) alapján az önkormányzati költségvetési szerv a 3. § (2) bekezdés d) pontja szerinti szakrendszerhez csatlakozik, illetve a 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szakrendszerhez csatlakozhat,"

8. § Az R1. 5/A. alcíme a következő 8/B. §-sal egészül ki:

"8/B. § (1) A térségi fejlesztési tanács - a feladatellátást végző költségvetési szerven keresztül - az önkormányzati ASP rendszerhez önként csatlakozhat.

(2) A csatlakozás tekintetében a 8/A. § rendelkezései irányadóak, azzal, hogy a szolgáltatási szerződés aláírója a Kincstár képviselője és a térségi fejlesztési tanács vezetője, továbbá a 8/A. § (2) bekezdését nem kell alkalmazni."

9. § Az R1. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. § Az R1.

a) 2. § (4) bekezdésében a "rendszercsatlakozás" szövegrész helyébe az "a 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti szakrendszer szolgáltatásainak igénybevétele" szöveg;

b) 3. § (1) bekezdés d) pontjában az "az Mötv." szövegrész helyébe az "a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)" szöveg;

c) 7. § (2) bekezdés b) pontjában a "megfelelést," szövegrész helyébe a "megfelelést, valamint azok folyamatos fenntartását;" szöveg;

d) 3. melléklet 2:B mezőjében a "szerinti adatok" szövegrész helyébe az "alapján az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett útmutató szerinti adatok" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti az R1.

a) 12. § (1) bekezdés a) pontja;

b) 12. § (4) bekezdése;

c) 13. § (2) és (6) bekezdése.

2. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 39. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti elektronikus űrlap-szolgáltatással érintett ügykörök esetén a Magyar Államkincstár jelzi a tudástárban, hogy az adott ügykör elektronikus űrlap kitöltésével kezdeményezhető-e."

3. Záró rendelkezés

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 75/2019. (IV. 9.) Korm. rendelethez

Az R1. 2. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. Az informatikai biztonságra és hálózati elérésre vonatkozó minimális és ajánlott feltételek

Informatikai biztonság - Hálózati elérés biztosítása
IT biztonságElvárt informatikai biztonsági megfelelés:
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról történő
megfelelésről szóló 2013. évi L. törvény, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági
szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet
rendelkezéseiből következő, a rendszer biztonsági osztályba sorolása alapján megállapított
információbiztonsági követelményeknek történő megfelelés
Sávszélesség
és szükséges
hálózati eszközök
Interneteléréshez és helyi hálózat kiépítéséhez, bővítéséhez szükséges eszközök, pl. router,
switch, kábelek.
Minimumfeltételek:
Lakosszám:ASP minimumelvárás:
500 alatt4 Mbit/sec néveleges sávszélesség
500-10 000 között8 Mbit/sec néveleges sávszélesség
10 000 felett30 Mbit/sec néveleges sávszélesség
Ajánlott feltételek:
A kormányzati hálózatfejlesztési koncepciókkal összhangban valamennyi településtípus
ajánlott sávszélessége minimum 30/30 Mbit/sec szimmetrikus sávszélesség

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére